Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kotitalous: sisällöt 7. vuosiluokalla

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri

Harjoitellaan ruoanvalmistukseen, leivontaan ja aterioihin liittyvää suunnittelua, ajankäyttöä sekä niihin liittyvän palautteen antamista ja vastaanottamista. (T1)

 

Opiskellaan ruoanvalmistukseen, leivontaan ja aterioiden toteuttamiseen liittyviä perustietoja ja -taitoja. Valitaan mahdollisuuksien mukaan monipuolisia ruoanvalmistus- ja leivontamenetelmiä. Harjoitellaan esteettisyyden huomioimista ruoanvalmistuksessa, pöydän kattamisessa ja ruokailutilanteissa. (T2)

Harjoitellaan erilaisten keittiötyövälineiden ja -laitteiden asianmukaista ja taloudellista käyttöä. (T3)

Harjoitellaan ohjeiden seuraamista käytännön ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa. Harjaannutaan kotitalouden toimintaan liittyvän ajankäytön suunnittelussa ja kotitaloustöiden toteuttamisessa. (T4)

Perehdytään keittiöhygieniaan ja ruokaturvallisuuteen osana ruoanvalmistusta ja leivontaa. (T5)

Harjoitellaan keskustelemaan erilaisista ruokavalinnoista. Opetellaan keskinäistä ruoanvalmistus- ja leivontatehtävien jakamista omat ja toisten mielipiteet huomioiden. (T6)

 

Tutustutaan ruoanvalmistuksen ja leivonnan taitoihin sekä pohditaan näiden taitojen merkitystä osana arjen rakentumista. Perehdytään ruokakulttuuriin vaikuttaviin moninaisiin tekijöihin, mm. kalenterivuoden juhlia huomioiden. (T7)

 

Opetellaan ruoanvalmistuksen ja leivonnan tehtävien tekemistä yksin ja ryhmässä. Harjoitellaan töiden jakamista tasapuolisesti. (T8)

 

Pohditaan hyvien tapojen merkitystä ruoka- ja tapakulttuurissa. Opetellaan hyviä ruokailutapoja. (T9)

 

Harjoitellaan ruokaosaamiseen liittyvien tietojen etsimistä eri tietolähteistä tiedon luotettavuutta pohtien. Opiskellaan elintarviketuntemusta ja ravitsemussuosituksia ja pyritään etsimään ruokaan liittyvää luotettavaa tietoa lähdekritiikki huomioiden. (T10)

 

Harjoitellaan ohjeiden lukemista ja niiden tulkitsemista. Tutustutaan mm. mittayksiköihin ja ruoanlaittoon, leivontaan ja ruoka-aineisiin liittyviin merkkeihin ja symboleihin. (T11)

 

Opetellaan erilaisia ruoanvalmistukseen ja leivontaan liittyviä käsitteitä. Harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan kotitalouden tietojen ja taitojen käyttämistä ja soveltamista erilaisissa tilanteissa. Rohkaistaan pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja ratkaista luovasti arkeen liittyviä tilanteita aiemmin opittua soveltaen. (T12)

 

Pohditaan ruokaan liittyvien kulutustapojen (esim. poisheitettävän ruoan, tähteeksi jääneen ruoan tai sopivien annoskokojen) merkitystä arjessa, osana kustannus- ja ympäristötietoista toimintaa. (T13)

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen

Harjoitellaan tarkoituksenmukaista kodin puhtaanapitoa. Opetellaan tekstiilien ja muiden materiaalien asianmukaista hoitoa ja tehdyn työn arvioimista. (T1)

 

Opiskellaan kodin- ja tekstiilien hoitoon liittyviä tietoja ja harjoitellaan kodin ja tekstiilien puhtaanapitoa käyttäen apuna erilaisia välineitä ja monipuolisia työtapoja. (T2)

 

Kiinnitetään huomiota kestävän kulutuksen mukaiseen pesu- ja puhdistusaineiden valintaan ja käyttöön sekä pohditaan kierrättämistä ja sen merkitystä. (T3)

 

Opetellaan työskentelemään järjestelmällisesti, puhtautta ja järjestystä ylläpitäen ja ajankäyttö huomioiden. (T4)

 

Kiinnitetään huomiota ergonomisten työasentojen merkitykseen sekä hygieenisen ja turvallisen työskentelyn periaatteisiin kiireetön työilmapiiri huomioiden. (T5)

 

Opetellaan jakamaan puhtaanapidon töitä tasapuolisesti yhdessä keskustellen ja sopien. (T6)

Harjoitellaan asumiseen ja puhtaanapitoon liittyviä tehtäviä ja pohditaan puhtaanapidon merkitystä arjen sujuvuudelle ja hyvinvoinnille. (T7)

 

Harjoitellaan puhtaanapidon ja tekstiilien hoitamisen töitä ja tehtävien tekemistä yksin ja yhdessä toisten kanssa. Harjoitellaan jakamaan kotitaloustöitä tasapuolisesti, työtehtäviä vaihdellen. (T8)

 

Ryhmissä työskenneltäessä harjoitellaan hyvien tapojen mukaista huomioon ottamista ja yhdessä elämisen taitoja. Kiinnitetään huomiota yhteistyön merkitykseen työn lopputuloksen kannalta. (T9)

 

Harjoitellaan asumiseen ja puhtaanapitoon liittyvien tietojen etsimistä eri tietolähteistä tiedon luotettavuutta pohtien. Harjaannutaan vähitellen asumisen ympäristö- ja kustannustietoisuuden kehittymiseen. (T10)

 

Harjoitellaan käyttämään erilaisia kotitaloustöihin liittyviä toimintaohjeita. Tutustutaan mm. hoito-ohjemerkkeihin. (T11)

 

Opetellaan erilaisia asumisen taitoihin ja puhtaanapitoon liittyviä käsitteitä. Harjoitellaan kotitalouden tietoja ja taitoja, jotta niitä mahdollisuuksien mukaan voisi käyttää soveltaen myös uudessa tilanteessa. Rohkaistaan pohtimaan eri vaihtoehtoja ratkaista arkeen liittyviä tilanteita luovuutta käyttäen. (T12)

 

Pohditaan kodin puhtaanapidon merkitystä (esim. asunnon arvolle) arjessa osana kustannus- ja ympäristötietoista toimintaa. Tutustutaan erilaisten pesu- ja puhdistusaineiden käyttöön. Harjoitellaan jätteiden lajittelua ja pohditaan kierrättämisen merkitystä. (T13)

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa

Opetellaan tekemään valintoja vastuullisen kuluttajan näkökulmasta ja arvioimaan omia kulutustottumuksia ja valintoja, esim. kotitalouteen hankittavien hyödykkeiden suhteen. (T1)

  

Opetellaan kiinnittämään huomiota hyvinvointia edistäviin kulutusvalintoihin ja harjoitellaan erilaisten tietolähteiden käyttöä kulutusvalintoja pohdittaessa. (T3)

  

Opetellaan kiinnittämään huomiota kustannuksiin ja käytettävissä oleviin voimavaroihin. (T5)

Harjoitellaan vastuun ottamista kotitaloustöihin liittyvissä valinnoissa ja päätöksenteossa, esim. kuluttamiseen ja rahankäyttöön liittyvät tilanteet. (T6)

 

Pohditaan median ja teknologian hyödyntämistä arjen työvälineenä sekä niiden vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. (T7)

  

Pohditaan itsearvioinnin keinoin omien käytöstapojen vaikutusta työilmapiiriin, yhteistyössä onnistumiseen, ongelmanratkaisuun ja vastuulliseen päätöksentekoon. (T9)

 

Harjoitellaan kuluttajaosaamiseen liittyvien tietojen etsimistä eri tietolähteistä tiedon luotettavuutta pohtien. Harjoitellaan käyttämään esim. pakkausmerkinnöistä löytyvää tietoa valintojen perustana. (T10)

 

Harjoitellaan tunnistamaan esim. erilaisia hinta- ja ympäristömerkintöjä. (T11)

 

Opetellaan kuluttaja- ja talousosaamiseen liittyviä käsitteitä. Tutustutaan erilaisiin kotitalouden palveluihin ja pohditaan niiden merkitystä arjessa. Etsitään tietoa ja pohditaan eri vaihtoehtoja ratkaista arkeen liittyviä tilanteita. (T12)

 

Pohditaan kuluttamista ja sen vaikutusta kotitalouksien toimintaan ja ympäristöön. Pohditaan erilaisia tapoja säästää rahaa ja ympäristöä. (T13)

Taide- ja taitoaineiden valinnainen kotitalous

Taide- ja taitoaineiden valinnaisen kotitalouden sisällöissä huomioidaan oppilaan monipuolisen kotitaloudellisen ajattelun ja osaamisen kehittyminen ja kestävään elämäntapaan tähtäävä toiminta. Tamperelaisia, pirkanmaalaisia ja suomalaisia sekä globaaleja ajankohtaisia aiheita hyödynnetään ja niitä sovelletaan oppimistehtävien suunnittelussa. Sisällöllisiä, koulukohtaisia vuosisuunnitelmia laadittaessa kannattaa huomioida kotitalousopetuksen toiminnallinen ja vuorovaikutteinen luonne. Toisia kunnioittava kiireetön ilmapiiri ja mahdollisuus oppia myös epäonnistumisista ovat osa turvallisuutta. Pitkäjänteisyys, tehtävien suorittaminen loppuun sekä työskentelyn arviointi tulee ottaa huomioon vuosisuunnitelmia laadittaessa.

Taide- ja taitoaineiden valinnainen kotitalous: sisällöt luokilla 8 - 9

8.lk

9.lk

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri (8.lk)

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri (9.lk)

Monipuolistetaan ruoanvalmistukseen, leivontaan ja aterioihin liittyvää suunnittelua, ajankäyttöä sekä niihin liittyvää palautteen antamista ja vastaanottamista ottamalla huomioon myös oppilaiden omat ideat ja ratkaisut. (T1)

Yhä monipuolisempien ruoanvalmistus- ja leivontamenetelmien avulla syvennetään ruoanvalmistukseen, leivontaan ja aterioiden toteuttamiseen liittyviä kotitalouden tietoja ja –taitoja. Huomioidaan esteettisyys ruoanvalmistuksessa ja esillepanossa, pöydän kattamisessa ja ruokailutilanteissa. (T2)

Opetellaan käyttämään erilaisia keittiötyövälineitä ja –laitteita monipuolisesti, asianmukaisesti ja taloudellisesti. (T3)

Pyritään kehittämään entisestään taitoa seurata ohjeita käytännön ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa. Syvennetään taitoja kotitalouden toimintaan liittyvän ajankäytön suunnittelussa ja kotitaloustöiden toteuttamisessa. Opetellaan ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien aikana. (T4)

Kiinnitetään huomiota keittiöhygieniaan ja ruokaturvallisuuteen osana ruoanvalmistusta ja leivontaa. (T5)

Keskustellaan erilaisista ruokaan ja ruoanvalmistamiseen liittyvistä valinnoista. Tehdään erilaisia työnjakoja omat ja toisten mielipiteet huomioiden. (T6)

Pohditaan kotitalouden taitojen merkitystä osana arjen rakentumista. Perehdytään erilaisiin ruokakulttuuriin vaikuttaviin tekijöihin, mm. kalenterivuoden juhliin, erilaisiin kansallisiin (tamperelaisiin) perinteisiin ja kansainvälisiin erityispiirteisiin. (T7)

Harjaannutaan ruoanvalmistuksen ja leivonnan tehtävien tekemisessä ja tasapuolisessa työnjaossa yksin ja erilaisissa ryhmissä. (T8)

Noudatetaan hyviä tapoja ja pohditaan erilaisten tapojen merkitystä ruoka- ja tapakulttuurissa. (T9)

Harjoitellaan ruokaosaamiseen ja sen erilaisiin aihealueisiin (esim. ruokakulttuureihin tai erityisruokavalioihin) liittyvien tietojen etsimistä eri tietolähteistä tiedon luotettavuutta pohtien. (T10)

Luetaan ja tulkitaan kotitalouden ohjeita. Käytetään mittayksiköihin, ruoanlaittoon, leivontaan ja ruoka-aineisiin liittyviä merkkejä ja symboliikkaa. (T11)

Käytetään erilaisia ruoanvalmistukseen ja leivontaan liittyviä käsitteitä. Opetuksessa rohkaistaan oppilaita ratkaisemaan luovasti arkeen liittyviä tilanteita aiemmin opittua soveltaen. (T12)

Pohditaan ruokaan liittyvien kulutustapojen merkitystä arjessa, osana kustannus- ja ympäristötietoista toimintaa. (T13)

Monipuolistetaan ruoanvalmistukseen, leivontaan ja aterioihin liittyvää suunnittelua, ajankäyttöä sekä niihin liittyvää palautteen antamista ja vastaanottamista ottamalla huomioon myös oppilaiden omat ideat ja ratkaisut. (T1)

Yhä monipuolisempien ruoanvalmistus- ja leivontamenetelmien avulla syvennetään ja sovelletaan ruoanvalmistukseen, leivontaan ja aterioiden toteuttamiseen liittyviä kotitalouden tietoja ja –taitoja. Huomioidaan esteettisyys ruoanvalmistuksessa ja esillepanossa, pöydän kattamisessa ja ruokailutilanteissa. (T2)

Opetellaan käyttämään erilaisia keittiötyövälineitä ja –laitteita monipuolisesti, asianmukaisesti ja taloudellisesti. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden käyttöä kotitalouden opintojen apuna. (T3)

Pyritään kehittämään entisestään taitoa seurata ohjeita käytännön ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa. Syvennetään taitoja kotitalouden toimintaan liittyvän ajankäytön suunnittelussa ja kotitaloustöiden toteuttamisessa. Opetellaan ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien aikana. (T4)

Kiinnitetään huomiota keittiöhygieniaan ja ruokaturvallisuuteen osana ruoanvalmistusta ja leivontaa. (T5)

Keskustellaan erilaisista ruokaan ja ruoanvalmistamiseen liittyvistä valinnoista. Tehdään erilaisia työnjakoja omat ja toisten mielipiteet huomioiden. (T6)

Pohditaan kotitalouden taitojen merkitystä osana arjen rakentumista. Perehdytään erilaisiin ruokakulttuuriin vaikuttaviin tekijöihin, mm. kalenterivuoden juhliin, erilaisiin kansallisiin (tamperelaisiin) perinteisiin ja kansainvälisiin erityispiirteisiin. (T7)

Syvennetään ruoanvalmistuksen ja leivonnan taitoja yhä haastavampien ruoanvalmistuksen ja leivonnan tehtävien parissa yksin ja ryhmissä. Toteutetaan luontevasti töiden tasapuolista jakamista. (T8)

Noudatetaan hyviä tapoja ja pohditaan erilaisten tapojen merkitystä ruoka- ja tapakulttuurissa. (T9)

Harjoitellaan ruokaosaamiseen ja sen erilaisiin aihealueisiin (esim. ruokakulttuureihin tai erityisruokavalioihin) liittyvien tietojen etsimistä eri tietolähteistä tiedon luotettavuutta pohtien. (T10)

Luetaan ja tulkitaan kotitalouden ohjeita. Käytetään mittayksiköihin, ruoanlaittoon, leivontaan ja ruoka-aineisiin liittyviä merkkejä ja symboliikkaa. (T11)

Käytetään erilaisia ruoanvalmistukseen ja leivontaan liittyviä käsitteitä. Opetuksessa rohkaistaan oppilaita ratkaisemaan luovasti arkeen liittyviä tilanteita aiemmin opittua soveltaen. (T12)

Pohditaan ruokaan liittyvien kulutustapojen merkitystä arjessa, osana kustannus- ja ympäristötietoista toimintaa. (T13)

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen (8.lk)

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen (9.lk)

Harjoitellaan rutiininomaisesti kodin puhtaanapidon tehtäviä erilaisia työtapoja käyttäen. (T1, T2)

Kiinnitetään huomioita erilaisiin, kestävän kulutuksen mukaisiin valintoihin kodinhoidon tehtävissä. (T3)

Pyritään työskentelemään järjestelmällisesti, puhtautta ja järjestystä ylläpitäen ja ajankäyttö huomioiden. (T4)

Huomioidaan hygieenisen ja turvallisen työskentelyn periaatteet. Otetaan huomioon kiireettömyyden merkitys työnteon mielekkyyden kannalta. (T5)

Jaetaan puhtaanapidon töitä yhdessä sopien ja pohditaan puhtaanapidon merkitystä arjen sujuvuuden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Opetellaan jakamaan puhtaanapitoon liittyviä töitä tasapuolisesti (T6, T7, T8)

Kiinnitetään huomioita hyviin tapoihin, toisen huomioimiseen ja yhteistyön merkitykseen työn lopputulosta arvioitaessa. (T9)

Harjaannutaan asumisen ympäristö-ja kustannustietoisuuden kehittymiseen. (T10)

Opetellaan käyttämään erilaisia kotitaloustöihin liittyviä toimintaohjeita ja käsitteitä. Harjaannutaan käyttämään kotitalouden tietoja ja taitoja siten, että niitä tarpeen mukaan pystyisi käyttämään myös uudessa tilanteessa. (T11, T12)

Lajitellaan kotitalouden jätteet ja ymmärretään kierrättämisen merkitys. ( T13)

Opitaan kodin puhtaanapidon tehtäviä erilaisia työtapoja käyttäen. (T1, T2)

Kiinnitetään huomioita erilaisiin, kestävän kulutuksen mukaisiin valintoihin kodinhoidon tehtävissä. (T3)

Pyritään työskentelemään järjestelmällisesti, puhtautta ja järjestystä ylläpitäen ja ajankäyttö huomioiden. (T4)

Huomioidaan hygieenisen ja turvallisen työskentelyn periaatteet. Otetaan huomioon kiireettömyyden merkitys työnteon mielekkyyden kannalta. (T5)

Jaetaan puhtaanapidon töitä yhdessä sopien ja pohditaan puhtaanapidon merkitystä arjen sujuvuuden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Jaetaan puhtaanapitoon liittyviä töitä tasapuolisesti ja suunnitellen. (T6, T7, T8)

Kiinnitetään huomioita hyviin tapoihin, toisen huomioimiseen ja yhteistyön merkitykseen työn lopputulosta arvioitaessa. (T9)

Pohditaan tiedonhankinnan merkitystä asumisen ympäristö-ja kustannustietoisuuden kehittymiseen. (T10)

Käytetään tottuneesti erilaisia kotitaloustöihin liittyviä toimintaohjeita ja käsitteitä. Enenevässä määrin pystytään käyttämään kotitalouden tietoja ja taitoja tarpeen mukaan soveltaen myös uudessa tilanteessa. (T11, T12)

Lajitellaan kotitaloudessa muodostuvat jätteet ja ymmärretään kierrättämisen ja kodin puhtaanapidon merkitys arjessa osana kustannus- ja ympäristötietoista toimintaa. (T 13)

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa (8.lk)

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa (9.lk)

Tehdään valintoja vastuullisen kuluttamisen näkökulmasta. Arvioidaan omia kulutustottumuksia. Kiinnitetään huomioita hyvinvointia edistäviin kulutusvalintoihin ja opitaan kiinnittämään huomiota kustannuksiin ja käytettävissä oleviin voimavaroihin, esim. aterioita suunniteltaessa. (T1, T3, T5)

Opetellaan ottamaan vastuuta erilaisista asioista ja harjoitellaan päätöksentekemistä. (T6)

Pohditaan kotitaloustunneilla median vaikutusta omiin kulutustottumuksiin. (T7)

Harjoitellaan itsearviointien tekemistä. (T9)

Otetaan huomioon kuluttajaosaaminen erilaisia kotitalouden osa-alueita käsiteltäessä ja harjoitellaan tunnistamaan erilaisia hinta-ja ympäristömerkintöjä. (T10, T11)

Opetellaan kuluttaja-ja talousosaamiseen liittyviä käsitteitä. Tutustutaan erilaisiin kotitalouden palveluihin ja pohditaan niiden merkitystä arjessa. (T12)

Pohditaan kuluttamista ja sen vaikutusta kotitalouden toimintaan. Pohditaan erilaisia tapoja säästää rahaa ja ympäristöä. (T13).

Tehdään valintoja vastuullisen kuluttamisen näkökulmasta. Arvioidaan omia kulutustottumuksia. Kiinnitetään huomioita hyvinvointia edistäviin kulutusvalintoihin ja opitaan kiinnittämään huomiota kustannuksiin ja käytettävissä oleviin voimavaroihin, esim. aterioita suunniteltaessa. (T1, T3, T5)

Opetellaan ottamaan vastuuta erilaisista asioista ja harjoitellaan päätöksentekemistä. (T6)

Pohditaan kotitaloustunneilla median vaikutusta omiin kulutustottumuksiin. (T7)

Käytetään itsearviointia apuna pohdittaessa omaa oppimista, omaa roolia ja sen merkitystä kotitaloustunnilla sekä vaikutusta työilmapiiriin. (T9)

Otetaan huomioon kuluttajaosaaminen erilaisia kotitalouden osa-alueita käsiteltäessä ja harjoitellaan tunnistamaan erilaisia hinta-ja ympäristömerkintöjä. (T10, T11)

Opetellaan kuluttaja-ja talousosaamiseen liittyviä käsitteitä. Tutustutaan erilaisiin kotitalouden palveluihin ja pohditaan niiden merkitystä arjessa. (T12)

Pohditaan kuluttamista ja sen vaikutusta kotitalouden toimintaan. Pohditaan erilaisia tapoja säästää rahaa ja ympäristöä. (T13).

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä