Perusopetuksen opetussuunnitelma

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä on ottaa huomioon oppilaiden erilaiset edellytykset ja tar-peet käsityön opiskeluun ja tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi käytettävien oppimis-ympäristöjen, työtapojen ja oppimistehtävien valinnassa. Oppilasta tuetaan kehittämään käsityöllisiä tai-tojaan joustavasti itselleen sopivalla tavalla ja kannustetaan nauttimaan tekemisestään. Käsityössä tue-taan oppilaiden omia ratkaisuja sekä vahvistetaan uutta luovan tiedon rakentamista ja käyttöönottoa yksin tai yhdessä muiden kanssa. Ohjaukselle ja tuelle varataan riittävästi aikaa.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä