Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

7.lk

8.lk

Osallisuus

Osallisuus

T1

Oppilas toimii oman musiikinryhmän jäsenenä rakentavasti, saa onnistumisen kokemuksia ja harjoittelee esiintymistilanteita.

T1

Oppilas toimii erilaisten musiikillisten ryhmien kuten bändien tai lauluyhtyeiden jäsenenä rakentavasti ja muita kannustaen. Oppilas saa onnistumisen kokemuksia ja harjoittelee esiintymistilanteita.

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2

Oppilas käyttää ääntään turvallisesti ja tarkoitukseen sopivalla tavalla ja laulaa rohkeasti muiden mukana. Oppilas oppii ymmärtämään äänenmurroksen aikana äänessä tapahtuvia muutoksia ja tiedostaa, että oman äänen hyväksyminen on tärkeää.

T2

Oppilas ylläpitää laulutaitojaan ja rohkaistuu monipuolistamaan ilmaisuaan laulussa.

T3

Oppilas osallistuu yhteismusisointiin ja kehittää edelleen soittotaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimissa perehtyen mahdollisuuksien mukaan jonkin sointusoittimen soittamiseen.

T3

Oppilas osallistuu yhteismusisointiin ja kehittää edelleen soittotaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimissa perehtyen mahdollisuuksien mukaan jonkin sointu-, melodia- tai rytmisoittimen soittamiseen.

T4

Oppilas eläytyy musiikkikäsitteisiin ja musiikkikulttuureihin musiikkiliikunnan kautta.

T4

Oppilas eläytyy musiikkikäsitteisiin ja musiikkikulttuureihin musiikkiliikunnan kautta. Oppilas harjoittelee perussykkeen hahmottamista liikkuessaan.

T5

Oppilas havainnoi musiikkia ja harjoittelee oman mielipiteen muodostamista sekä sen perustelemista vuorovaikutteisesti.

T5

Oppilas kuuntelee ja havainnoi ääniympäristöä ja musiikkia sekä kykenee osallistumaan aiheeseen liittyvään keskusteluun.

T6

Oppilas rakentaa luovaa suhdettaan musiikkiin kehittelemällä yksin tai ryhmässä omia musiikillisia ideoita improvisoiden keho-, rytmi-, melodia-, ja sointusoittimilla.

T6

Oppilas kehittää luovaa suhdettaan musiikkiin yhdistelemällä musiikillisia ideoita laajemmiksi taiteidenvälisiksi kokonaisuuksiksi yksin tai osana ryhmää.

T7

Oppilas harjoittelee tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden ja sovellusten käyttöä musiikin tallentamisessa.

T7

Oppilas harjoittelee tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden ja sovellusten käyttöä luovan ilmaisun välineinä mm. monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T8

Oppilas perehtyy musiikin aikakausiin ja suomalaiseen sekä eri puolilla maailmaa esiintyviin musiikkikulttuureihin.

Oppilas pohtii taiteen olemusta ja merkitystä ihmiselle.

T8

Oppilas perehtyy musiikin viesintä- ja vaikuttamiskeinoihin mm. elokuva- ja mainosmusiikissa sekä musiikkivideoissa.

T9

Oppilas keskustelee musiikista ja harjoittelee käyttämään rytmin, melodian, harmonian, dynamiikan, muodon ja sointivärin käsitteistöä keskustelussa.

Oppilas ymmärtää keskeisiä nuottikuvan musiikillisia merkintätapoja.

T9

Oppilas keskustelee musiikista ja harjoittelee käyttämään musiikin terminologiaa ja käsitteistöä keskustelussa.

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää nuottikuvan musiikillisia merkintätapoja.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T10

Oppilas kehittää itsetuntemustaan musiikin avulla.

T10

Oppilas kehittää itsetuntemustaan musiikin avulla.

T11

Oppilas oppii tarkkailemaan oman elinympäristönsä melutasoa ja suojautumaan melulta.

T11

Oppilas osaa käyttää musiikkilaitteita turvallisesti ja osaa suojautua melulta.

Oppimaan oppiminen musiikissa

Oppimaan oppiminen musiikissa

T12

Oppilas pyrkii harjoittelemaan itsenäisesti ja pitkäjänteisesti.

Oppilas asettaa pieniä musisointiin, musiikilliseen keksintään ja musiikkiliikuntaan liittyviä tavoitteita.

Oppilas arvioi pitkäjänteisesti ja säännöllisesti työskentelyään suhteessa asettamiinsa tavoitteisiin ja tarvittaessa muuttaa tavoitteitaan.

T12

Oppilas pyrkii harjoittelemaan itsenäisesti ja pitkäjänteisesti.

Oppilas asettaa tavoitteita musisointiin, musiikilliseen keksintään ja musiikkiliikuntaan liittyviä tavoitteita.

Oppilas arvioi pitkäjänteisesti ja säännöllisesti työskentelyään asettamiinsa tavoitteisiin nähden ja tarvittaessa muuttaa tavoitteitaan.

Taide- ja taitoaineiden valinnainen musiikki

Musiikin opiskelu valinnaisena aineena syventää ja laajentaa musiikissa aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. Valinnaisen musiikin opiskelu vahvistaa ja kehittää oppilaan musiikillista ilmaisutaitoa ja tukee oppilaan musiikkiharrastusta. Musiikin tekeminen; soittaminen, laulaminen, harjoittelu yksin ja yhdessä toisten kanssa, on keskeistä valinnaisen musiikin opiskelussa. Oppilas luo henkilökohtaisen suhteen musiikkiin oman tekemisen kautta.

Taide- ja taitoaineiden valinnainen musiikki:

Tavoitteet vuosiluokilla 8-9

8. lk

9. lk

Osallisuus

Osallisuus

T1

Oppilas toimii musiikillisen ryhmän jäsenenä yhteistyössä muiden ryhmäläisten kanssa ja saa onnistumisen kokemuksia.

T1

Oppilas toimii musiikillisen ryhmän jäsenenä yhteistyössä muiden ryhmäläisten kanssa ja saa onnistumisen kokemuksia.

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2

Oppilas ylläpitää äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä kehittää niitä edelleen.

T2

Oppilas kehittää äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä itseilmaisua niiden kautta.

T3

Oppilas kehittää soitto- ja yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimilla.

T3

Oppilas syventää soitto- ja yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimilla.

T4

Oppilas rohkaistuu ilmaisemaan ja kokemaan musiikkia musiikkiliikunnan kautta.

T4

Oppilas rohkaistuu ilmaisemaan ja kokemaan musiikkia erilaisin keinoin.

T5

Oppilas kuuntelee ja tekee havaintoja ääniympäristöstä ja musiikista sekä keskustelee havainnoistaan.

T5

Oppilas kuuntelee ja tekee havaintoja ääniympäristöstä ja musiikista sekä keskustelee havainnoistaan.

T6

Oppilas rakentaa luovaa suhdetta musiikkiin improvisoinnin, sovittamisen, säveltämisen ja taiteidenvälisen työskentelyn kautta.

T6

Oppilas rakentaa luovaa suhdetta musiikkiin improvisoinnin, sovittamisen, säveltämisen ja taiteidenvälisen työskentelyn kautta.

T7

Oppilas harjoittelee tieto- ja viestintäteknologian käyttöä musiikin tekemisessä ja tallentamisessa.

T7

Oppilas harjoittelee tieto- ja viestintäteknologian käyttöä musiikin tekemisessä ja tallentamisessa.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T8

Oppilas tarkastelee musiikkia taiteenlajina ja ymmärtää, miten musiikkia käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa.

T8

Oppilas tarkastelee musiikkia taiteenlajina ja ymmärtää, miten musiikkia käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa.

T9

Oppilas käyttää musiikin käsitteitä ja symboleja musiikillisessa toiminnassa

T9

Oppilas käyttää musiikin käsitteitä ja symboleja musiikillisessa toiminnassa

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T10

Oppilas tunnistaa musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin.

T10

Oppilas tunnistaa musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin.

T11

Oppilas osaa huolehtia kuulostaan sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta.

T11

Oppilas osaa huolehtia kuulostaan sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta.

Oppimaan oppiminen musiikissa

T12

Oppilas pyrkii kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelemalla. Hän asettaa tavoitteita oppimiselleen ja arvioi edistymistään. Oppilas pyrkii vertaisarvioinnin kautta antamaan rakentavaa palautetta myös toisille ryhmäläisille.

T12

Oppilas pyrkii kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelemalla. Hän asettaa tavoitteita oppimiselleen ja arvioi edistymistään. Oppilas pyrkii vertaisarvioinnin kautta antamaan rakentavaa palautetta myös toisille ryhmäläisille.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä