Perusopetuksen opetussuunnitelma

Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen.

S1

L1, L3

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja

S1

L1, L3, L4

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.

S1

L3

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.

S1

L3

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.

S1

L3

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä.

S1

L3

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.

S1

L3, L6, L7

Sosiaalinen toimintakyky

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.

S2

L2, L3, L6, L7

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

S2

L2, L6, L7

Psyykkinen toimintakyky

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja.

S3

L1, L2, L3

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.

S3

L1, L2

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä

Tavoitteet alakoulun 3-6. liikuntapainotusluokille

- Liikuntataitojen syventäminen.

- Oppilaiden omaa harrastuneisuutta voidaan hyödyntää opetustilanteissa ja pyritään luomaan avoin ja ennakkoluuloton asenne erilaisia liikuntamuotoja kohtaan.

- Tuetaan monipuolista liikuntaharrastuneisuutta tarjoamalla erilaisia liikuntakokemuksia.

- Oppilaiden liikuntaosaamista tuetaan liikkumistaitojen lisäksi liikuntatietämyksellä, levon merkitys, ravinto ja terveelliset elintavat sekä liikkujan arjen rytmitys.

- Opetus toteutetaan leikinomaisesti kannustavassa ilmapiirissä ja mahdollisuuksien mukaan kokeillaan harvinaisempiakin liikuntamuotoja.

- Liikunnallisten opetusmenetelmien integroiminen muihin oppiaineisiin mahdollisuuksien mukaan.