Perusopetuksen opetussuunnitelma

7.3 Tehostettu tuki

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti 76. Tehostettu tuki tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä, ja niin kauan kun oppilas sitä tarvitsee. Oppilaan tehostettu tuki suunnitellaan kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Oppilas tarvitsee yleensä myös useampia tukimuotoja. Tehostettu tuki annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin.

Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Esimerkiksi osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu tehostetun tuen aikana. Myös oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan.

Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Tehostetun tuen aikana annettava tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti tehostetun tuen aikana. Mikäli arvioinnin perusteella todetaan tuen tarpeen muuttuneen tai annettu tuki ei hyödytä oppilasta, päivitetään oppimissuunnitelma vastaamaan uutta tilannetta.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Tehostettua tukea annetaan kaikissa kouluissa Tampereen tuen järjestämistä ohjaavien periaatteiden mukaan. Tehostetun tuen käytännöt sekä tuen vaikutusten seuranta ja arviointi kirjataan koulun opetussuunnitelmaan. Yleisen opetussuunnitelman sisällä voidaan käyttää opetuksessa yleisiä painoalueita. Painoalueiden tarkoituksena on auttaa oppilasta ottamaan haltuun opinnoissa etenemisen kannalta välttämättömät sisällöt.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä

Tehostetussa tuessa käytetään samoja tukikeinoja kuin yleisessäkin tuessa, mutta tukea annetaan pitkäkestoisemmin ja laaja-alaisemmin kuin yleisessä tuessa. Lisäksi tehostetun tuen yhtenä tukimuotona voidaan käyttää painoalueopetusta. Painoalueopetuksen sisällöt suunnitellaan opetussuunnitelmassa määritellyistä, oman vuosiluokan keskeisimmistä sisällöistä eli ns. ydinsisällöistä. Tällöin oppilas pyrkii edelleen oman vuosiluokkansa tavoitteisiin; erityiset painoalueet eivät siis voi olla esimerkiksi alempien vuosiluokkien tavoitteita tai sisältöjä. Tässä painoalueittain tapahtuva opiskelu eroaa yksilöllistämisestä, koska yksilöllistämisessä on kyse myös opiskelun tavoitetason madaltamisesta.

Erityiset opetusjärjestelyt tehdään oppilaille, joilla on lääkärinlausuntoon perustuva viranomaispäätös opiskeluiden järjestelyistä toisin. Oppimissuunnitelmaan kirjataan suunnitelma opintojen etenemisestä.

Vuosiluokkiin sitomaton opetus -päätös voidaan tehdä, kun oppilaalla on huomattava määrä terveydellisistä tai muista syistä johtuvia poissaoloja. Oppimissuunnitelmaan kirjataan opintojen etenemissuunnitelma ja suoritukset kirjataan sähköiseen opintorekisteriin.