Perusopetuksen opetussuunnitelma

6.5 Perusopetuksen päättöarviointi

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Päättöarviointi ajoittuu oppiaineesta ja paikallisesta opetussuunnitelmaratkaisusta riippuen vuosiluokille 7, 8 tai 9. Päättöarviointiin johtavien arviointikäytäntöjen tulee olla oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisia.

Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut oppiaineen oppimäärän tavoitteet. Arvioinnin tuloksena annettava numeroarvosana tai sanallinen arvio kuvaa oppilaan suoriutumisen tasoa suhteessa kunkin oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin.

Päättöarvioinnin lähestyessä opettajien tehtävänä on lukuvuoden vielä ollessa käynnissä antaa oppilaille paitsi tietoa suoriutumisen nykytilasta ja -tasosta myös oppimista eteenpäin ohjaavaa arviointipalautetta. Samoin tulee huolehtia siitä, että oppilaat ja huoltajat ovat tietoisia tavoitteista, arviointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä. Palautteen ja ohjauksen tulee olla riittävän yksityiskohtaista ja yksilöllistä. Mikäli ennakoidaan, että 9. luokan oppilas ei tukitoimista huolimatta suoriudu opinnoistaan ja on vaarassa jäädä luokalle, voidaan oman opinto-ohjelman mukaiseen etenemiseen siirtymisellä ehkäistä oppilaan kaikkien suoritusten raukeaminen. Oman opinto-ohjelman mukaan etenevää, vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua käsitellään tarkemmin luvussa 5.

Tampere
Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Tampereen kaupungin perusopetuksessa on yhtenäiset päättöarvioinnin arviointikäytänteet.

Päättöarvioinnissa oppilas osoittaa osaamisensa suhteessa oppiaineen tavoitteisiin ja valtakunnallisiin kriteereihin monipuolisen näytön avulla.

Päättöarvioinnin lähestyessä opettajan tehtävänä on oppilaiden ja huoltajien tiedottaminen oppilaan osaamisen tasosta ja nykytilasta siten, että oppilaalla on mahdollisuus vaikuttaa osaamisensa tasoon vielä perusopetuksen aikana. Koulun opetussuunnitelmaan kirjataan, miten huoltajia tiedotetaan tavoitteista, arviointikriteereistä ja -perusteista. Arviointikeskustelussa oppilas arvioi osaamistaan ja itseään oppijana. Oppiaineiden osalta käsitellään edistyminen suhteessa päättöarviointiin. Jokaisen oppilasta opettavan opettajan ohjauksen merkitys palautteenannossa on tärkeä.

Koulu
Ei koulukohtaisia lisäyksiä
Kaukajärven koulussa järjestetään huoltajille ja oppilaille 9. luokkien yhteinen vanhempainilta, jossa tiedotetaan oppiaineiden tavoitteista sekä niiden arviointikriteereistä. Oppilaat saavat aineenopettajalta tarkempaa tietoa arviointikriteereistä oppitunneilla.