Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Elämänkatsomustieto: sisällöt vuosiluokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

S1 Katsomus ja kulttuuri

S1 Katsomus ja kulttuuri

S1 Katsomus ja kulttuuri

Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Perehdytään Unescon maailman kulttuuri- ja luonnonperintöluettelon kohteisiin, ideaan ja periaatteisiin. Seurataan kulttuurin ilmenemistä mm. mediassa ja taiteessa.

Syvennetään tietoutta teistisistä ja ateistista katsomuksista nykymaailmassa: kristinusko, juutalaisuus, islam, idän filosofiat, luonnonuskonnot ja alustavasti uskonnoton ajattelu. Tutustutaan katsomusten historiaan ja niiden kohtaamiin käänteisiin sekä nykypäivän tilanteeseen. Arvioidaan katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa katsomusten osalta.

Käydään oppilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja.

Syvennetään tietoutta ateismista ja sekulaari humanismista. Perehdytään mm. vapaa-ajattelijoiden, ateistien, rationalisti, skeptistien, humanistien ja agnostikkojen ajatteluun. Tutustutaan katsomusten historiaan ja niiden kohtaamiin käänteisiin sekä nykypäivän tilanteeseen. Arvioidaan katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa.

Syvennetään tietoutta uskontokritiikin perusteista: tiedollinen, yhteiskunnallinen, moraalinen, psyykkinen, antropologinen ja sosiologinen uskontokritiikki.

Käydään oppilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja.

Arvioidaan katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa.

Käydään oppilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja.

S2 Etiikan perusteita

S2 Etiikan perusteita

S2 Etiikan perusteita

Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä. Kerrataan etiikan peruskysymyksiin: moraali, arvo, arvostus, ihanteet, normi, eettiset säännöt ja periaatteet.

Kerrataan etiikan peruskysymykset: moraali, arvo, arvostus, ihanteet, normi, eettiset säännöt ja periaatteet. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.

Kerrataan etiikan peruskysymykset: moraali, arvo, arvostus, ihanteet, normi, eettiset säännöt ja periaatteet.

Tutustutaan etiikan pääsuuntiin: deskriptinen etiikka, normatiivinen etiikka, praktinen etiikka, teoreettinen etiikka, muita suuntauksia.

Perehdytään teon eettisen arvioinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin.

Perehdytään yleisinhimillisiin arvoihin: totuus, hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus.

Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia: Aristoteleen näkemys hyvästä elämästä, epikurolaisuus, stoalaisuus. Pohditaan, kuinka meidän tulisi elää ja kohdella muita yksilöitä.

Sovelletaan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Perustellaan oma näkemys suhteessa etiikan pääsuuntiin.

Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä näkökulmasta.

Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus

Perehdytään ihmisarvoon, ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen ja ihmisoikeuksiin: vapaus-, poliittiset, taloudelliset, prosessuaaliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet. Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten eugeniikkaan, holokaustiin, orjuuteen, kidutukseen, terrorismiin.

Pohditaan, miten yksilö ja yhteisö voi toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Kerrataan ihmisarvon, ihmisten välinen yhdenvertaisuus ja ihmisoikeuksien merkitys. Tutustutaan erilaisiin ihmisoikeusjärjestöihin.

Tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta: esim. humanistiseen, utilistiseen, mystiseen, luontokeskeiseen ja lajien tasa-arvon käsitykseen.

Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin ja nälkään ja janoon ympäristöeettisinä kysymyksinä. Tutustutaan eläin- ja luonnonsuojelujärjestöihin. Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.