Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Islamin arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1Oppilas oppii havaitsemaan uskonnon vaikutuksia arkisessa elämässä ja ympäröivässä kulttuurissa. Oppilas oppii tarkastelemaan uskonnon luonnetta yksilön ja yhteisön asiana, uskonnon ulottuvuuksia sekä uskonnollisen kielen erityislaatuisuutta.

S1, S2

Uskontojen merkityksen hahmottaminen kulttuurissa ja yhteiskunnassa

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoon liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa.

Oppilas tunnistaa uskontoon liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa.

T2

T3 Oppilas perehtyy eri maailmanuskontoihin, joihinkin katsomuksiin sekä uskonnottomuuteen.Oppilas oppii ymmärtämään uskonnoissa ja katsomuksissa ilmenevää moninaisuutta.

S2

Maailmanuskontojen ja erilaisten katsomusten tunteminen

Oppilas osoittaa hallitsevansa perustiedot suurista maailmassa vaikuttavista uskonnoista ja uskonnottomuudesta. Hän osaa kuvailla uskonnoissa ja katsomuksissa vallitsevaa moninaisuutta.

Oppilas osoittaa hallitsevansa perustiedot joistakin maailmanuskonnoista ja uskonnottomuudesta.

T4 Oppilas oppii havaitsemaan uskonnollisia ilmiöitä, tapoja ja symboleita ympärillään. Oppilas oppii tunnistamaan uskonnon ilmenemismuotoja tieteen, kulttuurin, median ja taiteen kentässä.

S1-S3

Uskonnon ja kulttuurin lukutaito

Oppilas osaa nimetä eri uskontoperinteiden tapoja ja symboleja. Hän osaa antaa esimerkkejä uskonnollisista aiheista mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä uskontoperinteiden tavoista ja symboleista. Hän osaa mainita ohjatusti uskonnollisia aiheita mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa

T5 Oppilas tutustuu uskonnon ja tieteen kielen välisiin eroihin. Oppilas osaa tunnistaa argumentaation tapoja.

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä erilaisista argumentaation tavoista.

Hän osaa tunnistaa argumentteja keskustelussa.

T6

T7

T8

T9 Oppilas oppii tarkastelemaan omia valintojaan ja niiden vaikutuksia toisten ihmisten hyvinvointiin.

S2, S3

Eettinen ajattelu

Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden vaikutuksesta omaan ja toisten ihmisten hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen

Oppilas osaa tarkastella omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja huomaa että valintoihin liittyy arvoja ja seurauksia.

T10 Oppilas oppii luottamaan elämään ja itseensä. Oppilas saa valmiuksia toimia erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. Oppilas oppii ilmaisemaan itseään monin eri tavoin.

S1-S3

Elämäntaidot ja eettinen ajattelu

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Islamin arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvosanan kuusi osaaminen

T1 Oppilas oppii havaitsemaan uskonnon vaikutuksia arkisessa elämässä ja ympäröivässä kulttuurissa.

Oppilas oppii tarkastelemaan uskonnon luonnetta yksilön ja yhteisön asiana, uskonnon ulottuvuuksia sekä uskonnollisen kielen erityislaatuisuutta.

S1, S2

Uskontojen merkityksen hahmottaminen kulttuurissa ja yhteiskunnassa

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä islamiin liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa.

Oppilas tunnistaa joitakin islamiin liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa.

T2 Oppilas oppii tuntemaan islamin syntyvaiheet ja perusopetukset sekä islamin vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

Oppilas oppii tuntemaan Koraanin syntyprosessin, keskeisen sisällön ja tutustuu uskonnon pyhästä kirjasta nouseviin teemoihin.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen

Oppilas osaa kuvailla islamin syntyhistoriaa ja vaikutusta ympäröivään yhteiskuntaan. Oppilas tuntee islamin opillisia perusteita ja osaa Koraanin syntyyn, tutkimukseen ja tulkintaan liittyviä perustietoja.

Oppilas osaa kuvailla islamin syntyhistoriaa ja osaa nimetä joitakin islamin opillisia perusteita sekä mainita lähteitä.

T3

T4 Oppilas oppii havaitsemaan uskonnollisia ilmiöitä, tapoja ja symboleita ympärillään.

Oppilas oppii tunnistamaan uskonnon ilmenemismuotoja tieteen, kulttuurin, median ja taiteen kentässä.

S1-S3

Uskonnon ja kulttuurin lukutaito

Oppilas osaa nimetä islamilaisesta perinteestä nousevia tapoja ja symboleja. Hän osaa antaa esimerkkejä islamilaisista aiheista mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä islamilaisen perinteen tavoista ja symboleista. Hän osaa mainita ohjatusti islamilaisia aiheita mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

T5 Oppilas tunnistaa uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja.

Oppilas osaa kertoa esimerkkejä argumentaation tavoista.

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä erilaisista argumentaation tavoista.

Hän osaa tunnistaa argumentteja keskustelussa.

T6

T7 Oppilas oppii ymmärtämään uskonnon ja katsomusten maailmanlaajaa merkitystä ihmisten arjessa tekemille valinnoille.

S1, S3

Uskontojen ja katsomusten merkitys globaalisti

Oppilas osaa kuvailla ja arvioida uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.

Oppilas osaa kuvailla uskontojen ja katsomusten merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.

T8

T9

T10 Oppilas oppii luottamaan elämään ja itseensä.

Oppilas saa valmiuksia toimia erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa.

Oppilas oppii ilmaisemaan itseään monin eri tavoin.

S1-S3

Elämäntaidot ja eettinen ajattelu

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä