Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokalla 9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilas kiinnostuu ympärillään tapahtuvista asioista ja tapahtumista ja ymmärtää yhteiskuntaopin perusteita.

T2

Oppilas ymmärtää yksilön ja yhteiskunnan toimijoiden tekemien päätösten vaikutukset lähiympäristön tasolta globaalille tasolle.

Oppilas kehittää omaa pohdintaa ja ajattelua eri sisältöihin liittyen.

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys

T3

Oppilas hahmottaa oikeusvaltion periaatteet ja perehtyy ihmisoikeuksiin. Oppilas ymmärtää, kuinka suomalainen oikeusjärjestelmä toimii, ja mitkä ovat yksilön mahdollisuudet saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimissa.

T4

Oppilas osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja tarkastella sitä kriittisesti. Oppilas oppii ymmärtämään ja kuvailemaan yhteiskunnan ja talouden toimintaa sekä median roolia yhteiskunnassa.

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen

T5

Oppilas lisää tietojaan ja taitojaan työelämästä ja yrittäjyydestä. Oppilas vertailee palkkatyön ja yrittäjyyden tarjoilemia mahdollisuuksia.

T6

Oppilas ottaa selvää kansalaisyhteiskunnan toiminnasta sekä tutustuu erilaisiin väestöryhmiin ja kansalaisten tasa-arvoon.

T7

Oppilas tutustuu demokraattisen päätöksenteon eri toimintatapoihin ja tasoihin. Oppilas tietää, miten hän voi toimia aktiivisena yhteisön jäsenenä.

T8

Oppilaan ymmärrys talouden toiminnasta kasvaa. Oppilas harjoittelee oman talouden suunnittelua ja toteutusta. Oppilas tutkii omia kulutusvalintojaan ja havaitsee niiden seurauksia.

T9

Oppilas osaa toimia aktiivisena kansalaisena. Oppilas osaa käyttää erilaisia vaikuttamisen keinoja. Oppilas lisää tiedonhakutaitojaan ja hyödyntää saatuja tietoja omassa elämässään.