Perusopetuksen opetussuunnitelma

Saksan kielen A-oppimäärän vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokille 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Saksan kieli A-oppimäärä: sisällöt vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kulttuuri (L2):

Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen omassa luokassa. Lähestytään kielen ja kulttuurin ilmiöitä oppilaslähtöisesti. Tuetaan jokaisen omaa kieli- ja kulttuuri-identiteettiä avoimesti ja arvostavasti keskustellen.

Keskustellaan erilaisista tavoista viettää juhlia eri maissa ja kulttuureissa. Tutustutaan saksalaisiin juhlapäiviin.

Tutustutaan saksalaiseen kulttuuriin esim. musiikin, elokuvien ja sarjakuvien kautta.

Kielitieto (L1, L2):

Keskustellaan saksasta ja muista kielistä: missä niitä voi kuulla ja nähdä ja miltä ne kuulostavat. Tehdään näkyväksi, mitä kieliä osataan, vaikka vain vähän. Mietitään, miten voi ymmärtää tai tulla ymmärretyksi, jos ei ole yhteistä kieltä.

Havainnoidaan saksan kielelle ominaisia käyttötapoja (esim. henkilöiden puhuttelu ja teitittely).

Kulttuuri (L2):

Keskustellaan oppilaiden omista matkakokemuksista ja eri kulttuurien kohtaamisista.

Tutustutaan saksankielisten alueiden tapoihin viettää erilaisia juhlia ja juhlapyhiä. Tutustutaan saksankielisten elämäntapaan ja vertaillaan sitä omaan (esim. koulunkäynti).

Opitaan tuntemaan niitä Euroopan maita, joissa puhutaan saksaa.

Tutustutaan saksalaiseen kulttuuriin esim. musiikin, elokuvien, pienten tarinoiden, sarjakuvien ja ruoan kautta.

Kielitieto (L1, L2):

Havainnoidaan saksan kirjoitetun ja puhutun kielen eroavaisuuksia. Korostetaan puhutun kielen ensisijaisuutta.

Havainnoidaan saksan ja muiden kielten esim. englannin kielen eroja ja yhtäläisyyksiä.

Kulttuuri (L2):

Pohditaan oman kulttuurin merkitystä itselle ja lähiympäristölle. Keskustellaan erilaisten kulttuurien merkityksestä viestintätavoissamme ja kulttuurien eroavaisuuksista rikkautena sekä ihmisten toistensa ymmärtämisen tärkeydestä vuorovaikutustilanteessa.

Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä saksan kielen levinneisyyteen Euroopassa. Tutustutaan tarkemmin niihin Euroopan maihin, joissa puhutaan saksaa.

Tutustutaan saksalaiseen kulttuuriin esim. musiikin, elokuvien, ruoan, urheilun ja sarjakuvien kautta.

Kielitieto (L1, L2):

Vertaillaan saksan ja muiden kielten esim. englannin kielen eroja ja yhtäläisyyksiä.

Kiinnitetään huomiota kohteliaaseen kielenkäyttöön arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

Kulttuuri (L2):

Keskustellaan erilaisuudesta ja kulttuurien moninaisuudesta elämää rikastuttavana tekijänä. Pohditaan, millä tavoin kieli yhdistää ja erottaa ihmisiä.

Käytetään monipuolisesta autenttista materiaalia kulttuurituntemuksen syventämiseksi.

Tutustutaan saksankieliseen kulttuuriin esim. musiikin, elokuvien, kirjallisuuden, urheilun ja ruoan kautta.

Kielitieto (L1 L2):

Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

Pyritään tarjoamaan oppilaille kokemuksia autenttisista vuorovaikutustilanteista, esimerkiksi ystäväluokkatoiminnan ja vierailijoiden avulla

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

Kannustetaan oppilasta käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnistumisista. Vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä ja rohkaistaan häntä käyttämään saksankielisiä sanoja ilman epäonnistumisen pelkoa.

Käytetään ilmaisuun kannustavia työtapoja, esimerkiksi leikkejä, lauluja, pelejä, draaman keinoja, joissa ei kiinnitetä huomiota virheisiin.

Opetellaan saksan kieltä monin eri tavoin: toiminnallisesti ja kaikkia eri aisteja käyttäen. Opiskellaan pareittain, pienissä ryhmissä, yksin ja koko luokan kanssa. Opetellaan kuuntelemaan ja puhumaan. Opetellaan eläytymään tilanteisiin ja viestimään koko kehoa käyttäen.

Opetellaan mieleenpainamiskeinoja harjoittelemalla sanoja esimerkiksi aihepiireittäin visualisoimalla, esittämällä, ääneen lukemalla, parin kanssa tai itseltä kyselemällä.

Opetellaan käyttämään erilaisia apuvälineitä, kuten aakkosellisia sanastoja ja kappalesanastoja.

Opetellaan tekemään kotitehtäviä säännöllisesti kuuntelemalla, ääneen lukemalla ja toistamalla, itseltä kyselemällä sekä piirtäen ja kirjoittaen. Opetellaan ottamaan vastuu omista tehtävistä ja tekemään ne huolellisesti loppuun. Harjoitellaan vertais- ja itsearviointia.

Vahvistetaan oppilaan opiskelumotivaatiota ja kannustetaan häntä iloitsemaan oppimisesta.

Opetellaan toimimaan yksin ja ryhmissä eri henkilöiden kanssa, auttamaan ja kuuntelemaan toinen toistaan.

Opetellaan saksan kieltä monin eri tavoin: toiminnallisesti, draaman keinoja ja useita aisteja käyttäen.

Autetaan oppilasta tunnistamaan vahvuutensa ja löytämään itselleen sopivat ja motivoivat oppimistyylit. Kannustetaan kokeilemaan erilaisia oppimisen tapoja.

Tuetaan oppilaiden monilukutaidon kehittymistä käyttämällä luovasti erilaisia oppimistapoja ja eri medioita.

Harjoitellaan edelleen erilaisia mieleenpainamisen keinoja yksin, pareittain ja ryhmissä kaikkia aisteja ja koko kehoa käyttäen. Opetellaan käyttämään erilaisia apuvälineitä opiskelun tukena, esim. aakkosellista sanastoa ja sanastosovelluksia.

Opetellaan arvioimaan omia taitoja ja asettamaan tavoitteita. Harjoitellaan vertais- ja itsearviointia.

Vahvistetaan edelleen oppilaan myönteistä asennetta saksan opiskeluun. Kannustetaan oppilasta iloitsemaan oppimisesta sekä vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä.

Opetellaan ottamaan vastuu omista tehtävistä, saattamaan ne loppuun sekä arvostamaan omaa ja muiden työtä. Harjoitellaan monipuolisia kielenopiskelutaitoja, joihin kuuluvat pari- ja ryhmätyöt sekä itsenäinen työskentely. Tehdään pienimuotoisia yhteistoiminnallisia projektitöitä, joihin kuuluu työn suunnittelu, työnjako, toteutus, jakaminen ja arviointi.

Harjoitellaan sanojen merkitysten päättelyä ja tekstin ymmärtämistä asiayhteyden, tuttujen sanojen ja kuvien avulla.

Opetellaan käyttämään erilaisia internetin tiedonlähteitä omien tuotosten tekemisessä. Hyödynnetään erilaisia verkkotyökaluja.

Harjoitellaan omien työskentelytaitojen kuten ryhmä-, pari-, projekti- ja itsenäisen työskentelyn taitojen arviointia sekä kannustavaa vertaisarviointia. Arvioidaan oman kielitaidon kehitystä monipuolisin tavoin. esimerkiksi Eurooppalaisen kielisalkun avulla.

Vahvistetaan edelleen oppilaan opiskelumotivaatiota. Kannustetaan oppilasta käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnistumisista. Vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä.

Vahvistetaan vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, TVT-taitoja sekä vastuuta omasta oppimisesta ja tehtävien loppuun saattamisesta. Käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa esim. erilaisten projekti- ja portfoliotehtävien tekemiseen.

Hyödynnetään kotikansainvälisyyttä sekä mahdollisia kansainvälisiä kontakteja.

Harjoitellaan vertais- ja itsearviointia monipuolisin tavoin esimerkiksi Eurooppalaisen kielisalkun avulla.

Opetellaan käyttämään erilaisia internetin tiedonlähteitä omien tuotosten tekemisessä. Käytetään erilaisia verkkotyökaluja omien tuotosten tekemiseen ja jakamiseen.

Opetellaan arvioimaan omaa kielitaitoa realistisesti ja hyödyntämään rohkeasti omia vahvuuksia. Opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta rakentavasti.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Opetellaan kuulemaan, toistamaan ja tunnistamaan saksankielisiä sanoja ja sanontoja sekä jonkin verran kirjoittamaan saksan kieltä. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, kotini ja ystäväni.

Harjoitellaan yksinkertaisia

kielenkäyttötilanteita, esimerkiksi tervehtimistä, esittäytymistä, nimeämistä, kiittämistä ja puhumista yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa.

Sanastoa kuten värejä, eläimiä, numeroita ja sanontoja esim. mieltymyksien kertomista ja tekemisistä kertomista opetellaan laulujen, leikkien ja pelien yhteydessä. Lisäksi niitä harjoitellaan liikettä, rytmiikkaa ja musiikkia käyttäen.

Yksinkertaisia kielen rakenteita ja lausemalleja harjoitellaan suullisesti sanastollisina fraaseina.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä, puherytmiä ja intonaatiota kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen.

Opetellaan kuulemaan, toistamaan, puhumaan ja lukemaan ja jonkin verran myös kirjoittamaan saksan kieltä.

Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri: perhe, koti, koulunkäynti, arjen toiminnot, ystävät. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.

Tutustutaan arjen käsitteisiin ja ilmiöihin kuten ruokailuun, arjen rutiineihin, viikonpäiviin ja kellonaikoihin.

Opetellaan perusviestintätaitoja kuten vuorottelua, kuuntelemista ja reagointia.

Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita, kuten tunteiden ja mielipiteiden ilmaisemista.

Tutustutaan kielen eri ilmaisumahdollisuuksiin, kuten arvuutteluun, elekieleen ja piirtämiseen.

Sanastoa ja kielen rakenteita harjoitellaan suullisesti sanastollisina fraaseina sekä monenlaisten yksinkertaisten tekstien yhteydessä. Sanaston ja rakenteiden opettelua tukevat myös liike, rytmiikka ja musiikki.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti äänensävyjä, ääntämistä ja intonaatiota toistamalla, lukemalla, laulamalla, kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen.

Opetellaan kuulemaan, kuuntelemaan, puhumaan ja lukemaan ja jonkin verran kirjoittamaan saksan kieltä.

Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri: koti, koulunkäynti, arjen toiminnot, ystävät, vapaa-aika, toiminta lähiympäristössä, oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja ajankohtaisuus. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.

Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan suullisesti monenlaisten tekstien yhteydessä. Sanaston ja rakenteiden opettelua tukevat myös liike, rytmiikka ja musiikki.

Tutkitaan monenlaisia tekstilajeja erilaisissa ympäristöissä, esimerkiksi kalentereita, julisteita ja mainoksia. Kielitietoa harjoitellaan viestinnällisin keinoin.

Havainnoidaan kohteliaan kommunikaation peruspiirteitä, esimerkiksi kohteliaita pyyntöjä ja kehotuksia, mielipiteen ilmaisua, kieltäytymistä.

Käytetään autenttisia oppimisympäristöjä ja haetaan verkosta tietoa liittyen saksankielisiin maihin ja niissä matkailuun.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä puherytmiä ja intonaatiota kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen.

Opetellaan kuulemaan, kuuntelemaan, puhumaan ja lukemaan ja kirjoittamaan saksan kieltä.

Laajennetaan aihepiirejä elämästä ja toiminnasta saksankielisessä ympäristössä ja maailmassa. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus.

Näkökulmana on minä, me sekä maailma ennen ja nyt. Harjoitellaan kertomista nykyhetkessä ja menneessä ajassa.

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia kuten haastattelua. Sanastoa ja kielen rakenteita opitaan tutkimalla ja tuottamalla monenlaisia tekstilajeja, esimerkiksi dialogeja, mainoksia, videoita ja pieniä esitelmiä.

Kielitietoa opetellaan viestinnällisessä kontekstissa oman äidinkielen kanssa. Harjaannutaan tunnistamaan kielitiedon käsitteitä, joiden avulla voidaan jäsentää kieltä.

Kiinnitetään huomiota ilmaisu- ja esiintymistaitojen harjoitteluun.

Etsitään saksankielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä ja verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon saksan kielen levinneisyys.

Oppimista eheytetään oppiaineiden välisellä yhteistyöllä.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä, puherytmiä ja intonaatiota kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen. Hyödynnetään autenttisia oppimisympäristöjä kuten lauluja ja videoita.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä