Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokalla 9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Yhteiskuntaoppi: tavoitteet 9. vuosiluokalla

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilas haluaa ottaa selvää ympärillään tapahtuvista asioista ja tapahtumista. Oppilas ymmärtää yhteiskuntaopin perusteita.

T2

Oppilas ymmärtää yksilön tekemien päätösten vaikutukset lähiympäristön tasolta globaalille tasolle.

Oppilas kehittää omaa pohdintaa ja ajattelua eri sisältöihin liittyen.

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys

T3

Oppilas ymmärtää, kuinka suomalainen oikeusjärjestelmä toimii: jokaisella kansalaisella on mahdollisuus saada oikeudenmukaisesti asiansa käsitellyksi Suomessa.

Oppilas tutustuu lakien vaikutuksiin kansalaisten toiminnassa. Oppilas perehtyy ihmisoikeuksiin.T4Oppilas osaa hakea tietoa kriittisesti eri tietolähteistä. Oppilaan kyky selvittää ympärillään tapahtuvia asioita kasvaa. Oppilas oppii kuvailemaan yhteiskunnan, talouden ja median toimintaa.

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen

T5

Oppilas lisää tietojaan ja taitojaan työelämästä (työntekijä ja työnantaja) ja yrittäjyydestä (sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys).

Oppilas harjoittelee oman talouden hallintaa ja suunnittelua.

T6

Oppilas ottaa selvää kansalaisyhteiskunnan toiminnasta sekä tutustuu erilaisiin väestöryhmiin ja kansalaisten tasa-arvoon.

T7

Oppilas tutustuu päätöksenteon eri tasoihin (paikallinen, Suomi, Euroopan unioni ja globaali taso). Oppilas tietää, miten hän voi toimia aktiivisena yhteisön jäsenenä.

T8

Oppilaan ymmärrys talouden toiminnasta kasvaa. Oppilas harjoittelee oman talouden suunnittelua ja toteutusta (tulot ja menot). Oppilas tutkii omia kulutusvalintojaan ja havaitsee niiden seurauksia (kestävä kehitys ja esimerkiksi ympäristömerkkien tunnistaminen).

T9

Oppilas osaa toimia aktiivisena kansalaisena.Oppilas osaa käyttää erilaisia vaikuttamisen keinoja.Oppilas lisää tiedonhakutaitojaan ja hyödyntää saatuja tietoja omassa elämässään.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä