Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kotitalous: tavoitteet 7. vuosiluokalla

Käytännön toimintataidot

T1 Oppilas harjoittelee asettamaan kotitalouden toimintaan liittyviä tavoitteita. Oppilas harjoittelee tekemään kotitaloustöitä suunnitelmallisesti. Oppilas osaa arvioida oman toimintansa sujuvuutta ja harjaantuu käyttämään sopivia toimintavaihtoehtoja. Oppilas harjoittelee kotitaloustöihin liittyvää palautteen saamista ja antamista eri tavoin.

T2 Oppilas harjoittelee käyttämään erilaisia työmenetelmiä ruoanvalmistuksessa, leivonnassa ja asumisen perustehtävissä. Oppilas opettelee kiinnittämään huomiota esteettisyyteen kotitaloustöitä tehdessään.

T3 Oppilas opettelee valitsemaan ja käyttämään materiaaleja, työvälineitä ja laitteita. Oppilas osaa kiinnittää huomiota terveyteen ja kulutusvalintojen kestävyyteen. Oppilas harjoittelee hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä asioissa.

T4 Oppilas opettelee toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Oppilas opettelee työskentelemään järjestelmällisesti. Oppilas harjoittelee kotitaloustöiden tekemiseen liittyvää ajankäyttöä sekä suunnittelemaan omaa toimintaansa suhteessa käytettävissä olevaan aikaan ja annettuun tehtävään.

T5 Oppilas opettelee työskentelemään hygieenisesti ja turvallisesti. Oppilas osaa ottaa huomioon käytännön työssä ergonomiaan ja työturvallisuuteen liittyviä asioita. Oppilas harjoittelee kiinnittämään huomiota ajankäyttöön, kustannuksiin ja energiankulutukseen.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

T6 Oppilas harjoittelee keskustelemista. Oppilas harjoittelee kuuntelemaan toisia. Oppilas opettelee esittämään mielipiteitään ja perustelemaan niitä. Oppilas opettelee ottamaan toisten mielipiteet huomioon ja käyttämään niitä oman argumentoinnin tukena oppimistehtävien suunnittelu- ja työtilanteissa.

T7 Oppilas harjoittelee kodin arkirutiinien tunnistamista. Oppilas tutustuu kotitaloustöihin ja harjoittelee niiden tekemistä. Oppilas tunnistaa erilaisia perherakenteita ja kotien kulttuurisen moninaisuuden.

T8 Oppilas harjoittelee tekemään kotitaloustöitä yksin ja ryhmässä. Oppilas harjoittelee työtehtävien jakamista tasapuolisesti. Oppilas tiedostaa yhteistyön merkityksen työtehtävien tekemiseen kuluvaan aikaan.

T9 Oppilas pyrkii toimimaan hyvien tapojen mukaisesti vuorovaikutustilanteissa. Oppilas pohtii oman käytöksensä vaikutusta yhteistyön tekemiseen ja työilmapiiriin. Oppilas harjoittelee hyviä käytöstapoja ja toisten huomioon ottamista.

Tiedonhallintataidot

T10 Oppilas harjoittelee tiedon hankkimista eri lähteistä, lähdekritiikki huomioiden. Oppilas tutustuu ruoka- ja ravintoaineryhmiin ja niiden ominaisuuksiin. Oppilas harjoittelee tunnistamaan pakkausmerkintöjä.

T11 Oppilas harjoittelee ohjeiden lukemista, tulkitsemista ja arviointia. Oppilas tutustuu mittayksiköihin, hoito-ohjemerkkeihin ja hinta- ja ympäristömerkkeihin.

T12 Oppilas etsii tietoa ja pohtii erilaisia vaihtoehtoja ratkaista arkeen liittyviä tilanteita. Oppilas osaa kuvailla erilaisia kotitalouden palveluita ja pohtii niiden merkitystä arkielämässä.

T13 Oppilas opettelee lajittelemaan kodin jätteitä. Oppilas harjoittelee kiinnittämään huomiota kustannuksiin ja energiankulutukseen valintoja tehdessään. Oppilas opettelee pohtimaan kuluttamisen vaikutusta ympäristöön.

Taide- ja taitoaineiden valinnainen kotitalous: tavoitteet vuosiluokilla 8 - 9

8. lk

9. lk

Käytännön toimintataidot (8.lk)

Käytännön toimintataidot (9.lk)

T1

Oppilas harjoittelee työskentelemään suunnitelmallisesti asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Oppilas harjoittelee arvioimaan itse tavoitteiden saavuttamista ja omaa työskentelyään.

T1

Oppilas asettaa tavoitteita toiminnalleen ja työskentelee niiden saavuttamiseksi.

Oppilas oppii vähitellen tunnistamaan omaa osaamistaan itsearvioinnin, opettajan antaman palautteen ja vertaispalautteen avulla.

T2

Oppilas käyttää ohjatusti tavallisimpia työmenetelmiä ruoan valmistuksessa ja leivonnassa sekä asumisen perustehtävissä.

Oppilas harjoittelee ottamaan huomioon esteettisiä näkökulmia mm. pöydän kattamisen tehtävissä.

T2

Oppilas osaa käyttää erilaisia ruoan valmistuksen ja leivonnan työmenetelmiä tarkoituksenmukaisesti.

Oppilas ottaa huomioon esteettisiä näkökulmia ja rohkaistuu kauneuden huomioimiseen ja luovuuteen kotitalouden tehtävien eri osa-alueilla.

T3

Oppilas harjaantuu valitsemaan ja käyttämään raaka-aineita, materiaaleja, työvälineitä ja laitteita tarkoituksenmukaisesti ja kiinnittäen huomiota hyvinvointiin ja kulutusvalintojen kestävyyteen.

Oppilas harjaantuu käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa kotitalouden opinnoissaan.

T3

Oppilas kehittää ja syventää taitoaan valita tarkoituksenmukaiset raaka-aineet, materiaalit, työvälineet ja laitteet erilaisiin tilanteisiin. Oppilas osaa käyttää niitä hyvinvointia edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti.

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa kotitalouden opinnoissaan.

T4

Oppilas harjaantuu toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti ja työskentelemään järjestelmällisesti huomioiden samalla kotitaloustöiden tekemiseen liittyvää ajankäyttöä.

T4

Oppilas toimii annettujen ohjeiden mukaisesti. Oppilas syventää taitoaan suunnitella ajankäyttöään ja seurata työn etenemistä sekä ylläpitää järjestystä oppimistehtävien aikana.

T5

Oppilas harjoittelee työskentelemään ohjeiden mukaan hygieenisen ja turvallisen työskentelyn periaatteita noudattaen sekä ajan, kustannusten tai energiankäytön kannalta tarkoituksenmukaisesti.

Oppilas harjoittelee oikeiden työasentojen käyttöä. Oppilas harjoittelee kiinnittämään huomiota ergonomiaan.

T5

Oppilas työskentelee vastuullisesti ohjeiden mukaan hygieenisen ja turvallisen työskentelyn periaatteita noudattaen sekä ajan, kustannusten tai energiankäytön kannalta tarkoituksenmukaisesti.

Oppilas harjaantuu oikeiden työasentojen käytössä ja pyrkii kiinnittämään huomiota ergonomiaan.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot (8.lk)

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot (9.lk)

T6

Oppilas harjoittelee rakentavaa keskustelua ja toisten kuuntelua. Oppilas harjoittelee argumentointia kotitalouden oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Oppilas esittää omia mielipiteitään ja opettelee perustelemaan niitä.

T6

Oppilas osallistuu keskusteluihin ja kuuntelee muita. Oppilas osaa vähitellen ottaa huomioon toisten mielipiteet ja käyttää niitä oman argumentointinsa tukena. Oppilas ilmaisee rakentavasti omia näkemyksiään yhteisissä kotitalouden oppimistehtävien suunnittelu- ja työtilanteissa.

T7

Oppilas tunnistaa erilaisia kodin arkirutiineja. Oppilas harjaantuu tekemään erilaisia kotitaloustöitä yhdessä muiden kanssa. Oppilas tutustuu erilaisiin kotitalouksien perinteisiin, vuotuisiin juhliin ja paikallisiin erityispiirteisiin, esimerkiksi hämäläisen, pirkanmaalaisen ja tamperelaisen ruokakulttuurin muodostumiseen, osana suomalaista ruokakulttuuria huomioiden muitakin kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjä.

T7

Oppilas oppii vähitellen toimimaan erilaisissa kodin arkirutiineihin liittyvissä haasteissa ja tehtävissä. Oppilas alkaa ymmärtää rooliaan aktiivisena toimijana osana erilaisia kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjä, mm. omien paikallisten (esim. tamperelaisten ja suomalaisten) perinteidensä siirtäjänä ja välittäjänä. Oppilas oppii tuntemaan erilaisia ruokakulttuureja ja niiden erityispiirteitä.

T8

Oppilas harjoittelee kotitalouden erilaisten tehtävien tekemistä erilaisissa kokoonpanoissa työtä jakaen. Oppilas harjoittelee työskentelemään myös yksin ja pyrkii toimimaan ryhmässä rakentavasti ja työtehtävistä neuvotellen.

Oppilas pohtii tasapuolisen työnjaon merkitystä ja harjoittelee sopimusten tekemistä ja työtehtävien jakamista.

T8

Oppilas osaa tehdä erilaisia kotitalouden tehtäviä erilaisissa kokoonpanoissa ja työtä jakaen. Oppilas osaa työskennellä myös yksin ja toimii ryhmässä rakentavasti ja työtehtävistä neuvotellen.

Oppilas osaa selittää, mitä tarkoittaa tasapuolinen työnjako sekä pääsee sopimukseen ajankäytöstä ja työtehtävien jakamisesta osallistumalla yhteiseen päätöksentekoon.

T9

Oppilas pohtii oman käytöksensä vaikutusta yhteistyön tekemiseen ja työilmapiiriin. Oppilas pyrkii toimimaan hyvien tapojen mukaisesti ja harjoittelee hyviä käytöstapoja ja toisten huomioon ottamista.

T9

Oppilas pohtii oman käytöksensä vaikutusta yhteistyön tekemiseen ja työilmapiiriin. Oppilas toimii hyvien tapojen mukaisesti ja noudattaa hyviä käytöstapoja sekä ottaa toiset huomioon.

Tiedonhallintataidot (8.lk)

Tiedonhallintataidot (9.lk)

T10

Oppilas tutustuu kotitalouden monialaisiin sisältöalueisiin. Oppilas harjoittelee tiedon hankkimista eri lähteistä, lähdekritiikki huomioiden.

T10

Oppilas tutustuu kotitalouden monialaisiin sisältöalueisiin. Oppilas osaa etsiä kotitalouden monialaisiin sisältöalueisiin liittyviä tietoja eri tietolähteistä ja pohtia erilaisen tiedon luotettavuutta.

T11

Oppilas harjoittelee lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan kotitalouden kieltä, esimerkiksi erilaisia ohjeita. Oppilas harjoittelee nimeämään tyypillisiä kotitalouden merkkejä ja symboleja sekä tulkitsemaan niitä arjen ilmiöiden yhteydessä.

T11

Oppilas osaa lukea, tulkita ja käyttää erilaisia kotitalouden toimintaohjeita. Oppilas osaa nimetä tyypillisiä kotitalouden merkkejä ja symboleja sekä tulkita niitä arjen ilmiöiden yhteydessä.

T12

Oppilas harjoittelee käyttämään kotitalouden käsitteitä, tietojaan ja taitojaan monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa kotitalouden osaamista sovelletaan eri ympäristöissä.

Oppilas osaa kuvailla erilaisia kotitalouden palveluita ja pohtia niiden merkitystä ja mahdollisuuksia arkielämässä.

T12

Oppilas harjaantuu vähitellen ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Oppilas pystyy käyttämään kotitalouden käsitteitä, tietojaan ja taitojaan monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa kotitalouden osaamista sovelletaan eri ympäristöissä. Oppilas osaa kuvailla erilaisia kotitalouden palveluita ja pohtia niiden merkitystä ja mahdollisuuksia arkielämässä.

T13

Oppilas osaa huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta. Oppilas pyrkii ymmärtämään esimerkiksi mittaamisen ja laskemisen sekä ympäristöä säästävän kodin arjen toiminnan yhteydet osana laajempaa kustannus- ja ympäristötietoista toimintaa.

T13

Oppilas osaa huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta ja osaa selittää esimerkiksi mittaamisen ja laskemisen sekä ympäristöä säästävän kodin arjen toiminnan yhteydet osana laajempaa kustannus- ja ympäristötietoista toimintaa.