Perusopetuksen opetussuunnitelma

15.4.17 LIIKUNTA

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Oppiaineen tehtävä

Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurien moninaisuutta. Opetus on turvallista, ja se perustuu eri vuodenaikojen ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin.

Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöitä ovat oppilaiden ikä- ja kehitystason mukainen fyysisesti aktiivinen toiminta, motoristen perustaitojen oppiminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoitteleminen. Oppilaat saavat tietoja ja taitoja erilaisissa liikuntatilanteissa toimimiseen. Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen, tunteiden tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen minäkäsityksen kehittyminen. Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Liikunnassa oppilas saa valmiuksia terveytensä edistämiseen.

Liikutaan yhdessä minäkäsitystä ja osallisuutta vahvistaen, taitoja soveltaen.”

Vuosiluokilla 7-9 pääpaino on monipuolisessa perustaitojen soveltamisessa ja fyysisten ominaisuuksien harjoittamisen opiskelussa eri liikuntamuotojen ja -lajien avulla. Erityisen tärkeää on vahvistaa oppilaan myönteistä minäkäsitystä ja oman muuttuvan kehon hyväksymistä. Opetus tukee oppilaiden hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen, osallisuuteen sekä kannustaa terveyttä edistävään omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Oppilaat osallistuvat kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun sekä ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä

TAVOITTEET

Edistää liikunnallisesti lahjakkaiden oppilaiden motoristen taitojen kehittymistä.

Ennaltaehkäistä aikaisen erikoistumisen mahdollisesti aiheuttamia haittoja, kuten tuki-ja liikuntaelinvammoja, monipuolisten perus- ja lajiharjoitteiden avulla.

Tukea oppilaan kehittymistä omassa tai tulevassa lajissaan harjoituksin, jotka kehittävät fyysisiä kuntotekijöitä ja motorista taitavuutta.

Auttaa oppilasta omaksumaan ja ymmärtämään ravinnon, kehonhuollon sekä harjoittelun ja levon suhteen merkityksen urheilijana kehittymisessä ja vammojen ehkäisyssä.

Edistää oppilaan avointa ja ennakkoluulotonta suhtautumista kaikkiin liikuntamuotoihin.

Mahdollistaa oppilaalle monipuolisten liikuntasisältöjen kautta mieluisia liikuntakokemuksia ja -elämyksiä.

SISÄLTÖ

Oppilaalla on mahdollisuus osallistua oman lajin aamuvalmennukseen.

Muut sisällöt Tampereen kaupungin perusopetuksen pakollisen liikunnan sekä valinnaisen liikunnan opetussuunnitelmien mukaan.

ARVIOINTI

Arvioinnissa noudatetaan Tampereen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman pakollisen liikunnan sekä valinnaisen liikunnan arviointikriteerejä. Päättöarviointi suoritetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden arviointikriteereiden mukaan.