Perusopetuksen opetussuunnitelma

LIITE 3 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN OPPILAAN OMAN ÄIDINKIELEN OPETUKSEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Opetuksen tehtävä

Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Erillisrahoitettuna, perusopetusta täydentävänä opetuksena oppilaan omaa äidinkieltä voivat opiskella kaikki ne oppilaat, joiden äidinkieli tai jokin perheen kielistä on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Lisäksi oppilaan oman äidinkielen oppimäärän mukaan voivat opiskella ne suomen-, ruotsin- tai saamenkieliset oppilaat, jotka osallistuvat ulkomailla hankitun kielitaidon ylläpito-opetukseen. Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan aktiivisen monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Oman äidinkielen oppiminen tukee myös kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Oman äidinkielen opetuksessa tehdään yhteistyötä suomen kieli ja kirjallisuus -opetuksen ja suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetuksen kanssa sekä muiden aineiden opetuksen kanssa. Yhteisen kielikasvatuksen tehtävänä on lisätä oppilaiden ymmärrystä kieli- ja kulttuuritaustan merkityksestä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle sekä ohjata heitä arvostamaan omaa äidinkieltään ja muita kieliä. Lähtökohtana on oppilas aktiivisena toimijana, jolloin oppilaiden kielitaitoa ja muuta osaamista hyödynnetään opetuksessa. Lisäksi koko koulun toiminnassa hyödynnetään koulun kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta.

Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden mahdollisuutta kehittää kielitaitoaan koulun ulkopuolella. Opetus tukee ja rohkaisee oppilaita käyttämään omaa kieltään monipuolisesti eri oppiaineiden tunneilla ja muussa koulun toiminnassa. Näin oman äidinkielen oppiminen ja käyttö tukevat eri oppiaineiden sisällön omaksumista ja oppilaat oppivat viestimään koulun oppiainesisällöistä omalla äidinkielellään. Oppilaiden omat valinnat, osallisuuden kokemukset sekä opittavien asioiden merkityksellisyys ovat keskeisiä motivaatiotekijöitä. Kielen opetuksessa painotetaan vuorovaikutusta ja viestinnällisyyttä.

Nämä opetussuunnitelman perusteet on laadittu kaikille niille kielille, joita opetetaan oppilaan omana äidinkielenä. Opetussuunnitelman perusteiden tavoitteet ja sisällöt on määritelty koko perusopetuksen ajan annettavaa kahden vuosiviikkotunnin laajuista oppilaan oman äidinkielen opetusta varten. Opetuksen järjestäjä laatii perusteiden pohjalta paikallisen opetussuunnitelman, jossa voidaan hyödyntää perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden äidinkielen ja kirjallisuuden kuvauksia oppiaineen tehtävästä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvistä tavoitteista sekä ohjauksesta, erityttämisestä, tuesta ja oppilaan oppimisen arvioinnista. Opetuksen järjestäjän opetussuunnitelma voi olla myös kielikohtainen. Kielikohtaisessa Opetussuunnitelmassa opetuksen tavoitteet määritellään, sisällöt valitaan ja arviointikriteerit asetetaan huomioiden opetettavan kielen erityispiirteet, muun muassa kirjoitusjärjestelmä. Kielikohtaiset opetussuunnitelmat voidaan laatia myös opetuksen järjestäjien yhteistyönä. Perusopetuksessa saavutettu oppilaan osaaminen voi vaihdella kielittäin.

PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ OPPILAAN OMA ÄIDINKIELI VUOSILUOKILLA 1−2

Vuosiluokilla 1−2 opetuksen erityisenä tehtävänä on oppia käyttämään omaa äidinkieltä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Oppilas oppii kuuntelemaan, kysymään, vastaamaan ja kertomaan. Sana- ja ilmaisuvarantoa laajennetaan systemaattisesti kattamaan elämän eri osa-alueita. Opetuksen avulla kehitetään oppilaiden ajattelu- ja itseilmaisutaitoja yhteistyössä kotien kanssa. Oppilas omaksuu lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoja sekä tutustuu ikätasoaan vastaavaan lastenkirjallisuuteen sekä kertomus- ja kulttuuriperinteeseen. Tavoitteena on oppia käyttämään kieltä erilaisissa oppimisympäristöissä ja hankkimaan tietoa äidinkielen avulla. Tavoitteena on oppia tiedostamaan oman äidinkielen merkitys ja luoda positiivinen suhde omaan kieleen.

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 auttaa oppilasta kehittämään kuuntelemisen taitoja sekä rohkaista oppilasta kysymään ja esittämään ajatuksiaan ja kokemuksiaan ilman virheiden pelkoa

S1

L2

T2 virittää oppilaan uteliaisuutta ja kiinnostusta erilaisten ilmaisukeinojen käyttöä kohtaan

S1

L2

T3 kannustaa oppilasta kielen ja mielikuvituksen sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen

S1

L2

Tekstien tulkitseminen

T4 ohjata oppilasta luomaan myönteistä ja uteliasta suhtautumista lukemiseen sekä kannustaa omaehtoiseen lukemiseen kielitaidon mukaan

S2

L1, L4

T5 innostaa oppilasta peruslukutaidon sekä tekstien ymmärtämistaidon oppimiseen

S2

L1, L4

T6 ohjata oppilasta erilaisiin teksteihin tutustumisessa sekä niistä keskustelemisessa ajatusten ja kokemusten jakamiseksi

S2

L2, L4

Tekstien tuottaminen

T7 auttaa oppilasta luomaan positiivista suhtautumista kirjoittamiseen kielitaidon mukaan

S3

L2

T8 ohjata oppilasta tutustumaan omakieliseen kirjoitusjärjestelmään sekä edistää kirjoittamisen perustaitoja

S3

L2, L5

T9 ohjata oppilasta harjoittelemaan tekstin tuottamista sekä rohkaista ilmaisemaan kirjallisesti ajatuksiaan ja havaintojaan kielitaidon mukaan

S3

L1, L2

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T10 rohkaista oppilasta käyttämään omaa äidinkieltään koulussa, kotona ja lähiympäristössä sekä ohjata havainnoimaan omaa kielenkäyttöään ja tutustumaan kielen perusrakenteisiin

S4

L1, L2, L3

T11 kannustaa oppilasta tutustumaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön tapa- ja juhlaperinteisiin sekä ohjata käyttämään ja arvostamaan omakielistä kulttuuritarjontaa

S4

L2, L7

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T12 kannustaa oppilasta käyttämään omaa äidinkieltään erilaisissa opiskelutilanteissa

S5

L1, L2, L5

T13 rakentaa hyvä yhteistyö oman kielen opetuksen ja muun alkuopetuksen välille

S5

L1, L7

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2

Oppilaan oman äidinkielen kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilaat voivat laajentaa omaan kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan kuuntelua ja suullista ilmaisua ryhmässä, kuten keskustelua, kysymistä, vastaamista ja kertomista. Tutustutaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ja ilmaisukeinoihin muun muassa leikkejä, pelejä ja draamaa hyödyntäen.

S2 Tekstien tulkitseminen: Tutustutaan erilaisiin teksteihin, kuten satuihin, kertomuksiin, runoihin, yksinkertaisiin tieto- ja mediateksteihin sekä kuviin. Harjoitellaan lukemista sekä kysymysten tekemistä ja niihin vastaamista erityisesti kertovien ja kuvaavien tekstien pohjalta. Keskustellaan teksteistä ja jaetaan kokemuksia niistä. Kartutetaan sana- ja ilmaisuvarantoa teksteihin tutustumalla.

S3 Tekstien tuottaminen: Tutustutaan kirjoitusjärjestelmän ominaispiirteisiin ja harjoitellaan kirjoittamista yksin ja yhdessä sekä leikitellään kielellä.

S4 Taito ymmärtää kieltä, kirjallisuutta ja kulttuuria: Havainnoidaan oman äidinkielen käyttöä kotona, koulussa ja lähiympäristössä sekä rohkaistaan käyttämään omaa äidinkieltä yhteistyössä muun alkuopetuksen kanssa.

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Tutustutaan opiskelun kieleen ja harjoitellaan tiedonalojen kielen perusteita yhteistyössä muun alkuopetuksen kanssa.

 

Oppilaan oppimisen arviointi perusopetusta täydentävässä oppilaan omassa äidinkielessä vuosiluokilla 1–2

 

Vuosiluokilla 1-2 oppimisen arvioinnin lähtökohtana ja tavoitteena on saada kokonaiskuva kunkin oppilaan kielellisen kehityksen edistymisestä.  Arviointiin perustuvan palautteen kautta oppilas saa tietoa kielitaitonsa vahvuuksista sekä edistymisestään opiskelemansa kielen oppijana. Oppilas saa myös monipuolisesti palautetta siitä, miten hän ymmärtää ja käyttää kieltä, ilmaisee itseään, osallistuu yhteiseen keskusteluun sekä tuottaa ja tulkitsee tekstejä. Kannustava palaute osaamisen eri alueilta on tärkeää.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita oppilaan omassa äidinkielessä ovat

  • edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon karttuminen 

  • edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä, lukemisharrastuneisuuden vahvistuminen  

  • edistyminen tekstien tuottamisessa 

  • edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen merkityksestä sekä arjen kielenkäyttötilanteista 

Oppilaan omassa äidinkielessä huomiota kiinnitetään erityisesti kyseisen kielen ymmärtämisen kehittymiseen. Opittavan kielen erityispiirteet, muun muassa kirjoitusjärjestelmä vaikuttavat oppilaiden mahdollisuuksiin edistyä kyseisen kielen taidoissa.

 

Osaamisen arviointi

 

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten

 

 

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

 

 

 

 

T1 auttaa oppilasta kehittämään kuuntelemisen taitoja sekä rohkaista oppilasta kysymään ja esittämään ajatuksiaan ja kokemuksiaan ilman virheiden pelkoa

S1

Vuorovaikutustaidot

Oppilas osaa kuunnella ja esittää rohkeasti kysymyksiään ja ajatuksiaan.

Oppilas toimii epävarmasti vuorovaikutustilanteissa

T2 virittää oppilaan uteliaisuutta ja kiinnostusta erilaisten ilmaisukeinojen käyttöä kohtaan

S1

Erilaisten ilmaisukeinojen käyttö

Oppilas osallistuu aktiivisesti vuorovaikutustilanteisiin.

Oppilas pyrkii osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin.

T3 kannustaa oppilasta kielen ja mielikuvituksen sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen

S1

Oman toiminnan arvioiminen sekä palautteen vastaanottaminen ja antaminen

Oppilas osallistuu  ilmaisuharjoituksiin.

Oppilas osallistuu ilmaisuharjoituksiin epävarmasti eikä mielellään ota erilaisia rooleja.

Tekstien tulkitseminen

 

 

 

 

T4 ohjata oppilasta luomaan myönteistä ja uteliasta suhtautumista lukemiseen sekä kannustaa omaehtoiseen lukemiseen kielitaidon mukaan

S2

Lukeminen ja omakielisten tekstien käyttö

 

Oppilas on kiinnostunut lukutaidon opettelusta ja kehittämisestä.

Oppilas tarvitsee  ohjausta ja tukea lukemaan opettelussa.

T5 innostaa oppilasta peruslukutaidon sekä tekstien ymmärtämistaidon oppimiseen

S2

Peruslukutaidon sujuvoituminen sekä tekstien ymmärtämisen ja lukemisen strategiataitojen hallinta

Oppilas osaa lukea jonkin verran sanatasolla ja ymmärtää yhteisesti käsiteltävää tekstiä.

Oppilas osaa joitakin oman kielensä mukaisia lukemisen perusasioita (kirjoitusmerkki; kirjain, tavu, sana) ja ymmärtää jonkin verran yhteisesti käsiteltävää tekstiä.

T6 ohjata oppilasta erilaisiin teksteihin tutustumisessa sekä niistä keskustelemisessa ajatusten ja kokemusten jakamiseksi

S2

Lukutaidon ja tekstien käyttö

 

Oppilas tutustuu eri tyyppisiin teksteihin ja osaa kertoa ajatuksistaan  ja kokemuksistaan.

Oppilas tutustuu eri tyyppisiin teksteihin ja kertoo ajatuksistaan ja  kokemuksistaan ohjatusti.

Tekstien tuottaminen

 

 

 

 

T7 auttaa oppilasta luomaan positiivista suhtautumista kirjoittamiseen kielitaidon mukaan

S3

Ilmaisu tekstien tuottamisessa

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T8 ohjata oppilasta tutustumaan omakieliseen kirjoitusjärjestelmään sekä edistää kirjoittamisen perustaitoja

S3

Kirjoittamisen perustaitojen hallinta

Oppilas havainnoi kirjain/ merkki -äänne -vastaavuutta ja harjoittelee  kädentaitoja piirtämällä ja kirjoittamalla.

Oppilas tarvitsee paljon ohjausta kirjoittamisen harjoittelussa.

T9 ohjata oppilasta harjoittelemaan tekstin tuottamista sekä rohkaista ilmaisemaan kirjallisesti ajatuksiaan ja havaintojaan kielitaidon mukaan

S3

Ajatusten ja kokemusten ilmaiseminen teksteissä

 

Oppilas tuottaa omia tarinoita yksin ja yhdessä.

Oppilas tuottaa tarinoita yhdessä ja avustettuna.

Taito ymmärtää kieltä, kirjallisuutta ja kulttuuria

 

 

 

 

T10 rohkaista oppilasta käyttämään omaa äidinkieltään koulussa, kotona ja lähiympäristössä sekä ohjata havainnoimaan omaa kielenkäyttöään ja tutustumaan kielen perusrakenteisiin

S4

Keskeisten rakenteiden tuntemus

 

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

 

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

 

 

 

T11 kannustaa oppilasta tutustumaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön tapa- ja juhlaperinteisiin sekä ohjata käyttämään ja arvostamaan omakielistä kulttuuritarjontaa

S4

Oman äidinkielen käyttö oppimisessa ja eri tiedonalojen kielen kehittyminen

Oppilas tuntee jonkin verran oman kieli- ja kulttuuriyhteisön tapa- ja juhlaperinteitä.

Oppilas tietää jonkin verran oman kieli- ja kulttuuriyhteisön tavoista ja juhlaperinteistä.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

 

 

 

 

T12 kannustaa oppilasta käyttämään omaa äidinkieltään erilaisissa opiskelutilanteissa

S5

Omakielinen tiedonhaku

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T13 rakentaa hyvä yhteistyö oman kielen opetuksen ja muun alkuopetuksen välille

S5

Kielellisen ja kulttuurisen identiteetin ymmärtäminen sekä äidinkielen merkityksen havainnointi

Oppilas tarkastelee omaa äidinkieltä ja suomen kieltä ja käyttää omaa äidinkieltään oppimisen tukena.

Oppilas tarkastelee omaa äidinkieltä ja suomen kieltä ja pyrkii käyttämään omaa äidinkieltään oppimisen tukena.

 

 

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten

 

 

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

 

 

 

 

T1 auttaa oppilasta kehittämään kuuntelemisen taitoja sekä rohkaista oppilasta kysymään ja esittämään ajatuksiaan ja kokemuksiaan ilman virheiden pelkoa

S1

Vuorovaikutustaidot

Oppilas osaa kuunnella ja esittää rohkeasti kysymyksiään ja ajatuksiaan ryhmässä.

Oppilas toimii epävarmasti vuorovaikutustilanteissa

T2 virittää oppilaan uteliaisuutta ja kiinnostusta erilaisten ilmaisukeinojen käyttöä kohtaan

S1

Erilaisten ilmaisukeinojen käyttö

Oppilas käyttää erilaisia ilmaisukeinoja.

Oppilas pyrkii käyttämään erilaisia ilmaisukeinoja.

T3 kannustaa oppilasta kielen ja mielikuvituksen sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen

S1

Oman toiminnan arvioiminen sekä palautteen vastaanottaminen ja antaminen

Oppilas osallistuu  ilmaisuharjoituksiin.

Oppilas osallistuu ilmaisuharjoituksiin epävarmasti eikä mielellään ota erilaisia rooleja.

Tekstien tulkitseminen

 

 

 

 

 

T4 ohjata oppilasta luomaan myönteistä ja uteliasta suhtautumista lukemiseen sekä kannustaa omaehtoiseen lukemiseen kielitaidon mukaan

S2

Lukeminen ja omakielisten tekstien käyttö

 

Oppilas on kiinnostunut lukutaidon kehittämisestä ja lukee itseään kiinnostavia tekstejä sekä keskustelee niistä.

Oppilas tarvitsee  ohjausta ja tukea lukutaidon kehittämisessä.

T5 innostaa oppilasta peruslukutaidon sekä tekstien ymmärtämistaidon oppimiseen

S2

Peruslukutaidon sujuvoituminen sekä tekstien ymmärtämisen ja lukemisen strategiataitojen hallinta

Oppilas osaa lukea lyhyitä lauseita ja tekstejä sekä ymmärtää lukemansa.

Oppilas osaa lukea mekaanisesti ja ymmärtää jonkin verran lukemaansa.

T6 ohjata oppilasta erilaisiin teksteihin tutustumisessa sekä niistä keskustelemisessa ajatusten ja kokemusten jakamiseksi

S2

Lukutaidon ja tekstien käyttö

 

Oppilas tutustuu eri tyyppisiin teksteihin ja osaa kertoa ajatuksistaan  ja kokemuksistaan.

Oppilas tutustuu eri tyyppisiin teksteihin ja kertoo ajatuksistaan ja  kokemuksistaan ohjatusti.

Tekstien tuottaminen

 

 

 

 

 

T7 auttaa oppilasta luomaan positiivista suhtautumista kirjoittamiseen kielitaidon mukaan

S3

Ilmaisu tekstien tuottamisessa

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T8 ohjata oppilasta tutustumaan omakieliseen kirjoitusjärjestelmään sekä edistää kirjoittamisen perustaitoja

S3

Kirjoittamisen perustaitojen hallinta

Oppilas on tutustunut omakieliseen kirjoitusjärjestelmään ja joihinkin oikeinkirjoituksen perussääntöihin.

Oppilas tarvitsee vielä ohjausta kirjoittamisen harjoittelemisessa.

T9 ohjata oppilasta harjoittelemaan tekstin tuottamista sekä rohkaista ilmaisemaan kirjallisesti ajatuksiaan ja havaintojaan kielitaidon mukaan

S3

Ajatusten ja kokemusten ilmaiseminen teksteissä

 

Oppilas tuottaa omia tarinoita yksin ja yhdessä. Oppilas kirjoittaa lyhyitä virkkeitä ja/ tekstejä.

Oppilas tuottaa virkkeitä ja tekstejä yhdessä ja avustettuna.

Taito ymmärtää kieltä, kirjallisuutta ja kulttuuria

 

 

 

 

T10 rohkaista oppilasta käyttämään omaa äidinkieltään koulussa, kotona ja lähiympäristössä sekä ohjata havainnoimaan omaa kielenkäyttöään ja tutustumaan kielen perusrakenteisiin

S4

Keskeisten rakenteiden tuntemus

 

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

 

 

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

 

 

T11 kannustaa oppilasta tutustumaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön tapa- ja juhlaperinteisiin sekä ohjata käyttämään ja arvostamaan omakielistä kulttuuritarjontaa

S4

Oman äidinkielen käyttö oppimisessa ja eri tiedonalojen kielen kehittyminen

Oppilas tietää oman kieli- ja kulttuuriyhteisön tapa- ja juhlaperinteitä.

Oppilas tietää jonkin verran oman kieli- ja kulttuuriyhteisön tavoista ja juhlaperinteistä.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

 

 

 

 

T12 kannustaa oppilasta käyttämään omaa äidinkieltään erilaisissa opiskelutilanteissa

S5

Omakielinen tiedonhaku

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

 

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

 

T13 rakentaa hyvä yhteistyö oman kielen opetuksen ja muun alkuopetuksen välille

S5

Kielellisen ja kulttuurisen identiteetin ymmärtäminen sekä äidinkielen merkityksen havainnointi

Oppilas käyttää omaa  äidinkieltään oppimisen tukena.

Oppilas pyrkii käyttämään omaa äidinkieltään oppimisen tukena.

 

 

 

 

PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ OPPILAAN OMA ÄIDINKIELI VUOSILUOKILLA 3 - 6

 

Vuosiluokilla 3–6 erityisenä tehtävänä on oppia toimimaan aktiivisesti omalla äidinkielellä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Oppilaat oppivat lukemaan erilaisia lukemistapoja käyttäen, jäsentämään lukemaansa ja jakamaan lukukokemuksiaan sekä kehittämään kirjoitusjärjestelmän hallintaansa. Oppilaat tutustuvat kielen keskeisimpiin ominaispiirteisiin. Oppilaat oppivat vertailemaan kieliä ja hyödyntämään kielitaitoa erilaisissa oppimisympäristöissä hankkimalla äidinkielen avulla tietoa eri oppiaineissa. Tavoitteena on syventää suhdetta omaan kieleen ja oppia arvostamaan eri kielten taitoa.  Tavoitteena on myös oppia arvioimaan ja ohjaamaan omaa oppimista. Oppilaan opiskelumotivaatiota vahvistetaan yhteistyössä kotien ja kieliyhteisön kanssa.

 

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6

 

Opetuksen tavoitteet

 

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-

alainen osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

 

 

T1 kannustaa oppilasta toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

S1

L2

T2 kannustaa oppilasta erilaisten ilmaisukeinojen käyttöön, myös ryhmä- ja vuorovaikutustilanteissa

S1

L2

T3 ohjata oppilasta arvioimaan omaa toimintaansa ja vastaanottamaan sekä antamaan palautetta siitä

S1

L1

Tekstien tulkitseminen

 

 

T4 innostaa oppilasta omaehtoiseen lukemiseen ja omakielisten tekstien käyttöön kielitaidon mukaan

S2

L1, L4, L5

T5 ohjata oppilasta edistämään peruslukutaidon sujuvoitumista sekä tekstien ymmärtämisen taitoja ja lukemisen strategiataitoja

S2

L4, L5

T6 ohjata oppilaita käyttämään lukutaitoaan ja tekstejä elämysten saamiseksi, tiedon hankkimiseksi ja arvioimiseksi sekä keskustelemaan teksteistä

S2

L1, L2, L4

Tekstien tuottaminen

 

 

T7 auttaa oppilasta kehittämään ilmaisuaan sekä positiivista suhtautumista kirjoittamiseen kielitaidon mukaan

S3

L2

T8 kannustaa oppilasta harjoittelemaan ja sujuvoittamaan kirjoittamisen perustaitoja sekä tekstien tuottamisen taitoa

S3

L1, L2, L5

T9 innostaa oppilasta edistämään ajatusten ja kokemusten ilmaisemista asiateksteissä ja kaunokirjallisissa teksteissä

S3

L1, L2

  Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

 

 

T10 auttaa oppilasta ymmärtämään kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä pohtimaan äidinkielen merkitystä

S4

L1, L2

T11 ohjata oppilasta tutustumaan keskeisimpiin rakenteisiin

S4

L1, L2

 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

 

 

T12 ohjata oppilasta hyödyntämään oman äidinkielen taitoa kaikessa oppimisessa ja kehittämään eri tiedonalojen kieltä

S5

L1, L4

T13 tarjota oppilaalle välineitä omakielisen tiedon etsimiseen, pohtimiseen ja arviointiin sekä tukea oppilasta omaksumaan itseohjautuva tapa opiskella omaa äidinkieltään

S5

L1, L4, L5

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3 – 6

 

Oppilaan oman äidinkielen kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilaat voivat laajentaa omaan kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan yhteistyötaitoja, kuten kuuntelemista ja aloitteiden tekemistä sekä tehdään esityksiä hyödyntämällä omakielisen lähiympäristön ja median mahdollisuuksia. Harjoitellaan oman toiminnan arviointia ja palautteen vastaanottamista.

 

S2 Tekstien tulkitseminen: Työskennellään monipuolisesti erilaisten tekstien kanssa niin, että oppilaiden suhde omakieliseen tekstimaailmaan vahvistuu. Syvennetään lukemisen ja tekstien tulkinnan taitoa tutustumalla erilaisiin suullisiin ja kirjallisiin teksteihin, erityisesti kertoviin, kuvaaviin ja yksinkertaisiin kantaa ottaviin teksteihin. Harjoitellaan tekstin ymmärtämisen strategioita, muun muassa kysymistä, silmäilyä ja tiivistämistä. Keskustellaan teksteistä, jaetaan lukukokemuksia ja syvennetään tuntemusta siitä, miten erilaiset tekstit rakentuvat. Kartutetaan sana- ja ilmaisuvarantoa.

 

S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan kirjoittamisprosessin vaiheita sekä tekstin rakennetta. Harjoitellaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja sekä oman kielen oikeinkirjoituksen erityispiirteitä ja niiden käyttöä omassa tekstissä. Kirjoitetaan yksin ja yhdessä tekstejä sekä keskustellaan ja annetaan palautetta niistä.

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Ohjataan pohtimaan kulttuurisen identiteetin muodostumista sekä oman äidinkielen käyttöä kotona, koulussa ja lähiympäristössä. Tutustutaan oman äidinkielen keskeisimpiin rakenteisiin.

 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Tutustutaan eri oppiaineiden käsitteisiin ja tekstikäytänteisiin sekä vertaillaan tiedonalojen tekstejä. Harjoitellaan omakielisen tiedon hakua ja median käyttöä. Esitellään ja harjoitellaan erilaisia kielenoppimisen strategioita.

 

 

 

Oppilaan oppimisen arviointi perusopetusta täydentävässä oppilaan omassa äidinkielessä vuosiluokilla 3–6

 

Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa oppilaan oppimisen edistymisestä sekä ohjata ja kannustaa oppilasta. Oppilas saa monipuolista palautetta siitä, miten hänen taitonsa ymmärtää ja käyttää kieltä suullisesti ja kirjallisesti on sujuvoitunut ja miten hänen ilmaisuvarantonsa on monipuolistunut. Arviointipalaute tuottaa tietoa opetuksen suunnittelulle. Arvioinnin avulla oppilas saa tietoa kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä sekä itsestään oman äidinkielen oppijana ja taidostaan hyödyntää kielitaitoaan oppimisen tukena.

 

Oppilaan oman äidinkielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan päättyessä opettaja käyttää valtakunnallista hyvän osaamisen kuvausta. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat oppilaan oman äidinkielen eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja oppimisstrategiat.

 

Osaamisen arviointi

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

 

 

 

 

T1 kannustaa oppilasta toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

S1

Vuorovaikutustaidot

Oppilas pystyy toimimaan vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas tarvitsee tukea selviytyäkseen arjen vuorovaikutustilanteissa.

T2 kannustaa oppilasta erilaisten ilmaisukeinojen käyttöön, myös ryhmä- ja vuorovaikutustilanteissa

S1

Erilaisten ilmaisukeinojen käyttö

Oppilas osaa tehdä pieniä esityksiä erilaisista aihepiireistä.

Oppilas tekee pieniä esityksiä ohjattuna.

T3 ohjata oppilasta arvioimaan omaa toimintaansa ja vastaanottamaan sekä antamaan palautetta

 

 

S1

Oman toiminnan arvioiminen sekä palautteen vastaanottaminen ja antaminen

Oppilas osaa jonkin verran ohjatusti arvioida omaa toimintaansa ja antaa rakentavaa  palautetta toisille.

Oppilas ei vielä juurikaan osaa arvioida omia taitojaan eikä antaa rakentavaa palautetta toisille.

Tekstien tulkitseminen

 

 

 

 

T4 innostaa oppilasta omaehtoiseen lukemiseen ja omakielisten tekstien käyttöön kielitaidon mukaan

S2

Lukeminen ja omakielisten tekstien käyttö

 

Oppilas lukee itseään kiinnostavia tekstejä.

Oppilas tarvitsee tukea sopivan lukemisen löytämiseksi.  

T5 ohjata oppilasta edistämään peruslukutaidon sujuvoitumista sekä tekstien ymmärtämisen taitoja ja lukemisen strategiataitoja

S2

Peruslukutaidon sujuvoituminen sekä tekstien ymmärtämisen ja lukemisen strategiataitojen hallinta

Oppilas lukee sujuvasti ja käyttää opittuja lukustrategioita. Oppilas ymmärtää lukemansa ja omaksuu uusia sanoja ja ilmaisuja aktiivisesti.

Oppilas tarvitsee runsaasti lukemisen harjoittelua.  Oppilas ymmärtää jonkin verran lukemaansa ja omaksuu uusia sanoja ja ilmaisuja, kun saa tukea.

T6 ohjata oppilaita käyttämään lukutaitoaan ja tekstejä elämysten saamiseksi, tiedon hankkimiseksi ja arvioimiseksi sekä keskustelemaan teksteistä

S2

Lukutaidon ja tekstien käyttö

 

Oppilas osaa avata ja tulkita erilaisia tekstejä. Oppilas käyttää joitakin kerronnan peruskäsitteitä. Oppilas osaa etsiä tietoa.  

Oppilas kykenee jonkin verran tulkitsemaan erilaisia tekstejä. Oppilas tarvitsee usein tukea saadakseen kokonaiskuvan tekstistä.

Tekstien tuottaminen

 

 

 

 

T7 auttaa oppilasta kehittämään ilmaisuaan sekä positiivista suhtautumista kirjoittamiseen kielitaidon mukaan

S3

Ilmaisu tekstien tuottamisessa

Oppilas käyttää uusia sanoja ja ilmauksia tarinoissaan.

Oppilas osaa kirjoittaa omia tarinoita, viestejä ja lyhyitä asiatekstejä.

Oppilas käyttää joskus uusia sanoja ja ilmauksia. Oppilas muodostaa lyhyitä virkkeitä ja vastaa kysymyksiin annetusta aiheesta.

T8 kannustaa oppilasta harjoittelemaan ja sujuvoittamaan kirjoittamisen perustaitoja sekä tekstien tuottamisen taitoa

S3

Kirjoittamisen perustaitojen hallinta

Oppilas osaa suunnitella ja tuottaa tekstiä mallin perusteella. Oppilas kirjoittaa käsin ja jonkin verran sähköisellä välineellä.

Oppilas noudattaa jonkin verran oikeinkirjoituksen perussääntöjä.

Oppilas suunnittelee ja tuottaa tekstiä ohjatusti. Oppilas kirjoittaa mallin mukaan käsin ja jonkin verran sähköisellä välineellä. Oppilas tekee oikeinkirjoitusvirheitä.

 

T9 innostaa oppilasta edistämään ajatusten ja kokemusten ilmaisemista asiateksteissä ja kaunokirjallisissa teksteissä

S3

Ajatusten ja kokemusten ilmaiseminen teksteissä

 

Oppilas tietää, että on  erityyppisiä tekstejä.

Oppilas käyttää mielikuvitustaan ja kokemuksiaan ilmaisussaan.

Oppilas on tutustunut erityyppisiin teksteihin. Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja kokemuksiaan toisinaan epäjohdonmukaisesti. Oppilas tarvitsee tekstien tuottamisessa ohjausta.

  Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

 

 

 

 

T10 auttaa oppilasta ymmärtämään kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä pohtimaan äidinkielen merkitystä

S4

Kielellisen ja kulttuurisen identiteetin ymmärtäminen sekä äidinkielen merkityksen havainnointi

Oppilas on tutustunut omaan kulttuuriperintöönsä ja kieli- ja kulttuuritaustaansa. Oppilas tiedostaa oman kielen ja kulttuurin merkityksen.

Oppilas on tutustunut omaan kulttuuriperintöönsä ja kieli- ja kulttuuritaustaansa jonkin verran. Käsitys oman kielen ja kulttuurin merkityksestä on vielä heikko.

T11 ohjata oppilasta tutustumaan keskeisimpiin rakenteisiin

S4

Keskeisten rakenteiden tuntemus

 

Oppilas on tutustunut kielen keskeisiin rakenteisiin ja käyttää niitä.

Oppilas osallistuu kielen keskeisten rakenteiden käsittelyyn ja tunnistaa joitakin keskeisiä piirteitä.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

 

 

 

 

T12 ohjata oppilasta hyödyntämään oman äidinkielen taitoa kaikessa oppimisessa ja kehittämään eri tiedonalojen kieltä

S5

Oman äidinkielen käyttö oppimisessa ja eri tiedonalojen kielen kehittyminen

Oppilas käyttää omaa äidinkieltään erilaisissa opiskelutilanteissa ja laajentaa sanavarastoaan.

Oppilas käyttää jonkin verran omaa äidinkieltään erilaisissa opiskelutilanteissa.

T13 tarjota oppilaalle välineitä omakielisen tiedon etsimiseen, pohtimiseen ja arviointiin sekä tukea oppilasta omaksumaan itseohjautuva tapa opiskella omaa äidinkieltään

S5

Omakielinen tiedonhaku

Oppilas pystyy jonkin verran etsimään tietoa ja osaa jonkin verran hyödyntää sitä. Oppilas on tutustunut erilaisiin oppimisstrategioihin ja harjoittelee niiden käyttämistä.

Oppilas tarvitsee vielä apua ja ohjausta tiedon etsimisessä ja /hyödyntämisessä. Oppilas on tutustunut erilaisiin oppimisstrategioihin ja harjoittelee avustetusti niiden käyttämistä.

 

 

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten

 

 

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

 

 

 

 

T1 kannustaa oppilasta toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

S1

Vuorovaikutustaidot

Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.

Oppilas toimii erilaissa vuorovaikutustilanteissa epävarmasti.

T2 kannustaa oppilasta erilaisten ilmaisukeinojen käyttöön, myös ryhmä- ja vuorovaikutustilanteissa

S1

Erilaisten ilmaisukeinojen käyttö

Oppilas osaa ilmaista itseään ryhmässä erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta.

Oppilas ilmaisee itseään ryhmässä vaihtelevasti.

T3 ohjata oppilasta arvioimaan omaa toimintaansa ja vastaanottamaan sekä antamaan palautetta siitä

S1

Oman toiminnan arvioiminen sekä palautteen vastaanottaminen ja antaminen

Oppilas osaa ohjatusti arvioida omaa toimintaansa ja antaa rakentavaa palautetta toisille.

Oppilas osaa ohjatusti arvioida omaa toimintaansa jonkin verran ja harjoittelee  rakentavan palautteen antamista toisille.

Tekstien tulkitseminen

 

 

 

 

T4 innostaa oppilasta omaehtoiseen lukemiseen ja omakielisten tekstien käyttöön kielitaidon mukaan

S2

Lukeminen ja omakielisten tekstien käyttö

 

Oppilas osaa etsiä ja lukee itseään kiinnostavia tekstejä.

Oppilas osaa ohjatusti  etsiä luettavaa ja lukee itseään kiinnostavia tekstejä.

T5 ohjata oppilasta edistämään peruslukutaidon sujuvoitumista sekä tekstien ymmärtämisen taitoja ja lukemisen strategiataitoja

S2

Peruslukutaidon sujuvoituminen sekä tekstien ymmärtämisen ja lukemisen strategiataitojen hallinta

Oppilas lukee sujuvasti ja osaa käyttää opittuja lukustrategioita. Oppilas ymmärtää lukemansa ja omaksuu uusia sanoja ja ilmaisuja aktiivisesti.

Oppilas tarvitsee runsaasti lukemisen harjoittelua.  Oppilas ymmärtää pääsääntöisesti  lukemansa ja omaksuu uusia sanoja ja ilmaisuja.

T6 ohjata oppilaita käyttämään lukutaitoaan ja tekstejä elämysten saamiseksi, tiedon hankkimiseksi ja arvioimiseksi sekä keskustelemaan teksteistä

S2

Lukutaidon ja tekstien käyttö

 

Oppilas osaa käyttää kerronnan peruskäsitteitä ja kykenee pohtimaan puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien merkityksiä.

Oppilas käyttää jonkin verran kerronnan peruskäsitteitä ja harjoittelee puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien merkitysten pohtimista.

Tekstien tuottaminen

 

 

 

 

T7 auttaa oppilasta kehittämään ilmaisuaan sekä positiivista suhtautumista kirjoittamiseen kielitaidon mukaan

S3

Ilmaisu tekstien tuottamisessa

Oppilas osaa suunnitella ja tuottaa oman tekstin erilaisia ilmaisukeinoja käyttäen.  

Oppilas osaa suunnitella ja tuottaa oman tekstin ohjatusti. Oppilas käyttää jonkin verran erilaisia ilmaisukeinoja.  

T8 kannustaa oppilasta harjoittelemaan ja sujuvoittamaan kirjoittamisen perustaitoja sekä tekstien tuottamisen taitoa

S3

Kirjoittamisen perustaitojen hallinta

Oppilas noudattaa jonkin verran oikeinkirjoituksen perussääntöjä.

Oppilas harjoittelee vielä oikeinkirjoituksen perussääntöjä.

T9 innostaa oppilasta edistämään ajatusten ja kokemusten ilmaisemista asiateksteissä ja kaunokirjallisissa teksteissä

S3

Ajatusten ja kokemusten ilmaiseminen teksteissä

 

Oppilas pyrkii tuottamaan erityyppisiä tekstejä ja ilmaisee ajatuksiaan ja kokemuksiaan ymmärrettävästi.

Oppilas tuottaa jonkin verran tekstejä mallin mukaan ja ilmaisee ajatuksiaan ja kokemuksiaan.

 

  Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

 

 

 

 

T10 auttaa oppilasta ymmärtämään kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä pohtimaan äidinkielen merkitystä

S4

Kielellisen ja kulttuurisen identiteetin ymmärtäminen sekä äidinkielen merkityksen havainnointi

Oppilas on tutustunut omaan kulttuuriperintöönsä ja kieli- ja kulttuuritaustaansa.

Oppilas on tutustunut omaan kulttuuriperintöönsä ja kieli- ja kulttuuritaustaansa jonkin verran.

T11 ohjata oppilasta tutustumaan keskeisimpiin rakenteisiin

S4

Keskeisten rakenteiden tuntemus

 

Oppilas on tutustunut oman äidinkielensä piirteisiin. Oppilas käyttää keskeisiä rakenteita.

Oppilas tekee havaintoja oman äidinkielensä piirteistä ja keskeisistä rakenteista.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

 

 

 

 

T12 ohjata oppilasta hyödyntämään oman äidinkielen taitoa kaikessa oppimisessa ja kehittämään eri tiedonalojen kieltä

S5

Oman äidinkielen käyttö oppimisessa ja eri tiedonalojen kielen kehittyminen

Oppilas pyrkii käyttämään omaa äidinkieltään erilaisissa opiskelutilanteissa ja laajentaa sanavarastoaan.

Oppilas osaa jonkin verran käyttää omaa äidinkieltään erilaisissa opiskelutilanteissa.

T13 tarjota oppilaalle välineitä omakielisen tiedon etsimiseen, pohtimiseen ja arviointiin sekä tukea oppilasta omaksumaan itseohjautuva tapa opiskella omaa äidinkieltään

S5

Omakielinen tiedonhaku

Oppilas pystyy jonkin verran etsimään tietoa ja osaa jonkin verran hyödyntää sitä. Oppilas on tutustunut erilaisiin oppimisstrategioihin ja harjoittelee niiden käyttämistä sekä oppimisensa arvioimista.

Oppilas tarvitsee vielä apua ja ohjausta tiedon etsimisessä ja /hyödyntämisessä. Oppilas on tutustunut erilaisiin oppimisstrategioihin ja harjoittelee avustetusti niiden käyttämistä. Oppilas havainnoi oppimistaan.

 

 

 

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten

 

 

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

 

 

 

 

T1 kannustaa oppilasta toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

S1

Vuorovaikutustaidot

Oppilas toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa rohkeasti ja rakentavasti.

Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.

T2 kannustaa oppilasta erilaisten ilmaisukeinojen käyttöön, myös ryhmä- ja vuorovaikutustilanteissa

S1

Erilaisten ilmaisukeinojen käyttö

Oppilas osaa ilmaista itseään monipuolisesti. Oppilas osallistuu luokan ja kouluyhteisön toimintaan.

Oppilas ilmaisee itseään ryhmässä vaihtelevasti. Oppilas osallistuu jonkin verran luokan ja kouluyhteisön toimintaan.

T3 ohjata oppilasta arvioimaan omaa toimintaansa ja vastaanottamaan sekä antamaan palautetta siitä

S1

Oman toiminnan arvioiminen sekä palautteen vastaanottaminen ja antaminen

Oppilas osaa arvioida omaa toimintaansa ja antaa rakentavaa palautetta toisille.

Oppilas osaa jonkin verran arvioida omaa toimintaansa ja antaa palautetta toisille.

Tekstien tulkitseminen

 

 

 

 

T4 innostaa oppilasta omaehtoiseen lukemiseen ja omakielisten tekstien käyttöön kielitaidon mukaan

S2

Lukeminen ja omakielisten tekstien käyttö

 

Oppilas lukee itseään kiinnostavia ja yhteisesti valittuja tekstejä.

Oppilas lukee yhteisesti valittuja tekstejä kannustettuna ja tarvitsee tukea sopivan lukemisen löytämiseksi.

T5 ohjata oppilasta edistämään peruslukutaidon sujuvoitumista sekä tekstien ymmärtämisen taitoja ja lukemisen strategiataitoja

S2

Peruslukutaidon sujuvoituminen sekä tekstien ymmärtämisen ja lukemisen strategiataitojen hallinta

Oppilas lukee sujuvasti lukustrategioita käyttäen. Oppilas tunnistaa joitakin tekstilajeja ja osaa hyvin kertoa lukemastaan.  

Oppilas ymmärtää pääsääntöisesti lukemansa ja omaksuu uusia sanoja ja ilmaisuja. Oppilas tekee havaintoja tekstilajeista.

T6 ohjata oppilaita käyttämään lukutaitoaan ja tekstejä elämysten saamiseksi, tiedon hankkimiseksi ja arvioimiseksi sekä keskustelemaan teksteistä

 

S2

Lukutaidon ja tekstien käyttö

Oppilas pystyy keskustelemaan luku- ja kulttuurielämyksistään. Oppilas käyttää lukutaitoaan tiedon hankkimiseksi.

Oppilas pystyy jakamaan luku- ja kulttuurielämyksiään ohjatusti.  Oppilasta täytyy innostaa lukemaan omaehtoisesti.

Tekstien tuottaminen

 

 

 

 

T7 auttaa oppilasta kehittämään ilmaisuaan sekä positiivista suhtautumista kirjoittamiseen kielitaidon mukaan

S3

Ilmaisu tekstien tuottamisessa

Oppilas osaa suunnitella ja tuottaa oman tekstin erilaisia ilmaisukeinoja käyttäen. Oppilas kehittää aktiivisesti sanavarastoaan.

Oppilas osaa suunnitella ja tuottaa oman tekstin ohjatusti. Oppilas käyttää erilaisia ilmaisukeinoja.  

T8 kannustaa oppilasta harjoittelemaan ja sujuvoittamaan kirjoittamisen perustaitoja sekä tekstien tuottamisen taitoa

S3

Kirjoittamisen perustaitojen hallinta

Oppilas tiedostaa, että tekstin tuottaminen tapahtuu vaiheittain ja löytää tekstin pääasiat. Oppilas osaa rakentaa tekstin ja harjoittelee sen muokkaamista.

Oppilas tuottaa kohtalaisesti yksinkertaisia tekstejä ja löytää tekstin pääasiat avustettuna. Oppilas tarvitsee apua tekstin suunnittelussa ja muokkaamisessa.

T9 innostaa oppilasta edistämään ajatusten ja kokemusten ilmaisemista asiateksteissä ja kaunokirjallisissa teksteissä

S3

Ajatusten ja kokemusten ilmaiseminen teksteissä

 

Oppilas pyrkii tuottamaan erityyppisiä tekstejä ja ilmaisee ajatuksiaan ja kokemuksiaan selkeästi.

Oppilas tuottaa jonkin verran tekstejä mallin mukaan ja ilmaisee ajatuksiaan ja kokemuksiaan ymmärrettävästi.

 

  Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

 

 

 

 

T10 auttaa oppilasta ymmärtämään kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä pohtimaan äidinkielen merkitystä

S4

Kielellisen ja kulttuurisen identiteetin ymmärtäminen sekä äidinkielen merkityksen havainnointi

Oppilas havainnoi oman kulttuuriperintönsä ja kieli- ja kulttuuritaustansa merkitystä. Oppilas on tietoinen oman kielen ja kulttuurin merkityksestä.

Oppilas on tutustunut omaan kulttuuriperintöönsä ja kieli- ja kulttuuritaustaansa jonkin verran. Käsitys oman kielen ja kulttuurin merkityksestä on vielä heikko.

T11 ohjata oppilasta tutustumaan keskeisimpiin rakenteisiin

S4

Keskeisten rakenteiden tuntemus

 

Oppilas tuntee joitakin oman kielen keskeisiä rakenteita ja pyrkii käyttämään niitä.

Oppilas tuntee joitakin oman kielen piirteitä ja keskeisiä rakenteita ja käyttää niitä avustetusti.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

 

 

 

 

T12 ohjata oppilasta hyödyntämään oman äidinkielen taitoa kaikessa oppimisessa ja kehittämään eri tiedonalojen kieltä

S5

Oman äidinkielen käyttö oppimisessa ja eri tiedonalojen kielen kehittyminen

Oppilas pyrkii hyödyntämään oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena. Oppilas kartuttaa sanavarastoaan muiden oppiaineiden sanastolla.

Oppilas käyttää jonkin verran omaa äidinkieltään erilaisissa opiskelutilanteissa. Oppilas osaa joitakin muissa oppiaineissa esiintyviä käsitteitä.  

T13 tarjota oppilaalle välineitä omakielisen tiedon etsimiseen, pohtimiseen ja arviointiin sekä tukea oppilasta omaksumaan itseohjautuva tapa opiskella omaa äidinkieltään

S5

Omakielinen tiedonhaku

Oppilas pystyy etsimään  ja hyödyntämään tietoa. Oppilas osaa asettaa tavoitteita oppimiselleen ja harjoittelee oman oppimisensa arvioimista.

Oppilas tarvitsee vielä apua ja ohjausta tiedon etsimisessä ja /hyödyntämisessä. Oppilas havainnoi oppimistaan ja harjoittelee tavoitteiden asettamista oppimiselleen.

 

 

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten ja arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten

 

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

 

 

 

 

T1 kannustaa oppilasta toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

S1

Vuorovaikutustaidot

Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Oppilas kuuntelee ryhmän jäsenten näkemyksiä, ottaa heidät huomioon ja tekee aloitteita vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas kykenee toimimaan kohtalaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa  ja harjoittelee toisten huomioon ottamista.

T2 kannustaa oppilasta erilaisten ilmaisukeinojen käyttöön, myös ryhmä- ja vuorovaikutustilanteissa

S1

Erilaisten ilmaisukeinojen käyttö

Oppilas osaa käyttää erilaisia ilmaisukeinoja.

Oppilas käyttää erilaisia ilmaisukeinoja ohjatusti.

T3 ohjata oppilasta arvioimaan omaa toimintaansa ja vastaanottamaan sekä antamaan palautetta siitä

S1

Oman toiminnan arvioiminen sekä palautteen vastaanottaminen ja antaminen

Oppilas osaa ohjatusti arvioida toimintaansa sekä ottaa vastaan ja antaa palautetta.

Oppilas tarvitsee tukea oman ja toisten toiminnan arvioimisessa.

Tekstien tulkitseminen

 

 

 

 

T4 innostaa oppilasta omaehtoiseen lukemiseen ja omakielisten tekstien käyttöön kielitaidon mukaan

S2

Lukeminen ja omakielisten tekstien käyttö

 

Oppilas lukee sovitut teokset tai tekstikatkelmat.

 

Oppilas lukee sovittuja teoksia ja tekstikatkelmia jonkin verran.

 

T5 ohjata oppilasta edistämään peruslukutaidon sujuvoitumista sekä tekstien ymmärtämisen taitoja ja lukemisen strategiataitoja

S2

Peruslukutaidon sujuvoituminen sekä tekstien ymmärtämisen ja lukemisen strategiataitojen hallinta

Oppilaan peruslukutaito on sujuvoitunut. Oppilas ymmärtää sisällön ydinasiat ja osaa käyttää joitakin ymmärtämisen perusstrategioita, esimerkiksi tehdä kysymyksiä ja johtopäätöksiä.

Oppilas ymmärtää lukemansa pääpiirteittäin, mutta tarvitsee tukea lukemisen perusstrategioissa.

T6 ohjata oppilaita käyttämään lukutaitoaan ja tekstejä elämysten saamiseksi, tiedon hankkimiseksi ja arvioimiseksi sekä keskustelemaan teksteistä

S2

Lukutaidon ja tekstien käyttö

 

Oppilas osaa hyödyntää lukutaitoaan ja tekstejä elämysten saamiseksi, tiedon hankkimiseksi ja arvioimiseksi sekä osaa keskustella teksteistä omien kokemustensa pohjalta.

Oppilas osaa hyödyntää lukutaitoaan jonkin verran elämysten saamiseksi, tiedon hankkimiseksi ja arvioimiseksi sekä osaa keskustella teksteistä omien kokemustensa pohjalta.

Tekstien tuottaminen

 

 

 

 

T7 auttaa oppilasta kehittämään ilmaisuaan sekä positiivista suhtautumista kirjoittamiseen kielitaidon mukaan

S3

Ilmaisu tekstien tuottamisessa

Oppilas osaa käyttää teksteissään jossain määrin erilaisia ilmaisuja.

 

 

Oppilas pyrkii käyttämään teksteissään jossain määrin erilaisia ilmaisuja.

 

T8 kannustaa oppilasta harjoittelemaan ja sujuvoittamaan kirjoittamisen perustaitoja sekä tekstien tuottamisen taitoa

S3

Kirjoittamisen perustaitojen hallinta

Oppilas tuntee pääosin kielen kirjoitusjärjestelmän ja oikeinkirjoitusta sekä pystyy ohjatusti laatimaan kaunokirjallisia tekstejä ja asiatekstejä.

Oppilas tuntee pääosin kielen kirjoitusjärjestelmän ja oikeinkirjoituksen perusasioita, mutta tarvitsee vielä ohjausta erilaisten tekstien tuottamisessa.

T9 innostaa oppilasta edistämään ajatusten ja kokemusten ilmaisemista asiateksteissä ja kaunokirjallisissa teksteissä

S3

Ajatusten ja kokemusten ilmaiseminen teksteissä

 

Oppilas pystyy ohjatusti teksteissään kertomaan ja selostamaan ajatuksia ja kokemuksia.

Oppilas tarvitsee  ohjausta ajatustensa ja kokemustensa ilmaisemiseksi teksteissään.

  Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

 

 

 

 

T10 auttaa oppilasta ymmärtämään kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä pohtimaan äidinkielen merkitystä

S4

Kielellisen ja kulttuurisen identiteetin ymmärtäminen sekä äidinkielen merkityksen havainnointi

Oppilas osaa kuvata kielellisen ja kulttuurisen identiteetin sekä äidinkielen merkitystä.

 

Oppilas ymmärtää oman äidinkielen merkityksen.

 

T11 ohjata oppilasta tutustumaan keskeisimpiin rakenteisiin

S4

Keskeisten rakenteiden tuntemus

 

Oppilas tuntee oman äidinkielen keskeisimpiä rakenteita ja osaa käyttää niitä jossakin määrin.

Oppilas tuntee jonkin verran oman äidinkielen keskeisimpiä rakenteita ja harjoittelee niiden käyttämistä.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

 

 

 

 

T12 ohjata oppilasta hyödyntämään oman äidinkielen taitoa kaikessa oppimisessa ja kehittämään eri tiedonalojen kieltä

S5

Oman äidinkielen käyttö oppimisessa ja eri tiedonalojen kielen kehittyminen

Oppilas osaa käyttää ohjatusti omaa äidinkieltään opiskelun tukena ja tuntee jonkin verran eri tiedonalojen kieltä.

Oppilas pyrkii käyttämään ohjatusti omaa äidinkieltään opiskelun tukena.

T13 tarjota oppilaalle välineitä omakielisen tiedon etsimiseen, pohtimiseen ja arviointiin sekä tukea oppilasta omaksumaan itseohjautuva tapa opiskella omaa äidinkieltään

S5

Omakielinen tiedonhaku

Oppilas tuntee jossakin määrin omakielisen tiedonhaun lähteitä, osaa etsiä tietoja sekä pohtia ja arvioida niitä. Oppilas osaa opiskella omaa äidinkieltään itseohjautuvasti.

 

 

Oppilas tuntee jossakin määrin omakielisen tiedonhaun lähteitä, mutta tarvitsee tukea tiedon etsimisessä. Oppilas harjoittelee oman äidinkielen itseohjautuvaa oppimista.

 

 

PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ OPPILAAN OMA ÄIDINKIELI VUOSILUOKILLA 7 - 9

 

Vuosiluokilla 7–9 opetuksen erityisenä tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaiden oman äidinkielen taitoa kunkin kielitaidon mukaisesti. Oppilaat tutustuvat erilaisiin suullisiin ja kirjallisiin teksteihin sekä oppivat tulkitsemaan, analysoimaan ja tuottamaan niitä. Oppilaiden suhde omakieliseen kirjallisuuteen ja kertomus- ja kulttuuriperinteeseen sekä kieliyhteisöön syvenee ja monipuolistuu. Oppilaat syventävät kielen ominaispiirteiden osaamistaan sekä hyödyntävät kielitietoaan ja -taitoaan erilaisissa oppimisympäristöissä hankkimalla äidinkielen avulla tietoa eri oppiaineissa. Oppilaiden arvostus omaa äidinkieltä kohtaan vahvistuu ja heidän kykynsä käyttää kieltä tietoisesti ja luovasti kasvaa. Oppilaat omaksuvat tiedonhaluisen ja itseohjautuvan tavan opiskella äidinkieltään ja syventävät taitoaan vertailla kieliä sekä hyödyntävät eri kielten taitojaan monipuolisesti. Oppilaat omaksuvat keinoja kehittää kielitaitoaan myös perusopetuksen päätyttyä. Oppilaat syventävät opiskelumotivaatiotaan yhteistyössä kotien ja kieliyhteisön kanssa.

 

 

 

 

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen tavoitteet vuosiluokilla
7 – 9

Opetuksen tavoitteet

 

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

 

 

T1 ohjata oppilasta edistämään taitoa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja arvioimaan omaa toimintaansa niissä

S1

L1, L2

Tekstien tulkitseminen

 

 

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan lukuharrastustaan kielitaidon mukaan

S2

L2, L5, L7

T3 innostaa oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa sekä erilaisten tekstien ymmärtämistä ja tulkitsemista

S2

L2, L4, L5

T4 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan käyttää tekstejä ja lukutaitoaan tiedon hankkimiseksi, elämysten saamiseksi sekä keskustelemaan teksteistä erilaisissa viestintäympäristöissä

S2

L1, L2, L4

Tekstien tuottaminen

 

 

T5 rohkaista oppilasta kehittämään teksteissään omaa ilmaisuaan sekä auttaa oppilasta vahvistamaan positiivista suhtautumista kirjoittamiseen

S3

L2, L5

T6 ohjata oppilasta sujuvoittamaan ja monipuolistamaan kirjoittamisen taitoa sekä syventämään tekstilajien tuntemusta

S3

L1, L2

T7 kannustaa oppilasta tuottamaan kertovia, kuvaavia, ohjaavia, kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä

S3

L1, L2, L7

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

 

 

T8 ohjata oppilasta pohtimaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen käyttöä, merkitystä ja asemaa osana erilaisia kieliyhteisöjä sekä hyödyntämään erikielistä mediaa ja kulttuuritarjontaa

S4

L1, L2, L7

T9 kannustaa oppilasta tunnistamaan kielen erilaisia rekistereitä, esimerkiksi puhutun ja kirjoitetun kielen eroja sekä kielen käyttöä eri tilanteissa

S4

L2, L4

T10 ohjata oppilasta syventämään tietojaan äidinkielen keskeisistä rakenteista ja analysoimaan niitä

S4

L2, L4, L5

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

 

 

T11 auttaa oppilasta kehittämään taitoa käyttää äidinkieltään tiedonhaussa ja tiedonkäsittelyssä eri oppiaineissa ja ympäristöissä

S5

L1, L4, L6

 

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7 – 9

 

Oppilaan oman äidinkielen kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilaat voivat laajentaa omaan kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Keskustellaan nuorten maailman, kotien ja kieliyhteisön tapahtumista, harjoitellaan keskustelua, väittelyä ja mielipiteiden ilmaisemista, vertaillaan eri kieliyhteisöjen vuorovaikutus- ja keskustelutapoja. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita hyödyntämällä omakielisen ympäristön ja median mahdollisuuksia. Arvioidaan omaa toimintaa sekä harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista.

 

S2 Tekstien tulkitseminen: Vahvistetaan oppilaiden kiinnostusta omakielisiin teksteihin hyödyntämällä oppilaiden ehdottamia tekstejä. Laajennetaan lukemisen kohteita ja ohjataan käyttämään erilaisia lähteitä omakielisten tekstien löytämiseksi. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja harjoitellaan lähteiden luotettavuuden arviointia. Tutustutaan myös pohtiviin ja ohjaaviin teksteihin. Jaetaan lukukokemuksia ja tulkintoja teksteistä erilaisissa viestintäympäristöissä.

 

S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan kertovien, kuvaavien, kantaa ottavien, pohtivien ja ohjaavien tekstien tuottamista erilaisia tarkoituksia varten sekä syvennetään kirjoittamisprosessin vaiheiden hallintaa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja. Syvennetään oman kielen oikeinkirjoituksen erityispiirteiden tuntemusta ja niiden hallintaa omassa tekstissä sekä pohditaan eri sanojen ja ilmaisujen merkitysten ja sävyjen vaikutusta tekstiin. Kirjoitetaan tekstejä yksin ja yhdessä sekä keskustellaan ja annetaan palautetta niistä.

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutustutaan omakieliseen mediaan ja kulttuuritarjontaan sekä harjoitellaan niiden kriittistä tarkastelua. Syvennetään oman äidinkielen keskeisten rakenteiden ja muiden piirteiden tuntemusta ja vertaillaan niitä suomen kieleen. Hankitaan tietoa myös Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden merkityksestä yksilölle ja yhteisölle.

 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Syvennetään eri oppiaineiden käsitteiden ja tekstikäytänteiden tuntemusta. Laajennetaan omakielisen tiedonhaun käyttöä kaiken oppimisen tukena.

 

 

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetusta täydentävässä oppilaan omassa äidinkielessä vuosiluokilla 7–9

Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa oppilaan oppimisen edistymisestä sekä ohjata ja kannustaa oppilasta. Oppilas saa monipuolista palautetta siitä, miten hänen taitonsa ymmärtää ja käyttää kieltä suullisesti ja kirjallisesti on kehittynyt. Arviointipalaute tuottaa tietoa opetuksen suunnittelulle. Sen avulla oppilas saa tietoa kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä, itsestään kielenoppijana sekä taidostaan hyödyntää kielitaitoaan kaiken oppimisen ja lukuharrastuksen tukena.

Opiskelun päättyessä 9. vuosiluokalla määritellään, miten oppilas on saavuttanut perusopetusta täydentävän oman äidinkielen oppimäärän tavoitteet. Arvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki tässä liitteessä määritellyt oman äidinkielen opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Arvosana on oman äidinkielen opetuksen tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.

Osaamisen arviointi

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten

 

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

 

 

 

 

T1 ohjata oppilasta edistämään taitoa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja arvioimaan omaa toimintaansa niissä

S1

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Oppilas osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas tekee havaintoja omasta ja muiden viestinnästä.

Oppilas osaa toimia tutuissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas tarvitsee tukea oman ja toisten viestinnän arvioimisessa.

Tekstien tulkitseminen

 

 

 

 

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan lukuharrastustaan kielitaidon mukaan

S2

Lukuharrastuksen monipuolistuminen

Oppilas lukee sovitut tekstit ja löytää monipuolista luettavaa.

Oppilas lukee sovittuja tekstejä.

Oppilas tarvitsee ohjausta monipuolisen lukemisen löytämiseen.

T3 innostaa oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa sekä erilaisten tekstien ymmärtämistä ja tulkitsemista

S2

Erittelevä ja kriittinen lukutaito sekä tekstien ymmärtäminen ja tulkitseminen

Oppilas ymmärtää sisällön ydinasiat ja osaa käyttää ymmärtämisen perusstrategioita.

Oppilas ymmärtää lukemansa, mutta tarvitsee tukea lukemisen perusstrategioissa.

T4 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan käyttää tekstejä ja lukutaitoaan elämysten saamiseksi ja tiedon hankkimiseksi sekä keskustelemaan teksteistä erilaisissa viestintäympäristöissä

S2

Taito hyödyntää tekstejä ja lukutaitoa sekä taito keskustella teksteistä erilaisissa viestintäympäristöissä

Oppilas osaa hyödyntää tekstejä ja lukutaitoaan elämysten saamiseksi ja tiedon hankkimiseksi.

Oppilas osaa keskustella lukemastaan.

Oppilas osaa kohtalaisesti hyödyntää tekstejä ja lukutaitoaan elämysten saamiseksi ja tiedon hankkimiseksi.

Oppilas osaa keskustella lukemastaan ohjatusti.

Tekstien tuottaminen

 

 

 

 

T5 rohkaista oppilasta kehittämään teksteissään omaa ilmaisuaan sekä auttaa oppilasta vahvistamaan positiivista suhtautumista kirjoittamiseen

S3

Tekstien tuottaminen ja ilmaisu

Oppilas osaa käyttää teksteissään erilaisia ilmaisuja. Oppilas harjoittelee tekstin suunnittelemista ja muokkaamista.

Oppilas käyttää pääsääntöisesti teksteissään erilaisia ilmaisuja.

Oppilas tarvitsee tukea tekstin suunnittelemisessa ja muokkaamisessa.

T6 ohjata oppilasta sujuvoittamaan ja monipuolistamaan kirjoittamisen taitoa sekä syventämään tekstilajien tuntemusta

S3

Sujuva ja monipuolinen kirjoittamisen taito

Oppilas tuntee pääosin kielen kirjoitusjärjestelmän ja oikeinkirjoitusta.

Oppilas tuntee erilaisia tekstilajeja.

Oppilas tuntee pääosin kielen kirjoitusjärjestelmän ja oikeinkirjoituksen perusasioita.

Oppilas tunnistaa erilaisia tekstilajeja.

T7 kannustaa oppilasta tuottamaan kertovia, kuvaavia, ohjaavia, kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä

S3

Taito tuottaa eri tekstilajeja edustavia tekstejä

Oppilas tuottaa mm. kertovia ja kuvaavia tekstejä.

 

Oppilas tarvitsee ohjausta erilaisten tekstien laatimisessa.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

 

 

 

 

T8 ohjata oppilasta pohtimaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen käyttöä, merkitystä ja asemaa osana erilaisia kieliyhteisöjä sekä hyödyntämään erikielistä mediaa ja kulttuuritarjontaa

S4

Kulttuuritietoisuuden kehittyminen

Oppilas pyrkii hyödyntämään omakielistä mediaa ja kulttuuritarjontaa.

Oppilas tekee havaintoja omasta ja muista kulttuureista.

Oppilas hyödyntää omakielistä mediaa ja kulttuuritarjontaa jonkin verran.

Oppilas tekee havaintoja omasta ja muista kulttuureista ohjatusti.

 

T9 kannustaa oppilasta tunnistamaan kielen erilaisia rekistereitä, esimerkiksi puhutun ja kirjoitetun kielen eroja sekä kielen käyttöä eri tilanteissa

S4

Kielitietoisuuden kehittyminen

Oppilas tekee havaintoja kielen erilaisista rekistereistä ja tilannesidonnaisuudesta.

Oppilas tiedostaa puhutun ja kirjoitetun kielen erot.

Oppilas tekee ohjatusti havaintoja kielen erilaisista rekistereistä ja tilannesidonnaisuudesta.

Oppilas hahmottaa jonkin verran puhutun ja kirjoitetun kielen eroja.

T10 ohjata oppilasta syventämään tietojaan äidinkielen keskeisistä rakenteista ja analysoimaan niitä

S4

Keskeisten rakenteiden tuntemus ja käyttö

Oppilas syventää oman äidinkielen keskeisimpien rakenteiden tuntemusta.

Oppilas tuntee oman äidinkielen keskeisimpiä rakenteita ja harjoittelee niiden käyttämistä.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

 

 

 

 

T11 auttaa oppilasta kehittämään taitoa käyttää äidinkieltään tiedonhaussa ja tiedonkäsittelyssä eri oppiaineissa ja ympäristöissä

S5

Omakielinen tiedonhaku

Oppilas osaa käyttää omaa äidinkieltään opiskelun tukena ja tuntee jonkin verran eri tiedonalojen kieltä.

Oppilas käyttää ohjatusti omaa äidinkieltään opiskelun tukena.

 

 

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

 

 

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

 

 

 

 

T1 ohjata oppilasta edistämään taitoa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja arvioimaan omaa toimintaansa niissä

S1

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Oppilas osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas tekee havaintoja omasta ja muiden viestinnästä sekä tunnistaa kehittämiskohteita.

Oppilas osaa toimia tutuissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas tarvitsee tukea oman ja toisten viestinnän arvioimisessa.

Tekstien tulkitseminen

 

 

 

 

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan lukuharrastustaan kielitaidon mukaan

S2

Lukuharrastuksen monipuolistuminen

Oppilas lukee sovitut tekstit ja löytää omatoimisesti monipuolista luettavaa.

Oppilas lukee sovittuja tekstejä.

Oppilas tarvitsee ohjausta monipuolisen lukemisen löytämiseen.

T3 innostaa oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa sekä erilaisten tekstien ymmärtämistä ja tulkitsemista

S2

Erittelevä ja kriittinen lukutaito sekä tekstien ymmärtäminen ja tulkitseminen

Oppilas ymmärtää sisällön ydinasiat ja osaa analysoida tekstiä jonkin verran. Oppilas harjoittelee mielipiteen perustelemista.

Oppilas ymmärtää lukemansa ja tulkitsee sitä jonkin verran. Oppilas tekee havaintoja  mielipiteiden ilmaisemisesta.  

T4 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan käyttää tekstejä ja lukutaitoaan tiedon hankkimiseksi, elämysten saamiseksi sekä keskustelemaan teksteistä erilaisissa viestintäympäristöissä

S2

Taito hyödyntää tekstejä ja lukutaitoa sekä taito keskustella teksteistä erilaisissa viestintäympäristöissä

Oppilas hyödyntää lukutaitoaan; harjoittelee erilaisten tekstien tiivistämistä, kommentoimista ja pohtii tekstejä eri näkökulmista.

 

Oppilas osaa kohtalaisesti hyödyntää tekstejä ja lukutaitoaan.

Oppilas harjoittelee ydinasioiden löytämistä ja tekstin tiivistämistä.

Oppilas pystyy keskustelemaan lukemastaan.

Tekstien tuottaminen

 

 

 

 

T5 rohkaista oppilasta kehittämään teksteissään omaa ilmaisuaan sekä auttaa oppilasta vahvistamaan positiivista suhtautumista kirjoittamiseen

S3

Tekstien tuottaminen ja ilmaisu

Oppilas tuntee kirjoittamisprosessin vaiheet: hän osaa suunnitella tekstejään, ilmaisee itseään ymmärrettävästi ja kiinnittää huomiota erilaisiin ilmaisukeinoihin.

Oppilas osaa ohjatusti  suunnitella tekstejään, ilmaisee itseään melko ymmärrettävästi ja pyrkii monipuolistamaan ilmaisuaan.

T6 ohjata oppilasta sujuvoittamaan ja monipuolistamaan kirjoittamisen taitoa sekä syventämään tekstilajien tuntemusta

S3

Sujuva ja monipuolinen kirjoittamisen taito

Oppilas tuntee kielen kirjoitusjärjestelmän kohtuullisesti ja käyttää oikeinkirjoitussääntöjä teksteissään.

Tekstilajien tuntemus näkyy oppilaan tuotoksissa.

Oppilas tuntee pääosin kielen kirjoitusjärjestelmän ja käyttää oikeinkirjoituksen perussääntöjä  teksteissään.

Oppilas tunnistaa ja käyttää jossain määrin  erilaisia tekstilajeja.

T7 kannustaa oppilasta tuottamaan kertovia, kuvaavia, ohjaavia, kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä

S3

Taito tuottaa eri tekstilajeja edustavia tekstejä

Oppilas tuottaa tekstejä erilaisiin tarkoituksiin.

Oppilas harjoittelee erityisesti kantaa ottavien ja pohtivien tekstien tuottamista.

Oppilas tarvitsee ohjausta erilaisten tekstien, erityisesti kantaa ottavien ja pohtivien tekstien, tuottamisessa.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

 

 

 

 

T8 ohjata oppilasta pohtimaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen käyttöä, merkitystä ja asemaa osana erilaisia kieliyhteisöjä sekä hyödyntämään erikielistä mediaa ja kulttuuritarjontaa

S4

Kulttuuritietoisuuden kehittyminen

Oppilas hyödyntää omakielistä mediaa ja kulttuuritarjontaa.

Oppilas syventää oman ja muiden kulttuurien tuntemusta.

Oppilas hyödyntää omakielistä mediaa ja kulttuuritarjontaa jonkin verran.

Oppilas tekee havaintoja omasta ja muista kulttuureista ohjatusti.

 

T9 kannustaa oppilasta tunnistamaan kielen erilaisia rekistereitä, esimerkiksi puhutun ja kirjoitetun kielen eroja sekä kielen käyttöä eri tilanteissa

S4

Kielitietoisuuden kehittyminen

Oppilas tiedostaa, että kielessä on erilaisia rekistereitä ja tilannesidonnaisuutta.

Oppilas tietää, missä puhuttua ja kirjoitettua kieltä käytetään.

 

Oppilas hahmottaa puhutun ja kirjoitetun kielen eroja sekä pohtii kielen käyttöä eri tilanteissa.

 

T10 ohjata oppilasta syventämään tietojaan äidinkielen keskeisistä rakenteista ja analysoimaan niitä

S4

Keskeisten rakenteiden tuntemus ja käyttö

Oppilas syventää oman äidinkielen keskeisimpien rakenteiden tuntemusta.

Oppilas tuntee oman äidinkielen keskeisimpiä rakenteita ja harjoittelee niiden käyttämistä.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

 

 

 

 

T11 auttaa oppilasta kehittämään taitoa käyttää äidinkieltään tiedonhaussa ja tiedonkäsittelyssä eri oppiaineissa ja ympäristöissä

S5

Omakielinen tiedonhaku

Oppilas pyrkii tavoitteellisesti käyttämään omaa äidinkieltään opiskelun tukena ja laajentaa eri tiedonalojen sanavarastoaan.

Oppilas pyrkii käyttämään omatoimisesti omaa äidinkieltään opiskelun ja tiedonhaun tukena.

 

 Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9.

Todistukset

 

Oppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä osallistumistodistus perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opiskelusta. Todistukseen merkitään opetettava kieli, opetuksen laajuus ja sanallinen arvio tai numeroarvosana opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Muuten noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden määräyksiä todistuksiin merkittävistä tiedoista. Myös 9. vuosiluokan päättyessä oppilaalle annetaan erillinen osallistumistodistus.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Opetuksen tehtävä

Opetusryhmät järjestetään mahdollisuuksien mukaan oppilaiden iän ja kielitaidon mukaan, mutta oppilaan oman äidinkielen opetus ei kuitenkaan ala alkeista. Opetus toteutetaan joustavasti ja opetusta eriytetään oppilaan kielitaidon mukaan. Oppilasta tuetaan oman äidinkielen opiskelussa yksilöllisesti tarpeen mukaan. Opetuspaikkana voi olla jokin muu kuin oppilaan oma koulu.

Kielissä, joiden kirjoitusjärjestelmä perustuu kirjoitusmerkkeihin, merkkien harjoittelu jatkuu vuosiluokkien 1 - 9 ajan.

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla

1 - 2

 

 

1.lk 

2.lk 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

 

Harjoitellaan ryhmään kuulumisen ja osallistumisen taitoja luokkayhteisössä opettajan ohjauksessa ja/tai ryhmätyönä.

 

 

Harjoitellaan vuorovaikutustaitoja.  Harjoitellaan kuuntelemista sekä puheenvuoron pyytämistä, odottamista ja käyttämistä. Tutustutaan jokapäiväisiin kohteliaisuussääntöihin.

 

 

 

Harjoitellaan itseilmaisua. Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä sekä kysymistä ja kertomista.

 

 

Puhutaan rohkeasti omista tunteista. Harjoitellaan epäonnistumisen sietämistä ja erilaisuuden hyväksymistä tarinoiden ja satujen avulla.

 

 

Havainnoidaan kyseisen äidinkielen kulttuurille ominaisia ilmaisukeinoja ja vuorovaikutustapoja.

 

Hyödynnetään toiminnallisia työtapoja, kuten draamaa, leikkejä, pelejä ja lauluja.

 

 

Harjoitellaan ryhmään kuulumisen ja osallistumisen taitoja luokkayhteisössä opettajan ohjauksessa ja/tai ryhmätyönä. Tutustutaan erilaisiin ryhmätyötapoihin.

 

Harjoitellaan vuorovaikutustaitoja.  Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisua ja muiden mielipiteiden kuuntelemista sekä huomioon ottamista.

Harjoitellaan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja sekä toisilta oppimista.

 

Puhutaan rohkeasti omista tunteista. Nimetään tunteita sekä harjoitellaan tunnetaitoja.

Harjoitellaan epäonnistumisen sietämistä ja erilaisuuden hyväksymistä tarinoiden ja satujen avulla.

Tutustutaan jokapäiväisiin kohteliaisuussääntöihin. Keskustellaan lasten omien kokemusten pohjalta, miten kieltä käytetään erilaisissa tilanteissa.

 

Harjoitellaan kyseisen äidinkielen kulttuurille ominaisia ilmaisukeinoja ja vuorovaikutustapoja.

 

Hyödynnetään toiminnallisia työtapoja, kuten draamaa, leikkejä, pelejä ja lauluja.

 

 

 

S2 Tekstien tulkitseminen

S2 Tekstien tulkitseminen

 

Lukutaitoa harjoitellaan yksin ja yhdessä. Tutustutaan käsitesisältöihin äänne, kirjain, merkki, tavu, sana, virke, lopetusmerkki, otsikko, kuva ja teksti. Kirjain/tavumerkki-äänne-vastaavuutta harjoitellaan.

Tutustutaan erilaisiin teksteihin kuten satuihin, kertomuksiin, runoihin ja kuviin. Hyödynnetään oppilaan omia piirroksia, valokuvia ja tekstejä.

 

Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja käsittelemällä yhdessä luettuja tai kuunneltuja tekstejä mm. piirtämällä, draaman keinoja käyttämällä tai keskustelemalla.

 

Tarjotaan oppilaille heitä kiinnostavaa luettavaa, luetaan tekstejä (mahdollisesti aikuisen, sisarusten tai kavereiden avulla) ja harjoitellaan kertomistaitoja.

 

 

 

Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa kertovissa ja kuvailevissa teksteissä.

 

Havainnoidaan erilaisia ympäristön tekstejä (esim. kuvia, kirjaimia ja merkkejä, viestejä, mediatekstejä) osana monilukutaidon kehittymistä.

 

Tutustutaan kirjaston palveluihin.

 

 

 

Lukutaitoa harjoitellaan yksin ja yhdessä. Harjoitellaan rytmin, intonaation ja painon tunnistamista ja käyttöä.

 

 

 

Tutustutaan erilaisiin teksteihin kuten satuihin, kertomuksiin, runoihin, yksinkertaisiin tieto- ja mediateksteihin sekä kuviin. Hyödynnetään oppilaan omia tuotoksia.

 

Edistetään tekstinymmärtämisen taitoja keskustelemalla erilaisista teksteistä. Liitetään luettua omiin kokemuksiin. Harjoitellaan kysymysten esittämistä ja niihin vastaamista luettujen tekstien pohjalta.  Kasvatetaan sanavarastoa selvittämällä sanojen merkityksiä.

 

Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa, luetaan tekstejä (mahdollisesti aikuisen, sisarusten tai kavereiden avulla) ja harjoitellaan kertomistaitoja.

 

 

Käsitellään erilaisia tapoja ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa kertovissa ja kuvailevissa teksteissä.

 

Ohjataan huomioimaan erilaisten tekstien esiintymistä jokapäiväisissä ympäristöissä. Tuodaan esille tulkintojen merkitys vuorovaikutuksessa.

 

Harjoitellaan käyttämään kirjaston palveluja mahdollisuuksien mukaan.

S3 Tekstien tuottaminen

S3 Tekstien tuottaminen

 

Harjoitellaan oikeaa kirjoitusasentoa ja erilaisten kirjoitusvälineiden käyttöä sekä näppäintaitoja.

 

Havainnoidaan ja harjoitellaan kirjain-äänne-vastaavuutta. Harjoitellaan kirjainten ja merkkien kirjoittamista tai piirtämistä.

 

Tutkitaan erilaisia tekstejä ja harjoitellaan asioiden esittämistä puhuen, piirtäen ja kirjoittaen. Harjoitellaan kirjoittamaan tavuja, sanoja ja/ kirjoitusmerkkien piirtämistä sekä lyhyitä virkkeitä kiinnostavista ilmiöistä ja asioista.

Tuotetaan omia tarinoita yksin ja yhdessä.

 

Leikitään ja pelataan kielileikkejä ja -pelejä.

 

 

 

Harjoitellaan kirjainten tai merkkien kirjoittamista tai piirtämistä. Kiinnitetään huomiota äänne-kirjain-vastaavuuteen sekä tavutukseen tai kirjainmerkkeihin.

 

Kirjoitetaan sanoja ja virkkeitä. Harjoitellaan yksinkertaisten tekstien luomista yksin ja yhdessä, puhuen ja kirjoittaen. Kannustetaan mielikuvituksen ja luovuuden käyttöön omissa tarinoissa ja ilmaisussa.

 

Harjoitellaan oikeinkirjoituksen perusasioita kielen ominaisuuksien mukaan (esim. sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain virkkeen alussa ja tutuissa erisnimissä/  kirjoitusmerkkien piirtäminen).

 

Keskustellaan eri tavoista ilmaista asioita.

Kannustetaan mielikuvituksen ja luovuuden käyttöön omassa ilmaisussa.

 

S4 Taito ymmärtää kieltä, kirjallisuutta ja kulttuuria

S4 Taito ymmärtää kieltä, kirjallisuutta ja kulttuuria

 

Tuetaan oppilaan monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin kehittymistä. Tutustutaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön kansanperinteeseen (esim. kertomuksiin, leikkeihin, tapoihin ja juhliin).

 

 

Havaitaan, että on erilaisia kieliä ja kielessä murteita.

 

Havainnoidaan vuorovaikutustilanteita ja oppilasta ohjataan huomaamaan, että ilmaukset ja sävyt vaihtelevat käyttötilanteen mukaan.

 

Koulussa ja lähiympäristössä järjestetään monipuolisia oppimistilanteita, joissa oppilas voi käyttää omaa äidinkieltä.

 

Tehdään yhteistyötä yli oppiainerajojen sekä huoltajien ja oman kieliyhteisön kanssa. Osallistutaan kieliyhteisön toimintaan mahdollisuuksien mukaan.

 

 

 

Tuetaan oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä yhteistyössä muun alkuopetuksen kanssa.

 

Tutustutaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön merkittäviin henkilöihin ja maantieteellisiin paikkoihin.

 

Tutustutaan vuorovaikutustilanteissa eri kieliin ja puhetapoihin koulussa, mediassa ja vapaa-ajan tilanteissa.

 

 

 

Koulussa ja lähiympäristössä järjestetään monipuolisia oppimistilanteita, joissa oppilas voi käyttää omaa äidinkieltä.

 

Tehdään yhteistyötä yli oppiainerajojen sekä huoltajien ja oman kieliyhteisön kanssa. Osallistutaan kieliyhteisön toimintaan mahdollisuuksien mukaan.

 

 

 

 

 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

 

Hyödynnetään oppilaan oman äidinkielen taitoa kaiken oppimisen tukena. Selitetään muiden oppiaineiden sanastoa ja oppilaiden esille tuomia aiheita.

 

Tarkastellaan omaa äidinkieltä ja suomen kieltä. Tuodaan esille oman kielen ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan suomen kielestä eroavia äänteitä.

 

Yhteistyössä alkuopetuksen kanssa voidaan suunnitella oppilaille yksinkertaisia tiedonhankintatehtäviä itsenäisesti ja ryhmässä. Tehdään havaintoja ympäristöstä, tulkitaan kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille.

 

Hyödynnetään oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena. Käsitellään muiden oppiaineiden sanastoa ja oppilaiden esille tuomia aiheita.

 

Tarkastellaan omaa äidinkieltä ja suomen kieltä. Tuodaan esille oman kielen ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan suomen kielestä eroavia äänteitä.

 

Yhteistyössä alkuopetuksen kanssa voidaan suunnitella oppilaille yksinkertaisia tiedonhankintatehtäviä itsenäisesti ja ryhmässä. Tehdään havaintoja ympäristöstä, tulkitaan kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille.

 

 

 

 

 

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla

3 - 6

 

3. lk

4. lk

5. lk

6. lk

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

 

Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua ryhmässä erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta.

 

Harjoitellaan toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa rohkeasti ja rakentavasti.

 

Valmistellaan toisille esitettävää materiaalia ja harjoitellaan puhe-esityksiä.

 

Opetellaan arvioimaan omaa toimintaa sekä harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista oman kulttuurin tapojen näkökannalta.

 

Käytetään toiminnallisia työtapoja, kuten draamaa.

 

 

Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua ryhmässä erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta.

 

Harjoitellaan toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja yhteisissä oppimistilanteissa rohkeasti ja rakentavasti.

 

Valmistellaan toisille esitettävää materiaalia ja harjoitellaan esiintymistaitoja.

 

Opetellaan arvioimaan omaa toimintaa sekä harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista oman kulttuurin tapojen näkökannalta.

 

Käytetään toiminnallisia työtapoja, kuten draamaa.

 

 

Toimitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja ilmaistaan mielipide rohkeasti ja rakentavasti.

 

 

 

Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön toimintaan, sen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 

Harjoitellaan esitysten tekemistä ja esiintymistaitoja.

 

Tehdään ryhmätöitä, joissa oppilailla on erilaiset roolit ja vastuut sekä harjoitellaan tilanteiden ja tulosten arvioimista.

Harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista.

 

Käytetään toiminnallisia työtapoja, kuten draamaa.

 

 

Harjoitellaan ilmaisukeinoja ja vuorovaikutustaitoja erilaisissa viestintä - ja esitystilanteissa.

 

 

 

Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön toimintaan, sen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 

Harjoitellaan oppimisen ja vertaisoppimisen taitoja vuorovaikutustilanteissa.

Tehdään ryhmätöitä, joissa oppilailla on erilaiset roolit ja vastuut sekä harjoitellaan tilanteiden ja tulosten arvioimista.

Harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista.

 

Käytetään toiminnallisia työtapoja, kuten draamaa.

 

 

S2 Tekstien tulkitseminen

S2 Tekstien tulkitseminen

S2 Tekstien tulkitseminen

S2 Tekstien tulkitseminen

 

Harjoitellaan sujuvaa mekaanista lukutaitoa lukemalla ääneen.

 

Tutustutaan lasten kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin ja harjoitellaan niiden tulkitsemista.

 

Laajennetaan sana- ja käsitevarastoa monipuolisin sanastoharjoituksin.

 

Harjoitellaan mm. ennakoivaa lukemista.

Käytetään opittuja lukustrategioita  omakielisissä teksteissä.

 

Havainnoidaan erilaisten roolihenkilöiden ilmaisutapoja ja harjoitellaan eläytymistä rooleihin.

 

Opitaan käyttämään kerronnan peruskäsitteitä: juoni, päähenkilö, tapahtumapaikka ja -aika. Tutustutaan tarinan rakenteeseen.

 

Tarkastellaan puhe- ja kirjakielen sekä erilaisten tyylien eroja.

 

Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa. Ohjataan käyttämään kirjaston palveluja omatoimisesti.

 

Harjoitellaan sujuvaa ja ymmärtävää lukutaitoa yhdessä ja yksin lukemalla. Pohditaan puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien merkityksiä.

 

Tekstien tulkitsemisessa korostuu sanaston ymmärtäminen. Laajennetaan sana- ja käsitevarastoa monipuolisin sanastoharjoituksin.

 

 

Käytetään opittuja lukustrategioita omakielisissä teksteissä.

 

Keskustellaan tunnilla luetuista teksteistä ja harjoitellaan eläytymistä rooleihin.

 

Vahvistetaan kerronnan peruskäsitteiden käyttöä. Harjoitellaan tarinan rakentamista ja juonen kertomista.

 

Tarkastellaan puhe- ja kirjakielen sekä erilaisten tyylien eroja.

 

Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa. Käytetään kirjaston palveluja mahdollisuuksien mukaan.

 

 

Harjoitellaan sujuvaa ja ymmärtävää lukutaitoa lukemalla kaunokirjallisuutta sekä tieto- ja mediatekstejä yksin ja yhdessä.

Tekstien tulkitsemisessa korostuu päätteleminen, mielipiteiden tunnistaminen ja tekstilajin hahmottaminen.

Laajennetaan sana- ja käsitevarastoa monipuolisin sanastoharjoituksin.

 

Tutustutaan erilaisiin teksteihin (kertoviin, kuvaaviin, ohjaaviin ja  kantaaottaviin) ja havainnoidaan niiden kieltä.

Pohditaan ja vertaillaan kaunokirjallisuuden merkitystä omien ja muiden kokemusten kautta. Tarjotaan luku- ja kulttuurielämyksiä sekä innostetaan kulttuurin pariin.

 

Tunnistetaan puhe- ja kirjakielen sekä erilaisten tyylien eroja.

 

Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja luetaan erilaisia tekstejä. Käytetään kirjaston palveluja mahdollisuuksien mukaan.

 

 

Harjoitellaan sujuvaa ja ymmärtävää lukutaitoa lukemalla kaunokirjallisuutta sekä tieto- ja mediatekstejä yksin ja yhdessä. Opetellaan käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Tekstien tulkitsemisessa korostuu päätteleminen, mielipiteiden tunnistaminen ja tekstilajin hahmottaminen. Edistetään eri tekstilajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.

Harjoitellaan tiedon lähteen selvittämistä sekä arvioidaan tiedon luotettavuutta. Keskustellaan tekstien mahdollisista piilomerkityksistä ja monimerkityksellisyydestä.

 

Selitetään, vertaillaan ja pohditaan sanojen, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä.

 

Tunnistetaan puhe- ja kirjakielen sekä erilaisten tyylien eroja.

 

Tarjotaan luku- ja kulttuurielämyksiä ja innostetaan kulttuurin pariin.

 

Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja luetaan erilaisia tekstejä. Käytetään kirjaston palveluja mahdollisuuksien mukaan.

 

S3 Tekstien tuottaminen

S3 Tekstien tuottaminen

S3 Tekstien tuottaminen

S3 Tekstien tuottaminen

 

Harjoitellaan kirjoittamista esimerkkien ja mallien perusteella yksin ja yhdessä. Harjoitellaan käsinkirjoittamista ja mahdollisuuksien mukaan näppäintaitoja.

 

Kertomis- ja kuvailuharjoituksissa otetaan aktiivisesti käyttöön uusia sanoja ja ilmauksia. Harjoitellaan omien tarinoiden luomista.

 

Tuotettavia tekstejä ovat tarinat, sadut, viestit ja lyhyet asiatekstit. Harjoitellaan tekstin suunnittelua suullisen ja/tai kuvallisen kerronnan avulla.

 

Vakiinnutetaan oikeinkirjoituksen perussääntöjen noudattamista.

 

Opitaan ottamaan huomioon muissa oppiaineissa opittuja malleja tekstien rakentamisessa.

 

 

 

 

Kirjoitetaan erilaisia tekstejä käsin ja sähköisellä viestintävälineellä yksin ja ryhmässä.

 

Tuotettavia tekstejä ovat kertovien tekstien lisäksi kuvailevat tekstit, viestit, lyhyet tietotekstit ja esittelyt.

 

Harjoitellaan ajatuskartan käyttöä oman tekstin suunnittelussa sekä tekstin tuottamista kuvien pohjalta. Opitaan, että tekstit jaetaan kappaleisiin.

 

Vakiinnutetaan oikeinkirjoitussääntöjen noudattamista.

 

Otetaan aktiivisesti käyttöön uusia sanoja ja ilmauksia. Harjoitellaan tekstien elävöittämistä sanavalintojen avulla.

 

Opetellaan arvioimaan omia tekstejä sekä harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista.

 

Hyödynnetään muissa oppiaineissa opittuja malleja tekstien rakentamisessa.

 

 

Tuotetaan kertovien tekstien lisäksi kuvailevia tekstejä ja lyhyitä asiatekstejä kirjallisesti ja suullisesti, yksin ja ryhmässä.

 

Tiivistämistä ja pääasioiden löytämistä harjoitellaan esimerkiksi toistokirjoituksen avulla.

 

Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita ja tekstilajille sopivan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden valintaa. Harjoitellaan ajatuskartan käyttöä oman tekstin suunnittelussa sekä tekstin tuottamista kuvien pohjalta.

 

Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien merkityksiä ja tapoja luokitella niitä.

 

Muokataan ja korjataan omaa tekstiä. Vakiinnutetaan oikeinkirjoitussääntöjen noudattamista. Kirjoitetaan sekä käsin että koneella.

 

Tuotetaan kertovien tekstien lisäksi kuvailevia tekstejä ja lyhyitä asiatekstejä kirjallisesti ja suullisesti.

 

Syvennetään tekstin suunnittelun ja tuottamisen taitoja sekä tekstilajille sopivan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden käyttöä.

 

Harjoitellaan tekstien kokoamista tai tuottamista ryhmätyönä.

 

Varmennetaan kirjoitusprosessin vaiheiden hallintaa. Harjoitellaan oikeinkirjoitusta, otsikointia, kappalejakoa sekä sanavalintoja. Harjoitellaan suoraa ja epäsuoraa esittämistä.

 

Opitaan itsearviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.

 

 

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

 

Tutustutaan omaan kulttuuriperintöön liittyvään kirjallisuuteen.

 

Tutkitaan oman perheen kieli- ja kulttuuritaustaa.

 

 

Tuodaan esille oman kielen keskeisiä rakennemalleja.

 

Avarretaan käsitystä kielitaidon merkityksestä. Opitaan huomaamaan, että oma äidinkieli vaikuttaa toisen kielen oppimiseen.

 

Järjestetään koulussa ja lähiympäristössä sekä yhteistyössä kodin kanssa oppimistilanteita, joissa oppilas voi käyttää omaa äidinkieltä.

 

 

Käsitellään omaan kulttuuriperintöön liittyvää kirjallisuutta. Havainnoidaan oman kulttuurin piirteitä.

 

Tutkitaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön taustaa.

 

Opetellaan havainnoimaan oman kielen piirteitä. Vertaillaan oppilaiden tuntemien kielten piirteitä.

 

Tutustutaan oman kielen mukaisiin yksinkertaisiin rakennemalleihin ja

harjoitellaan käyttämään niitä.

 

Järjestetään koulussa ja lähiympäristössä sekä yhteistyössä kodin kanssa oppimistilanteita, joissa oppilas voi käyttää omaa äidinkieltä.

 

 

Syvennetään tietämystä omasta kulttuuriperinnöstä.

Kannustetaan oppilasta arvostamaan sekä omaa että muita kulttuureja.

 

Tutkitaan kulttuurisidonnaisia ilmiöitä. Kehitetään kielitaitoa kulttuurin tulkitsemisen välineenä.

 

Harjoitellaan käyttämään oman kielen rakennemalleja. Tutkitaan, miten kielen rakenteet vaikuttavat ilmaisun merkitykseen. Syvennetään tietoja kirjoitetun kielen normeista ja opitaan tekemään päätelmiä kielen säännönmukaisuuksista.

 

Verrataan oppilaille tuttujen kielten rakenteita ja sanastoa.

 

Järjestetään koulussa ja lähiympäristössä sekä yhteistyössä kodin kanssa oppimistilanteita, joissa oppilas voi käyttää omaa äidinkieltä.

 

 

Syvennetään tietämystä omasta kulttuuriperinnöstä. Pohditaan oman kulttuuritaustan merkitystä. Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen. Kannustetaan oppilasta arvostamaan sekä omaa että muita kulttuureja.

 

Tutkitaan kulttuurisidonnaisia ilmiöitä. Kehitetään kielitaitoa kulttuurin tulkitsemisen välineenä.

 

Syvennetään tietoja kirjoitetun kielen normeista ja opitaan tekemään päätelmiä kielen säännönmukaisuuksista.

 

Verrataan oppilaille tuttujen kielten rakenteita ja sanastoa.

 

Järjestetään koulussa ja lähiympäristössä sekä yhteistyössä kodin kanssa oppimistilanteita, joissa oppilas voi käyttää omaa äidinkieltä.

 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

 

Käsitellään muissa oppiaineissa esille tulevia käsitteitä omalla kielellä.

 

Harjoitellaan erilaisia oppimisen strategioita.

 

Hyödynnetään oppilaan oman äidinkielen taitoa kaiken oppimisen tukena. Keskustellaan oman äidinkielen osaamisen tärkeydestä.

 

Kannustetaan oppilasta työskentelemään omalla kielellään. Harjoitellaan tiedon hakua ja arvioimista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa omakielisessä tiedonhankinnassa.

 

 

 

 

Käsitellään muissa oppiaineissa esille tulevia käsitteitä omalla kielellä. Tutustutaan eri oppiaineiden teksteihin. Hyödynnetään oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena.

 

Harjoitellaan erilaisia oppimisen strategioita.

 

Harjoitellaan tiedon hakua ja arvioimista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa omakielisessä tiedonhankinnassa.

 

Opitaan asettamaan tavoitteita ja arvioimaan omaa oppimista.

 

 

Käsitellään muissa oppiaineissa esille tulevia käsitteitä omalla kielellä. Tutustutaan eri oppiaineiden teksteihin. Kartutetaan aktiivista ja passiivista sanavarastoa sekä keskustellaan sanavaraston kehittymisestä.

 

Hyödynnetään oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena.

 

Harjoitellaan erilaisia oppimisen strategioita.

 

Tutustutaan tekijänoikeuksiin sekä tapoihin käyttää toisen tekstiä osana omaa tuotosta.

 

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa eri tiedonalojen tiedonhankinnassa ja oppimisessa.

 

Opitaan asettamaan tavoitteita ja arvioimaan omaa oppimista realistisesti.

 

Käsitellään muissa oppiaineissa esille tulevia käsitteitä omalla kielellä. Tutustutaan eri oppiaineiden teksteihin. Kartutetaan aktiivista ja passiivista sanavarastoa sekä keskustellaan sanavaraston kehittymisestä.

 

Hyödynnetään oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena.

 

Harjoitellaan erilaisia oppimisen strategioita.

 

Tutustutaan tekijänoikeuksiin sekä tapoihin käyttää toisen tekstiä osana omaa tuotosta. Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen.

 

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa eri tiedonalojen tiedonhankinnassa ja oppimisessa.

 

Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää osaamiaan kieliä oppimisen tukena, esim. kykyä tunnistaa muista kielistä lainattuja sanoja.

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla

7 - 9

7. lk

8. lk

9. lk

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

 

Harjoitellaan taitoa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi- ja ongelmanratkaisutilanteissa (selostus ja argumentointi). Kehitetään palautteen antamista ja vastaanottamista.

 

Havainnoidaan kielenkäytön keinoja ja vaihtelua erilaisissa viestintätilanteissa.

 

Havainnoidaan kulttuuriin sopivia vuorovaikutus- ja

ongelmaratkaisutapoja sekä pohditaan vuorovaikutuksen tilannesidonnaisuuksia.

Ohjataan oppilasta kehittämään erilaisuuden hyväksymisen taitoja, identiteetin vahvistamista ja hyvää itsetuntoa. Kannustetaan oppilasta hyödyntämään omia vahvuuksia ja toimimaan aktiivisesti.

 

Havainnoidaan ja harjoitellaan sähköisen viestinnän (sosiaalinen media ym.) käyttöä. Tarkastellaan median ja sosiaalisen median vaikuttamiskeinoja. Huomioidaan sopivaisuussäännöt (”netiketti”) ja kulttuurikonteksti.

 

 

 

Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarkoituksenmukaisesti sekä pohditaan palautteesta oppimista.

Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa (selostus, referointi, argumentointi ym.). Kehitetään palautteen antamista ja vastaanottamista.

 

Harjoitellaan käyttämään erilaisille viestintätilanteille tyypillisiä kielen keinoja.

 

Harjoitellaan tilanteisiin ja kulttuuriin sopivia vuorovaikutus- ja

ongelmaratkaisutapoja.

 

Harjoitellaan sähköisen viestinnän (sosiaalinen media ym.) käyttöä. Tarkastellaan median ja sosiaalisen median vaikuttamiskeinoja. Huomioidaan sopivaisuussäännöt (”netiketti”) ja kulttuurikonteksti.

 

Harjoitellaan omien esitysten havainnollistamista ja esiintymistaitoja.

 

Harjoitellaan arvioimaan omia vahvuuksiaan ja havaitsemaan kehittämiskohteita.

 

Ohjataan oppilasta ottamaan huomioon positiivisen kasvun ja oppimisen näkökulma.

Harjoitellaan erilaisuuden kohtaamista (mm. ryhmätyöt, draama).

 

Syvennetään tietoa maailman eri kulttuureista. Pohditaan omaan kulttuuriin kuuluvia viestintätapoja ja verrataan niitä muiden kulttuurien viestintätapoihin.

 

Harjoitellaan argumentointitaitojen kehittämistä. Harjoitellaan

ilmaisutapojen mukauttamista kulttuuriympäristöön ja tilanteeseen sopivaksi.

 

Kehitetään palautteen antamista ja vastaanottamista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2 Tekstien tulkitseminen

S2 Tekstien tulkitseminen

S2 Tekstien tulkitseminen

 

Luetaan omakielistä kirjallisuutta. Käsitellään omakielisiä autenttisia tekstejä. Käsitellään kielialueen kulttuuriin vaikuttaneita merkkiteoksia. Luetaan monipuolisesti nuortenkirjoja, tietokirjoja, klassikoita ja nykykirjallisuutta.

Kannustetaan kirjastojen tarjonnan aktiiviseen ja monipuoliseen hyödyntämiseen.

 

Harjoitellaan kirjallisuuden analysointi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa.

 

Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä sekä esitetään kriittisen lukijan kysymyksiä.

 

Kehitetään tekstin ymmärtämisen strategioita.

Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen ja audiovisuaalisen median tekstejä.

 

Tutkitaan kirjallisuuden lajeja ja vaiheita. Tarkastellaan kirjallisuuden keskeisten lajien esiintymistä omakielisessä kirjallisuudessa.

 

Käsitellään koulussa esille tulevia tekstilajeja erilaiset kielenkäyttö- ja vuorovaikutustilanteet huomioon ottaen. Tarkastellaan kriittisesti tekstilajeja (myös median ja sosiaalisen median) ja niiden kielellisiä piirteitä (tekstin tarkoitus, arvot, vaikuttamiskeinot jne.).

 

Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia erilaisissa viestintäympäristöissä.

 

 

Luetaan omakielistä kirjallisuutta (nuortenkirjoja, tietokirjoja, klassikoita ja nykykirjallisuutta).

 

Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin.

Käsitellään oppilaiden valitsemia tekstejä yksin ja yhdessä. Käytetään kirjastoja mahdollisuuksien mukaan.Monipuolistetaan lukuharrastusta tutustumalla eri taidelajeihin, esim. kirjoihin perustuvat elokuvat, maalaukset ym.

Perehdytään erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin.

 

Syvennetään tekstilajitaitoja yksin ja yhdessä.

Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa.

 

Käytetään erilaisia tietolähteitä ja arvioidaan niiden luotettavuutta. Käytetään tiedonhaussa oppilaan osaamia kieliä.

 

Harjoitellaan erilaisten tekstien tiivistämistä ja esittelemistä toisille.

 

 

 

Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen ja audiovisuaalisen median tekstejä.

 

Tarkastellaan kriittisesti tekstilajeja ja niiden kielellisiä piirteitä.

 

Perehdytään erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin (mm. faktan ja mielipiteen erottamiseen)  sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin.

 

Tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse.

 

Jaetaan kokemuksia, tulkintoja ja elämyksiä myös muiden ryhmien kanssa sähköisiä viestintävälineitä hyödyntäen.

S3 Tekstien tuottaminen

S3 Tekstien tuottaminen

S3 Tekstien tuottaminen

 

Käytetään opittuja tekstintuottamisen taitoja luoda erilaisia tekstejä omalla äidinkielellä. Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan.  Otetaan huomioon eri tekstityypit: kielelliset, visuaaliset, auditiiviset, audiovisuaaliset ja verkkotekstit.

 

Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteita ja opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan viittaussuhteita.

 

Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja lähteiden käyttöä. Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja perustelemista kirjallisesti.

 

Annetaan ja vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Otetaan huomioon positiivisen kasvun ja oppimisen näkökulma, kannustava palaute ja oppilaan vahvuuksien tunnistaminen.

 

Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuotettaessa. Harjoitellaan lähdekritiikkiä.

 

Tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse.

 

 

Syvennetään erilaisten tekstien tuottamisen taitoja.

 

Harjoitellaan tekstien kohdentamista. Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä. Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan niiden käyttöä omissa teksteissä.  Opitaan valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivia ilmaisutapoja eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin.

 

Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteita (erilaiset kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet, lauseenjäsenet) sekä opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja ja ilmaisemaan viittaussuhteita. Otetaan huomioon oman kielen kirjakielen käytänteet.

 

Opiskellaan kertoville, kuvaaville, ohjaaville sekä pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä piirteitä. Hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä.

 

 

 

 

Syvennetään erilaisten tekstien tuottamisen taitoja.

 

Käytetään opittuja tekstintuottamisen taitoja omalla äidinkielellä.

Syvennetään tekstilajien kielellisten piirteiden tuntemusta. Hyödynnetään maailman kirjallisuutta omien tekstien malleina ja lähteinä.

 

Laaditaan opiskelussa ja työelämässä tarvittavia asiatekstejä.

 

Syvennetään taitoa käyttää asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaista viittaussuhteita. Harjaannutetaan eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä tekstilähtöisesti omissa teksteissä.

 

Jaetaan omia tuotoksia sähköisiä viestintävälineitä hyödyntäen.

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

 

Tarjotaan luku- ja kulttuurielämyksiä ja innostetaan kulttuurin pariin.

Luetaan monipuolisesti nuortenkirjoja, tietokirjoja, klassikoita ja nykykirjallisuutta.

Pohditaan kirjallisuuden lukemisen kautta esille tulevia tietoja ja tulkintoja omasta kulttuurista nykyajan ja monikulttuurisuuden sekä erilaisuuden näkökulmasta.

Käsitellään kielialueen kulttuuriin vaikuttaneita merkkiteoksia.

 

Opitaan soveltamaan kirjoitetun yleiskielen käytänteitä omien tekstien tuottamisessa ja muokkaamisessa.

Harjoitellaan eri rekistereiden, tyylipiirteiden ja sävyjen ilmaisemista omissa teksteissä.

 

Tutustutaan oman kielen lingvistiseen, historialliseen ja maantieteellisen alkuperään.

Tutkitaan kielten vaikutusta toisiinsa sanaston ja nimistön tasolla.

Tehdään kielellisiä vertailuja (oma äidinkieli-suomi-vieraat kielet).

 

 

Tarjotaan luku- ja kulttuurielämyksiä ja innostetaan kulttuurin pariin.

Pohditaan kirjallisuuden lukemisen kautta esille tulevia tietoja ja tulkintoja omasta kulttuurista nykyajan ja monikulttuurisuuden sekä erilaisuuden näkökulmasta.

Käsitellään kielialueen kulttuuriin vaikuttaneita merkkiteoksia.

 

Opitaan käyttämään omassa ilmaisussa tarkoituksenmukaisia sävyjä, tyylejä, rakenteita.

 

Tutustutaan oman kielen lingvistiseen, historialliseen ja maantieteellisen alkuperään.

Tutkitaan kielten vaikutusta toisiinsa sanaston ja nimistön tasolla.

 

Tehdään kielellisiä vertailuja (oma äidinkieli-suomi-vieraat kielet).

 

Tarkastellaan mediakieltä.

 

Tarjotaan luku- ja kulttuurielämyksiä ja innostetaan kulttuurin pariin. Käsitellään kielialueen nykyaikaisia teoksia.

 

Keskustellaan erilaisista kielellisistä ja kulttuurisista identiteeteistä ja pohditaan omia identiteettejä.

 

Tarkastellaan median kieltä ja tunnistetaan sen paikallisia ominaisuuksia. Verrataan mediatekstejä ja pohditaan niiden tarkoitusperää.

 

Syvennetään taitoa käyttää omassa ilmaisussa tarkoituksenmukaisia sävyjä, tyylejä, rakenteita.

 

Syvennetään oman kielen rakenteiden ja oikeinkirjoitussääntöjen osaamista.

 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

 

Hyödynnetään oppilaan osaamista ja tietoja oman äidinkielen taitojen kehittämisessä.

 

Käytetään erilaisia tietolähteitä ja arvioidaan niiden luotettavuutta. Käytetään tiedonhaussa osaamiaan kieliä. Hyödynnetään myös kirjastoja.

 

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa eri tiedonalojen tiedonhankinnassa ja oppimisessa.

 

 

Tarkastellaan ja harjoitellaan eri oppiaineiden perustekstilajeja, esimerkiksi käsitteen määrittely, koevastaus ja tutkielma.

 

Harjoitellaan lähdekritiikkiä.

 

Rakennetaan kokonaisuuksia eri lähteistä saaduista tiedoista.

 

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa eri tiedonalojen tiedonhankinnassa ja oppimisessa.

 

 

Syvennetään taitoa rakentaa eri lähteistä eri kielillä saaduista tiedoista omia kokonaisuuksia ja tehdä johtopäätöksiä.

 

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa eri tiedonalojen tiedonhankinnassa ja oppimisessa.

 

 

TODISTUKSET

Vuosiluokilla annetaan 1-4 sanallinen arvio ja vuosiluokilla 5-9 numeroarvosana perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opiskelusta. Esikoululaisille tai vain osittain lukuvuoden aikana järjestettyyn opetukseen osallistuneille oppilaille annetaan osallistumistodistus, johon merkitään opetuksen laajuus.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä