Perusopetuksen opetussuunnitelma

7.4.1 Pedagoginen selvitys

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on tehtävä oppilaasta pedagoginen selvitys81. Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tuen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Opetuksen järjestäjän päättämä toimielin, viranhaltija tai työntekijä hankkii

  • oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta kirjallisen selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä

  • oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehdyn kirjallisen selvityksen oppilaan saamasta tehostetusta tai erityisestä tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta.

Näiden kahden selvityksen perusteella opetuksen järjestäjä tekee kirjallisen arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Selvitysten ja niiden pohjalta laaditun arvion muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan pedagogiseksi selvitykseksi.82

Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan

  • oppilaan oppimisen eteneminen

  • oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökulmista

  • oppilaan saama tehostettu tai erityinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista

  • oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet

  • arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea

  • arvio erityisen tuen tarpeesta

  • arvio ja perustelut sille, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän.

Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään oppilaasta aiemmin laadittua pedagogista arviota ja oppilaan oppimissuunnitelmaa. Jos oppilas on jo saanut erityistä tukea, hyödynnetään aiemmin laadittua pedagogista selvitystä ja HOJKSia. Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, myös niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Mikäli tehostetulla tuella ei pystytä riittävästi vastaamaan oppilaan tuen tarpeisiin, laaditaan pedagoginen selvitys. Pedagogisen selvityksen laatimisesta vastaa luokanopettaja, luokanohjaaja tai erityisluokanopettaja. Pedagoginen selvitys tehdään yhteistyössä oppilasta opettavien opettajien, oppilaan ja huoltajien kanssa. Heidän näkemyksensä oppilaan tilanteesta ja tuen tarpeesta kirjataan selvitykseen. Asiakirja käsitellään pedagogisen tuen tiimissä moniammatillisessa yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Rehtori hyväksyy pedagogisen selvityksen. Pedagogisen selvityksen perusteella laaditaan suositus erityisen tuen päätökseksi. Selvitys ja suositus käsitellään oppilaan ja huoltajan kanssa hallintolain mukaisin menettelytavoin.