Perusopetuksen opetussuunnitelma

6.1.1 Formatiivinen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Formatiivisen arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan opintojen edistymistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Formatiivinen arviointi auttaa oppilasta ymmärtämään omaa oppimistaan, tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämään työskentelyään oppiaineille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Formatiivinen arviointi on osa opetusta.

Formatiivinen arviointi on oppimista tukevaa ja ohjaavaa palautetta. Palautteen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään oppiaineen tavoitteet, hahmottamaan oma edistymisensä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä se, miten voi parantaa suoriutumistaan suhteessa tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Itsearviointi ja vertaispalaute ovat osa formatiivista arviointia. Oppilaat harjoittelevat opettajan ohjaamana itsearvioinnin ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja. Niitä tulee harjoitella osana kaikkien oppiaineiden opiskelua. Itsearviointi ja vertaispalaute eivät vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Oppilaille on selvitettävä oppiaineiden tavoitteet sekä arvioinnin periaatteet ikäkaudelle tarkoituksenmukaisella tavalla. Jokaisen oppilaan tulee saada käsitys siitä, mitä hänen on tarkoitus oppia ja miten hänen suoriutumistaan arvioidaan. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan lukuvuoden aikana tietoa oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä.3

Formatiivista arviointia tehdään aina perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asetettujen ja paikallisessa opetussuunnitelmassa täsmennettyjen oppiaineiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Formatiivinen arviointi ei edellytä dokumentointia.

Perusopetusasetus 10 §

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Opettajan rooli formatiivisen arvioinnin ohjaajana on tärkeä. Opettaja myös suunnittelee ja toteuttaa formatiivista arviointia monipuolisesti arjen tilanteissa.

Oppilasta ohjataan arvioimaan omaa osaamistaan monipuolisilla, ikäkauteen sopivilla tavoilla. Myös oppilasta opettavat opettajat ja hänen huoltajansa saavat arvokasta tietoa oppilaan koulutyön edistymisestä ja käsityksestä oppijana.

Itsearvioinnin periaatteet selventäen oppilasta autetaan ymmärtämään itsearvioinnin merkitys osana omaa oppimisprosessissaan. Hyvän itsetunnon rakentamiseksi ja vahvistamiseksi pohditaan oppilaan vahvuuksia yhdessä hänen kanssaan. Itsearvioinnilla tuetaan myös oppilaan tunne-elämän kehittymistä, mikä auttaa itsestä huolehtimisessa ja arjen taidoissa.

Vertaispalaute tarjoaa hyvän mahdollisuuden vahvistaa oppilaiden laaja-alaista osaamista, ennen kaikkea vuorovaikutustaitoja. Rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista harjoitellaan, mikä edellyttää keskustelevaa ilmapiiriä ja oppilaiden osallistumista mahdollistavaa toimintaa.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä