Perusopetuksen opetussuunnitelma

Käsityön vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Käsityö: sisällöt vuosi luokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Ideointi

S1 Ideointi

S1 Ideointi

S1 Ideointi

Oppilasta rohkaistaan keksimään omia innostavia ideoita.

Oppilasta ohjataan etsimään omasta elämästään konkreettisia tilanteita, joihin hän opettelee pohtimaan käsityöllistä ratkaisua.

Moniaististen havaintojen ja virikkeiden äärellä oppilaassa pyritään herättämään ajatus tai mielikuva, jonka pohjalta hän voi ideoida.

Ideoinnin kehittymiseksi havainnoidaan ja analysoidaan rakennettuja ja luonnon ympäristöjä.

Ideoinnin pohjana käytetään oppilaan omaa kokemusta ja mielikuvitusta.

Oppilasta rohkaistaan keksimään yksin tai yhdessä innostavia ideoita ja uskomaan niihin. Oppilasta myös rohkaistaan yhdistämään käsityö omaan elinpiiriin.

Harjaannutaan huomaamaan tutussa ympäristössä tilanteita, joihin voidaan hakea ratkaisua käsityön keinoin.

Moniaististen havaintojen ja virikkeiden äärellä oppilasta ohjataan ilmaisemaan itseään käsityönsä avulla.

Oppilasta kannustetaan keksimään ja uskomaan omiin innostaviin ideoihinsa sekä yhdistämään käsityö omaan elinpiiriin.

Ideoinnissa käytetään apuna moniaistisia havaintoja ja virikkeitä.

Ideoinnin lähtökohtana käytetään oppilaan omia kokemuksia ja mielikuvia.

Ideoinnin perustaksi havainnoidaan ja analysoidaan rakennettuja ja luonnon ympäristöjä.

Ideoinnin vahvistamiseksi tutustutaan erilaisiin kulttuureihin.

Oppilasta kannustetaan keksimään omia innostavia ideoita yhdistäen käsityö omaan elämään.

Ideoinnissa käytetään apuna moniaistisia havaintoja ja virikkeitä, joiden avulla herää käsityön avulla ilmaistava ajatus, tunne, haave tai mielikuva.

Ideoinnin perustaksi havainnoidaan ja analysoidaan rakennettuja ja luonnon ympäristöjä.

Ideoinnissa oppilasta kannustetaan etsimään konkreettisia kehittämiskohteita, joihin opetellaan pohtimaan ratkaisua käsityön keinoin.

Ideoinnin vahvistamiseksi oppilas etsii itseään kiinnostavia kulttuurikokemuksia.

S2 Suunnittelu

S2 Suunnittelu

S2 Suunnittelu

S2 Suunnittelu

Esitellään erilaisia käsityötaitoja ja käsityön mahdollisuuksia sosiaalisen median, museoiden, näyttelyiden tai vierailujen avulla.

Oppilasta ohjataan tunnistamaan käsityöprosessin vaiheet: suunnittelu, joka sisältää alkumielikuvan ja ideoinnin, tekeminen ja arviointi sekä dokumentointi.

Suunnittelun oppimiseksi havainnoidaan ja analysoidaan esineitä: muoto, pinta, koko, väri, materiaali ja niiden merkitys tuotteen käytölle ja ulkoasulle.

Oppilasta ohjataan huomioimaan suunnittelussa tuotteen käyttö ja käytettävissä olevat materiaalit, työvälineet sekä taloudellisuus.

Oppilasta ohjataan pohtimaan tutkien ja kokeillen, yksin tai ryhmässä, mikä on järkevä valmistustapa ja työjärjestys.

Harjoitellaan esittämään suunnitelma sanallisesti ja kuvallisesti.

Oppilaita ohjataan tutustumaan erilaisiin käsityötaitoihin ja käsityön mahdollisuuksiin: sosiaalinen media, museot, näyttelyt tai vierailut.

Tiedetään käsityöprosessin vaiheet: suunnittelu sisältäen alkumielikuvan ja ideoinnin, tekeminen ja arviointi sekä dokumentointi.

Suunnittelun oppimiseksi havainnoidaan ja analysoidaan esineitä: muoto, pinta, koko, väri, materiaali sekä niiden merkitys tuotteen käytölle, ulkoasulle ja valmistukselle.

Harjoitellaan huomioimaan suunnittelussa tuotteen käyttö ja sen ilmaiseva viesti.

Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.

Harjoitellaan esittämään suunnitelma sanallisesti ja kuvallisesti.

Oppilasta kannustetaan tutustumaan erilaisiin käsityötaitoihin ja käsityön mahdollisuuksiin sosiaalinen median, museoiden, näyttelyiden tai vierailujen avulla.

Opetellaan hallitsemaan käsityöprosessin vaiheet: suunnittelu sisältäen alkumielikuvan ja ideoinnin, valmistaminen ja arviointi sekä dokumentointi.

Korostetaan, että suunnittelu ideointeineen on käsityöprosessin lähtökohta ja käsityön valmistamista ohjaava tekijä. Korostetaan myös, että arviointia tapahtuu koko prosessin ajan.

Suunnittelun oppimiseksi havainnoidaan ja analysoidaan esineitä: muoto, pinta, koko, väri, materiaali sekä niiden merkitys tuotteen käytölle, ulkoasulle, valmistukselle ja tuotteen ekologiselle kaarelle.

Harjoitellaan huomioimaan suunnittelussa tuotteen käyttö, viesti/merkitys ja ekologia.

Harjoitellaan kolmiulotteisen kappaleen kuvaamista sekä kuvantojen piirtämistä.

Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti tai visuaalisesti sekä numeerisesti.

Oppilasta kannustetaan tutustumaan erilaisiin käsityötaitoihin ja käsityön mahdollisuuksiin sosiaalisen median, museoiden, näyttelyjen tai vierailujen avulla.

Korostetaan, että suunnittelu ideointeineen on käsityöprosessin lähtökohta ja käsityön valmistamista ohjaava tekijä sekä sitä, että arviointia tapahtuu koko prosessin ajan.

Opetellaan hallitsemaan ja soveltamaan käsityöprosessin vaiheita: suunnittelu (sisältäen alkumielikuvan ja ideoinnin), valmistaminen, arviointi ja dokumentointi.

Suunnittelun oppimiseksi havainnoidaan ja analysoidaan esineitä: muoto, pinta, koko, väri, materiaali ja niiden merkitys tuotteen käytölle, ulkoasulle, viestille, valmistukselle, ekologiselle kaarelle ja taloudellisuudelle.

Harjoitellaan huomioimaan työssä ja työskentelyssä tarvittavia taitoja ja tietoja, tekemään kokeiluja sekä hakeutumaan itsenäisesti eri lähteiden äärelle: esim. internet, kirjat, ohjeet, ulkopuoliset asiantuntijat.

Oppilasta ohjataan selvittämään käytettävissä olevat soveltuvat materiaalit ja työvälineet sekä käyttämään niitä taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Oppilasta ohjataan suunnittelemaan järkevä valmistustapa ja työjärjestys.

Suunnitelma valmistetaan ja esitetään tieto- ja viestintäteknologian avulla.

Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.

S3 Kokeilu

S3 Kokeilu

S3 Kokeilu

S3 Kokeilu

Oppilasta ohjataan huomioimaan suunnittelussaan omat tekemisen taidot.

Oppilasta ohjataan tekemään kokeiluja materiaaleilla, työvälineillä ja -menetelmillä.

Perehdytään yksin tai ryhmässä työn valmistamiseen tarvittaviin taitoihin, valmistustapaan ja työjärjestykseen.

Oppilasta ohjataan etsimään tietoa tekemisestä sekä selvittämään käytettävissä olevat soveltuvat materiaalit ja työvälineet sekä hakemaan tietoa niiden ominaisuuksista.

Oppilasta autetaan huomaamaan käsityössä tarvittavat taidot ja tiedot, tekemään kokeiluja sekä käyttämään eri lähteitä yksin tai ryhmässä.

Oppilasta ohjataan selvittämään käytettävissä olevat soveltuvat materiaalit ja työvälineet sekä käyttämään niitä taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Oppilasta autetaan pohtimaan tutkien ja kokeillen yksin tai ryhmässä, mikä on järkevä valmistustapa ja työjärjestys.

Oppilasta autetaan huomaamaan käsityössä tarvittavat taidot ja tiedot, tekemään kokeiluja sekä käyttämään eri lähteitä yksin tai ryhmässä.

Oppilasta ohjataan selvittämään käytettävissä olevat soveltuvat materiaalit ja työvälineet sekä käyttämään niitä taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Oppilasta autetaan pohtimaan tutkien ja kokeillen yksin tai ryhmässä, mikä on järkevä valmistustapa ja työjärjestys.

S4 Tekeminen

S4 Tekeminen

S4 Tekeminen

S4 Tekeminen

Oppilasta ohjataan tutustumaan käsityön merkitykseen ihmisen kasvulle ja hyvinvoinnille.

Oppilaalle tarjotaan kokemuksia sujuvasta ja rauhallisesta työskentelystä sekä onnistuneen työskentelyn tuomasta hyvän olon tunteesta.

Työstetään puuta, metallia ja muovia erilaisin menetelmin: mitataan, sahataan, höylätään, hiotaan, liitetään, naulataan ja harjoitellaan tekemään pintakäsittelyä.

Tutustutaan elektroniikkaan rakentamalla avoin ja suljettu virtapiiri.

Lankaa työstetään virkkaamalla ja

kangasta työstetään ompelemalla ompelukoneella.

Harjoitellaan kuvioimaan tekstiiliä kirjomalla koneompelein ja painamalla tai maalaamalla kankaalle.

Harjoitellaan tuntemaan erilaisia materiaaleja, kuten puu, metalli, muovi, kangas, lanka, puuvillakuitu.

Tutustutaan käytettävään materiaaliin ja tekniikkaan liittyviin termeihin, esimerkiksi virkkausmerkkeihin.

Tutustutaan käsityössä käytettävän materiaalin syntymiseen, jalostamiseen, ominaisuuksiin, käyttöön sekä kierrättämiseen ja käytöstä poistamiseen. Kiinnitetään huomiota ekologisesti ja eettisesti kestävään tuotantoon.

Harjoitellaan käyttämään sallittuja koneita turvallisesti. Opetellaan lajittelemaan käsityön jätteet.

Oppilasta ohjataan kiinnittämään huomiota käsityön merkitykseen ihmisen kasvulle ja hyvinvoinnille.

Harjoitellaan mittaamista ja mittojen merkitsemistä suunnitelmaan.

Työstetään puuta, metallia ja muovia sahaamalla, höyläämällä, hiomalla, liittämällä, naulaamalla ja pintakäsittelyllä.

Tutustutaan elektroniikkatyöhön opettelemalla juottamaan.

Kuitua työstetään huovuttamalla,

lankaa työstetään kutomalla ja

kangasta työstetään ompelemalla ompelukoneella.

Perehdytään erilaisiin materiaaleihin kuten puuhun, metalliin, muoviin, kankaaseen, lankaan, pellavakuituun sekä niiden valmistusmenetelmiin ja ominaisuuksiin.

Tutustutaan materiaaliin ja tekniikkaan liittyviin termeihin, kuten loimi, kude, sauma, päärme, kaava, anturit, toimilaitteet.

Tutustutaan käsityössä käytettävän materiaalin syntymiseen, jalostamiseen, ominaisuuksiin, käyttöön sekä kierrättämiseen ja käytöstä poistamiseen.

Tutustutaan ekologisesti ja eettisesti kestävän tuotannon perusajatuksiin.

Harjoitellaan käyttämään sallittuja koneita turvallisesti.

Oppilasta autetaan ymmärtämään käsityön merkitys ihmisen hyvinvoinnille.

Saadaan kokemuksia sujuvasta ja rauhallisesta työskentelystä sekä onnistuneen työskentelyn tuomasta hyvän olon tunteesta.

Puuta, metallia ja muovia työstetään mittaamalla, poraamalla, sorvaamalla, höyläämällä, taivuttamalla, pakottamalla, takomalla, hiomalla, liimaamalla, ruuvaamalla, muokkaamalla lämmön avulla sekä pintakäsittelyillä.

Elektroniikkaan tutustutaan piirilevyn poraamisen ja komponenttien juottamisen avulla.

Harjoitellaan robotin ja/tai automaatiojärjestelmän ohjausta käyttäen apuna jotain oppimisalustaa.

Lankaa työstetään neulomalla ja

kangasta työstetään ompelemalla.

Tekstiilejä kuvioidaan värjäämällä.

Opetellaan tunnistamaan kotimaisia puulajeja (koivu, mänty), tekstiilimateriaaleja (silkki), metalleja (teräs, alumiini, kupari) ja muoveja (kerta- ja kestomuovit). Oppilasta ohjataan perehtymään näiden materiaalien valmistusmenetelmiin, käyttötapoihin ja ominaisuuksiin.

Oppilasta ohjataan työstämään materiaaleja tarkoituksenmukaisilla menetelmillä.

Tutustutaan materiaaleihin ja tekniikoihin liittyviin termeihin.

Oppilasta ohjataan käyttämään sallittuja koneita itsenäisesti ja turvallisesti.

Oppilas selvittää kodin kulutustapoja ja tutustuu Tampereen jätteenkierrätykseen.

Oppilasta autetaan ymmärtämään käsityön merkitys ihmisen hyvinvoinnille.

Saadaan kokemuksia sujuvasta ja rauhallisesta työskentelystä sekä sujuvan työskentelyn tuomasta hyvän olon tunteesta.

Puuta, metallia ja muovia työstetään liittämällä, niittaamalla, pistehitsaamalla tai muulla tavoin. Muovia työstetään materiaalia lisäävällä tavalla, esim. 3D-tulostus.

Harjoitellaan elektroniikkarakentelua sekä robotin ja/tai automaatiojärjestelmän ohjausta käyttäen apuna oppimisalustaa.

Lankaa työstetään neulomalla ja punomalla tai solmeilemalla.

Kangasta työstetään ompelemalla. Harjoitellaan kaavan käyttöä.

Opetellaan tunnistamaan kotimaisia puulajeja (koivu, mänty), tekstiilikuituja (tekokuidut) sekätekstiilirakenteita, metalleja (teräs, alumiini, kupari) ja muoveja (kerta- ja kestomuovit). Perehdytään näiden materiaalien valmistusmenetelmiin ja ominaisuuksiin.

Työstetään materiaaleja tarkoituksenmukaisilla menetelmillä. Tutustutaan materiaaleihin ja tekniikoihin liittyviin termeihin. Tutustutaan neulonnan symboleihin ja elektroniikan komponentteihin.

Oppilasta ohjataan käyttämään sallittuja koneita tarkoituksenmukaisesti niiden ominaisuuksia hyödyntäen.

Selvitetään kiertotalouden mahdollisuuksia suhteessa käsityöhön.

S5 Soveltaminen

S5 Soveltaminen

S5 Soveltaminen

S5 Soveltaminen

Suunnittelun perustaksi tutkitaan erilaisia mekanismeja ja luonnonlakeja, kuten esim. ristikko-, kenno-, palkki- ja silmukkarakenteet, sähkön ja lämmön johtuminen.

Harjoitellaan kiinnittämään huomiota käsityöhön liittyviin riskeihin ja vaaroihin sekä opetellaan suojautumaan niiltä.

Perehdytään työmenetelmien turvallisuuteen niin, että voidaan harkinnan mukaan käyttää työvälineitä tuotteiden valmistamisessa.

Opitaan vastuuntuntoista työskentelyä opettelemalla huolehtimaan omista ja koulun opiskeluvälineistä, luokan järjestyksestä ja siisteydestä sekä oman tuotteen asiallisesta säilyttämisestä.

Suunnittelun perustaksi tutkitaan erilaisia mekanismeja ja luonnonlakeja.

Harjoitellaan tunnistamaan käsityöhön liittyviä riskejä ja vaaroja sekä harjoitellaan niiltä suojautumista.

Ymmärretään työmenetelmien turvallisuuden merkitys siten, että osataan käyttää harkiten työvälineitä tuotteiden valmistamisessa.

Opitaan vastuuntuntoista työskentelyä opettelemalla huolehtimaan omista ja koulun opiskeluvälineistä, luokan järjestyksestä ja siisteydestä sekä oman tuotteen asiallisesta säilyttämisestä.

Suunnittelun perustaksi tutkitaan erilaisia mekanismeja ja luonnonlakeja.

Oppilasta ohjataan tutustumaan tuotteen valmistusmateriaaleihin, valmistuspaikkaan, tuotantokustannuksiin ja kulutustapaan sekä pohtimaan niitä kestävästä ympäristön, ihmisen ja talouden näkökulmasta.

Tunnistetaan käsityöhön liittyviä riskejä ja vaaroja sekä suojaudutaan melun, valon, lämmön, terävien kappaleiden ja kemikaalien varalta.

Työmenetelmien turvallisuuteen perehdytään siten, että voidaan harkinnan mukaan käyttää työvälineitä tuotteiden valmistamisessa.

Oppilasta ohjataan työskentelemään vastuuntuntoisesti, huolehtimaan omista ja koulun opiskeluvälineistä, luokan järjestyksestä ja siisteydestä sekä oman tuotteen asiallisesta säilyttämisestä.

Tutustutaan tuotteen valmistusmateriaaleihin, valmistuspaikkaan, tuotantokustannuksiin ja kulutustapaan sekä pohditaan niitä kestävästä ympäristön, ihmisen ja talouden näkökulmasta.

Oppilasta autetaan tunnistamaan käsityöhön liittyviä riskejä ja vaaroja sekä suojautumaan melulta, valolta, lämmöltä, teräviltä kappaleilta ja kemikaaleilta.

Perehdytään työmenetelmien turvallisuuteen siten, että voidaan harkinnan mukaan käyttää työvälineitä ja -tapoja tuotteiden valmistamisessa.

Oppilasta ohjataan työskentelemään vastuuntuntoisesti, huolehtimaan omista ja koulun opiskeluvälineistä, luokan järjestyksestä ja siisteydestä sekä oman tuotteen asiallisesta säilyttämisestä.

Tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen työskentelykulttuuriin.

S6 Dokumentointi ja arviointi

S6 Dokumentointi ja arviointi

S6 Dokumentointi ja arviointi

S6 Dokumentointi ja arviointi

Tutustutaan dokumentoinnin merkitykseen käsityöprosessin kuvaajana.

Harjoitellaan käsityön suunnittelun ja työskentelyn vaiheiden kuvailemista ja kuvaamista. Esitellään omia ja yhdessä tehtyjä arviointeja toisille.

Oppilasta ohjataan tarkastelemaan kokonaista käsityötä sen kaikissa vaiheissa.

Arvioinnin yhteydessä pohditaan käsityöhön, käsityöprosesseihin ja käsityötuotteeseen liittyviä arvoja.

Dokumentoidaan piirtäen ja kertoen suunnitelmasta ja käytetään yksinkertaista tieto- ja viestintäteknologiaa.

Saadaan kokemusta dokumentoinnin merkityksestä arvioinnin apuvälineenä.

Harjoitellaan suunnittelun, työskentelyn vaiheiden ja arvioinnin esittämistä sekä valmiin työn esittelyä digitaalisesti.

Ohjataan oppilasta tarkastelemaan käsitysprosessia sen kaikissa vaiheissa kannustavasti sekä korostamaan onnistumisia ja esittämään tarpeellisia muutoksia.

Arvioinnin yhteydessä ohjataan oppilasta pohtimaan yksin ja yhdessä käsityöhön, käsityöprosesseihin ja käsityötuotteeseen liittyviä arvoja.

Dokumentoidaan piirtäen ja kertoen suunnitelmasta ja käytetään yksinkertaista tieto- ja viestintäteknologiaa.

Oppilasta autetaan ymmärtämään dokumentoinnin merkitys käsityöprosessin kuvaajana, arvioinnin apuvälineenä ja tallentajana.

Harjoitellaan kokonaisen käsityöprosessin dokumentointia sähköisellä alustalla.

Ohjataan oppilasta tarkastelemaan käsityöprosessia sen kaikissa vaiheissa sekä korostamaan onnistumisia ja esittämään tarpeellisia muutoksia.

Arvioinnin yhteydessä pohditaan käsityöhön, käsityöprosesseihin ja käsityötuotteeseen liittyviä arvoja.

Dokumentoidaan käsityöprosessi tieto- ja viestintäteknologiaa hyväksikäyttäen.

Oppilasta autetaan ymmärtämään dokumentoinnin merkitys käsityöprosessin kuvaajana, arvioinnin apuvälineenä ja tallentajana.

Oppilasta autetaan hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi, dokumentoimaan ja ylläpitämään esim. sähköistä oppimispäiväkirjaa.

Kannustetaan oppilasta korostamaan onnistumisia ja esittämään tarpeellisia muutoksia käsityöprosessin kaikissa vaiheissa.

Arvioinnin yhteydessä pohditaan käsityöhön, käsityöprosesseihin ja käsityötuotteeseen liittyviä arvoja.

Oppilas dokumentoi piirtäen, kuvaten ja kirjoittaen käsityöprosessinsa tieto- ja viestintäteknologiaa hyväksikäyttäen.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä