Perusopetuksen opetussuunnitelma

7.3.1 Pedagoginen arvio

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Kirjallisessa pedagogisessa arviossa kuvataan

  • oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökulmista

  • oppilaan saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista

  • oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet

  • arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea

  • arvio tehostetun tuen tarpeesta.

Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä laativat kirjallisen pedagogisen arvion. Tarvittaessa arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita. Pedagogisen arvion laatimisessa hyödynnetään oppilaalle jo mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua oppimissuunnitelmaa. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan luvalla.

Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa77. Käsittelyä koskevat tiedot kirjataan opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla, esimerkiksi kirjallisesti laadittuun pedagogiseen arvioon.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Pedagogisen arvion laativat oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä. Laadinnasta vastaa luokanopettaja tai ­luokanohjaaja. Pedagogiseen arvioon kirjataan myös oppilaan ja huoltajan näkemys oppilaan tilanteesta ja tuen tarpeesta. Pedagoginen arvio käsitellään pedagogisen tuen tiimissä moniammatillisessa yhteistyössä oppilashuollon ammattilaisten kanssa. Rehtori hyväksyy pedagogisen arvion. Valmistavasta opetuksesta siirtyvän oppilaan opinto-ohjelma korvaa tarvittaessa pedagogisen arvion perusopetukseen siirryttäessä.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä