Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Elämänkatsomustiedon arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 Oppilas oppii tunnistamaan ja ymmärtämään erilaisista lähteistä eri maailmankuviin ja

-katsomuksiin sisältyviä käsitteitä. Oppilas oppii käyttämään em. käsitteitä ilmaistessaan itseään tekstein ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

S1

Käsitteiden hallinta ja soveltaminen

Oppilas osaa käyttää katsomuksellisia käsitteitä ja tunnistaa niiden välisiä suhteita.

Oppilas osaa käyttää joitakin katsomuksellisia käsitteitä.

T2 Oppilas omaksuu tietoja erilaisista kulttuureista ja katsomuksista.

Oppilas oppii huomioimaan eri kulttuurien ilmenemistä yhteiskuntien eri alueilla mm. mediassa ja taiteessa.

Oppilas tietää maailmanperintöohjelman periaatteet ja joitain maailmanperintökohteita.

S1

Kulttuurien ja katsomusten tunteminen

Oppilas osaa hankkia tietoa erilaisista kulttuureista ja katsomuksista. Oppilas osaa kertoa Unescon maailmanperintöohjelman lähtökohdista ja nimetä joitain maailmanperintökohteita.

Oppilas osaa opettajan ohjauksessa hankkia tietoa erilaisista kulttuureista ja katsomuksista. Oppilas osaa kertoa joistain Unescon maailmanperintöohjelman piirteistä ja nimetä maailmanperintökohteita.

T3 Oppilas tuntee keskeisten maailmankatsomusten ja kulttuurien tärkeimmät historialliseen kehitykseen liittyvät piirteet ja niiden vaikutukset nyky-yhteiskuntiin. Oppilas tietää katsomusten tieteellisen tutkimuksen periaatteet.

S1

Erilaisten katsomusten tunteminen

ja vertailu

Oppilas osaa nimetä keskeisten maailmankatsomusten ja kulttuurien tärkeimpiä piirteitä ja kehityskulkuja, erityisesti seemiläisen monoteismin ja sekulaarin humanismin historiallisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia vaiheita. Oppilas osaa kertoa, miten katsomuksia voi tarkastella tutkivasti ja tieteellisesti.

Oppilas osaa nimetä seemiläisen monoteismin ja sekulaarin humanismin keskeisiä piirteitä. Oppilas tietää, että katsomuksellisia kysymyksiä voi lähestyä tieteellisesti.

T4 Oppilas oppii tuntemaan uskonnon määritelmän, uskonnollisen ja uskonnottoman ajattelun periaatteet ja uskontokritiikin pääpiirteet.

S1, S3

Uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin tunteminen

Oppilas osaa selittää uskonnollisen ajattelun luonnetta ja antaa esimerkkejä uskontokritiikin pääpiirteistä.

Oppilas osaa kertoa uskonnollisen ajattelun piirteistä ja antaa esimerkin uskontokritiikistä.

T5 Oppilas tuntee katsomusvapaus-käsitteen sisällön ja merkityksen sekä osaa arvioida katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja toteutumattomuutta erilaisissa yhteiskunnissa.

Oppilas tietää ihmisoikeusjärjestöjä sekä niiden toimintaperiaatteita.

S1, S3

Katsomusvapauden

merkityksen

hahmottaminen

Oppilas osaa antaa esimerkkejä katsomusvapaudesta ihmisoikeutena ja joistakin katsomusvapauden turvaamisen mekanismeista sekä niiden puutteista erilaisissa tilanteissa.

Oppilas osaa antaa esimerkin katsomusvapaudesta ihmisoikeutena ja katsomusvapauden turvaamisesta.

T6 Oppilas oppii käyttämään omaksumaansa tietoa hahmottaessaan erilaisten katsomusten taustalla olevia perusteluja.

S1, S2, S3

Katsomuksellisten valintojen perusteiden tarkastelu

Oppilas osaa kuvata erilaisten ihmisten katsomuksellisten valintojen taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita.

Oppilas osaa antaa esimerkkejä erilaisista katsomuksellisista valinnoista ja niiden taustalla olevista perusteista.

T7 Oppilas oppii käyttämään omaksumaansa tietoa hahmottaessaan maailman moninaisuutta ja ihmisten yhdenvertaisuutta.

Oppilas oppii hyväksymään ja ymmärtämään erilaisuutta.

S1, S2, S3

Monikulttuurisuuden ja yhdenvertaisuuden hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata monimuotoisuutta ja antaa esimerkkejä ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta.

Oppilas osaa antaa esimerkkejä ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta.

T8 Oppilas oppii käyttämään omaksumaansa tietoa eettisen ajattelunsa perusteluna erilaisissa tilanteissa.

Oppilas oppii kehittämään eettistä ajatteluaan lisääntyvän tiedon ja kokemusten pohjalta.

S2, S3

Eettisen ajattelun taidot

Oppilas osaa käyttää eettistä käsitteistöä sekä tulkita ja soveltaa sitä.

Oppilas osaa nimetä eettisiä käsitteitä ja kertoa elämänsä eettisistä ulottuvuuksista.

T9 Oppilas oppii ymmärtämään arkisten ratkaisujen vaikutusta kestävään tulevaisuuteen sekä paikallisesti että globaalisti.

Oppilas oppii vaikuttamaan yhteiskunnassa kestävän tulevaisuuden perusteiden mukaisesti.

S1, S2, S3

Kestävän elämäntavan

periaatteiden tunteminen

Oppilas osaa nimetä keskeisiä luonnon ja yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen liittyviä piirteitä ja tarkastella kestävän elämäntavan merkitystä tulevaisuudelle.

Oppilas tuntee keinoja vaikuttaa paikallisesti ja globaalisti.

Oppilas osaa nimetä joitakin kestävän tulevaisuuden piirteitä ja tuntee keinoja vaikuttaa tulevaisuuteen.

T10 Oppilas tietää ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkityksen ja eettisen perustan.

Oppilas oppii käyttämään omaksumaansa tietoa ihmisoikeuksien ja suvaitsevaisuuden edistämiseen.

S2, S3

Eettisen ajattelun taidot

Oppilas osaa nimetä tärkeimmät ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liittyvät käsitteet ja perustella ihmisoikeuksien merkitystä.

Oppilas osaa nimetä joitakin ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liittyviä käsitteitä ja kertoa ihmisoikeuksien merkityksestä.

Elämänkatsomustiedon arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1Oppilas oppii tunnistamaan ja ymmärtämään erilaisista lähteistä eri maailmankuviin ja -katsomuksiin sisältyviä käsitteitä. Oppilas oppii käyttämään em. käsitteitä ilmaistessaan itseään tekstein ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

S1

Käsitteiden hallinta ja soveltaminen

Oppilas osaa käyttää katsomuksellisia käsitteitä ja tunnistaa niiden välisiä suhteita.

Oppilas osaa käyttää joitakin katsomuksellisia käsitteitä.

T2 Oppilas omaksuu tietoja erilaisista kulttuureista ja katsomuksista.Oppilas oppii huomioimaan eri kulttuurien ilmenemistä yhteiskuntien eri alueilla mm. mediassa ja taiteessa.

S1

Kulttuurien ja katsomusten tunteminen

Oppilas osaa hankkia tietoa erilaisista kulttuureista ja katsomuksista.

Oppilas osaa opettajan ohjauksessa hankkia tietoa erilaisista kulttuureista ja katsomuksista.

T3 Oppilas tuntee keskeisten maailmankatsomusten ja kulttuurien tärkeimmät historialliseen kehitykseen liittyvät piirteet ja niiden vaikutukset nyky-yhteiskuntiin. Oppilas tietää katsomusten tieteellisen tutkimuksen periaatteet.

S1

Erilaisten katsomusten tunteminen ja vertailu

Oppilas osaa nimetä keskeisten maailmankatsomusten ja kulttuurien tärkeimpiä piirteitä ja kehityskulkuja, erityisesti seemiläisen monoteismin ja sekulaarin humanismin historiallisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia vaiheita. Oppilas osaa kertoa, miten katsomuksia voi tarkastella tutkivasti ja tieteellisesti.

Oppilas osaa nimetä seemiläisen monoteismin ja sekulaarin humanismin keskeisiä piirteitä. Oppilas tietää, että katsomuksellisia kysymyksiä voi lähestyä tieteellisesti.

T4 Oppilas oppii tuntemaan uskonnon määritelmän, uskonnollisen ja uskonnottoman ajattelun periaatteet ja uskontokritiikin pääpiirteet.

S1, S3

Uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin tunteminen

Oppilas osaa selittää uskonnollisen ajattelun luonnetta ja antaa esimerkkejä uskontokritiikin pääpiirteistä.

Oppilas osaa kertoa uskonnollisen ajattelun piirteistä ja antaa esimerkin uskontokritiikistä.

T5 Oppilas tuntee katsomusvapaus-käsitteen sisällön ja merkityksen sekä osaa arvioida katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja toteutumattomuutta erilaisissa yhteiskunnissa.Oppilas tietää ihmisoikeusjärjestöjä sekä niiden toimintaperiaatteita.

S1, S3

Katsomusvapaudenmerkityksen hahmottaminen

Oppilas osaa antaa esimerkkejä katsomusvapaudesta ihmisoikeutena ja joistakin katsomusvapauden turvaamisen mekanismeista sekä niiden puutteista erilaisissa tilanteissa.

Oppilas osaa antaa esimerkin katsomusvapaudesta ihmisoikeutena ja katsomusvapauden turvaamisesta.

T6 Oppilas oppii käyttämään omaksumaansa tietoa hahmottaessaan erilaisten katsomusten taustalla olevia perusteluja.

S1, S2, S3

Katsomuksellistenvalintojen perusteiden tarkastelu

Oppilas osaa kuvata erilaisten ihmisten katsomuksellisten valintojen taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita.

Oppilas osaa antaa esimerkkejä erilaisista katsomuksellisista valinnoista ja niiden taustalla olevista perusteista.

T7 Oppilas oppii käyttämään omaksumaansa tietoa hahmottaessaan maailman moninaisuutta ja ihmisten yhdenvertaisuutta. Oppilas oppii hyväksymään ja ymmärtämään erilaisuutta.

S1, S2, S3

Monikulttuurisuuden ja yhdenvertaisuuden hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata monimuotoisuutta ja antaa esimerkkejä ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta.

Oppilas osaa antaa esimerkkejä ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta.

T8 Oppilas oppii käyttämään omaksumaansa tietoa eettisen ajattelunsa perusteluna erilaisissa tilanteissa. Oppilas oppii kehittämään eettistä ajatteluaan lisääntyvän tiedon ja kokemusten pohjalta.

S2, S3

Eettisen ajattelun taidot

Oppilas osaa käyttää eettistä käsitteistöä sekä tulkita ja soveltaa sitä.

Oppilas osaa nimetä eettisiä käsitteitä ja kertoa elämänsä eettisistä ulottuvuuksista.

T9 Oppilas oppii ymmärtämään arkisten ratkaisujen vaikutusta kestävään tulevaisuuteen sekä paikallisesti että globaalisti. Oppilas oppii vaikuttamaan yhteiskunnassa kestävän tulevaisuuden perusteiden mukaisesti.

S1, S2, S3

Kestävän elämäntavan periaatteiden tunteminen

Oppilas osaa nimetä keskeisiä luonnon ja yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen liittyviä piirteitä ja tarkastella kestävän elämäntavan merkitystä tulevaisuudelle.Oppilas tuntee keinoja vaikuttaa paikallisesti ja globaalisti.

Oppilas osaa nimetä joitakin kestävän tulevaisuuden piirteitä ja tuntee keinoja vaikuttaa tulevaisuuteen.

T10 Oppilas tietää ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkityksen ja eettisen perustan.Oppilas oppii käyttämään omaksumaansa tietoa ihmisoikeuksien ja suvaitsevaisuuden edistämiseen.

S2, S3

Eettisen ajatteluntaidot

Oppilas osaa nimetä tärkeimmät ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liittyvät käsitteet ja perustella ihmisoikeuksien merkitystä.

Oppilas osaa nimetä joitakin ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liittyviä käsitteitä ja kertoa ihmisoikeuksien merkityksestä.