Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Käsityö: tavoitteet 7. luokalla

T1

Oppilas suunnittelee työskentelyään sekä ideoi, tutkii ja kokeilee yritteliäästi.

Oppilas suunnittelee yksin ja yhdessä tuotostaan ja sen valmistamista.

T2

Oppilas asettaa käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita.

Oppilas toteuttaa niiden perusteella kokonaisen käsityöprosessin.

Oppilas osaa arvioida oppimistaan.

Oppilas työskentelee yksin ja yhdessä, antaa vertaispalautetta ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan monialaiseen oppimiskokonaisuuteen.

T3

Oppilas tutustuu ja käyttää monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittää innovaatioita. 

Oppilas etsii itsenäisesti tarvitsemaansa tietoa työvälineistä, materiaaleista ja erilaisista työtavoista ja opettelee soveltamaan löytämäänsä tietoa.

T4

Oppilas käyttää sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleita.

Oppilas vahvistaa visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan ja ottaa nämä huomioon tuotteen valmistamisessa.

T5

Oppilas havainnoi, ennakoi ja reagoi työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin.

Oppilas toimii turvallisesti käsityöprosessissa.

T6

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa sekä dokumentoinnissa sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa. 

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa itsearvioinnissa ja vertaispalautteen antamisessa.

T7

Oppilas tuntee käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkityksen omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä.

Oppilas tunnistaa muotoilun ja tuotesuunnittelun merkityksiä ympäröivässä yhteiskunnassa.

T8

Oppilas ymmärtää taloudellista ajattelua ja käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa, sekä ottaa nämä huomioon omassa työskentelyssään.

Taide- ja taitoaineiden valinnainen käsityö: tavoitteet vuosiluokilla 8-9

8lk.

9.lk

T1

Oppilas suunnittelee työskentelyään sekä ideoi, tutkii ja kokeilee oman suunnitelmansa mukaisesti.

T1

Oppilas suunnittelee työskentelyään sekä ideoi, tutkii ja kokeilee oman käsityönsä suuntaisesti.

Oppilaan tekemät valinnat ja niiden pohjalta tekemä suunnittelu ovat prosessin lähtökohtana. Innovointi voi tapahtua myös pienryhmissä yhteistyöskentelynä.

T2

Oppilas asettaa käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita uusien taitojen kehittämiseksi tai jo opitun syventämiseksi.

Oppilas toteuttaa tavoitteidensa perusteella kokonaisen käsityöprosessin. Oppilas painottaa opiskeluaan omien suunnitelmiensa mukaisesti.

Oppilas dokumentoi oman oppimisensa tavoitteet ja kokonaisen käsityöprosessin.

Oppilas harjoittelee jäsentämään käsityöhönsä liittyvää tietoa dokumentointiinsa: kokeilujen tuottamaa tietoa, ideoinnin vaiheita, suunnittelua, valmistuksen vaiheita sekä tuotteen käyttöön, ekologisuuteen, viestiin sekä taloudellisuuteen liittyvää pohdintaa.

Oppilas osaa arvioida omaa oppimistaan monipuolisesti, ohjaavasti ja kannustavasti.Oppilas osaa antaa rakentavaa vertaispalautetta.

T2

Oppilas asettaa käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita uusien taitojen oppimiseksi tai jo opitun syventämiseksi.

Oppilas toteuttaa tavoitteiden perusteella käsityöprosessin. Oppilas painottaa opiskeluaan omien suunnitelmiensa suuntaisesti.

Oppilas dokumentoi oppimisensa tavoitteet, käsityöprosessin, kokeilut, ideoinnin, suunnittelun ja valmistuksen vaiheet. Oppilas tuo esille käyttöön, ekologisuuteen, viestiin ja taloudellisuuteen liittyvää pohdintaa. Oppilas arvioi omaa oppimistaan ja antaa vertaispalautetta muille.

T3

Oppilas tutustuu monipuolisesti erilaisiin työvälineisiin, materiaaleihin ja tarkoituksen mukaisiin työtapoihin omia innovaatioita kehittäen tavoitteidensa suuntaisesti.

T3

Oppilas tutustuu ja käyttää monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksen mukaisia työtapoja sekä kehittää innovaatioita omien tavoitteidensa suuntaisesti.

T4

Oppilas käyttää sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleita.

Oppilas vahvistaa visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan.

T4

Oppilas käyttää sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleita. Oppilas vahvistaa visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan ja ottaa nämä huomioon tuotteen valmistamisessa.

T5

Oppilas havainnoi, ennakoi ja reagoi työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin.

Oppilas toimii turvallisesti käsityöprosessissa.

T5

Oppilas havainnoi, ennakoi ja reagoi työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin.

Oppilas toimii turvallisesti käsityöprosessissa.

T6

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia käsityöprosessissa.

T6

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa.

T7

Oppilas tuntee käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkityksen.

T7

Oppilas tuntee käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkityksen omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä.

T8

Oppilas ymmärtää taloudellista ajattelua ja käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa.

T8

Oppilas ymmärtää taloudellista ajattelua ja käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa sekä ottaa nämä huomioon omassa työskentelyssään.