Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Historian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Historian opetuksen tavoitteena on

Sisäl­tö­alu­eet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan syvällisemmin historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena

S1–S6

Ei käytetä arvosanan muodostumisen periaatteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa sekä arvioimaan tiedonlähteiden luotettavuutta

S1–S6

Historiatiedon hankkiminen

Oppilas osaa etsiä tietoa erilaisista historian tiedonlähteistä ja havaitsee niiden luotettavuudessa eroja.

T3 auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin

S1–S6

Lähteiden tulkitseminen

Oppilas osaa lukea ja tulkita erilaisia lähteitä.

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä

S1–S6

Kronologian ymmärtäminen

Oppilas osaa sijoittaa opiskelemansa asiat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla aikajärjestykseen.

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa

S1–S6

Historiallinen empatia

Oppilas pystyy asettautumaan menneen ajan ihmisen asemaan ja kuvailemaan tämän toiminnan motiiveja.

T6 auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöille

S1–S6

Syy- ja seuraus-suhteiden ymmärtäminen historiassa

Oppilas osaa erotella historiallisia tapahtumia tai ilmiöitä selittävät tekijät vähemmän tärkeistä.

T7 ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muutosta ja jatkuvuutta

S1–S6

Muutoksen ja jatkuvuuden ymmärtäminen

Oppilas osaa selittää, miksi joillain elämänalueilla toimittiin ennen samoin tai toisin kuin nykyään.

Historiallisen tiedon käyttäminen

T8 kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen

S1–S6

Historian tulkitseminen

Oppilas osaa muodostaa historian tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja tulkintoja.

T9 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä

S1–S6

Ihmisen toiminnan selittäminen

Oppilas osaa kuvailla ihmisen toiminnan tarkoitusperiä.

T10 ohjata oppilasta selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tulkintojen luotettavuutta

S1–S6

Historiallisten tulkintojen selittäminen ja arvioiminen

Oppilas osaa arvioida historian tapahtumista tai ilmiöistä tehtyjen tulkintojen luotettavuutta.

T11 harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta

S1–S6

Historiatiedon tuottaminen

Oppilas osaa vastata menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä saamaansa informaatiota.

T12 ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja historiatietämyksensä avulla

S1–S6

Historiatietoisuus

Oppilas osaa kuvailla, miten menneisyyden tulkinnoilla perustellaan tulevaisuuden valintoja.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Historian arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilaan kyky tunnistaa niitä historiallisia tapahtumia ja ilmiöitä, jotka vuosien saatossa ovat keskeisimmin muokanneet maailmaa, vahvistuu.Oppilas löytää myös oman identiteettinsä historialliset juuret. Oppilaan kiinnostus historiasta tiedonalana, identiteettiä ja kriittistä ajattelua rakentavana oppiaineena vahvistuu.

S1-S3

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2

Oppilas oppii etsimään lähteitä ja arvioimaan niitä lähdekritiikin keinoin.

S1-S3

Historiatiedon hankkiminen

Oppilas kykenee itsenäisesti etsimään historiallista tietoa sekä arvioimaan sitä kriittisesti.

Oppilas ymmärtää, mitä historiallisella lähteellä tarkoitetaan ja miksi niitä tulee arvioida kriittisesti.

T3

Oppilas harjoittelee etsimään ja tulkitsemaan erilaisia tulkintoja ja perusteluja historiallisille lähteille ja erilaisille näkemyksille.

S1-S3

Lähteiden tulkitseminen

Oppilas kykenee itsenäisesti muodostamaan historiallisista lähteistä erilaisia tulkintoja ja perusteluja erilaisille näkemyksille.

Oppilas kykenee ohjatusti muodostamaan tulkintoja ja perusteluja joistakin historiallisista lähteistä.

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4

Oppilaan aiempi tietämys historiallisen ajan aikakausien jaksottamisesta ja siihen liittyvästä käsitteistöstä syvenee.

S1-S3

Kronologian ymmärtäminen

Oppilas osaa sijoittaa opiskelemansa asiat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla aikajärjestykseen.

Oppilas osaa sijoittaa käsiteltyjä historiallisia tapahtumia oikealle aikakaudelle ja pääsääntöisesti oikeaan historialliseen kontekstiin.

T5

Oppilas ymmärtää merkittävien historiallisten ratkaisujen taustaa sekä ihmisen toiminnan syitä eri aikakausien näkökulmasta.

S1-S3

Historiallinen empatia

Oppilas kykenee muodostamaan erilaisia perusteluja ja motiiveja historiallisille ratkaisuille.

Oppilas kykenee joissakin historiallisissa tapahtumissa asettumaan ja eläytymään päätösten ja ratkaisujen tekijöiden asemaan.

T6

Oppilas oppii, millaiset tekijät ylipäätään vaikuttavat historiallisten tapahtumien ja ilmiöiden syntyyn eli mitkä muut tekijät kuin ihmisen toiminta ovat vaikuttaneet historian kulkuun. Oppilas pohtii, mitkä syyt voidaan perustellusti liittää mihinkin tapahtumaan.

S1-S3

Syy- ja seuraus-suhteiden ymmärtäminen historiassa

Oppilas osaa selittää historiallisia tapahtumia myös muiden syiden kuin ihmisen toiminnan avulla. Oppilas osaa erotella tärkeimmät historiallisia tapahtumia tai ilmiöitä selittävät tekijät vähemmän tärkeistä.

Oppilas ymmärtää, että historian kulkuun vaikuttavat myös muut asiat kuin ihmisen toiminta ja oppilas osaa mainita näistä joitakin esimerkkejä.

T7

Historiallisen tiedon käyttäminen

T8

Oppilas oppii muodostamaan historiallisen tiedon ja erilaisten lähteiden perusteella omia johtopäätöksiä ja perusteltuja tulkintoja historian tapahtumista.

S1-S3

Historian tulkitseminen

Oppilas osaa muodostaa historian tapahtumista, ilmiöistä ja jatkuvuuksista omia perusteltuja tulkintoja.

Oppilas ymmärtää historiallisia syy- ja seuraussuhteita.

T9

T10

Oppilas osaa selittää ja arvioida kriittisesti historiallisista tapahtumista tehtyjen tulkintojen luotettavuutta sekä soveltaa tietoa eri tavoin.

S1-S3

Historiallisten tulkintojen selittäminen ja arvioiminen

Oppilas osaa arvioida historian tapahtumista tai ilmiöistä tehtyjen tulkintojen luotettavuutta.

Oppilas kykenee suhtautumaan historiallisista tapahtumista tehtyihin tulkintoihin kriittisesti.

T11

T12

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä