Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Oppilaanohjaus: tavoitteet vuosiluokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

Osallisuus ja aktiivinen toiminta

Osallisuus ja aktiivinen toiminta

Osallisuus ja aktiivinen toiminta

T1

Oppilas tutustuu vaikutusmahdollisuuksiinsa ja opettelee toimimaan vastuullisesti.

T1

Oppilas lisää suunnitelmallisesti osallisuuttaan omassa opiskeluympäristössään.Oppilas osaa tehdä vastuullisia valintoja sekä perehtyy työelämään.

T1

Oppilas on osallinen omassa opiskeluympäristössään. Oppilas osaa tehdä vastuullisia valintoja ja perehtyy työelämään sekä osallistuu TET-jaksolle.

Oppimaan oppimisen taidot

Oppimaan oppimisen taidot

Oppimaan oppimisen taidot

T2

Oppilas oppii erilaisia tapoja oppia ja opettelee hyödyntämään niitä opiskelussaan.

T2

Oppilas oppii erilaisia tapoja oppia ja opettelee hyödyntämään niitä opiskelussaan.

T2

Oppilas oppii erilaisia tapoja oppia ja opettelee hyödyntämään niitä opiskelussaan.

Elinikäinen oppiminen

Elinikäinen oppiminen

Elinikäinen oppiminen

T3

Oppilas rakentaa oppimistaan aikaisemmin aiemmin opittuun ja pohtii osaamisen merkitystä ja valintojaan elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.

T3

Oppilas rakentaa oppimistaan aiemmin opittuun ja aloittaa omien suunnitelmiensa tekemisen elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.

T3

Oppilas rakentaa oppimistaan aiemmin opittuun. Oppilas oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja arvioimaan omaa oppimistaan ja toimintaansa elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Oppilas tekee jatko-opintosuunnitelman.

Itsetuntemus

Itsetuntemus

Itsetuntemus

T4

Oppilas tunnistaa itsessään hyviä ja kehitettäviä puolia. Oppilas opettelee toimimaan tavoitteidensa, kykyjensä ja edellytystensä mukaan.

T4

Oppilas tunnistaa kykyjään ja kehittämistarpeitaan. Oppilas osaa unelmoida ja suunnitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia kykyjensä, kiinnostuksiensa ja edellytystensä mukaan.

T4

Oppilas tunnistaa kykynsä, edellytyksensä sekä kiinnostuksensa ja osaa toimia niiden mukaan.

Tavoitteiden asettaminen

Tavoitteiden asettaminen

Tavoitteiden asettaminen

T5

Oppilas harjoittelee asettamaan erilaisia tavoitteita ja tekemään niiden avulla suunnitelmia sekä arvioimaan niitä.

T5

Oppilas osaa asettaa erilaisia tavoitteita ja tehdä suunnitelmia sekä arvioida niitä.

T5

Oppilas osaa asettaa erilaisia tavoitteita ja tehdä suunnitelmia sekä arvioida niitä.

Työelämään suuntautuva oppiminen

Työelämään suuntautuva oppiminen

Työelämään suuntautuva oppiminen

T6

Oppilas ymmärtää työn merkityksen omassa elämässään.

T6

Oppilas perehtyy erilaisiin ammatteihin ja työelämän sääntöihin. Oppilas ymmärtää työn merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa.Oppilas tunnistaa opintojen merkityksen tulevaisuuden työelämässä ja toiveammatissaan.T7Oppilas tutustuu eri työtehtävissä tarvittavaan osaamiseen ja kehittää taitoa arvioida itselle sopivia ammattialoja.

T6

Oppilas perehtyy erilaisiin ammatteihin ja työelämän sääntöihin. Oppilas ymmärtää työn merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa.Oppilas tunnistaa opintojen merkityksen tulevaisuuden työelämässä ja toiveammatissaan.T7Oppilas tutustuu eri työtehtävissä tarvittavaan osaamiseen ja kehittää taitoa arvioida itselle sopivia ammattialoja.Oppilas vahvistaa vuorovaikutus- ja viestintätaitojaan ja osaa etsiä tietoa koulutuksesta ja työelämästä.

Koulutus- ja työelämätiedon hyödyntäminen omassa urasuunnittelussa

Koulutus- ja työelämätiedon hyödyntäminen omassa urasuunnittelussa

Koulutus- ja työelämätiedon hyödyntäminen omassa urasuunnittelussa

T8

Oppilas tutustuu Suomen koulutusjärjestelmään.Oppilas osaa etsiä itselle sopivia koulutusmahdollisuuksia ja tietoja työelämästä. Oppilas osaa käyttää ja hyödyntää paikallisia ja seutukunnallisia sekä valtakunnallisia tiedotuskanavia.T9Oppilas harjoittelee käyttämään erilaisia tietolähteitä ja ohjauspalveluita omassa urasuunnittelussaan.Oppilas tiedostaa sosiaalisen median mahdollisuudet, uhat ja oman toimintansa vaikutukset sähköisessä toimintaympäristössä.

T8

Oppilas osaa etsiä itselle sopivia koulutusmahdollisuuksia ja tietoja työelämästä, tarvitessa myös ulkomailta. Oppilas osaa käyttää ja hyödyntää paikallisia ja seutukunnallisia sekä valtakunnallisia tiedotuskanavia.T9Oppilas osaa käyttää ja hyödyntää paikallisia ja seutukunnallisia sekä valtakunnallisia tiedotuskanavia omassa urasuunnittelussaan. Oppilas tiedostaa sosiaalisen median mahdollisuudet, uhat ja oman toimintansa vaikutukset sähköisessä toimintaympäristössä.

Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys

Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys

Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys

T10

Oppilas tuntee omaa kulttuuriaan ja osaa toimia monikulttuurisessa ympäristössä.

T10

Oppilas osaa toimia monikulttuurisessa ympäristössä.

T10

Oppilas tuntee omaa kulttuuriaan ja osaa toimia monikulttuurisessa ympäristössä sekä tutustuu opiskelu- ja työmahdollisuuksiin ulkomailla.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä