Perusopetuksen opetussuunnitelma

7.4 Erityinen tuki

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Oppilaan itsetuntoa, opiskelumotivaatiota ja mahdollisuutta kokea onnistumisen ja oppimisen iloa vahvistetaan. Samoin tuetaan oppilaan osallisuutta ja vastuunottoa opiskelusta.

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta80 . Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostavat järjestelmällisen kokonaisuuden. Käytettävissä ovat kaikki perusopetuslain mukaiset tukimuodot. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityistä tukea saava oppilas opiskelee joko oppiaineittain tai toiminta-alueittain. Mikäli oppilas opiskelee oppiaineittain, hän opiskelee eri oppiaineissa joko yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti.

Sellaiselle oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, annetaan erityisopetusta hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. Erityisopetukseen sisältyvillä pedagogisilla ratkaisuilla pyritään ensisijaisesti turvaamaan oppilaan oppiminen. Pedagogiset ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi opetukseen ja työtapoihin tai valittaviin materiaaleihin ja välineisiin. Nämä vaihtelevat oppimisen tavoitteiden ja sisältöjen sekä oppilaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus saada oppimisensa tueksi tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta myös osana erityisopetusta.

Oppimista tukevien erityisopetuksen pedagogisten ratkaisujen lisäksi erityistä tukea saavalla oppilaalla on oikeus myös muuhun tukeen. Tällaista muuta tukea ovat esimerkiksi ohjaus, yksilökohtainen oppilashuolto, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Erityinen tuki pyritään järjestämään ensisijaisesti oppilaan omassa koulussa. Erityistä tukea yleisopetuksen yhteydessä annetaan kaikissa kouluissa Tampereen tuen järjestämistä ohjaavien periaatteiden mukaan. Mikäli omassa koulussa annettava tuki ei riitä, pyritään erityinen tuki järjestämään oppilaan omalla koulupolulla. Erityisen tuen käytännön järjestelyt, tuen toteutumisen seuranta ja arviointi suunnitellaan ja kirjataan koulun opetussuunnitelmaan. Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) kuvataan järjestelyt, joilla erityisluokalla opiskelevalle oppilaalle mahdollistetaan opetus yleisopetuksen yhteistyöluokassa sen mukaan kuin oppilaan opetuksen ja tuen järjestäminen edellyttää.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä

Oppilaalle, jolla on erityisen tuen päätös, laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Kaukajärven koulussa sen laadinnasta vastaa erityisluokanopettaja tai luokanopettaja/luokanohjaaja. Suunnitelman laadintaan osallistuu aineenopettaja ja/tai erityisopettaja. HOJKS:n laadintaan käytetään Tampereen kaupungin sähköistä viestintäjärjestelmää.

Oppilas voi opiskella integroituna yleisopetuksen luokassa tai erityisluokassa. Erityisen tuen käytännön järjestelyt kuvataan oppilaan HOJKS:ssa. Erityisen tuen oppilaille, jotka opiskelevat erityisluokassa, nimetään yleisopetuksen integraatioluokka.

Erityisen tuen toteutumisen seuranta ja arviointi

Tuen seuranta ja arviointi on jatkuvaa ja tehdään yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa.