Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Käsityön arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten

Mikäli oppilaan käsityön oppimäärä päättyy 7.vuosiluokan päätteeksi, arviointi toteutetaan päättöarvioinnin mukaisesti.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1

Oppilas suunnittelee työskentelyään sekä ideoi, tutkii ja kokeilee yritteliäästi.

Oppilas suunnittelee yksin ja yhdessä tuotostaan ja sen valmistamista.

S2-S5

Työskentely ja tuottaminen

Käsityötuotteen ja sen valmistamisen ideointi ja suunnittelu.

Oppilas suunnittelee yksin ja yhdessä tuotostaan ja työskentelyään, osaa tehdä valintoja ja etsiä työhönsä omia ratkaisuja.

Oppilas osallistuu työnsä suunnitteluun tekemällä valintoja ja pohtimalla ratkaisuja.

T2

Oppilas asettaa käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita.

Oppilas toteuttaa niiden perusteella kokonaisen käsityöprosessin.

Oppilas osaa arvioida oppimistaan.

Oppilas työskentelee yksin ja yhdessä, antaa vartaispalautetta ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan monialaiseen oppimiskokonaisuuteen.

S1-S5

Kokonaisen käsityöprosessin toteuttaminen yksin ja yhdessä.

Oppilas osaa asettaa työskentelylleen tavoitteita sekä työskentelee kasityöprosessin mukaisesti ja arvioi realistisesti oppimistaan käsityöprosessin aikana, yksin ja yhdessä.

Oppilas osaa työskennellä käsityöprosessin mukaisesti ja arvioida oppimistaan.

T3

Oppilas tutustuu ja käyttää monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittää innovaatioita. 

Oppilas etsii itsenäisesti tarvitsemaansa tietoa työvälineistä, materiaaleista ja erilaisista työtavoista ja opettelee soveltamaan löytämäänsä tietoa.

S1-S5

Valmistaminen, tekniikat ja työstömenetelmät.Tiedonhankintakyky ja tiedon soveltaminen.

Oppilas osaa valita tarkoituksenmukaisia materiaaleja sekä tekniikoita ja työstömenetelmiä ja osaa käyttää niitä valmistaessaan suunnittelemiaan tuotteita/teoksia.

Oppilas etsii itsenäisesti työssään tarvittavaa tietoa ja opettelee soveltamaan sitä.

Oppilas tunnistaa materiaaleja ja menetelmiä ja pystyy valitsemaan niistä valmistettaviin tuotteisiin ja teoksiin sopivia.

Oppilas tutkii työssään tarvittavaa tietoa ja pyrkii opettelemaan sen soveltamista.

T4

Oppilas käyttää sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleita.

Oppilas vahvistaa visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan ja ottaa nämä huomioon tuotteen valmistamisessa.

S1-S5

Visuaalinen, materiaalien ja teknologinen ilmaisu

Oppilas käyttää käsityön keskeisiä käsitteitä ja osaa esittää ideansa selkeästi sekä toteuttaa ne suunnitelmaan perusten, ottaen huomioon esteettisyyden ja toimivuuden.

Oppilas tuntee keskeisiä käsityön käsitteitä ja osaa esittää ideansa ymmärrettävästi sekä työskennellä niiden mukaisesti.

T5

Oppilas havainnoi, ennakoi ja reagoi työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin.

Oppilas toimii turvallisesti käsityöprosessissa.

S6

Turvallinen työskentely

Oppilas osaa arvioida työskentelyn vaaroja ja riskejä sekä toimia turvallisesti käsityöprosessissa.

Oppilas ymmärtää annetut turvallisuusohjeet ja toimii niiden mukaan.

T6

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa sekä dokumentoinnissa sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa. 

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa itse- ja vertaisarvioinnissa.

S1-S5

Tieto- ja viestintäteknologiset

Yhteisöllinen työskentely

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö arvioinnissa

Oppilas osaa käyttää itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa suunnittelussa ja valmistamisessa, sekä oman tai yhteisen käistyöprosessin dokumentoinnissa ja arvioinnissa, tieto- ja viestintäteknologiaa.

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa oman tai yhteisen käsityöprosessin joissakin vaiheissa.

T7

Oppilas tuntee käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkityksen omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä.

Oppilas tunnistaa muotoilun ja tuotesuunnittelun merkityksiä ympäröivässä yhteiskunnassa.

S7

Kädentaitojen ja käsityön merkityksen hahmottaminen arkielämässä ja yhteiskunnassa

Muotoilun ja tuotesuunnittelun merkityksiä

Oppilas osaa kuvailla käsityön, muotoilun ja tuotesuunnittelun merkityksiä arjessa, yhteiskunnassaja työelämässä.

Oppilas osaa ilmaista arjen ja työelämän käsityöhön ja muotoiluun liittyviä tietojaan ja kokemuksiaan ja antaa esimerkkejä käsityöstä ammattina.

T8

Oppilas ymmärtää taloudellista ajattelua ja käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa, sekä ottaa nämä huomioon omassa työskentelyssään.

S8

Valintojen tekeminen ja niiden perustelut

Oppilas osaa perustella käsityön merkityksen kestävälle elämäntavalle ja tehdä sen mukaisia valintoja työskentelyssään.

Oppilas osaa antaa esimerkkejä käsityön merkityksestä kestävälle elämäntavalle ja ottaa kestävän kehityksen huomioon käsityöprosessiin liittyvissä valinnoissaan.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisen käsityön arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1

Oppilas suunnittelee työskentelyään sekä ideoi, tutkii ja kokeilee oman suunnitelmansa mukaisesti.

S2-S5

Työskentely ja tuottaminen

Oppilas suunnittelee työskentelyään, osaa tehdä valintoja ja etsiä työhönsä omia ratkaisuja.

Oppilas osallistuu työnsä suunnitteluun tekemällä valintoja ja pohtimalla ratkaisuja.

T2

Oppilas asettaa käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita uusien taitojen kehittämiseksi tai jo opitun syventämiseksi.

Oppilas toteuttaa tavoitteidensa perusteella kokonaisen käsityöprosessin. Oppilas painottaa opiskeluaan omien suunnitelmiensa mukaisesti.

Oppilas dokumentoi oman oppimisensa tavoitteet ja kokonaisen käsityöprosessin.

Oppilas harjoittelee jäsentämään käsityöhönsä liittyvää tietoa dokumentointiinsa: kokeilujen tuottamaa tietoa, ideoinnin vaiheita, suunnittelua, valmistuksen vaiheita sekä tuotteen käyttöön, ekologisuuteen, viestiin sekä taloudellisuuteen liittyvää pohdintaa.

Oppilas osaa arvioida omaa oppimistaan monipuolisesti, ohjaavasti ja kannustavasti.Oppilas antaa vertaispalautetta.

S1-S5

Kokonaisen käsityöprosessin toteuttaminen ja dokumentointi

Oppilas osaa asettaa työskentelylleen tavoitteita sekä työskentelee käsityöprosessin mukaisesti ja arvioi realistisesti oppimistaan käsityöprosessin aikana.

Oppilas dokumentoi käsityöprosessiaan monipuolisesti.

Oppilas osaa työskennellä käsityöprosessin mukaisesti ja arvioida oppimistaan.

T3

Oppilas tutustuu erilaisiin työvälineisiin, materiaaleihin ja tarkoituksen mukaisiin

työtapoihin omia innovaatioita kehittäen tavoitteidensa suuntaisesti.

S1-S5

Valmistaminen, tekniikat ja työstömenetelmät

Oppilas osaa valita tarkoituksenmukaisia materiaaleja sekä tekniikoita ja työstömenetelmiä ja osaa käyttää niitä valmistaessaan suunnittelemiaan tuotteita/teoksia.

Oppilas tunnistaa materiaaleja ja menetelmiä ja pystyy ohjatusti valitsemaan niistä valmistettaviin tuotteisiin/teoksiin sopivia.

T4

Oppilas käyttää käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleita.

Oppilas vahvistaa visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan.

S1-S5

Visuaalinen, materiaalinen ja teknologinen ilmaisu

Oppilas käyttää käsityön keskeisiä käsiteitä ja osaa esittää ideansa selkeästi sekä toteuttaa ne suunnitelmaan perustuen ottaen huomioon esteettisyyden ja toimivuuden.

Oppilas tuntee keskeisiä käsityön käsitteitä ja osaa esittää ideansa ymmärrettävästi sekä työskennellä niiden mukaisesti.

T5

Oppilas havainnoi, ennakoi ja reagoi työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin.

Oppilas toimii turvallisesti käsityöprosessissa.

S6

Turvallinen työskentely

Oppilas osaa arvioida työskentelyn vaaroja ja riskejä sekä toimia turvallisesti käsityöprosessissa.

Oppilas ymmärtää annetut toiminta ohjeet ja toimii niiden mukaisesti.

T6

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia käsityöprosessissa.

S1-S5

Tieto- ja viestintäteknologiset

Yhteisöllinen työskentely

Oppilas osaa käyttää itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa suunnittelussa ja valmistamisessa sekä oman tai yhteisen käsityöprosessin dokumentoinnissa tieto- ja viestintäteknologiaa

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa oman tai yhteisen käsityöprosessin joissakin vaiheissa.

T7

Oppilas tuntee käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkityksen.

S7

Kädentaitojen ja käsityön merkityksen hahmottaminen arkielämässä ja yhteiskunnassa

Oppilas osaa esimerkkien avulla kuvailla käsityön merkitystä arjessa, yhteiskunnassa ja työelämässä.

Oppilas osaa ilmaista arkeen ja työelämään liittyviä tietojaan ja kokemuksiaan ja antaa esimerkkejä käsityöstä ammattina.

T8

Oppilas ymmärtää taloudellista ajattelua ja käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa.

S8

Valintojen tekeminen ja niiden perustelut

Oppilas osaa perustella käsityön merkityksen kestävälle elämäntavalle ja tehdä sen mukaisia valintoja työskentelyssään.

Oppilas osaa antaa esimerkkejä käsityön merkityksestä kestävälle elämäntavalle sekä ottaa kestävyyden huomioon käsityöprosessiin liittyvissä valinnoissaan.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä