Perusopetuksen opetussuunnitelma

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. Näitä tukimuotoja voi käyttää kaikilla kolmella tuen tasolla sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan täydentävinä. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista.

Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä kunkin oppilaan että opetusryhmän vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteettömyyteen sekä oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Opetusta ja tukea suunniteltaessa on otettava huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen.

Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä sekä pitkäaikaisvaikutuksia. On huolehdittava oppilaan mahdollisuuksista saada onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä toimimisessa sekä tuettava oppilaan myönteistä käsitystä itsestään ja koulutyöstä. Pedagoginen asiantuntemus ja opettajien sekä muiden tuen ammattihenkilöiden monialainen yhteistyö tuen tarpeen havaitsemisessa, arvioinnissa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää. Yhteistyöhön kulloinkin osallistuvat ammattihenkilöt harkitaan tapauskohtaisesti.

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä74. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden oppimisen edistymistä ja koulunkäynnin tilannetta tulee arvioida jatkuvasti. Ensimmäiseksi tarkastellaan koulussa käytössä olevia toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta oppilaalle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä muuttamalla toteuttaa oppilaalle aikaisempaa paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja. Arvioinnissa ja tuen suunnittelussa hyödynnetään mahdollisten muiden arviointien tuloksia ja otetaan huomioon oppilaalle aiemmin annettu tuki.

Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun. Erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta lapsen siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen, perusopetuksen sisällä sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Tampereen kaupungin perusopetuksessa oppilaan tuki painottuu yleiseen ja tehostettuun tukeen. Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea järjestetään ensisijaisesti yleisopetuksen yhteydessä ja oppilaan omalla koulupolulla. Kaikki erityisluokat toimivat yhteistyössä yleisopetuksen luokkien kanssa. Koulutasolla suunnitellaan, miten yksilökohtainen ja luokkakohtainen integraatio toteutuvat. Kuntatason koordinoinnilla varmistetaan tuen tasa-arvoinen toteutuminen koko kunnan alueella esi- ja perusopetuksessa.

Kolmiportaisella tuella tarkoitetaan tukea, jota annetaan laadukkaan peruspedagogiikan lisäksi yleisenä, tehostettuna ja erityisenä tukena. Peruspedagogiikka, ohjaus ja tuen antaminen kuuluvat jokaisen oppilasta opettavan opettajan tehtäviin. Pedagogisen tuen tiimi koordinoi kolmiportaisen tuen toteutumista koulussa ja suunnittelee, miten oppimisen edistymistä seurataan. Peruspedagogiikan ja kolmiportaisen tuen periaatteita, kattavuutta ja vaikuttavuutta koulutasolla suunnitellaan ja arvioidaan pedagogisen tuen tiimissä.  Pedagogisen tuen tiimi varmistaa, että koulutyössä toteutuu koulunkäynnin vaikeuksia ennaltaehkäisevä toiminta ja varhainen tuki sekä oppimisen edistymisen seuranta. Opetus ja tuki ovat kaikilla tuen tasoilla oppilaan tarpeiden mukaan muuttuvia ja joustavia.  Pedagogisen tuen tiimi kokoontuu säännöllisesti, jotta tuen suunnittelua ja kohdentamista voidaan riittävässä määrin tarkastella. Pedagogisen tuen tiimin toiminnassa esille nousseita aiheita voidaan hyödyntää yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän työskentelyssä.

Pedagogisen tuen tiimi käsittelee pedagogiset arviot ja selvitykset, oppilaan tuen järjestämistä monialaisessa yhteistyössä ja huolehtii pedagogisen tuen prosessin kulusta. Pedagogisen tuen tiimi koordinoi ja ohjaa myös oppilaskohtaisten pedagogisten suunnitelmien laatimista. Pedagogisen tuen tiimin kokouksista laaditaan muistio. Muistioon kirjataan käsitellyt asiat yleisesti. Oppilaskohtaiset tiedot kirjataan oppilaan pedagogisiin asiakirjoihin. Pedagogiset asiakirjat sisältyvät oppilasrekisteriin.

 

Yleinen

Tehostettu

Erityinen

PoL ja OPS perusteet

 

Erilaiset monimuotoiset tuen muodot ja tavat

Pitkäkestoinen, systemaattinen ja useita tukimuotoja sisältävä tuki

Tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan

Erityisopetus ja muu tuki yleisopetuksen yhteydessä tai erityisluokassa

Tuki kirjataan HOJKS:aan

Oppimäärä

Yleinen opetussuunnitelma

Yleinen opetussuunnitelma

-    

Erityiset painoalueet

Yleinen opetussuunnitelma

-    

Erityiset painoalueet

Yksilöllistetty oppimäärä

Opiskelu toiminta-alueittain

Oppivelvollisuus

Yleinen

Yleinen

Yleinen

Pidennetty oppivelvollisuus

Opetusjärjestelyt

Yleisopetus, joustavat ryhmittelyt

Erilaiset joustavat opetusryhmät pääsääntöisesti ja yli 6kk

Edellä mainitut tai pääsääntöisesti erityisluokka

Tuen kesto

Yleistä tukea annetaan tarvittaessa

Yksi tai useampia tukimuotoja yhtä aikaa käytössä

Tuen monimuotoinen ja säännöllinen tarve jatkuu yli 6 kk

Pääsääntöisesti edellyttää tehostetun tuen antamista vähintään 6 kk

Määräaikainen

Muuta

Vuosiluokkiin sitomaton opetus

Joustavat opetusjärjestelyt

Opetus valmistavan opetuksen jälkeen

Vuosiluokkiin sitomaton opetus

Erityiset opetusjärjestelyt

JOPO-opetus

Vuosiluokkiin sitomaton opetus

Erityiset opetusjärjestelyt

 

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä

Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaan tilannetta tulee seurata ja aloittaa tuen antaminen heti, kun tarve siihen ilmenee. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena, kuin se on tarpeellista. Oppilaalle annettava tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Jokaisella edellä mainitulla tuen tasolla voidaan käyttää kaikkia eri tukimuotoja, paitsi erityisen tuen päätökseen perustuvaa erityisopetusta.

Laadukas peruspedagogiikka, ohjaus ja tuen antaminen kuuluvat jokaisen oppilasta opettavan opettajan tehtäviin. Laadukkaan peruspedagogiikan lisäksi oppilaan tuen tarpeisiin vastataan yleisellä tuella monipuolisia oppimisen tukimuotoja hyödyntäen. Ensisijaisia tukimuotoja ovat eriyttäminen, tukiopetus, joustavat opetusryhmittelyt, samanaikaisopetus sekä osa-aikainen erityisopetus. Tuen tarpeen kasvaessa oppilaan tulee saada tehostettua tukea.

Tehostettu tuki on oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin jatkuvampaa, perusteellisempaa ja yksilöllisempää tukemista. Oppilas voi tällöin tarvita useampaa tuen muotoa. Tehostettu tuki perustuu opettajien, oppilaan huoltajan ja oppilashuollon henkilöstön yhteiseen tilannearvioon ja suunnitteluun. Tehostetun tuen aloittaminen käsitellään oppilashuoltotyössä pedagogisen arvion pohjalta. Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman mukaisesti. Yhteistyö ja suunnitelmallisuus ovat tehostetun tuen toteutumisen edellytys.

Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä, tehdään hänelle erityistä tukea koskeva hallintopäätös. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta on käytävä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Erityisopetuksen lisäksi oppilas saattaa tarvita esimerkiksi vahvaa oppilashuollollista, kuntouttavaa, hoidollista tai muuta yksilöllistä tukea. Huoltajan tuki, moniammatillinen yhteistyö ja yksilöllinen ohjaus ovat tärkeitä tukimuotoja.

Ohjauksen ja oppilaalle annettavan tuen tehtävänä on tukea oppimista sekä tervettä kasvua ja kehitystä niin, että perusopetuksen oppimäärän suorittaminen on mahdollista.