Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Historian arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilaan kyky tunnistaa niitä historiallisia tapahtumia ja ilmiöitä, jotka vuosien saatossa ovat keskeisimmin muokanneet maailmaa, vahvistuu.Oppilas löytää myös oman identiteettinsä historialliset juuret. Oppilaan kiinnostus historiasta tiedonalana, identiteettiä ja kriittistä ajattelua rakentavana oppiaineena vahvistuu.

S1-S3

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2

Oppilas oppii etsimään lähteitä ja arvioimaan niitä lähdekritiikin keinoin.

S1-S3

Historiatiedon hankkiminen

Oppilas kykenee itsenäisesti etsimään historiallista tietoa sekä arvioimaan sitä kriittisesti.

Oppilas ymmärtää, mitä historiallisella lähteellä tarkoitetaan ja miksi niitä tulee arvioida kriittisesti.

T3

Oppilas harjoittelee etsimään ja tulkitsemaan erilaisia tulkintoja ja perusteluja historiallisille lähteille ja erilaisille näkemyksille.

S1-S3

Lähteiden tulkitseminen

Oppilas kykenee itsenäisesti muodostamaan historiallisista lähteistä erilaisia tulkintoja ja perusteluja erilaisille näkemyksille.

Oppilas kykenee ohjatusti muodostamaan tulkintoja ja perusteluja joistakin historiallisista lähteistä.

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4

Oppilas tietää historiallisen ajan aikakausien jaksoja ja niihin liittyviä käsitteitä.

S1-S3

Kronologian ymmärtäminen

Oppilas tietää historiallisen ajan aikakausien jaksoja, osaa sijoittaa niitä aikajärjestykseen käyttäen niihin liittyviä käsitteitä.

Oppilas tunnistaa joitakin historiallisen ajan aikakausia ja niiden keskinäisiä aikajärjestyksiä. Oppilas tietää joitakin aikakausiin liittyviä käsitteitä.

T5

Oppilas ymmärtää merkittävien historiallisten ratkaisujen taustaa sekä ihmisen toiminnan syitä eri aikakausien näkökulmasta.

S1-S3

Historiallinen empatia

Oppilas kykenee muodostamaan erilaisia perusteluja ja motiiveja historiallisille ratkaisuille.

Oppilas kykenee joissakin historiallisissa tapahtumissa asettumaan ja eläytymään päätösten ja ratkaisujen tekijöiden asemaan.

T6

Oppilas oppii arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtumille. Oppilas oppii pohtimaan tapahtumien syitä.

S1-S3

Syy- ja seuraus-suhteiden ymmärtäminen historiassa

Oppilas osaa arvioida ja selittää historiallisia tapahtumia myös muiden syiden kuin ihmisen toiminnan avulla.

Oppilas ymmärtää, että historian kulkuun vaikuttavat myös muut asiat kuin ihmisen toiminta ja oppilas osaa mainita näistä joitakin esimerkkejä.

T7

Historiallisen tiedon käyttäminen

T8

Oppilas oppii muodostamaan historiallisen tiedon ja erilaisten lähteiden perusteella omia johtopäätöksiä ja perusteltuja tulkintoja historian tapahtumista.

S1-S3

Historian tulkitseminen

Oppilas osaa muodostaa historian tapahtumista, ilmiöistä ja jatkuvuuksista omia perusteltuja tulkintoja.

Oppilas ymmärtää historiallisia syy- ja seuraussuhteita.

T9

T10

Oppilas osaa selittää ja arvioida kriittisesti historiallisista tapahtumista tehtyjen tulkintojen luotettavuutta sekä soveltaa tietoa eri tavoin.

S1-S3

Historiallisten tulkintojen selittäminen ja arvioiminen

Oppilas osaa arvioida historian tapahtumista tai ilmiöistä tehtyjen tulkintojen luotettavuutta.

Oppilas kykenee suhtautumaan historiallisista tapahtumista tehtyihin tulkintoihin kriittisesti.

T11

T12

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä