Perusopetuksen opetussuunnitelma

6.1. Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Perusopetuslain 1 ja -asetuksen 2 mukaan perusopetuksen oppilaan arvioinnilla on kaksi toisiaan tukevaa tehtävää. Arvioinnin tehtävänä on

  • ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaiden itsearvioinnin taitoja (formatiivinen arviointi).

  • määrittää, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineille asetetut tavoitteet (summatiivinen arviointi).

Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä itsearvioinnin taitojen kehittäminen toteutuvat formatiivisen arvioinnin avulla. Summatiivisesti arvioidaan sitä, miten oppilas on saavuttanut eri oppiaineille asetetut tavoitteet.

Arvioinnin tehtävien toteuttamisessa tulee noudattaa arvioinnin yleisiä periaatteita. Kouluissa tulee olla yhtenäiset arvioinnin periaatteet ja käytänteet, jotka ilmenevät koulun arviointikulttuurissa. Opetuksen järjestäjä seuraa arvioinnin periaatteiden toteutumista kouluissa ja tukee yhtenäisen arviointikulttuurin kehittymistä.

1Perusopetuslaki (628/1998) 22 § 1 mom.

2 Perusopetusasetus (852/1998) 10 § 2 mom.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Arviointi edistää oppilaan oppimista ja työskentelyä sekä ohjaa käyttäytymistä kohti asetettuja tavoitteita. Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään omat vahvuutensa oppijana sekä antaa erilaisia toimintamalleja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä vaativat jatkuvaa ja monipuolista opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta.

Koulu kuvaa opetussuunnitelmassaan monipuolisen arvioinnin toteutumisen, arvioinnista tiedottamisen ja käytännöt huoltajayhteistyölle. Arvioinnin tiedottamisessa voidaan oppiaineiden tavoitteista, sisällöistä ja arvioinnin kohteista informoida luokka-asteittain, oppilaskohtaisesti tai muuten koulun oman suunnitelman mukaan.

Arvioinnin ja siihen liittyvien toimintojen vuosittainen aikataulu ja muut mahdollisesti erikseen määritellyt täsmennykset kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan.