Perusopetuksen opetussuunnitelma

13.4.4.3.1 Vieras kieli, A1 -oppimäärä englanti

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Vuosiluokkaistetut A1-englannin opetuksen tavoitteet, oppimisen tavoitteet ja opetuksen sisällöt 1. luokan lopussa

Opetuksen tavoitteet vuosiluokan 1 lopussa

Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen tavoitteet vuosiluokan 1 lopussa

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet vuosiluokan 1 lopussa

Laaja-alainen osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 tutustua koulun ja lähiympäristön kieliin ja kulttuureihin. Ohjata oppilasta havainnoimaan omaa ja kohdekieltä.

Oppilas oppii tiedostamaan kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta arjessaan sekä havainnoimaan omaa ja kohdekieltä.

(tavoitetta ei arvioida)

S1 Pohditaan yhdessä, mitä kieliä koulussa, kotona ja lähiympäristössä puhutaan ja opiskellaan. Tutustutaan näihin kieliin liittyviin kulttuureihin. Keskustellaan eri kielten yhtäläisyyksistä ja eroista.

Opetuksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia tutustua eri kieliin ja kulttuureihin hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi oppilaiden omia kokemuksia ja verkkoyhteyksiä.

L1, L2, L5, L7

T2 ohjata oppilasta arvostamaan omaa kielitaustaansa sekä kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta

Oppilas oppii arvostamaan omaa kielitaustaansa sekä eri kieliä ja kulttuureja.

(tavoitetta ei arvioida)

S1 Tutustutaan yhdessä kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen omassa lähiympäristössä.

L1, L2

Kielenopiskelutaidot

T3 Tarjota oppilaille mahdollisuuksia harjoitella yhteistyötä muiden oppilaiden kanssa ja toimia ryhmässä.

Oppilas harjoittelee yhteistyö- ja ryhmätyötaitoja.

S2 Harjoitellaan tekemään yhteistyötä ja työskentelemään pareittain ja ryhmissä.

L1, L2, L6

T4 Ohjata ja rohkaista oppilasta tekemään havaintoja kielistä ja kielenkäytöstä.

Oppilas tekee havaintoja kielistä ja kielenkäytöstä. Oppilas arvaa ja päättelee rohkeasti kohdekielisten sanojen ja ilmausten merkityksiä.

(tavoitetta ei arvioida)

S2 Havainnoidaan pääsääntöisesti puhuttua kieltä. Harjoitellaan englanninkielisten sanojen merkitysten päättelyä asiayhteyden, yleistiedon tai muiden kielten osaamisen perusteella.

L1, L4, L5

T5 tutustua yhdessä erilaisiin tapoihin oppia kieliä ja tutustua yhdessä tavoitteiden asettamiseen kielten opiskelulle.

Oppilas harjoittelee erilaisia tapoja oppia kieliä.

S2 Pohditaan, miten kieliä opitaan ja miten kieliä voi oppia. Harjoitellaan tavoitteen asettamista ja erilaisia tapoja opiskella kieltä. Harjoitellaan positiivisen palautteen antamista esimerkiksi toiminnallisin keinoin.

L1, L7

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 ohjata ja rohkaista oppilasta käyttämään kieltä arjen vuorovaikutustilanteissa

Oppilas harjoittelee käyttämään kohdekieltä tuetusti muutamissa yleisimmin toistuvissa arjen viestintätilanteissa.

S3 Sisältöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden arki ja kiinnostuksen kohteet. Sisältöjä valitaan yhdessä oppilaiden kanssa. Keskeisiä sisältöjä ovat eri kielenkäyttötarkoituksiin liittyvät tilanteet, kuten tervehtiminen, hyvästely, omasta itsestä kertominen ja arkeen liittyvät kielenkäyttötilanteet. Opetuksessa harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Osana vuorovaikutusta harjoitellaan sanastoa ja fraaseja esimerkiksi laulujen, leikkien, draaman ja pelien ja sovellusten avulla.

Opetuksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia tutustua englannin kieleen ja englanninkielisten maiden kulttuuriin hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi oppilaiden omia kokemuksia ja verkkoyhteyksiä.

Tutustutaan englanninkielisiin maihin ja keskustellaan, mitä oppilaat jo tietävät englannin kielen levinnäisyydestä.

L1, L2, L4, L5, L6, L7

T7 ohjata oppilasta hyödyntämään nonverbaalisia keinoja ja käyttämään erilaisia keinoja päätellä sanojen merkityksiä. Rohkaista oppilasta ilmaisemaan omia oivalluksiaan sekä viestin ymmärtämiseen liittyviä vaikeuksia.

Oppilas harjoittelee hyödyntämään erilaisia apukeinoja kuten eleitä, ilmeitä ja TVT-taitoja vuorovaikutustilanteissa. Oppilas arvaa tai päättelee yksittäisten sanojen merkityksiä ohjatusti. Oppilas harjoittelee ilmaisemaan, onko ymmärtänyt kuulemansa. Oppilas harjoittelee ohjatusti tuomaan esille omia oivalluksiaan.

S3 Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa englannin kieltä vain vähän. Harjoitellaan erilaisten viestinnässä tarvittavien apukeinojen, kuten eleiden, ilmeiden, piirtämisen ja sovellusten käyttöä. Harjoitellaan englanninkielisten sanojen merkitysten päättelyä asiayhteyden, yleistiedon tai muiden kielten osaamisen perusteella.

L1, L2, L3, L4, L5, L7

T8 rohkaista oppilasta käyttämään kieltä viestintätilanteeseen ja kulttuuriin sopivalla tavalla.

Oppilas harjoittelee käyttämään joitakin kielelle ja kulttuurille tyypillisiä kohteliaisuuden ilmauksia.

S3 Harjoitellaan käyttämään arjen vuorovaikutustilanteissa englannin kielelle ja kulttuurille tyypillisimpiä kohteliaisuuden ilmauksia, kuten tervehtiminen, hyvästely, kiittäminen ja avun pyytäminen. Harjoitellaan luontevaa reagointia vuorovaikutustilanteissa sekä tutustutaan intonaation merkitykseen viestinnässä, esimerkiksi yes/no -kysymyksissä.

L2, L4, L6, L7

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 ohjata oppilasta tunnistamaan ja ymmärtämään joitakin kohdekielen tavallisimpia sanoja ja ilmauksia oppilaille tutuissa tilanteissa

Oppilas oppii tunnistamaan ja ymmärtämään muutamia kuulemiaan ja näkemiään sanoja ja ilmauksia.

S3 Sisältöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden arki ja kiinnostuksen kohteet. Sisältöjä valitaan yhdessä oppilaiden kanssa. Oppilas tutustuu puhuttuihin teksteihin sekä arjessa kuuluvaan ja näkyvään kieleen. Kuunnellaan ja havainnoidaan englannin kielen ääntämistä. Ymmärtämistä harjoitellaan esimerkiksi laulujen, leikkien, lorujen, tarinoiden, kuvien ja sovelluksien avulla.

L1, L2, L3, L4, L5, L7

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10 ohjata oppilasta käyttämään kohdekielen joitakin tavallisimpia sanoja ja ilmauksia puhuen, leikkien ja laulaen, oppilaille tutuissa tilanteissa

Oppilas oppii käyttämään joitakin tavallisimpia sanoja ja ilmauksia puheessa tuetusti ja tutuissa tilanteissa.

S3 Sisältöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden arki ja kiinnostuksen kohteet. Sisältöjä valitaan yhdessä oppilaiden kanssa. Tutustutaan englannin kielen ääntämiseen. Sanastoa ja fraaseja harjoitellaan osana vuorovaikutusta erilaisissa oppilaille tutuissa tilanteissa sekä esimerkiksi kuvien, laulujen, leikkien, lorujen, tarinoiden, draaman sekä pelien ja sovellusten avulla.

L1, L2, L3, L4, L5, L7

Vuosiluokkaistetut A1-englannin opetuksen tavoitteet, oppimisen tavoitteet ja opetuksen sisällöt 2. luokan lopussa

Opetuksen tavoitteet vuosiluokan 2 lopussa

Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen tavoitteet vuosiluokan 2 lopussa

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet vuosiluokan 2 lopussa

Laaja-alainen osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 tutustua kieliin ja kulttuureihin koulussa, lähiympäristössä ja Suomessa. Ohjata oppilasta tunnistamaan kohdekieli muista kielistä.

Oppilas oppii tiedostamaan kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta arjessaan sekä tunnistamaan kohdekieli muista osaamistaan kielistä.

(tavoitetta ei arvioida)

S1 Pohditaan yhdessä, mitä kieliä koulussa, lähiympäristössä ja Suomessa puhutaan ja tutustutaan niissä esiintyviin kulttuureihin. Keskustellaan eri kielten yhtäläisyyksistä ja eroista.

Opetuksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia tutustua eri kieliin ja kulttuureihin hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi oppilaiden omia kokemuksia ja verkkoyhteyksiä.

L1, L2, L5, L7

T2 ohjata oppilasta arvostamaan omaa kielitaustaansa sekä kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta

Oppilas oppii arvostamaan omaa kielitaustaansa sekä eri kieliä ja kulttuureja.

(tavoitetta ei arvioida)

S1 Pohditaan yhdessä kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden merkitystä ja arvoa eri yhteisöille.

L1, L2

Kielenopiskelutaidot

T3 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä muiden kanssa ja toimia ryhmässä

Oppilas oppii yhteistyö- ja ryhmätyötaitoja.

S2 Harjoitellaan tekemään yhteistyötä ja työskentelemään pareittain ja ryhmissä.

L1, L2, L6

T4 ohjata oppilasta tekemään havaintoja kielestä ja kielenkäytöstä sekä kehittämään kielellistä päättelykykyä

Oppilas oppii arvaamaan ja päättelemään sanojen ja ilmausten merkityksiä sekä tekemään havaintoja kielestä ja kielenkäytöstä.

(tavoitetta ei arvioida)

S2 Havainnoidaan pääsääntöisesti puhuttua kieltä. Harjoitellaan englanninkielisten sanojen merkitysten päättelyä asiayhteyden, yleistiedon tai muiden kielten osaamisen perusteella.

L1, L4, L5

T5 tutustua yhdessä erilaisiin tapoihin oppia kieliä ja kokeilla, millaiset tavat oppia kieliä sopivat oppilaalle parhaiten. Harjoitellaan yhdessä asettamaan tavoitteita kielten opiskelulle.

Oppilas oppii tunnistamaan, kokeilemaan, harjoittelemaan ja käyttämään erilaisia kielenopiskelutaitoja.

S2 Pohditaan, miten kieliä opitaan ja miten kieliä voi oppia. Harjoitellaan tavoitteiden asettamista ja erilaisia tapoja opiskella englannin kieltä. Harjoitellaan arvioimaan omaa kielitaitoa itse- ja vertaisarvioinnin keinoin käyttämällä esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.

L1, L7

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 rohkaista oppilasta käyttämään kieltä monipuolisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

Oppilas oppii käyttämään kieltä viestintäkumppanin tukemana muutamissa yleisimmin toistuvissa viestintätilanteissa.

S3 Sisältöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden arki ja kiinnostuksen kohteet. Sisältöjä valitaan yhdessä oppilaiden kanssa. Keskeisiä sisältöjä ovat eri kielenkäyttötarkoituksiin liittyvät tilanteet, kuten tervehtiminen, hyvästely, omasta itsestä kertominen ja arkeen liittyvät kielenkäyttötilanteet. Opetuksessa harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Osana vuorovaikutusta harjoitellaan sanastoa ja rakenteita fraaseina esimerkiksi laulujen, leikkien, draaman ja pelillistämisen avulla.

Opetuksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia tutustua eri kieliin ja kulttuureihin hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi oppilaiden omia kokemuksia ja verkkoyhteyksiä.

Tutustutaan englanninkielisiin maihin ja keskustellaan, mitä oppilaat jo tietävät englannin kielen levinnäisyydestä.

L1, L2, L4, L5, L6, L7

T7 ohjata oppilasta hyödyntämään nonverbaalisia keinoja ja käyttämään erilaisia keinoja päätellä sanojen merkityksiä. Rohkaista oppilasta ilmaisemaan omia oivalluksiaan sekä viestin ymmärtämiseen liittyviä vaikeuksia.

Oppilas oppii hyödyntämään erilaisia apukeinoja kuten eleitä, ilmeitä, sanastoja ja TVT-taitoja selviytyäkseen vuorovaikutustilanteista. Oppilas oppii arvaamaan tai päättelemään yksittäisten sanojen merkityksiä. Oppilas oppii ilmaisemaan, onko ymmärtänyt kuulemansa. Oppilas oppii tuomaan esille omia oivalluksiaan.

S3 Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa englannin kieltä vain vähän. Harjoitellaan erilaisten viestinnässä tarvittavien apukeinojen, kuten eleiden, ilmeiden, piirtämisen ja sovellusten käyttöä. Harjoitellaan englanninkielisten sanojen merkitysten päättelyä asiayhteyden, yleistiedon tai muiden kielten osaamisen perusteella. Harjoitellaan ilmaisuja, joita tarvitaan, kun viestin ymmärtämisessä on ongelmia.

L1, L2, L3, L4, L5, L7

T8 rohkaista oppilasta käyttämään kieltä viestintätilanteeseen ja kulttuuriin sopivalla tavalla.

Oppilas oppii käyttämään joitakin kielelle ja kulttuurille tyypillisiä kohteliaisuuden ilmauksia.

S3 Totutellaan käyttämään arjen vuorovaikutustilanteissa englannin kielelle ja kulttuurille tyypillisimpiä kohteliaisuuden ilmauksia, kuten tervehtiminen, hyvästely, kiittäminen ja avun pyytäminen. Harjoitellaan luontevaa reagointia vuorovaikutustilanteissa sekä tutustutaan intonaation merkitykseen viestinnässä.

L2, L4, L6, L7

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään kohdekielen tavallisimpia sanoja ja ilmauksia oppilaille tutuissa tilanteissa.

Oppilas oppii ymmärtämään muutamia kuulemiaan ja näkemiään sanoja ja ilmauksia.

S3 Sisältöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden arki ja kiinnostuksen kohteet. Sisältöjä valitaan yhdessä oppilaiden kanssa. Oppilas tutustuu ensisijaisesti puhuttuihin teksteihin ja vähitellen myös kirjoitettuihin teksteihin (yksittäiset sanat ja fraasit) sekä arjessa kuuluvaan ja näkyvään kieleen. Kuunnellaan ja havainnoidaan englannin kielen ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Ymmärtämistä harjoitellaan esimerkiksi laulujen, leikkien, lorujen, tarinoiden, kuvien ja sovelluksien avulla.

L1, L2, L3, L4, L5, L7

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10 ohjata oppilasta käyttämään kohdekielen tavallisimpia sanoja ja ilmauksia oppilaille tutuissa tilanteissa erityisesti puheessa ja harjoittelemaan ääntämistä

Oppilas oppii käyttämään tavallisimpia sanoja ja ilmauksia puheessa sekä ääntämään niitä ymmärrettävästi.

S3 Sisältöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden arki ja kiinnostuksen kohteet. Sisältöjä valitaan yhdessä oppilaiden kanssa. Harjoitellaan runsaasti ja monipuolisesti englannin kielen ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Sanastoa ja fraaseja harjoitellaan osana vuorovaikutusta erilaisissa oppilaille tutuissa tilanteissa sekä esimerkiksi kuvien, laulujen, leikkien, lorujen, tarinoiden, draaman ja pelillistämisen avulla. Tarjotaan mahdollisuuksia tutustua vähitellen kirjoittamiseen.

L1, L2, L3, L4, L5, L7

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä