Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Musiikki: sisällöt vuosiluokilla 7-8

7.lk

8.lk

S1 Miten musiikissa toimitaan

S1 Miten musiikissa toimitaan

Oppilaalta odotetaan aktiivisuutta sekä musisoidessa että opetuksen suunnittelussa. Ryhmän kesken sovitaan yhteiset pelisäännöt ja noudatetaan niitä.

Musisointitilanteissa oppilaan oma kiinnostus ja uteliaisuus ohjaa toimintaa. Kehitetään soittotaitoja eri koulusoittimilla. Valmistetaan musiikkiesitys ja harjoitellaan esiintymistilannetta.

Tehdään erilaisia ääniharjoituksia, joissa päästään käyttämään ääntä monipuolisesti ja kokeilevasti. Tutustutaan mikrofonilaulun tekniikkaan.

 

Omaksutaan turvallisia tapoja käyttää musiikkilaitteita. Kiinnitetään huomiota musiikkiluokan melutasoon.

 

Oppilasta rohkaistaan käyttämään kehoaan musiikillisessa ilmaisussa.

Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden ja sovellusten käyttöä soittimena ja musiikin muokkaus- ja tallennusvälineenä. Harjoitellaan ottamaan huomioon tekijänoikeudet.

Harjoitellaan aktiivista toimintaa, musisointia ja esiintymistä erilaisten pienempien musiikillisten ryhmien jäsenenä. Harjoitellaan rakentavan palautteen antamista.

Musisointitilanteissa oppilaan oma kiinnostus ja uteliaisuus ohjaa toimintaa. Kehitetään soittotaitoja eri koulusoittimilla. Lauletaan yhdessä kaanoneita ja muita ääniharjoituksia, joissa oppilas pääsee harjoittelemaan moniäänisyyttä.

Omaksutaan turvallisia tapoja käyttää musiikkilaitteita. Kiinnitetään huomiota musiikkiluokan melutasoon.

Oppilasta rohkaistaan käyttämään kehoaan musiikillisessa ilmaisussa.

Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden ja sovellusten käyttöä soittimena ja musiikin muokkaus- ja tallennusvälineenä.

S2 Mistä musiikki muodostuu

S2 Mistä musiikki muodostuu

Kerrataan aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikillisia merkintätapoja keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoitinten soiton yhteydessä ja tutustutaan nuottikuvan ja soivan musiikin yhteyteen.

Opetellaan käyttämään musiikin elementtien (rytmin, melodian, harmonian, dynamiikan, muodon ja sointivärin) käsitteistöä ja merkintätapoja musiikin kuuntelun, improvisoinnin ja musisoinnin yhteydessä. Tutkitaan musiikin elementtejä musisoinnin, kuuntelun ja liikkeen kautta.

Perehdytään bändisoittoon ja musiikkiteknologiaan liittyvään terminologiaan.

Kiinnitetään kuuntelun yhteydessä huomiota erilaisiin tapoihin tulkita lauluja. Käsitellään musiikin herättämiä mielikuvia verbaalisesti, kuvallisesti ja liikkeen avulla.

Tutustutaan äänen ominaisuuksiin ja siihen miten ääni syntyy.

Opetellaan käyttämään musiikin elementtien (rytmin, melodian, harmonian, dynamiikan, muodon ja sointivärin) käsitteistöä ja merkintätapoja musiikin kuuntelun, improvisoinnin ja musisoinnin yhteydessä. Tutkitaan musiikin elementtejä musisoinnin, kuuntelun ja liikkeen kautta.

Perehdytään bändisoittoon ja musiikkiteknologiaan liittyvään terminologiaan.

Kiinnitetään kuuntelun yhteydessä huomiota erilaisiin tulkintoihin.

Pohditaan musiikin eri elementtien merkitystä tunnelman luojana. Käsitellään musiikin herättämiä mielikuvia verbaalisesti, kuvallisesti tai liikkeen avulla. Voidaan tehdä myös mm. äänimaisemia tai äänitehosteita.

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

Pohditaan musiikin merkitystä omassa elämässä. Tutustutaan oman elinympäristön melutasoon ja kuulonsuojeluun. Oppilaalla on mahdollisuus valita itseään kiinnostavia kuuntelukappaleita ja laajentaa näin käsitystään omasta musiikkimaustaan. Oppilasta ohjataan tunnistamaan omaa mielimusiikkiaan ja ymmärtämään, että jokaisella on oma, erilainen musiikkimaku. Opetellaan perustelemaan omia mielipiteitä. Kannustetaan arvostamaan omia töitään. Oppilasta rohkaistaan ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. Pohditaan omaa kehollista ilmaisua ja oppilasta rohkaistaan kokeilemaan uusia tapoja liikkua.

Tarkastellaan musiikin merkitystä eri kulttuureissa. Perehdytään suomalaisuuteen ja muihin musiikkikulttuureihin oppilaiden toiveet huomioiden. Harjoitellaan erilaisten musiikkimieltymysten huomioon ottamista ja ryhmässä joustamista.

Ääniharjoituksissa kiinnitetään huomiota omaan äänityyppiin ja äänenmurrokseen.

Tieto- ja viestintäteknologian käytössä hyödynnetään oppilaiden omaa asiantuntijuutta.

Havainnoidaan kriittisesti musiikkia ja pohditaan, mitä musiikilla pyritään viestimään.

Tutustutaan musiikin ja kuvan yhdistämisestä syntyviin vaikutelmiin. Omia musiikillisia tuotoksia voidaan käyttää ja kehitellä mm. monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa kuten musiikkivideon tekemisessä. Tieto- ja viestintäteknologian käytössä hyödynnetään oppilaiden omaa asiantuntijuutta. Perehdytään tekijänoikeuksiin.

Oppilasta rohkaistaan ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. Musisoinnissa kiinnitetään huomiota tulkintaan ja omaan ilmaisuun. Opetellaan nauttimaan musisoinnista ohjelmistosta riippumatta. Keskustellaan kuuntelukappaleen herättämistä mielikuvista ja tunteista ja perustellaan omia mielipiteitä. Kannustetaan oppilasta arvostamaan omia ja toisten tekemiä töitä ja keskustelemaan niistä rakentavasti.

Valmistetaan musiikkiesitys, joka esitetään mahdollisuuksien mukaan yleisölle.

S4 Ohjelmisto

S4 Ohjelmisto

Kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti erilaisia musiikkikulttuureja ja aikakausia edustavia kappaleita.

Oppilaita osallistetaan kuunneltavan, laulettavan ja soitettavan ohjelmiston valinnassa. Ohjelmiston valinnassa huomioidaan myös oppilaiden mielimusiikki.

Lauletaan yhteislauluja ja kaanoneita. Ohjelmistoon voivat kuulua myös suomalaiseen kulttuuriperintöön kuuluvat laulut (mm. Maamme, Suvivirsi).

Soitto-ohjelmistoon valitaan riittävän helppoja kappaleita, jotta oppilas voi saada onnistumisen kokemuksia.

Tehdään erilaisia liike-, kehorytmi- ja perussykeharjoituksia.

Ryhmässä improvisoidaan, tehdään äänimaisemia tai pieniä sävellyksiä. Omia tuotoksia toistetaan, harjoitellaan, tallennetaan ja esitetään mahdollisuuksien mukaan.

Perehdytään musiikkikulttuureihin, joilla pyritään vaikuttamaan, kuten folkmusiikkiin sekä rap- ja reggae-musiikkiin.

Oppilaita osallistetaan kuunneltavan, laulettavan ja soitettavan ohjelmiston valinnassa. Ohjelmiston valinnassa huomioidaan myös oppilaiden mielimusiikki.

Yhteislaulun lisäksi oppilasta kannustetaan myös laulamaan yksin musisoivan ryhmän jäsenenä. Harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan myös moniäänistä ohjelmistoa.

Ohjelmistoon valitaan riittävän helppoja kappaleita, jotta oppilas voi saada onnistumisen kokemuksia.

Tehdään erilaisia liike-, kehorytmi- ja perussykeharjoituksia.

Ryhmässä improvisoidaan, tehdään äänimaisemia tai pieniä sävellyksiä. Omia tuotoksia toistetaan, harjoitellaan, tallennetaan ja esitetään mahdollisuuksien mukaan.

Taide- ja taitoaineiden valinnainen musiikki:

Sisällöt vuosiluokilla 8-9

8.lk

9.lk

S1 Miten musiikissa toimitaan

S1 Miten musiikissa toimitaan

Musiikillisia ilmaisutaitoja kehitetään monipuolisesti ottamalla huomioon myös oppilaiden omat ideat ja ratkaisut.

Yhteismusisoinnin avulla syvennetään äänenkäytön, laulutaidon ja soittotaidon osaamista.

Opetellaan turvallisia tapoja käyttää musiikkilaitteita.

Musiikillisia ilmaisutaitoja kehitetään monipuolisesti ottamalla huomioon myös oppilaiden omat ideat ja ratkaisut.

Yhteismusisoinnin avulla syvennetään äänenkäytön, laulutaidon, soittotaidon ja tulkinnan osaamista.

Opetellaan turvallisia tapoja käyttää musiikkilaitteita.

Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden käyttöä soittimina sekä musiikin muokkaus- ja tallennusvälineinä.

S2 Mistä musiikki muodostuu

S2 Mistä musiikki muodostuu

Opetellaan käyttämään musiikkikäsitteitä sekä musiikin perusmerkintätapoja musiikin kuuntelun, improvisoinnin ja musisoinnin yhteydessä.

Käsitellään musiikin herättämiä mielikuvia verbaalisesti, kuvallisesti tai liikkeen avulla.

Kiinnitetään huomiota tulkinnan merkitykseen musiikillisessa ilmaisussa.

Opetellaan käyttämään musiikkikäsitteitä sekä musiikin perusmerkintätapoja musiikin kuuntelun, improvisoinnin ja musisoinnin yhteydessä.

Käsitellään musiikin herättämiä mielikuvia verbaalisesti, kuvallisesti tai liikkeen avulla.

Kiinnitetään huomiota tulkinnan merkitykseen musiikillisessa ilmaisussa.

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

Musiikin opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän kokemuksiaan ja havaintojaan musiikista.

Oppilaiden omaa asiantuntijuutta tieto- ja viestintäteknologian käytössä hyödynnetään.

Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja eri oppiaineiden välille.

Pohditaan ja arvioidaan musiikin merkitystä eri tilanteissa, eri aikoina ja eri kulttuureissa.

Opetellaan nauttimaan yhteismusisoinnista. Arvostetaan omaa ja toisten osuutta siinä.

Musiikin opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän kokemuksiaan ja havaintojaan musiikista.

Oppilaiden omaa asiantuntijuutta tieto- ja viestintäteknologian käytössä hyödynnetään.

Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja eri oppiaineiden välille.

Pohditaan ja arvioidaan musiikin merkitystä eri tilanteissa, eri aikoina ja eri kulttuureissa.

Opetellaan nauttimaan yhteismusisoinnista. Arvostetaan omaa ja toisten osuutta siinä.

S4 Ohjelmisto

S4 Ohjelmisto

Ohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja eri aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin. Ajankohtaiset musiikilliset teemat otetaan huomioon.

Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitellaan monipuolisesti yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen, soololaulujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla.

Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon oppilaiden omat ehdotukset, ryhmän taidollinen taso, kulttuuriset näkökulmat sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Myös oppilaiden omat tuotokset ja sävellykset otetaan osaksi ohjelmistoa mahdollisuuksien mukaan.

Ohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja eri aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin. Ajankohtaiset musiikilliset teemat otetaan huomioon.

Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitellaan monipuolisesti yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen, soololaulujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla.

Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon oppilaiden omat ehdotukset, ryhmän taidollinen taso, kulttuuriset näkökulmat sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Myös oppilaiden omat tuotokset ja sävellykset otetaan osaksi ohjelmistoa mahdollisuuksien mukaan.