Perusopetuksen opetussuunnitelma

7.3 Tehostettu tuki

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti 76. Tehostettu tuki tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä, ja niin kauan kun oppilas sitä tarvitsee. Oppilaan tehostettu tuki suunnitellaan kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Oppilas tarvitsee yleensä myös useampia tukimuotoja. Tehostettu tuki annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin.

Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Esimerkiksi osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu tehostetun tuen aikana. Myös oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan.

Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Tehostetun tuen aikana annettava tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti tehostetun tuen aikana. Mikäli arvioinnin perusteella todetaan tuen tarpeen muuttuneen tai annettu tuki ei hyödytä oppilasta, päivitetään oppimissuunnitelma vastaamaan uutta tilannetta.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Tehostettua tukea annetaan kaikissa kouluissa Tampereen tuen järjestämistä ohjaavien periaatteiden mukaan. Tehostetun tuen käytännöt sekä tuen vaikutusten seuranta ja arviointi kirjataan koulun opetussuunnitelmaan. Yleisen opetussuunnitelman sisällä voidaan käyttää opetuksessa yleisiä painoalueita. Painoalueiden tarkoituksena on auttaa oppilasta ottamaan haltuun opinnoissa etenemisen kannalta välttämättömät sisällöt.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä

Tehostetun tuen oppimissuunnitelman laadinnasta vastaa luokanopettaja tai luokanohjaaja. Suunnitelman laadintaan osallistuu aineenopettaja ja/tai erityisopettaja. Pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman laadinnassa yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää.

Tehostetun tuen vaikutusten seuranta ja arviointi

Kaukajärven koulussa tehostetun tuen seuranta ja arviointi on jatkuvaa ja tehdään yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa. Oppimissuunnitelma tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa. Arviointi ja seuranta kirjataan sähköiseen viestintäjärjestelmään.