Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kotitalouden arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten ja kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten

Arviointiperusteita sovelletaan oppilaisiin, jotka jatkavat kotitaloutta taide- ja taitoaineiden valinnaisena vuosiluokilla kahdekan ja yhdeksän. Arviointiperusteita ei käytetä sellaisenaan, vaan oppimista tarvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, joiden ei tarvitse täyttyä kaikkien tavoitteiden osalta.

Opetuksen tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Käytännön toimintataidot

T1

ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan työtä ja toimintaa

S1, S2, S3

Tavoitteiden asettaminen, työn toteutus, ja oppimaan oppimisen taidot

Oppilas asettaa tavoitteita toiminnalleen ja työskentelee niiden saavuttamiseksi. Oppilas arvioi itse tavoitteiden saavuttamista ja omaa työskentelyään. Oppilas tunnistaa omaa osaamistaan itsearvioinnin, opettajan antaman palautteen ja vertaispalautteen perusteella.

Oppilas asettaa tavoitteita työskentelylleen ja työskentelee niiden saavuttamiseksi.

Oppilas tunnistaa omaa osaamistaan erityisesti opettajan antaman palautteen ja vertaispalautteen perusteella.

T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa tarvittavia kädentaitoja sekä kannustaa luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen

S1, S2

Kädentaidot ja estetiikka

Oppilas osaa käyttää tavallisimpia työmenetelmiä ruoan valmistuksessa ja leivonnassa sekä asumiseen liittyvien perustehtävien toteuttamisessa ja ottaa huomioon esteettiset näkökulmat

Oppilas osaa käyttää sopivia työtapoja yksittäisissä kotitalouden oppimistehtävissä ja tietää, että estetiikalla on merkitystä.

T3 ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa

S1, S2, S3

Kuluttajataidot sekä terveyden edistäminen ja teknologian käyttö

Oppilas valitsee ja käyttää taloudellisesti materiaaleja ja teknologiaa kotitalouden toiminnassaan sekä pohtii valintoja terveyden ja kestävyyden kannalta.

Oppilas käyttää annettuja materiaaleja ja teknologiaa kotitalouden toiminnassaan sekä antaa joitakin esimerkkejä valintojen osalta terveyden ja kestävyyden kannalta.

T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etenemistä sekä ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien aikana

S1, S2

Ajanhallinta ja järjestyksen ylläpitäminen

Oppilas osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti vaiheittain ja järjestystä ylläpitäen sekä suunnitella ajankäyttöään sen mukaisesti.

Oppilas työskentelee ohjatusti eri työvaiheissa edeten ja pyrkii ylläpitämään järjestystä.

T5 ohjata ja motivoida oppilasta toimimaan hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä ohjata kiinnittämään oppilaan huomiota käytettävissä oleviin voimavaroihin

S1, S2, S3

Turvallisuus ja voimavarojen kannalta kestävä toiminta

Oppilas työskentelee ohjeiden mukaan hygieenisen ja turvallisen työskentelyn periaatteita noudattaen sekä ajan, kustannusten tai energiankäytön kannalta tarkoituksenmukaisesti. Oppilas pyrkii kiinnittämään huomiota ergonomiaan.

Oppilas työskentelee ohjeiden suuntaisesti hygieenisen ja turvallisen työskentelyn periaatteita noudattaen.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua ja rakentavaa keskustelua ja argumentointia oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa

S1, S2, S3

Kuuntelu, keskustelu ja argumentointi

Oppilas pyrkii kuuntelemaan eri näkökulmia ja ilmaisemaan rakentavasti omia näkemyksiään yhteisissä suunnittelu- ja työtilanteissa.

Oppilas osallistuu keskusteluun yhteisissä suunnittelu- ja työtilanteissa.

T7 aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä kotitalouksien perinteitä

S1, S2, S3

Arjen rakentumisen ja kotitalouksien erilaisuuden hahmottaminen

Oppilas osaa kuvailla kodin arkirutiineita. Oppilas osaa antaa esimerkkejä erilaisista perherakenteista ja kotitalouksien perinteistä sekä pohtia niiden vaikutusta arjen rutiineihin.

Oppilas osaa antaa esimerkkejä kodin arkirutiineista sekä erilaisista perherakenteista ja kotitalouksien perinteistä.

T8 ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä sopimaan työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä

S1, S2

Voimavarojen käyttäminen ja sopimuksen tekeminen

Oppilas osaa työskennellä yksin ja pyrkii toimimaan ryhmässä rakentavasti ja työtehtävistä neuvotellen. Oppilas osaa selittää, mitä tarkoittaa tasapuolinen työnjako sekä pääsee sopimukseen ajankäytöstä ja työtehtävien jakamisesta osallistumalla päätöksentekoon.

Oppilas harjoittelee itsenäistä työskentelyä ja vastuunottoa omasta työstäänja osallistuu ryhmän toimintaan yhdessä sovitulla tavalla.

T9 kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti vuorovaikutustilanteissa sekä pohtimaan oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön toiminnassa

S1, S2, S3

Ei käytetä oppiaineen arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Tiedonhallintataidot

T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perustana

S1, S2, S3

Tietojen hankinta ja käyttö

Oppilas osaa etsiä kotitalouden sisältöalueisiin liittyviä tietoja eri tietolähteistä ja pohtia erilaisen tiedon luotettavuutta sekä osaa tulkita pakkausmerkintöjä. Oppilas tuntee ruoka- ja ravintoaineryhmät ja niiden ominaisuuksia.

Oppilas osaa etsiä ohjatusti kotitalouden sisältöalueisiin liittyviä tietoja yksittäisistä tietolähteistä sekä osaa tulkita pakkausmerkintöjä.

Oppilas tuntee ruoka-aineryhmät ja niiden ominaisuuksia ja osaa nimetä joitakin ravintoaineita ja niiden ominaisuuksia.

T11 harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja, jotka käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä

S1, S2, S3

Toimintaohjeiden, merkkien ja symbolien käyttö ja jäsentyminen

Oppilas osaa tulkita ja käyttää kotitalouden toimintaohjeita ja osaa nimetä tyypillisiä kotitalouden merkkejä ja symboleja sekä tulkita niitä arjen ilmiöiden yhteydessä.

Oppilas osaa lukea toimintaohjeita ja ohjattuna käyttää niitä.

Oppilas tietää yksittäisiin sisältöalueisiin liittyviä kotitalouden merkkejä ja symboleita.

T12 ohjata oppilasta, ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä

S1, S2, S3

Käsitteiden omaksuminen, tietojen ja taitojen soveltaminen, luova ilmaisu sekä palveluiden tunnistaminen

Oppilas pystyy käyttämään kotitalouden käsitteitä, tietojaan ja taitojaan monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa kotitalouden osaamista sovelletaan eri ympäristöissä Oppilas osaa kuvailla erilaisia kotitalouden palveluita ja pohtia niiden merkitystä ja mahdollisuuksia arkielämässä.

Oppilas osaa käyttää kotitalouden käsitteitä ja osallistuu omalla työpanoksellaan monialaiseen oppimiskokonaisuuteen ja oivaltaa kotitalouden yhteyksiä muihin oppiaineisiin.

Oppilas osaa nimetä kotitalouden palveluita.

T13 ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja

S1, S2, S3

Mittaamisen ja laskemisen sekä kierrättämisen soveltaminen omaan toimintaan ja päätöksentekoon

Oppilas osaa huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta ja osaa selittää mittaamisen ja laskemisen sekä ympäristöä säästävän kodin arjen toiminnan yhteydet osana kustannus- ja ympäristötietoista toimintaa.

Oppilas osaa lajitella kodin jätteitäja tietää mittaamisen ja laskemisen merkityksen kotitaloudessa.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisen kotitalouden arviointiperusteet 8. luokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1

Oppilas harjoittelee työskentelemään suunnitelmallisesti asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Oppilas harjoittelee arvioimaan itse tavoitteiden saavuttamista ja omaa työskentelyään.

S1, S2, S3

Tavoitteiden asettaminen, työn toteutus ja oppimaan oppimisen taidot

Oppilas osaa asettaa joitakin tavoitteita toiminnalleen ja työskentelee niiden saavuttamiseksi.

Oppilas osaa jo arvioida itse jonkin verran tavoitteiden saavuttamista ja omaa työskentelyään.

Oppilas tunnistaa vähitellen omaa osaamistaan itsearvioinnin, opettajan antaman palautteen ja vertaispalautteen perusteella.

Oppilas osaa asettaa ohjatusti joitakin tavoitteita toiminnalleen ja työskentelee toisinaan niiden saavuttamiseksi.

Oppilas osaa jo jonkin verran arvioida ohjatusti tavoitteiden saavuttamista, ja vähitellen omaa työskentelyään itsearvioinnin, opettajan antaman palautteen ja vertaispalauutteen perusteella.

T2

Oppilas käyttää ohjatusti tavallisimpia työmenetelmiä ruoan valmistuksessa ja leivonnassa sekä asumisen perustehtävissä.

Oppilas harjoittelee ottamaan huomioon esteettisiä näkökulmia mm. pöydän kattamisen tehtävissä.

S1, S2

Kädentaidot ja estettiikka

Oppilas osaa käyttää ohjatusti tavallisimpia työmenetelmiä ruuan valmistuksessa ja leivonnassa sekä asumiseen liittyvien perustehtävien toteuttamisessa ja osaa ottaa huomioon vähitellen esteettiset näkökulmat.

Oppilas osaa toisinaan käyttää ohjatusti joitakin tavallisimpia työmenetelmiä ruuan valmistuksessa ja leivonnassa. Osallistuu joskus ohjatusti asumiseen liittyvien perustehtävien toteuttamiseen.

T3

Oppilas harjaantuu valitsemaan ja käyttämään raaka-aineita, materiaaleja, työvälineitä ja laitteita tarkoituksenmukaisesti ja kiinnittäen huomiota hyvinvointiin ja kulutusvalintojen kestävyyteen.

Oppilas harjaantuu käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa kotitalouden opinnoissaan.

S1, S2, S3

Kuluttajataidot sekä terveyden edistäminen ja teknologian käyttö

Oppilas osaa valita ja käyttää taloudellisesti joitakin materiaaleja ja teknologiaa kotitalouden toiminnassaan sekä pohtia vähitellen myös valintoja terveyden ja kestävyyden kannalta.

Oppilas osaa ohjatusti käyttää joitakin materiaaleja ja teknologiaa kotitalouden toiminnassa sekä tunnistaa joitakin tekijöitä terveyden ja kestävyyden kannalta.

T4

Oppilas harjaantuu toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti ja työskentelemään järjestelmällisesti huomioiden samalla kotitaloustöiden tekemiseen liittyvää ajankäyttöä.

S1, S2

Ajanhallinta ja järjestyksen ylläpitäminen

Oppilas osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti vaiheittain ja järjestystä ylläpitäen sekä suunnitella ajankäyttöään sen mukaisesti.

Oppilas osaa toimia joskus annettujen ohjeiden mukasiesti vaiheittain.

Järjestyksen ylläpitäminen sekä ajankäyttö onnistuu oppilaalta toisinaan ohjatusti.

T5

Oppilas harjoittelee työskentelemään ohjeiden mukaan hygieenisen ja turvallisen työskentelyn periaatteita noudattaen sekä ajan, kustannusten tai energiankäytön kannalta tarkoituksenmukaisesti.

Oppilas harjoittelee oikeiden työasentojen käyttöä. Oppilas harjoittelee kiinnittämään huomiota ergonomiaan.

S1, S2, S3

Turvallisuus ja voimavarojen kannalta kestävä toiminta

Oppilas osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti vaiheittain ja järjestystä ylläpitäen sekä suunnitella ajankäyttöään sen mukaisesti.

Oppilas pyrkii kiinnittämään huomiota ergonomiaan.

Oppilas työskentelee toisinaan ohjeiden mukaan. Hygieeninen, turvallinen ja ergonominen työskentely sekä kustannusten ja energiankäytön kannalta tarkoituksenmukainen toiminta vaatii toistuvaa ohjausta

T6

Oppilas harjoittelee rakentavaa keskustelua ja toisten kuuntelua. Oppilas harjoittelee argumentointia kotitalouden oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Oppilas esittää omia mielipiteitään ja opettelee perustelemaan niitä.

S1, S2, S3

Kuuntelu, keskustelu ja argumentointi

Oppilas pyrkii kuuntelemaan eri näkökulmia ja ilmaisemaan rakentavasti omia näkemyksiään yhteisissä suunnittelu- ja työtilanteissa.

Oppilas osallistuu valikoiden kuunteluun ja keskusteluun yhteisissä suunnittelu- ja työtilanteissa

T7

Oppilas tunnistaa erilaisia kodin arkirutiineja. Oppilas harjaantuu tekemään erilaisia kotitaloustöitä yhdessä muiden kanssa. Oppilas tutustuu erilaisiin kotitalouksien perinteisiin, vuotuisiin juhliin ja paikallisiin erityispiirteisiin, esimerkiksi hämäläisen, pirkanmaalaisen ja tamperelaisen ruokakulttuurin muodostumiseen, osana suomalaista ruokakulttuuria huomioiden muitakin kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjä.

S1, S2, S3

Arjen rakentumisen ja kotitalouksien erilaisuuden hahmottaminen

Oppilas osaa kuvailla joitakin kodin arkirutiineita.

Oppilas osaa antaa esimerkkejä erilaisista perherakenteista ja kotitalouksien perinteistä sekä pohtia niiden vaikutusta arjen rutiineihin.

Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä kodin arkirutiineista, erilaisista perherakenteista ja kotitalouksien perinteistä.

T8

Oppilas harjoittelee kotitalouden erilaisten tehtävien tekemistä erilaisissa kokoonpanoissa työtä jakaen. Oppilas harjoittelee työskentelemään myös yksin ja pyrkii toimimaan ryhmässä rakentavasti ja työtehtävistä neuvotellen.

Oppilas pohtii tasapuolisen työnjaon merkitystä ja harjoittelee sopimusten tekemistä ja työtehtävien jakamista.

S1, S2

Voimavarojen käyttäminen ja sopimuksen tekeminen

Oppilas osaa työskennellä yksinkin ja pyrkii toimimaan ryhmässä rakentavasti työtehtävistä neuvotellen.

Oppilas osaa selittää, mitä tarkoittaa tasapuolinen työnjako sekä pääsee sopimukseen ajankäytöstä ja työtehtävien jakamisesta osallistumalla päätöksentekoon.

Oppilas harjoittelee itsenäistä työskentelyä ja vastuunottoa omasta työstään ja osallistuu työtehtävien jakamiseen ohjatusti.

T9

Oppilas pohtii oman käytöksensä vaikutusta yhteistyön tekemiseen ja työilmapiiriin. Oppilas pyrkii toimimaan hyvien tapojen mukaisesti ja harjoittelee hyviä käytöstapoja ja toisten huomioon ottamista.

S1, S2, S3

Ei käytetä oppiaineen arvosanan muodostamisen perusteena.

Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei käytetä oppiaineen arvosanan muodostamisen perusteena.

Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T10

Oppilas tutustuu kotitalouden monialaisiin sisältöalueisiin. Oppilas harjoittelee tiedon hankkimista eri lähteistä, lähdekritiikki huomioiden.

S1, S2, S3

Tietojen hankinta ja käyttö

Oppilas osaa etsiä ohjatusti kotitalouden sisältöalueisiin liittyviä tietoja eri tietolähteistä ja tulkita pakkausmerkintöjä.

Oppilas tuntee ruoka- ja ravintoaineryhmät ja niiden ominaisuuksia.

Oppilas harjoittelee etsimään kotitalouden sisältöalueisiin liittyviä tietoja ohjatusti.Oppilas osaa tulkita joitakin pakkausmerkintöjä. Oppilas tunnistaa ruoka-aineryhmät.

T11

Oppilas harjoittelee lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan kotitalouden kieltä, esimerkiksi erilaisia ohjeita. Oppilas harjoittelee nimeämään tyypillisiä kotitalouden merkkejä ja symboleja sekä tulkitsemaan niitä arjen ilmiöiden yhteydessä.

S1, S2, S3

Toimintaohjeiden,

merkkien

ja symbolien

käyttö ja jäsentyminen

Oppilas osaa toisinaan tulkita ja käyttää kotitalouden toimintaohjeita ja nimetä tyypillisiä kotitalouden merkkejä ja symboleja sekä tulkita niitä arjen ilmiöiden yhteydessä.

Oppilas osaa tulkita ja käyttää joitakin kotitalouden toimintaohjeita ohjatusti.

Oppilas osaa nimetä joitakin tyypillisiä kotitalouden merkkejä ja symboleja.

T12

Oppilas harjoittelee käyttämään kotitalouden käsitteitä, tietojaan ja taitojaan monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa kotitalouden osaamista sovelletaan eri ympäristöissä.

Oppilas osaa kuvailla erilaisia kotitalouden palveluita ja pohtia niiden merkitystä ja mahdollisuuksia arkielämässä.

S1, S2, S3

Käsitteiden omaksuminen, tietojen ja taitojen soveltaminen, luova ilmaisu sekä palveluiden tunnistaminen

Oppilas pystyy vähitellen käyttämään kotitalouden käsitteitä, tietojaan ja taitojaan monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa kotitalouden osaamista sovelletaan eri ympäristöissä.

Oppilas osaa kuvailla erilaisia kotitalouden palveluita ja pohtia niiden merkitystä arkielämässä.

Oppilas tunnistaa joitakin kotitalouden käsitteitä.

Tietojen ja taitojen soveltaminen edellyttää ohjausta.

Oppilas tietää joitakin kotitalouden palveluita.

T13

Oppilas osaa huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta. Oppilas pyrkii ymmärtämään esimerkiksi mittaamisen ja laskemisen sekä ympäristöä säästävän kodin arjen toiminnan yhteydet osana laajempaa kustannus- ja ympäristötietoista toimintaa.

S1, S2, S3

Mittaamisen ja laskemisen sekä kierrättämisen soveltaminen omaan toimintaan ja päätöksentekoon.

Oppilas osaa huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta ja osaa selittää mittaamisen ja laskemisen sekä ympäristöä säästävän kodin arjen toiminnan yhteydet osana kustannus- ja ympäristötietoista toimintaa.

Oppilas tietää jotakin kodin jätteiden peruslajittelusta.

Mittaamiseen, laskemiseen sekä ympäristöä säästävän kodin arjen toimintaan liittyvät asiat edellyttävät ohjausta.