Perusopetuksen opetussuunnitelma

7.2 Yleinen tuki

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Laadukas perusopetus on perusta oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia ehkäistään ennakolta esimerkiksi opetusta eriyttämällä, opettajien keskinäisellä sekä muun henkilöstön yhteistyöllä, ohjauksella sekä opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet.

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetustilanteisiin. Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yleisen tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Oppilaan tuen tarpeisiin vastataan esimerkiksi tukiopetuksella, osa-aikaisella erityisopetuksella tai ohjauksen keinoin.

Oppimissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea. Tällöin oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma. Pidemmälle edistyneen oppilaan opiskelua voidaan syventää ja laajentaa oppimissuunnitelman avulla.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Laadukkaan peruspedagogiikan lisäksi oppilaan tuen tarpeisiin vastataan yleisellä tuella monipuolisia oppimisen tukimuotoja hyödyntäen. Ensisijaisia tukimuotoja ovat eriyttäminen, tukiopetus, joustavat opetusryhmittelyt, samanaikaisopetus sekä osa-aikainen erityisopetus. Tuen järjestäminen suunnitellaan yksilöllisesti kullekin oppilaalle. Yleisen tuen oppimissuunnitelma laaditaan oppilaalle aina, kun se on pedagogisesti tarpeellista. Se suositellaan laadittavaksi lapselle esiopetuksessa tehtyyn oppimissuunnitelmaan pohjautuen kaikille vuosiluokkien 1 - 2 oppilaille.

Mikäli oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen eivät toteudu riittävästi peruspedagogiikalla ja yleisen tuen tukitoimilla, oppilaan tuen tarvetta arvioidaan pedagogisella arviolla. Pedagogisen arvion avulla selvitetään oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne sekä toteutuneet tukitoimet. Arvion perusteella suunnitellaan, millaisia tukitoimia oppilaalle tulisi jatkossa järjestää.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä