Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Käsityö: sisällöt 7. vuosiluokalla

S1 Innovointi

Laaditaan tehtävänannon pohjalta suunnitelma tuotteesta, työskentelyjärjestyksestä ja aikataulusta ja valmistetaan tuote oman suunnitelman pohjalta. Dokumentoidaan käsityöprosessi kuvaamalla tai kirjoittamalla. 

Tarjotaan avoimia tuotesuunnittelutehtäviä, joissa itse keksitään ratkaisuja tuotteen muotoon, rakenteeseen ja toimintaan ottaen huomioon resurssit (aika, taidot, materiaalit, työvälineet, työturvallisuus, kustannukset). 

Kannustetaan persoonallisiin, innostaviin ratkaisuihin tehtävän käsittelyssä. 

Kannustetaan yhdistelemään ennakkoluulottomasti erilaisia kulttuurillisia näkökulmia uutta näkemystä ja innovaatioita synnyttäen. 

Innovoidaan ja työskennellään pitkäjänteisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Kehitytään tuotesuunnittelussa ja pohditaan suunnittelutaitojen sovellettavuutta muilla elämänaloilla.

S2 Muotoilu

Tutustutaan tuotteen funktioon käsitteenä sekä tuotteen ominaisuuksiin, kuten toimivuus, ilmaisevuus, esteettisyys. kuten toimivuuteen, ilmaisevuuteen ja esteettisyyteen. 

Suunnitellaan tuote yhdessä ja pohditaan eri vaihtoehtojen toimivuutta.

S3 Kokeilu

Kannustetaan kokeilemaan omien kokemusten pohjalta sekä omia kokemuksia kasvattaen työvälineitä ja materiaaleja vapaasti, turvallisuusnäkökulmat huomioiden.

Opiskellaan suunnitteluohjelman käyttämistä oman tuotteen suunnittelussa. 

Toimitaan ryhmässä tietoa jakaen ja yhdistellen.

S4 Dokumentointi ja arviointi

Tutustutaan erilaisiin menetelmiin havainnollistaa omia ideoita ja suunnitelmia.  

Tehdään suunnittelu- ja työskentelyprosessista sekä tuotteesta raportti, joka sisältää kuvia, videota ja kirjallisen selostuksen työskentelyvaiheista. Arvioidaan omaa oppimista. 

Ymmärretään käsityön merkitys yksilön hyvinvoinnille.  

Ymmärretään kokonaisen käsityöprosessin positiiviset vaikutukset yksilön kehitykselle: tuotteen ja prosessin suunnittelutaidot, valmistus- ja arviointitaidot, hienomotoriset taidot sekä niiden tarpeellisuus arki- ja työelämässä.

Tunnistetaan itsessä käsityön osa-alueiden vahvuudet ja kehittämiskohteet.

S5 Tekeminen

Tutustutaan käsityössä käytettävän materiaalin syntymiseen, jalostamiseen, käyttöön sekä kierrättämiseen ja käytöstä poistamiseen kiinnittäen huomiota ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen.

Perehdytään puun, muovien, metallien sekä teknisten tekstiilien ominaisuuksiin.  

Harjoitellaan puun, metallien ja muovien muokkaamista leikkaavalla, lastuavalla ja muovaavalla menetelmällä sekä liittämistä hitsaamalla.  

Perehdytään kankaiden (kudokset, neulokset, kuitukankaat) ja lankojen ominaisuuksiin. Tutustutaan synteettisten kuitujen valmistukseen ja ominaisuuksiin.  

Tutustutaan langan kehräämiseen värttinällä ja rukilla sekä teolliseen langan valmistamiseen. 

Harjoitellaan pukeutumiseen liittyvän tekstiilin (vaate tai asuste) valmistamista ompelemalla perehtyen syvällisemmin ompelukoneisiin ja saumureihin sekä tekstiileihin liittyviin mittataulukoihin. 

Harjoitellaan silmukkarakenteisen tekstiilin valmistamista langoista (neulominen, virkkaaminen, koukkuaminen tai näiden yhdistelmät ja/tai sovellukset) sekä perehdytään tekniikoihin liittyviin työvälineisiin. 

Käytetään suunnitelman ohjaamana tarkoituksenmukaisia muita materiaaleja tuotteen valmistamisessa sekä perehdytään materiaalien ominaisuuksiin ja työstöön. 

Perehdytään elektroniikan komponentteihin, niiden symboleihin sekä toimintaan. Tutustutaan piirikaavioihin sekä sähkön ominaisuuksiin. 

Tutustutaan automaatioprosessin periaatteisiin ja harjoitellaan jonkin ohjelmointikielen peruskomentoja. 

Tutustutaan kemikaaleissa oleviin merkintöihin sekä opiskellaan erilaisten käsityössä käytettävien kemikaalien (värjäys, pintakäsittely, piirilevyn valmistus, liimat, ohenteet) ominaisuuksia. 

Tutustutaan tekstiilituotteen kaavan kuositteluun sekä kaavoituksen symboliikkaan. 

Tutustutaan vaativampien lankatöiden tekemiseen symbolien avulla.

Perehdytään koneiden ja laitteiden toimintaan ja turvalliseen käyttämiseen sekä erilaisten kemikaalien ominaisuuksiin. 

Tutustutaan tietokoneella ohjatun työstövälineen toimintaan ja ohjelmoidaan se valmistamaan itse suunniteltuja tuotteita.

S6 Työturvallisuus

Tutustutaan työskentelymenetelmiin ja suunnitellaan työvaiheet omaan taitotasoon sopiviksi. 

Opiskellaan varoitus-, kielto- ja ohjekyltteihin liittyviä sisältöjä.

S7 Yrittäjämäinen oppiminen

Tutustutaan lähialueen elinkeinoelämään ja ammatteihin.

Pohditaan yrittäjyyden periaatteita ja yritysten toimintaa kestävän elämäntavan näkökulmasta.

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen

Oppilasta kannustetaan itsenäisesti tutustumaan erilaisiin käsityötaitoihin ja käsityön mahdollisuuksiin: käsityöblogit, sosiaalisen media, näyttely-, yritys- ja museovierailut, vierailevat taitajat koululla. 

Tutustutaan Tampereen tekstiiliteollisuuden historiaan.

Vahvistetaan tietoista toimintaa ja osallistumisesta. Esitetään omia ja ryhmän käsityötaitoja näyttelyin tai sosiaalisen median avulla.

Taide- ja taitoaineiden valinnainen käsityö: sisällöt vuosiluokilla 8-9

8.lk

9.lk

S1 Innovointi

S1 Innovointi

Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi omaa kiinnostusta hyödyntäen.

Käytetään käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleita.

Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen.

Arvioidaan omaa ja toisen oppilaan käsityöllistä prosessia sen edetessä.

Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi omaa kiinnostusta hyödyntäen. Käytetään käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleita. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Arvioidaan omaa ja toisen oppilaan käsityöprosessia sen edetessä.

S2 Muotoilu

S2 Muotoilu

Tutustutaan käsityöllisen tuotteen muotoilua ohjaaviin tekijöihin käyttöympäristössä, kulttuurissa, ajassa ja teknologiassa.

Tavoitteena on oma design, oman suunnittelujäljen näkyminen.

Tutustutaan käsityöllisen tuotteen muotoilua ohjaaviin tekijöihin käyttöympäristössä, kulttuurissa, ajassa, teknologiassa huomioiden tuotteen toimivuus, ilmaisevuus, esteettisyys ja ekologisuus.

Tavoitteena on oma design, oman suunnittelujäljen näkyminen.

S3 Kokeilu

S3 Kokeilu

Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja, joita kokeillaan luovasti ja rohkeasti.

Sovelletaan oppilaan suunnittelun mukaan ohjelmointia työskentelyssä ja valmistettavissa tuotteissa.

Hankitaan tietoa ja taitoa koulun ulkopuolelta. Käytetään kokeiluissa hyväksi olemassa olevaa asiantuntemusta.

Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja. Kokeillaan luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Sovelletaan oppilaan suunnittelun mukaan ohjelmointia työskentelyyn ja valmistettaviin tuotteisiin. Hankitaan tietoa ja taitoa koulun ulkopuolelta.

S4 Dokumentointi ja arviointi

S4 Dokumentointi ja arviointi

Tutustutaan dokumentoinnin eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin käsityössä. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Dokumentoidaan käsityöprosessi hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa. Dokumentoinnissa ja arvioinnissa hyödynnetään ryhmän tuomaa osaamista.

Tutustutaan dokumentoinnin eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin käsityössä. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Dokumentoidaan käsityöprosessi hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa. Dokumentoinnissa ja arvioinnissa hyödynnetään ryhmän tuomaa osaamista.

S5 Tekeminen

S5 Tekeminen

Valmistetaan erilaisia laadukkaita, ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita ja teoksia. Käytetään tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Pohditaan kestävän elämäntavan ja kertakulutuksen keskinäistä suhdetta sitä, mitä molemmilla käyttäytymismalleilla ympäristössä tapahtuu.

Valmistetaan erilaisia laadukkaita, ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita ja teoksia. Käytetään tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Pohditaan ympäristössä kestävän elämäntavan ja kertakulutuksen keskinäistä suhdetta.

S6 Työturvallisuus

S6 Työturvallisuus

Työskennellään ergonomisesti.

Selvitetään työn vaaroja ja riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään ergonomisesti.

S7 Yrittäjämäinen oppiminen

S7 Yrittäjämäinen oppiminen

Opitaan yrittäjämäistä ajattelua.

Opitaan yrittäjämäistä ajattelua. Huomioidaan käsityön tekemisen ihmistä kehittävän vaikutuksen merkitys työelämälle. Hyödynnetään kulttuuripalveluiden tarjontaa ideointi lähteenä. Tehdään yksinkertainen esitys itse valitusta yrityksestä yritysvierailun tai muunlaisen haastattelun perusteella.

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen

Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän elämäntavan edistäjänä arjessa. Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä. Etsitään mahdollisia kilpailuja tai foorumeita, joihin yksittäinen oppilas tai oppilasryhmä voi osallistua.

Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän elämäntavan edistäjänä arjessa. Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä. Etsitään mahdollisia kilpailuja tai foorumeita, joihin yksittäinen oppilas tai oppilasryhmä voi osallistua.