Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-8

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Historia: tavoitteet vuosiluokilla 7-8

 

7.lk

8.lk

Merkitys, arvot ja asenteet

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilaan kyky tunnistaa niitä historiallisia tapahtumia ja ilmiöitä, jotka vuosien saatossa ovat keskeisimmin muokanneet maailmaa, vahvistuu.Oppilas löytää myös oman identiteettinsä historialliset juuret. Oppilaan kiinnostus historiasta tiedonalana, identiteettiä ja kriittistä ajattelua rakentavana oppiaineena vahvistuu.

T1

Oppilaan kyky tunnistaa niitä historiallisia tapahtumia ja ilmiöitä, jotka vuosien saatossa ovat keskeisimmin muokanneet maailmaa, vahvistuu.Oppilas löytää oman identiteettinsä historialliset juuret.

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2

Oppilas oppii etsimään lähteitä ja arvioimaan niitä lähdekritiikin keinoin.

T3

Oppilas harjoittelee etsimään ja tulkitsemaan erilaisia tulkintoja ja perusteluja historiallisille lähteille ja erilaisille näkemyksille.

 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4

Oppilaan aiempi tietämys historiallisen ajan aikakausien jaksottamisesta ja siihen liittyvästä käsitteistöstä syvenee.

T5

Oppilas ymmärtää merkittävien historiallisten ratkaisujen taustaa sekä ihmisen toiminnan syitä eri aikakausien näkökulmasta.

T6

Oppilas oppii, millaiset tekijät ylipäätään vaikuttavat historiallisten tapahtumien ja ilmiöiden syntyyn eli mitkä muut tekijät kuin ihmisen toiminta ovat vaikuttaneet historian kulkuun. Oppilas pohtii, mitkä syyt voidaan perustellusti liittää mihinkin tapahtumaan.

T7

Oppilas oppii, miten historian eri vaiheet niveltyvät tarkasteltavalla jaksolla toisiinsa ja mitkä ovat olleet keskeisimpiä näitä eri vaiheita toisistaan erottaneita ja siten maailmaa muuttaneita tekijöitä.

Historiallisen tiedon käyttäminen

Historiallisen tiedon käyttäminen

T8

Oppilas oppii muodostamaan historiallisen tiedon ja erilaisten lähteiden perusteella omia johtopäätöksiä ja perusteltuja tulkintoja historian tapahtumista.

T10

Oppilas osaa selittää ja arvioida kriittisesti historiallisista tapahtumista tehtyjen tulkintojen luotettavuutta sekä soveltaa tietoa eri tavoin.

T9

Oppilaan kyky arvioida ja selittää ihmisen toiminnan keskeisiä motiiveja ja pyrkimyksiä vahvistuu.

T11

Oppilas osaa vertailla ja käyttää erilaisia lähteitä.

Oppilas osaa käyttää lähteistä löytämäänsä tietoa oman perustellut tulkintansa pohjana.

T12

Oppilas pohtii nykytiedon valossa erilaisia tulevaisuuden skenaarioita, historian yleisiä lainalaisuuksia sekä sitä, voiko historiasta oppia.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä