Perusopetuksen opetussuunnitelma

Kiinan kielen A-oppimäärän vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kiinan kieli A-oppimäärä: sisällöt vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen omassa luokassa. Lähestytään kielen ja kulttuurin ilmiöitä oppilaslähtöisesti. Tuetaan jokaisen omaa kieli- ja kulttuuri-identiteettiä avoimesti ja arvostavasti keskustellen.

Keskustellaan erilaisista tavoista viettää juhlia eri maissa ja kulttuureissa. Tutustutaan kiinalaisiin tapoihin viettää erilaisia juhlia ja juhlapyhiä, kuten uusivuosi, kuufestivaali ja lyhtyjuhla. Tutustutaan kiinalaiseen kulttuuriin esim. ruuan, musiikin, oopperan, kungfun, teekulttuurin, elokuvien ja sarjakuvien kautta.

Tutustutaan kiinalaiseen tapakulttuuriin.

Keskustellaan kiinasta ja muista kielistä: missä niitä voi kuulla ja nähdä ja miltä ne kuulostavat. Tehdään näkyväksi, mitä kieliä osataan, vaikka vain vähän. Mietitään, miten voi ymmärtää tai tulla ymmärretyksi, jos ei ole yhteistä kieltä.

Keskustellaan oppilaiden omista matkakokemuksista ja eri kulttuurien kohtaamisista.

Tutustutaan kiinalaisiin tapoihin viettää erilaisia juhlia ja juhlapyhiä, kuten uusivuosi, kuufestivaali ja lyhtyjuhla. Tutustutaan kiinalaiseen elämäntapaan ja vertaillaan sitä omaan (esim. koulunkäynti).

Tutustutaan kiinalaiseen kulttuuriin esim. musiikin, oopperan, kungfun, teekulttuurin, elokuvien, kiinalaisten satujen, sarjakuvien ja ruoan kautta.

Tutustutaan kiinalaiseen tapakulttuuriin.

Havainnoidaan kiinan kirjoitetun ja puhutun kielen eroavaisuuksia. Korostetaan puhutun kielen ensisijaisuutta.

Havainnoidaan kiinan ja suomen kielen eroja ja yhtäläisyyksiä.

Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä kiinan kielen levinneisyyteen maailmassa. Tutustutaan kiinan kielen eri murteisiin.

Tutustutaan kiinalaiseen kulttuuriin esim. musiikin, oopperan, kungfun, teekulttuurin, elokuvien, ruoan, käsitöiden ja sarjakuvien kautta.

Tutustutaan kiinalaiseen tapakulttuuriin.

Havainnoidaan kiinan, suomen ja muiden kielten eroja ja yhtäläisyyksiä.

Havainnoidaan arvostavaa kielenkäyttöä arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

Keskustellaan erilaisuudesta ja kulttuurien moninaisuudesta elämää rikastuttavana tekijänä. Rohkaistaan kriittiseen ajatteluun avoimessa ja luottamuksellisessa oppimisympäristössä. Pohditaan, millä tavoin kieli yhdistää ja erottaa ihmisiä.

Käytetään monimediaista autenttista materiaalia kulttuurituntemuksen syventämiseksi.

Tutkitaan kiinan kielen globaalia levinneisyyttä.

Tutustutaan kiinalaiseen kulttuuriin esim. musiikin, oopperan, kungfun, teekulttuurin, elokuvien, ruoan, käsitöiden ja sarjakuvien kautta.

Tutustutaan kiinalaiseen tapakulttuuriin.

Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

Pyritään tarjoamaan oppilaille kokemuksia autenttisista vuorovaikutustilanteista esimerkiksi vierailijoiden ja virtuaalivierailujen avulla.

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

Kannustetaan oppilasta käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnistumisista. Vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä ja rohkaistaan häntä käyttämään kiinankielisiä sanoja ilman epäonnistumisen pelkoa.

Käytetään ilmaisuun kannustavia työtapoja, esimerkiksi leikkejä, lauluja, pelejä, draaman keinoja, joissa ei kiinnitetä huomiota virheisiin.

Opetellaan kiinan kieltä monin eri tavoin: toiminnallisesti ja kaikkia eri aisteja käyttäen. Opiskellaan pareittain, pienissä ryhmissä, yksin ja koko luokan kanssa. Opetellaan kuuntelemaan ja puhumaan. Opetellaan eläytymään tilanteisiin ja viestimään koko kehoa käyttäen.

Opetellaan muistiinpainamiskeinoja harjoittelemalla sanoja aihepiireittäin visualisoimalla, esittämällä, ääneen lukemalla, parin kanssa tai itseltä kyselemällä.

Opetellaan käyttämään erilaisia apuvälineitä, kuten aakkosellisia sanastoja ja kappalesanastoja.

Opetellaan tekemään kotitehtäviä säännöllisesti kuuntelemalla, ääneen lukemalla ja toistamalla, itseltä kyselemällä sekä piirtäen ja kirjoittaen. Opetellaan ottamaan vastuu omista tehtävistä ja tekemään ne huolellisesti loppuun. Harjoitellaan itsearviointia.

Vahvistetaan oppilaan opiskelumotivaatiota ja kannustetaan häntä iloitsemaan oppimisesta.

Opetellaan toimimaan yksin ja ryhmissä eri henkilöiden kanssa, auttamaan ja kuuntelemaan toinen toistaan.

Opetellaan kiinan kieltä monin eri tavoin: toiminnallisesti, draaman keinoja ja useita aisteja käyttäen; esim. liikkeen, rytmiikan ja musiikin avulla.

Autetaan oppilasta tunnistamaan vahvuutensa ja löytämään itselleen sopivat ja motivoivat oppimistyylit. Kannustetaan kokeilemaan erilaisia oppimisen tapoja.

Tuetaan oppilaiden monilukutaidon kehittymistä käyttämällä luovasti erilaisia oppimistapoja ja eri medioita.

Harjoitellaan edelleen erilaisia muistiinpainamisen keinoja yksin, pareittain ja ryhmissä kaikkia aisteja ja koko kehoa käyttäen. Opetellaan käyttämään aakkosellisia sanastoja ja sisällysluetteloa opiskelun apuna. Opetellaan käyttämään erilaisia apuvälineitä kuten kuvasanakirjoja.

Opetellaan arvioimaan omia taitoja ja asettamaan tavoitteita. Harjoitellaan vertais- ja itsearviointia.

Vahvistetaan edelleen oppilaan myönteistä asennetta kiinan opiskeluun. Kannustetaan oppilasta iloitsemaan oppimisesta sekä vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä.

Opetellaan ottamaan vastuu omista tehtävistä, saattamaan ne loppuun sekä arvostamaan omaa ja muiden työtä. Harjoitellaan monipuolisia kielenopiskelutaitoja, joihin kuuluvat pari- ja ryhmätyöt sekä itsenäinen työskentely. Tehdään pienimuotoisia yhteistoiminnallisia projektitöitä, joihin kuuluu työn suunnittelu, työnjako, toteutus, jakaminen ja arviointi.

Harjoitellaan sanojen merkitysten päättelyä ja tekstin ymmärtämistä asiayhteyden sekä sanallisen ja visuaalisen kontekstin avulla sekä ennakointistrategioita hyödyntämällä.

Opetellaan käyttämään erilaisia internetin tiedonlähteitä omien tuotosten tekemisessä. Harjoitellaan tekstin ydinaineksen löytämistä. Käytetään erilaisia verkkotyökaluja omien tuotosten tekemiseen ja jakamiseen.

Harjoitellaan omien työskentelytaitojen kuten ryhmä-, pari-, projekti- ja itsenäisen työskentelyn taitojen arviointia sekä kannustavaa vertaispalautetta. Havainnoidaan oman kielitaidon kehitystä.

Vahvistetaan edelleen oppilaan opiskelumotivaatiota. Kannustetaan oppilasta käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnistumisista. Vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä.

Vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, TVT-taitoja sekä vastuuta omasta oppimisesta ja tehtävien loppuun saattamisesta kehitetään kotikansainvälisyyttä hyödyntämällä sekä mahdollisen kansainvälisen yhteistyön avulla.

Käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa esim. erilaisten projekti- ja portfoliotehtävien tekemiseen.

Harjoitellaan vertais- ja itsearviointia.

Opetellaan käyttämään erilaisia verkkotyökaluja omien tuotosten tekemisessä ja jakamisessa. Hyödynnetään esimerkiksi virtuaalivierailuita mahdollistamaan kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Opetellaan arvioimaan omaa kielitaitoa realistisesti ja hyödyntämään rohkeasti omia vahvuuksia. Opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta rakentavasti.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Opetellaan kuulemaan, kuuntelemaan, toistamaan ja vähäisissä määrin puhumaan kiinaa monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat esimerkiksi minä itse, perheeni, kotini ja ystäväni.

Harjoitellaan yksinkertaisia viestintätilanteita, esimerkiksi tervehtimistä, esittäytymistä, nimeämistä, kiittämistä ja pienimuotoisia yksinkertaisia dialogeja arkipäivän tilanteissa.

Sanastoa kuten värejä, ruokasanastoa, eläimiä, numeroita ja sanontoja esim. mieltymyksien kertomista ja tekemisistä kertomista opetellaan laulujen, leikkien ja pelien yhteydessä. Lisäksi niitä harjoitellaan liikettä, rytmiikkaa ja musiikkia käyttäen.

Yksinkertaisia kielen rakenteita ja lausemalleja harjoitellaan suullisesti sanastollisina fraaseina.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä, puherytmiä ja intonaatiota kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen.

Harjoitellaan kiinan kielen sävelkulkua toiminnallisia työtapoja hyödyntäen.

Opetellaan kuulemaan ja kuuntelemaan, toistamaan, puhumaan ja lukemaan ja vähäisissä määrin kirjoittamaan kiinan kieltä.

Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri ja lähiympäristö: perhe, koti, koulunkäynti, arjen toiminnot, ystävät.

Tutustutaan arjen käsitteisiin ja ilmiöihin kuten ruokailuun, arjen rutiineihin, viikonpäiviin ja kellonaikoihin.

Opetellaan perusviestintätaitoja kuten katsekontaktia, vuorottelua, kuuntelemista ja reagointia, joiden harjoittelua eheytetään myös äidinkieleen.

Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita, esimerkiksi, tunteiden ja mielipiteiden ilmaisemista.

Tutustutaan kompensaatiostrategioihin kuten arvuutteluun, elekieleen ja piirtämiseen.

Sanastoa ja kielen rakenteita harjoitellaan suullisesti sanastollisina fraaseina sekä monenlaisten yksinkertaisten tekstien yhteydessä. Sanaston ja rakenteiden opettelua tukevat myös liike, rytmiikka ja musiikki.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti äänensävyjä, ääntämistä ja intonaatiota toistamalla, lukemalla, laulamalla, kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen.

Harjoitellaan kiinan kielen sävelkulkua toiminallisia työtapoja hyödyntäen.

Opetellaan kuulemaan, kuuntelemaan, puhumaan ja lukemaan ja jonkin verran kirjoittamaan kiinan kieltä.

Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri: koti, koulunkäynti, arjen toiminnot, ystävät, vapaa-aika, toiminta lähiympäristössä, oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja ajankohtaisuus. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.

Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan sekä suullisesti että kirjallisesti monenlaisten tekstien yhteydessä. Sanaston ja rakenteiden opettelua tukevat myös liike, rytmiikka ja musiikki.

Tutustutaan monenlaisiin teksteihin monimediaisissa ympäristöissä, esimerkiksi pelit, kalenterit, julisteet, kyltit ja mainokset. Kielitaitoa harjoitellaan viestinnällisessä kontekstissa.

Havainnoidaan kohteliaan kommunikaation peruspiirteitä, esimerkiksi kohteliaita pyyntöjä ja kehotuksia, mielipiteen ilmaisua, kieltäytymistä.

Käytetään autenttisia oppimisympäristöjä ja haetaan verkosta tietoa esimerkiksi nähtävyyksistä, hinnoista ja matkoista.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä ja sävelkulkua kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen.

Opetellaan kuulemaan, kuuntelemaan, puhumaan ja lukemaan ja kirjoittamaan kiinan kieltä.

Laajennetaan aihepiirejä elämästä ja toiminnasta kiinankielisessä ympäristössä ja maailmassa. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus.

Näkökulmana on minä, me sekä maailma ennen ja nyt. Harjoitellaan kertomista menneessä ajassa ja tulevaisuudessa.

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita. Sanastoa ja kielen rakenteita opitaan tutkimalla ja tuottamalla helppoja tekstilajeja, esimerkiksi dialogeja, mainoksia, videoita ja pieniä esitelmiä.

Kielitaitoa harjoitellaan viestinnällisessä kontekstissa yhteistyössä äidinkielen oppiaineen kanssa. Harjaannutaan tunnistamaan kielitiedon käsitteitä, joiden avulla voidaan jäsentää kieltä.

Harjoitellaan kiinan kielen viestintätaitoja toiminnallisesti ikäkauteen sopivilla tavoilla.

Etsitään kiinankielistä aineistoa esimerkiksi lähiympäristöstä ja verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon kiinan kielen levinneisyys.

Oppimista eheytetään oppiaineiden välisellä yhteistyöllä esim. maantiedossa ja historiassa.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä ja sävelkulkua kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen. Hyödynnetään verkon autenttisia oppimisympäristöjä kuten lauluja ja videoita.