Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Elämänkatsomustieto: tavoitteet vuosiluokilla 7-9

T1

Oppilas oppii tunnistamaan ja ymmärtämään erilaisista lähteistä eri maailmankuviin ja- katsomuksiin sisältyviä käsitteitä

Oppilas oppii käyttämään käsitteitä ilmaistessaan itseään tekstein ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

T2

Oppilas omaksuu tietoja erilaisista kulttuureista ja katsomuksista.

Oppilas oppii huomioimaan eri kulttuurien ilmenemistä yhteiskuntien eri alueilla mm. mediassa ja taiteessa.

Oppilas tietää Unescon maailmanperintöohjelman periaatteet ja joitain maailmanperintökohteita.

T3

Oppilas tuntee keskeisten maailmankatsomusten ja kulttuurien tärkeimmät historialliseen kehitykseen liittyvät piirteet ja niiden vaikutukset nyky-yhteiskuntiin. Oppilas tietää katsomusten tieteellisen tutkimuksen periaatteet.

T4

Oppilas oppii tuntemaan uskonnon määritelmän, uskonnollisen ja uskonnottoman ajattelun periaatteet ja uskontokritiikin pääpiirteet.

T5

Oppilas tuntee katsomusvapaus-käsitteen sisällön ja merkityksen sekä osaa arvioida katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja toteutumattomuutta erilaisissa yhteiskunnissa.

Oppilas perehtyy ihmisoikeusjärjestöihin sekä niiden toimintaperiaatteisiin.

T6

Oppilas oppii käyttämään omaksumaansa tietoa hahmottaessaan erilaisten katsomusten taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteluja.

T7

Oppilas oppii käyttämään omaksumaansa tietoa hahmottaessaan maailman moninaisuutta ja ihmisten yhdenvertaisuutta.

Oppilas oppii hyväksymään ja ymmärtämään erilaisuutta.

T8

Oppilas oppii käyttämään omaksumaansa tietoa eettisen ajattelunsa perusteluna erilaisissa tilanteissa.

Oppilas oppii kehittämään eettistä ajatteluaan lisääntyvän tiedon ja kokemusten pohjalta.

T9

Oppilas oppii ja on innostunut käyttämään omaksumaansa tietoa arkisten ratkaisujensa perustana.

Oppilas oppii ymmärtämään arkisten ratkaisujen vaikutusta kestävään tulevaisuuteen sekä paikallisesti että globaalisti.

Oppilas oppii vaikuttamaan yhteiskunnassa kestävän tulevaisuuden perusteiden mukaisesti.

T10

Oppilas tietää ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkityksen ja eettisen perustan.

Oppilas oppii käyttämään omaksumaansa tietoa ihmisoikeuksien ja suvaitsevaisuuden edistämiseen.