Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Kuvataiteen päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä

S1, S2, S3

Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminen

Oppilas osaa käyttää erilaisia havaintovälineitä ympäristön ja sen kuvien tarkastelussa.

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä perustelemaan näkemyksiään

S1, S2, S3

Havaintojen ja ajattelun vaikutusten pohtiminen

Oppilas osaa sanallistaa havaintojaan ja ajatteluaan taiteesta, ympäristöstä ja muusta visuaalisesta kulttuurista.

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä

S1, S2, S3

Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen.

Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan

S1, S2, S3

Kuvailmaisun taitojen syventäminen

Oppilas osaa käyttää tavoitteellisesti erilaisia kuvallisen tuottamisen materiaaleja, tekniikoita ja keinoja kuvailmaisussaan.

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä

S1, S2, S3

Tutkivan lähestymistavan käyttäminen

Oppilas osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisesti tai ryhmässä työskennellessään.

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

S1, S2, S3

Kuvallisen tuottamisen avulla vaikuttaminen

Oppilas pyrkii vaikuttamaan ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin kuvallisin keinoin.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä

S1, S2, S3

Kuvatulkinnan menetelmien soveltaminen

Oppilas osaa käyttää joitakin kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä.

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista

S1, S2, S3

Visuaalisen kulttuurin merkityksen tarkasteleminen

Oppilas osallistuu tulkinnoillaan keskusteluun taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksestä.

T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan

S1, S2, S3

Kulttuuristen kuvailmaisun tapojen soveltaminen

Oppilas osaa soveltaa joitakin kulttuurisesti erilaisia kuvailmaisun tapoja.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin

S1, S2, S3

Näkemysten esittäminen

Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista.

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla

S1, S2, S3

Kuvallinen ilmaiseminen ja vaikuttaminen

Oppilas tarkastelee kuvailmaisussaan kulttuurista moninaisuutta ja kestävää kehitystä sekä tunnistaa kuvilla vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kuvataiteen arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 Oppilas hyödyntää painettua materiaalia.

S1,S2,S3

Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminen ja hyödyntäminen

Oppilas osaa käyttää havaintovälineitä ja -materiaaleja monipuolisesti ympäristön ja sen kuvien tarkastelussa.

Oppilas osaa käyttää muutamia havaintovälineitä ja –materiaaleja ympäristön ja sen kuvien tarkastelussa.

T2 Oppilas käyttää itse- ja vertaisarvioinnissa sekä suullista että kirjallista tapaa.

S1,S2,S3

Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

Oppilas osaa arvioida itseään ja muita.

Oppilas osaa hyödyntää arvioinnissaan suullista ja kirjallista tapaa.

Oppilas osaa arvioida itseään ja muita jonkin verran.

Oppilas osaa hyödyntää arvioinnissaan jonkin verran kirjallista ja suullista tapaa.

T3

Oppilas tutustuu julkisiin taideteoksiin ja rakennuksiin sekä niiden tyylipiirteisiin.

Oppilas tutustuu ympäröivään luontoon ja sen muoto- sekä värimaailmaan.

S1,S2,S3

Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen

Oppilas osaa tunnistaa keskeisimpiä rakennettuun ympäristöön ja luontoon liittyviä piirteitä.

Oppilas osaa tunnistaa rakennettuun ympäristöön ja luontoon liittyviä piirteitä yksipuolisesti.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisen kuvataiteen arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1

Oppilas syventyy havainnoimaan itseään, ympäristöään ja visuaalista kulttuuria eri tavoin sekä huomioi niiden yhteyden omaan kuvailmaisuunsa.

Oppilas hyödyntää mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi näyttely-, työpaja- tai sähköistä kulttuuritarjontaa, vierailukäyntejä sekä painettua materiaalia.

S1,S2,S3

Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminen ja hyödyntäminen

Oppilas osaa ilmaista eri tavoin havaintojaan omasta elinympäristöstään. Oppilas osaa käyttää havaintovälineitä ja –materiaaleja monipuolisesti ympäristön ja sen kuvien tarkastelussa.

Oppilas osaa ilmaista joitakin havaintojaan omasta elinympäristöstään.

Oppilas osaa käyttää muutamia havaintovälineitä ja –materiaaleja ympäristön ja sen kuvien tarkastelussa.

T2

Oppilas keskustelee ja osaa perustella omia havaintojaan ja ajatuksiaan.

Oppilas arvioi itse- ja vertaisarvioinnin keinoin omaa ja toisten kuvallista ilmaisua sekä työtavoista sisällöllisiä, kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja niin suullisesti kuin kirjallisestikin.

S1,S2,S3

Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

Oppilas osaa kuvailla ja sanallistaa havaintojaan ja ajatteluaan taiteesta, ympäristöstä sekä visuaalisesta kulttuurista monipuolisesti.

Oppilas osaa arvioida itseään ja muita.

Oppilas osaa hyödyntää arvioinnissaan suullista ja kirjallista tapaa.

Oppilas osaa kuvailla ja sanallistaa havaintojaan sekä ajatteluaan yksipuolisesti.

Oppilas osaa arvioida itseään ja muita jonkin verran.

Oppilas osaa hyödyntää arvioinnissaan jonkin verran kirjallista ja suullista tapaa.

T3

Oppilas tarkastelee ja vertailee sekä kotimaassa että maailmalla olevaa luontoa, rakennettua ympäristöä ja kulttuuriperintöä. Oppilas

ilmaisee, soveltaa ja syventää kuvallisen

tuottamisen taitojaan materiaalien ja tekniikoiden avulla. Mahdollisuuksien mukaan oppilas soveltaa myös monialaisia lähestymistapoja.

S1,S2,S3

Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti, hyödyntämällä monenlaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja.

Oppilas osaa tunnistaa keskeisimpiä rakennettuun ympäristöön ja luontoon liittyviä piirteitä.

Oppilas osaa tarvittaessa soveltaa monialaista lähestymistapaa.

Oppilas osaa ilmaista kuvallisesti joitakin havaintojaan ja ajatuksiaan, käyttämällä muutamia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja.

Oppilas osaa tunnistaa rakennettuun ympäristöön ja luontoon liittyviä piirteitä yksipuolisesti.

Oppilas osaa tarvittaessa soveltaa jonkin verran monialaista lähestymistapaa.

Kuvallinen tuottaminen

T4

Oppilas soveltaa ja syventää kuvataiteen ja kuvaviestinnän ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä omassa työskentelyssään. Mahdollisuuksien mukaan oppilas hyödyntää kaksi- ja kolmiulotteista ilmaisua, kuten piirtämistä, maalaamista, grafiikkaa ja painantaa, kuvanveistoa, keramiikkaa, muotoilua ja rakentelua sekä mediavälineitä (valokuvaus, videointi, editointi ja kuvankäsittely).

Oppilas hyödyntää mahdollisuuksien mukaan kuvataiteen eri keinojen lisäksi myös tieto- ja viestintäteknologiaa.

Oppilas mahdollistaa omakohtaisen tekemisen kautta itseilmaisun, omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien hyödyntämisen.

S1,S2,S3

Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

Oppilas osaa soveltaa työskentelyssään keskeisiä kuvataiteen ja kuvaviestinnän ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä.

Oppilas osaa käyttää työskentelyssään yksipuolisesti kuvataiteen ja kuvaviestinnän ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä.

T5 Oppilas soveltaa tutkivaa lähestymistapaa, työskennellessään yksin tai yhdessä kuvataiteen eri projekteissa.

S1,S2,S3

Työskentely-taitojen kehittäminen

Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja käyttää tutkivaa lähestymistapaa, työskennellessään itsenäisesti ja ryhmässä.

Oppilas osaa käyttää ohjatusti tutkivaa lähestymistapaa yksin ja ryhmässä työskennellessään.

T6 Oppilas kykenee ilmaisemaan mielipiteitään ja osaa soveltaa erilaisia kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omassa ilmaisussaan.

Oppilas ymmärtää vastuunsa kuvien tuottamisessa ja niiden julkaisussa.

S1,S2,S3

Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminen

Oppilas osaa ilmaista mielipiteitään ja pyrkii soveltamaan monipuolisesti kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omassa ilmaisussaan.

Oppilas osaa huomioida kuvien tuottamiseen ja julkaisuun liittyviä asioita.

Oppilas osaa ilmaista mielipiteitään ja pyrkii soveltamaan joitakin kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omassa ilmaisussaan.

Oppilas osaa huomioida jonkin verran kuvien tuottamiseen ja julkaisuun liittyviä asioita.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7

Oppilas nauttii omien ajatustensa, havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta kuvataiteen keinoin sekä ymmärtää taiteen tapoja käsitellä elämää.

S1,S2,S3

Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen

Oppilas osaa käyttää monipuolisesti kuvatulkinnan menetelmiä.

Oppilas osaa käyttää jotakin kuvallista, sanallista tai muuta kuvatulkinnan menetelmää.

T8

Oppilas tutustuu taiteeseen, visuaaliseen kulttuuriin, taiteen historiaan ja kulttuurien kuvamaailmoihin eri näkökulmista.

S1,S2,S3

Visuaalisen kulttuurin tarkasteleminen

Oppilas osaa tarkastella taiteen tai jonkin muun visuaalisen kulttuurin piirteitä ja merkitystä eri näkökulmista.

Oppilas osaa tunnistaa omaa ja vieraiden kulttuurien perinnettä ja kuvailmaisua eri aikoina.

Oppilas osaa tarkastella yksipuolisesti taiteen tai jonkin muun visuaalisen kulttuurin piirteitä ja merkitystä.

Oppilas osaa tunnistaa omaa kulttuuriaan.

T9 Oppilas soveltaa mahdollisuuksien mukaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja ja piirteitä omissa kuvissaan.

S1,S2,S3

Kuvailmaisun tapojen käyttäminen

Oppilas osaa soveltaa monipuolisesti kulttuurisia kuvailmaisun tapoja.

Oppilas osaa soveltaa joitakin kulttuurisia kuvailmaisun tapoja.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 Oppilas ottaa huomioon ja keskustelee taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin arvoista.

Oppilas löytää omista ja muiden tuotoksista esteettisiä, eettisiä ja ekologisia puolia.

S1,S2,S3

Arvojen tarkasteleminen

Oppilas osaa ilmaista erilaisia näkemyksiään taiteesta, ympäristöstä ja muista visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista.

Oppilas osaa ilmaista yksipuolisesti näkemyksiään taiteesta, ympäristöstä ja muista visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista.

T11 Oppilas tarkastelee taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä erilaisista näkökulmista.

Oppilas tunnistaa kuvallisen tuottamisen vaikutusmahdollisuuden ja kiinnostuu käyttämään sitä vastuullisesti.

Oppilas käyttää välineitä sekä materiaaleja tarkoituksenmukaisesti ja huolehtii työtilasta sekä omista ja yhteisistä välineistä.

Oppilas ottaa huomioon kestävään kehitykseen liittyviä näkökulmia.

S1,S2,S3

Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen valitseminen

Oppilas osaa tarkastella kuvailmaisussaan kulttuurista moninaisuutta ja kestävää kehitystä eri näkökulmia hyödyntämällä.

Oppilas osaa huolehtia työskentely-ympäristöstä ja –välineistä tarkoituksenmukaisesti.

Oppilas osaa tarkastella kuvailmaisussaan jonkin verran kulttuurista moninaisuutta ja kestävää kehitystä.

Oppilas osaa huolehtia työskentely-ympäristöstä ja –välineistä.