Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kuvataide: tavoitteet 7. vuosiluokalla

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1

Oppilas havainnoi itseään, ympäristöään ja visuaalista kulttuuria monin eri tavoin sekä huomioi yhteyksiä omaan kuvailmaisuunsa.Oppilas hyödyntää mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi näyttely-, työpaja tai sähköistä kulttuuritarjontaa.

Oppilas hyödyntää painettua materiaalia.

T2

Oppilas keskustelee ja perustelee omia havaintojaan ja ajatuksiaan. Oppilas arvioi omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja: sisällöllisiä, kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja.

Oppilas käyttää itsearvioinnissa ja vertaispalautteessa sekä suullista että kirjallista tapaa.

T3

Oppilas tarkastelee ja vertailee meillä ja maailmalla olevaa luontoa, rakennettua ympäristöä sekä kulttuuriperintöä.Oppilas ilmaisee, soveltaa ja syventää kuvallisen tuottamisen taitojaan materiaalien ja tekniikoiden avulla.

Oppilas tutustuu julkisiin taideteoksiin ja rakennuksiin sekä niiden tyylipiirteisiin.

Oppilas tutustuu ympäröivään luontoon ja sen muoto- ja värimaailmaan.

Kuvallinen tuottaminen

T4

Oppilas tuntee kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeiset ilmaisutavat, materiaalit, tekniikat ja työvälineet (esimerkiksi piirustus, maalaus, 3-ulotteinen ilmaisu, grafiikka, keramiikka, graafinen suunnittelu, sommittelu, tilan ja liikkeen kuvaaminen, sarjakuva, värioppi, ihminen, muotoilu, taidehistoria menneestä nykyaikaan, perspektiivi, mediavälineet: valokuvaus, videointi/editointi, kuvankäsittely sekä arkkitehtuuri). Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mahdollisuuksien mukaan.Oppilas ilmaisee itseään omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien pohjalta hyödyntäen ilmaisussaan kuvataiteen eri keinoja.

T5

Oppilas pyrkii työskentelemään tutkivaa lähestymistapaa käyttäen sekä itsenäisesti että yhteisön jäsenenä kuvataiteen projekteissa.Oppilas osaa suunnitella tehtäväkohtaisesti työnsä laajuuden.

T6

Oppilas ilmaisee mielipiteitään ja osaa soveltaa erilaisia kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omassa ilmaisussaan.Oppilas ymmärtää vastuunsa kuvien tuottamisessa ja julkaisemisessa.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7

Oppilas nauttii omien ajatustensa, havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta kuvallisesti sekä ymmärtää taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä.Oppilas havainnoi kuvan elämyksellisiä tasoja, kuten esimerkiksi kuvan erilaisia sisäisiä tunnelmia.Oppilas ymmärtää kuvan symbolitasoja eri kulttuureissa ja viestimissä.

T8

Oppilas tietää toden ja fiktion eron sekä pohtii niiden suhdetta visuaalisessa kulttuurissa.Oppilas tarkastelee taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen aikakauden, tekijän ja katsojan näkökulmasta.Oppilas tuntee keskeisiä piirteitä taiteen historiassa ja eri kulttuurien kuvamaailmassa.

T9

Oppilas soveltaa eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10

Oppilas tekee huomioita ja keskustelee taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmentävistä arvoista.Oppilas pyrkii löytämään omista ja muiden tuotoksista esteettisiä, eettisiä ja ekologisia puolia.

T11

Oppilas tarkastelee taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä erilaisista näkökulmista.Oppilas tunnistaa kuvallisen tuottamisen vaikutusmahdollisuuden ja kiinnostuu käyttämään sitä vastuullisesti.Oppilas käyttää välineitä sekä materiaaleja tarkoituksenmukaisesti, sekä huolehtii työtilasta sekä omista ja yhteisistä välineistä.Oppilas ottaa huomioon kestävään kehitykseen liittyviä näkökulmia.

Taide- ja taitoaineiden valinnainen kuvataide:

tavoitteet 8. vuosiluokalla

Oppilas tutustuu omaan itseensä, ympäristöönsä ja erilaisiin kuvakulttuureihin kuvataiteen keinoin.

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1

Oppilas syventyy havainnoimaan itseään, ympäristöään ja visuaalista kulttuuria eri tavoin sekä huomioi niiden yhteyden omaan kuvailmaisuunsa. Oppilas hyödyntää mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi näyttely-, työpaja- tai sähköistä kulttuuritarjontaa, vierailukäyntejä sekä painettua materiaalia.

T2Oppilas keskustelee ja osaa perustella omia havaintojaan ja ajatuksiaan. Oppilas arvioi itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin omaa ja toisten kuvallista ilmaisua sekä työtavoista sisällöllisiä, kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja niin suullisesti kuin kirjallisestikin.

T3

Oppilas tarkastelee ja vertailee sekä kotimaassa että maailmalla olevaa luontoa, rakennettua ympäristöä ja kulttuuriperintöä. Oppilas ilmaisee, soveltaa ja syventää kuvallisen tuottamisen taitojaan materiaalien ja tekniikoiden avulla. Mahdollisuuksien mukaan oppilas soveltaa myös monialaisia lähestymistapoja.

Kuvallinen tuottaminen

T4

Oppilas soveltaa ja syventää kuvataiteen ja kuvaviestinnän ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä omassa työskentelyssään. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään oppilas hyödyntää kaksi- ja kolmiulotteista ilmaisua, kuten esimerkiksi piirtämistä, maalaamista, grafiikkaa ja painantaa, kuvanveistoa, keramiikkaa, muotoilua ja rakentelua sekä mediavälineitä, kuten (valokuvaus, videointi, editointi ja kuvankäsittely).

Oppilas hyödyntää mahdollisuuksien mukaan kuvataiteen eri keinojen lisäksi myös tieto- ja viestintäteknologiaa.

Oppilas mahdollistaa omakohtaisen tekemisen kautta itseilmaisun, omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien hyödyntämisen.

T5

Oppilas soveltaa tutkivaa lähestymistapaa, työskennellessään yksin tai yhdessä kuvataiteen eri projekteissa.

T6

Oppilas kykenee ilmaisemaan mielipiteitään ja osaa soveltaa erilaisia kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omassa ilmaisussaan. Oppilas ymmärtää vastuunsa kuvien tuottamisessa ja niiden julkaisussa.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7

Oppilas nauttii omien ajatustensa, havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta kuvataiteen keinoin sekä ymmärtää taiteen tapoja käsitellä elämää.

T8Oppilas tutustuu taiteeseen, visuaaliseen kulttuuriin, taiteen historiaan ja kulttuurien kuvamaailmoihin eri näkökulmista.

T9Oppilas soveltaa mahdollisuuksien mukaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja ja piirteitä omissa kuvissaan.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10

Oppilas ottaa huomioon ja keskustelee taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin arvoista.Oppilas löytää omista ja muiden tuotoksista esteettisiä, eettisiä ja ekologisia puolia.

T11Oppilas tarkastelee taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä erilaisista näkökulmista.Oppilas tunnistaa kuvallisen tuottamisen vaikutusmahdollisuuden ja kiinnostuu käyttämään sitä vastuullisesti.Oppilas käyttää välineitä sekä materiaaleja tarkoituksenmukaisesti ja huolehtii työtilasta sekä omista ja yhteisistä välineistä.Oppilas ottaa huomioon kestävään kehitykseen liittyviä näkökulmia.

Taide- ja taitoaineiden valinnainen kuvataide:

tavoitteet 9. vuosiluokalla

Oppilasta tutustuu omaan itseensä, ympäristöönsä ja erilaisiin kuvakulttuureihin kuvataiteen keinoin. Omakohtaisen tekemisen kautta oppilaalle avataan erilaisia näkökulmia, miten kuvamaailmoja tuotetaan ja kulutetaan sekä miten niissä vaikutetaan.

9. luokan valinnaisessa kuvataiteessa pyritään syventämään ja soveltamaan kuvataiteen opiskelussa aiemmin hankittuja tietoja ja taitoja.

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1

Oppilas syventyy havainnoimaan itseään, ympäristöään ja visuaalista kulttuuria sekä huomioi niiden yhteyden omaan kuvailmaisuunsa. Oppilas hyödyntää mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi näyttely-, työpaja- tai sähköistä kulttuuritarjontaa, vierailukäyntejä sekä painettua materiaalia.

T2

Oppilas keskustelee ja perustelee omia havaintojaan ja ajatuksiaan. Oppilas arvioi itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin omaa ja toisten kuvallista ilmaisua sekä työtapoja: sisällöllisiä, kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja niin suullisesti kuin kirjallisestikin.

T3

Oppilas tarkastelee ja vertailee sekä kotimaassa että maailmalla olevaa luontoa, rakennettua ympäristöä ja kulttuuriperintöä. Oppilas ilmaisee, soveltaa ja syventää kuvallisen tuottamisen taitojaan materiaalien ja tekniikoiden avulla. Mahdollisuuksien mukaan oppilas soveltaa myös monialaisia lähestymistapoja.

Kuvallinen tuottaminen

T4

Oppilas soveltaa ja syventää monipuolisesti kuvataiteen ja kuvaviestinnän ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä omassa työskentelyssään. Työskentelyssä hyödynnetään kaksi- ja kolmiulotteista ilmaisua eri tavoin kuten piirtämistä, maalausta, grafiikkaa, kuvanveistoa, keramiikkaa, muotoilua sekä mediavälineitä, kuten (valokuvaus, videointi, editointi ja kuvankäsittely).

Oppilas hyödyntää mahdollisuuksien mukaan kuvataiteen eri keinojen lisäksi myös tieto- ja viestintäteknologiaa.

Oppilas mahdollistaa omakohtaisen tekemisen kautta itseilmaisun, omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien hyödyntämisen.

T5

Oppilas soveltaa tutkivaa lähestymistapaa, työskennellessään yksin tai yhdessä kuvataiteen eri projekteissa. Oppilas toteuttaa mahdollisuuksien mukaan yhden laajemman projektin, jossa näyttäytyy oppilaan kuvataiteellinen osaaminen.

T6

Oppilas kykenee ilmaisemaan mielipiteitään ja osaa soveltaa erilaisia kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omassa ilmaisussaan. Oppilas ymmärtää vastuunsa kuvien tuottamisessa, julkaisussa ja käyttämisessä. Oppilas ymmärtää kuvallisen vaikuttamisen keinoja ja merkityksiä.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7

Oppilas nauttii omien ajatustensa, havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta kuvataiteen keinoin sekä ymmärtää taiteen tapoja käsitellä elämää.

T8

Oppilas tutustuu taiteeseen, visuaaliseen kulttuuriin, taiteen historiaan ja kulttuurien kuvamaailmoihin eri näkökulmista.

T9

Oppilas soveltaa mahdollisuuksien mukaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja ja piirteitä omissa kuvissaan.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10

Oppilas ottaa huomioon ja keskustelee taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin arvoista.Oppilas löytää omista ja muiden tuotoksista esteettisiä, eettisiä ja ekologisia puolia.

T11

Oppilas tarkastelee taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä erilaisista näkökulmista.Oppilas tunnistaa kuvallisen tuottamisen vaikutusmahdollisuuden ja kiinnostuu käyttämään sitä vastuullisesti.Oppilas käyttää välineitä sekä materiaaleja tarkoituksenmukaisesti ja huolehtii työtilasta sekä omista ja yhteisistä välineistä.Oppilas ottaa huomioon kestävään kehitykseen liittyviä näkökulmia.