Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Musiikin arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Osallisuus

T1

Oppilas toimii oman musiikinryhmän jäsenenä kannustavasti, saa onnistumisen kokemuksia ja harjoittelee esiintymistilanteita

S1-S4

Musiikillisen ryhmän jäsenenä toimiminen

Oppilas toimii oman musiikinryhmän jäsenenä, huolehtii osuudestaan ja kannustaa toisia.

Oppilaan on haastavaa toimia oman musiikinryhmän jäsenenä. Oppilas huolehtii ohjattuna pienestä osuudestaan.

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2

Oppilas käyttää ääntään turvallisesti ja tarkoitukseen sopivalla tavalla ja laulaa rohkeasti muiden mukana. Oppilas oppii ymmärtämään äänenmurroksen aikana äänessä tapahtuvia muutoksia ja tiedostaa, että oman äänen hyväksyminen on tärkeää.

S1-S4

Äänenkäyttö ja laulaminen musiikkiryhmän jäsenenä

Oppilas osaa käyttää ääntään turvallisesti ja tarkoitukseen sopivalla tavalla ja osallistuu lähes aina yhteislauluun sovittaen osuutensa osaksi kokonaisuutta.

Oppilas osaa käyttää ääntään turvallisesti. Hän osallistuu harvoin yhteislauluun ja oman osuuden sovittaminen osaksi kokonaisuutta on haasteellista.

T3

Oppilas osallistuu yhteismusisointiin ja kehittää edelleen soittotaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimissa perehtyen mahdollisuuksien mukaan jonkin sointusoittimen soittamiseen.

S1-S4

Soittaminen musiikkiryhmän jäsenenä

Oppilas soittaa keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimia ja osallistuu yhteissoittoon melko sujuvasti.

Oppilas soittaa satunnaisesti jotakin keho-, rytmi-, melodia- tai sointusoitinta. Yhteissoittoon osallistuminen on oppilaalle haastavaa.

T4

Oppilas eläytyy musiikkikäsitteisiin ja ja musiikkikulttuureihin musiikkiliikunnan kautta.

S1-S4

Musiikkiliikunta

Oppilas osallistuu musiikkiliikuntaan ja eläytyy rohkeasti tehtäviin. Oppilas osoittaa hahmottavansa musiikin perussykkeen.

Oppilas osallistuu vain vähän musiikkiliikuntaan ja eläytyminen tehtäviin on haasteellista. Oppilaalla on vaikeuksia hahmottaa musiikin perussykettä kuulemastaan musiikista.

T5

Oppilas havainnoi musiikkia ja harjoittelee oman mielipiteen muodostamista sekä sen perustelemista.

S1-S4

Ääniympäristön ja musiikin kuuntelu ja siitä keskusteleminen

Oppilas kuuntelee musiikkia ja osaa kertoa havainnoistaan. Hän osaa ilmaista perustellun mielipiteensä. Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun.

Oppilas kuuntelee musiikkia. Hän tekee jonkin verran havaintoja kuulemastaan, mutta hänen on haastavaa sanallistaa havaintojaan ja mielipiteitään. Oppilas osallistuu harvoin keskusteluun.

T6

Oppilas rakentaa luovaa suhdettaan musiikkiin kehittelemällä yksin ja ryhmässä omia musiikillisia ideoitaan improvisoiden keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimilla.

S1-S4

Musiikin luova tuottaminen

Oppilas osaa improvisoida ja kehitellä musiikillisia ideoitaan yksin tai ryhmän jäsenenä keho-, rytmi-, melodia- tai sointusoittimilla.

Oppilaalla on vaikeuksia tuottaa musiikillisia ideoita.

Oppilas osallistuu satunnaisesti improvisointiin ja musiikillisten ideoiden kehittelyyn.

T7

Oppilas harjoittelee tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden ja sovellusten käyttöä musiikin tallentamisessa.

S1-S4

Musiikkiteknologian käyttö

Oppilas on harjoitellut tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden ja sovellusten käyttöä musiikin tallentamisessa.

Oppilas keskittyy harvoin tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden tai sovellusten käytön harjoitteluun asianmukaisesti ja seuraa harvoin opetusta.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T8

Oppilas perehtyy musiikin aikakausiin ja eri puolilla maailmaa esiintyviin musiikkikulttuureihin, mutta myös suomalaiseen musiikkiin. Oppilas pohtii taiteen olemusta ja merkitystä ihmiselle.

S1-S4

Kulttuurinen osaaminen

Oppilas osaa jäsentää musiikin aikakausia ja maailman musiikkikulttuureita.

Oppilas osaa jäsentää vain vähän musiikin aikakausia ja maailman musiikkikulttuureita.

T9

Oppilas keskustelee musiikista ja harjoittelee käyttämään rytmin, harmonian, melodian, dynamiikan, muodon ja sointivärin käsitteistöä keskustelussa. Oppilas ymmärtää keskeisiä nuottikuvan musiikillisia merkintätapoja.

S1-S4

Musiikillisten käsitteiden ja symbolien käyttö

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä musiikin peruskäsitteitä ja merkintätapoja sekä termejä musiikillisessa toiminnassa. Oppilas harjoittelee aktiivisesti käyttämään musiikin käsitteitä keskustelussa.

Oppilas tietää vain muutamia musiikin peruskäsitteitä tai merkintätapoja. Oppilaan on haastavaa toimia nuottikuvan musiikillisten merkintätapojen mukaan musiikillisessa toiminnassa. Oppilas harjoittelee käyttämään musiikin käsitteitä keskustelussa vain vähän.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T10

Oppilas kehittää itsetuntemustaan musiikin avulla.

S1-S4

Musiikin hyvinvointivaikutusten tunnistaminen

Oppilaan kanssa keskustellaan musiikin vaikutuksista hyvinvointiin ja tunteisiin, mutta tavoitetta ei oteta huomioon arvosanan muodostamisessa.

Oppilaan kanssa keskustellaan musiikin vaikutuksista hyvinvointiin ja tunteisiin, mutta tavoitetta ei oteta huomioon arvosanan muodostamisessa.

T11

Oppilas oppii tarkkailemaan oman elinympäristönsä melutasoa ja suojautumaan melulta.

S1-S4

Kuulosta sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta huolehtiminen

Oppilas ottaa musisointitilanteissa huomioon äänen ja musiikin voimakkuuteen liittyvät turvallisuustekijät. Oppilas havainnoi ääniympäristöään ja osaa suojautua melulta.

Oppilas laiminlyö ajoittain äänen ja musiikin voimakkuuteen liittyvät turvallisuustekijät. Oppilas havainnoi ääniympäristöään

puutteellisesti.

Oppimaan oppiminen musiikissa

T12

Oppilas pyrkii harjoittelemaan itsenäisesti ja pitkäjänteisesti. Oppilas harjoittelee asettamaan pieniä musisointiin, musiikilliseen keksintään ja musiikkiliikuntaan liittyviä tavoitteita. Oppilas arvioi pitkäjänteisesti ja säännöllisesti työskentelyään asettamiinsa tavoitteisiin nähden ja tarvittaessa muuttaa tavoitteitaan.

S1-S4

Oppimisen taidot

Oppilas asettaa ohjattuna musisointiin, musiikkiliikuntaan tai säveltämiseen ja muuhun luovaan tuottamiseen liittyviä tavoitteita sekä arvioi edistymistään suhteessa niihin.

Tavoitteen asettaminen ja tavoitteen mukainen työskentely on oppilaalle haastavaa. Oppilas pystyy työskentelemään itsenäisesti vain pieniä hetkiä. Oppilas arvioi työskentelyään vain vähän.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisen musiikin arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten ja kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Osallisuus

T1 Oppilas toimii musiikillisen ryhmän jäsenenä yhteistyössä muiden ryhmäläisten kanssa ja saa onnistumisen kokemuksia.

S1-S4

Musiikillisen ryhmän jäsenenä toimiminen

Oppilas huolehtii omasta osuudestaan ja toimii myönteisesti ja kannustavasti ryhmän jäsenenä.

Oppilas osallistuu vaihtelevasti ryhmän toimintaan. Hän huolehtii ohjattuna omasta osuudestaan.

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2 Oppilas ylläpitää äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä kehittää niitä edelleen.

S1-S4

Äänenkäyttö ja laulaminen

Oppilas käyttää ääntään musiikillisessa ilmaisussa ja osaa sovittaa oman osuutensa kokonaisuuteen.

Oppilas osallistuu harvoin yhteislauluun. Oman osuuden sovittaminen osaksi kokonaisuutta on haasteellista.

T3 Oppilas kehittää soitto- ja yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimilla.

S1-S4

Soittaminen ryhmän jäsenenä

Oppilas soittaa melko sujuvasti keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimia yksin ja ryhmän jäsenenä.

Soittaminen on oppilaalle haasteellista ja hän tarvitsee siinä tukea.

T4 Oppilas rohkaistuu ilmaisemaan ja kokemaan musiikkia musiikkiliikunnan kautta.

S1-S4

Musiikkiliikunta

Oppilas hahmottaa musiikin perussykkeen liikkuessaan.

Oppilas osallistuu vain vähän musiikki-liikuntaan ja hänellä on vaikeuksia hahmottaa musiikin perussykettä liikkuessaan.

T5 Oppilas kuuntelee ja tekee havaintoja ääniympäristöstä ja musiikista sekä keskustelee havainnoista.

S1-S4

Ääniympäristön ja musiikin kuuntelu sekä niistä keskusteleminen

Oppilas kuuntelee ääniympäristöä ja musiikkia ja osaa kertoa havainnoistaan.

Oppilaalla on vaikeuksia kuunnella ääniympäristöä ja musiikkia. Oppilas osallistuu harvoin keskusteluun.

T6 Oppilas rakentaa luovaa suhdetta musiikkiin improvisoinnin, sovittamisen, säveltämisen ja taiteidenvälisen työskentelyn kautta.

S1-S4

Musiikin luova tuottaminen

Oppilas käyttää erilaisia äänielementtejä kehittäessään ja toteuttaessaan musiikillisia ideoita.

Oppilaalla on vaikeuksia tuottaa musiikillisia ideoita. Oppilas osallistuu satunnaisesti musiikillisten ideoiden kehittelyyn.

T7 Oppilas harjoittelee tieto- ja viestintäteknologian käyttöä musiikin tekemisessä ja tallentamisessa.

S1-S4

Musiikkiteknolo-gian käyttö

Oppilas osaa käyttää musiikkiteknologiaa hyödykseen omassa tai ryhmän ilmaisussa.

Oppilas tarvitsee usein ohjausta musiikkiteknologian käytössä.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T8 Oppilas tarkastelee musiikkia taiteenlajina ja ymmärtää, miten musiikkia käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa.

S1-S4

Kulttuurinen osaaminen

Oppilas ymmärtää musiikin erilaisia käyttötapoja sekä ilmenemismuotoja ja osaa kertoa havainnoistaan.

Oppilas havaitsee musiikkia käyttävän eri tavoin eri tilanteissa.

T9 Oppilas käyttää musiikin käsitteitä ja symboleja musiikillisessa toiminnassa.

S1-S4

Musiikin käsitteiden ja symbolien käyttö

Oppilas käyttää musiikin käsitteitä ja symboleja musiikillisessa toiminnassa.

Oppilas käyttää joitakin musiikin käsitteitä ja symboleja musiikil-lisessa toiminnassa.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T10 Oppilas tunnistaa musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin.

S1-S4

Musiikin vaikutusten tunnistaminen

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T11 Oppilas osaa huolehtia kuulostaan sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta.

S1-S4

Kuulosta sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta huolehtiminen

Oppilas ottaa huomioon musisointitilanteissa äänen ja musiikin voimakkuuden sekä muut turvalliseen toimintaan liittyvät tekijät.

Oppilaan taidoissa käyttää soittimia ja musiikkilaitteita turvallisesti musisointitilanteissa on puutteita.

Oppimaan oppiminen musiikissa

T12 Oppilas pyrkii kehittämään musiikil-lista osaamistaan harjoittelemalla. Hän asettaa tavoitteita oppimiselleen ja arvioi edistymistään. Oppilas pyrkii vertaisarvioinnin kautta antamaan raken-tavaa palautetta myös toisille ryhmäläisille.

S1-S4

Oppimisen taidot

Oppilas harjoittelee musiikillisia taitojaan sinnikkäästi ja osaa asettaa itselleen realistisia musiikillisia tavoitteita. Oppilas antaa toisille ryhmäläisille rakentavaa palautetta.

Oppilas pystyy työskentelemään itsenäisesti vain hetkittäin. Tavoitteiden asettaminen ja niiden mukaan työskentele-minen ovat vaikeita. Oppilas antaa harvoin toisille ryhmäläisille rakentavaa palautetta.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä