Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kuvataiteen arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista/arvosanaa kuusi varten.

Mikäli oppilaan kuvataiteen oppimäärä päättyy 7.luokan jälkeen, arviointi tehdään päättöarvioinnin mukaan.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 Oppilas hyödyntää painettua materiaalia.

S1,S2,S3

Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminen ja hyödyntäminen

Oppilas osaa käyttää havaintovälineitä ja -materiaaleja monipuolisesti ympäristön ja sen kuvien tarkastelussa.

Oppilas osaa käyttää muutamia havaintovälineitä ja –materiaaleja ympäristön ja sen kuvien tarkastelussa.

T2 Oppilas käyttää itse- ja vertaisarvioinnissa sekä suullista että kirjallista tapaa.

S1,S2,S3

Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

Oppilas osaa arvioida itseään ja muita.

Oppilas osaa hyödyntää arvioinnissaan suullista ja kirjallista tapaa.

Oppilas osaa arvioida itseään ja muita jonkin verran.

Oppilas osaa hyödyntää arvioinnissaan jonkin verran kirjallista ja suullista tapaa.

T3

Oppilas tutustuu julkisiin taideteoksiin ja rakennuksiin sekä niiden tyylipiirteisiin.

Oppilas tutustuu ympäröivään luontoon ja sen muoto- sekä värimaailmaan.

S1,S2,S3

Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen

Oppilas osaa tunnistaa keskeisimpiä rakennettuun ympäristöön ja luontoon liittyviä piirteitä.

Oppilas osaa tunnistaa rakennettuun ympäristöön ja luontoon liittyviä piirteitä yksipuolisesti.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisen kuvataiteen arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1

Oppilas syventyy havainnoimaan itseään, ympäristöään ja visuaalista kulttuuria eri tavoin sekä huomioi niiden yhteyden omaan kuvailmaisuunsa.

Oppilas hyödyntää mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi näyttely-, työpaja- tai sähköistä kulttuuritarjontaa, vierailukäyntejä sekä painettua materiaalia.

S1,S2,S3

Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminen ja hyödyntäminen

Oppilas osaa ilmaista eri tavoin havaintojaan omasta elinympäristöstään. Oppilas osaa käyttää havaintovälineitä ja –materiaaleja monipuolisesti ympäristön ja sen kuvien tarkastelussa.

Oppilas osaa ilmaista joitakin havaintojaan omasta elinympäristöstään.

Oppilas osaa käyttää muutamia havaintovälineitä ja –materiaaleja ympäristön ja sen kuvien tarkastelussa.

T2

Oppilas keskustelee ja osaa perustella omia havaintojaan ja ajatuksiaan.

Oppilas arvioi omaa kuvallista ilmaisuaan, työtapojaansekä sisällöllisiä, kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja niin suullisesti kuin kirjallisestikin.Oppilas antaa vertaispalautetta.

S1,S2,S3

Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

Oppilas osaa kuvailla ja sanallistaa havaintojaan ja ajatteluaan taiteesta, ympäristöstä sekä visuaalisesta kulttuurista monipuolisesti.

Oppilas osaa arvioida itseään ja antaa vertaispalautetta.

Oppilas osaa hyödyntää arvioinnissaan suullista ja kirjallista tapaa.

Oppilas osaa kuvailla ja sanallistaa havaintojaan sekä ajatteluaan yksipuolisesti.

Oppilas osaa arvioida itseään ja antaa vertaispalautetta jonkin verran.

Oppilas osaa hyödyntää arvioinnissaan jonkin verran kirjallista ja suullista tapaa.

T3

Oppilas tarkastelee ja vertailee sekä kotimaassa että maailmalla olevaa luontoa, rakennettua ympäristöä ja kulttuuriperintöä. Oppilas

ilmaisee, soveltaa ja syventää kuvallisen

tuottamisen taitojaan materiaalien ja tekniikoiden avulla. Mahdollisuuksien mukaan oppilas soveltaa myös monialaisia lähestymistapoja.

S1,S2,S3

Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti, hyödyntämällä monenlaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja.

Oppilas osaa tunnistaa keskeisimpiä rakennettuun ympäristöön ja luontoon liittyviä piirteitä.

Oppilas osaa tarvittaessa soveltaa monialaista lähestymistapaa.

Oppilas osaa ilmaista kuvallisesti joitakin havaintojaan ja ajatuksiaan, käyttämällä muutamia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja.

Oppilas osaa tunnistaa rakennettuun ympäristöön ja luontoon liittyviä piirteitä yksipuolisesti.

Oppilas osaa tarvittaessa soveltaa jonkin verran monialaista lähestymistapaa.

Kuvallinen tuottaminen

T4

Oppilas soveltaa ja syventää kuvataiteen ja kuvaviestinnän ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä omassa työskentelyssään. Mahdollisuuksien mukaan oppilas hyödyntää kaksi- ja kolmiulotteista ilmaisua, kuten piirtämistä, maalaamista, grafiikkaa ja painantaa, kuvanveistoa, keramiikkaa, muotoilua ja rakentelua sekä mediavälineitä (valokuvaus, videointi, editointi ja kuvankäsittely).

Oppilas hyödyntää mahdollisuuksien mukaan kuvataiteen eri keinojen lisäksi myös tieto- ja viestintäteknologiaa.

Oppilas mahdollistaa omakohtaisen tekemisen kautta itseilmaisun, omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien hyödyntämisen.

S1,S2,S3

Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

Oppilas osaa soveltaa työskentelyssään keskeisiä kuvataiteen ja kuvaviestinnän ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä.

Oppilas osaa käyttää työskentelyssään yksipuolisesti kuvataiteen ja kuvaviestinnän ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä.

T5 Oppilas soveltaa tutkivaa lähestymistapaa, työskennellessään yksin tai yhdessä kuvataiteen eri projekteissa.

S1,S2,S3

Työskentely-taitojen kehittäminen

Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja käyttää tutkivaa lähestymistapaa, työskennellessään itsenäisesti ja ryhmässä.

Oppilas osaa käyttää ohjatusti tutkivaa lähestymistapaa yksin ja ryhmässä työskennellessään.

T6 Oppilas kykenee ilmaisemaan mielipiteitään ja osaa soveltaa erilaisia kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omassa ilmaisussaan.

Oppilas ymmärtää vastuunsa kuvien tuottamisessa ja niiden julkaisussa.

S1,S2,S3

Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminen

Oppilas osaa ilmaista mielipiteitään ja pyrkii soveltamaan monipuolisesti kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omassa ilmaisussaan.

Oppilas osaa huomioida kuvien tuottamiseen ja julkaisuun liittyviä asioita.

Oppilas osaa ilmaista mielipiteitään ja pyrkii soveltamaan joitakin kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omassa ilmaisussaan.

Oppilas osaa huomioida jonkin verran kuvien tuottamiseen ja julkaisuun liittyviä asioita.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7

Oppilas nauttii omien ajatustensa, havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta kuvataiteen keinoin sekä ymmärtää taiteen tapoja käsitellä elämää.

S1,S2,S3

Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen

Oppilas osaa käyttää monipuolisesti kuvatulkinnan menetelmiä.

Oppilas osaa käyttää jotakin kuvallista, sanallista tai muuta kuvatulkinnan menetelmää.

T8

Oppilas tutustuu taiteeseen, visuaaliseen kulttuuriin, taiteen historiaan ja kulttuurien kuvamaailmoihin eri näkökulmista.

S1,S2,S3

Visuaalisen kulttuurin tarkasteleminen

Oppilas osaa tarkastella taiteen tai jonkin muun visuaalisen kulttuurin piirteitä ja merkitystä eri näkökulmista.

Oppilas osaa tunnistaa omaa ja vieraiden kulttuurien perinnettä ja kuvailmaisua eri aikoina.

Oppilas osaa tarkastella yksipuolisesti taiteen tai jonkin muun visuaalisen kulttuurin piirteitä ja merkitystä.

Oppilas osaa tunnistaa omaa kulttuuriaan.

T9 Oppilas soveltaa mahdollisuuksien mukaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja ja piirteitä omissa kuvissaan.

S1,S2,S3

Kuvailmaisun tapojen käyttäminen

Oppilas osaa soveltaa monipuolisesti kulttuurisia kuvailmaisun tapoja.

Oppilas osaa soveltaa joitakin kulttuurisia kuvailmaisun tapoja.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 Oppilas ottaa huomioon ja keskustelee taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin arvoista.

Oppilas löytää omista ja muiden tuotoksista esteettisiä, eettisiä ja ekologisia puolia.

S1,S2,S3

Arvojen tarkasteleminen

Oppilas osaa ilmaista erilaisia näkemyksiään taiteesta, ympäristöstä ja muista visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista.

Oppilas osaa ilmaista yksipuolisesti näkemyksiään taiteesta, ympäristöstä ja muista visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista.

T11 Oppilas tarkastelee taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä erilaisista näkökulmista.

Oppilas tunnistaa kuvallisen tuottamisen vaikutusmahdollisuuden ja kiinnostuu käyttämään sitä vastuullisesti.

Oppilas käyttää välineitä sekä materiaaleja tarkoituksenmukaisesti ja huolehtii työtilasta sekä omista ja yhteisistä välineistä.

Oppilas ottaa huomioon kestävään kehitykseen liittyviä näkökulmia.

S1,S2,S3

Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen valitseminen

Oppilas osaa tarkastella kuvailmaisussaan kulttuurista moninaisuutta ja kestävää kehitystä eri näkökulmia hyödyntämällä.

Oppilas osaa huolehtia työskentely-ympäristöstä ja –välineistä tarkoituksenmukaisesti.

Oppilas osaa tarkastella kuvailmaisussaan jonkin verran kulttuurista moninaisuutta ja kestävää kehitystä.

Oppilas osaa huolehtia työskentely-ympäristöstä ja –välineistä.