Perusopetuksen opetussuunnitelma

6.5 Käyttäytymisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä siitä saatu arvosana tai sanallinen arvio vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Oppilaan käyttäytymiseen liittyvät erityistarpeet tulee tarvittaessa kirjata oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), jotta ne voidaan ottaa huomioon käyttäytymisen arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Käyttäytymisen arvioinnissa arvioidaan ensisijaisesti yhteisesti sovittujen sääntöjen ja toimintatapojen noudattamista. Tavoitteena on oppilaan hyvä ja toiset huomioon ottava käyttäytyminen.

Vuosiluokilla 1 - 3 käyttäytymisen arvioinnille on asetettu tavoitteet ja arviointiperusteet hyvää osaamista kuvaavalle sanalliselle arviolle ja kohtalaista osaamista kuvaavalle sanalliselle arviolle. Arvioinnissa käytetään viisitasoista asteikkoa, joista neljä on hyväksyttyä ja yksi hylätty arvio. Sanallisen arvion kuvaama taso saavutetaan, kun perusteen kohdat pääsääntöisesti täyttyvät kyseisellä tasolla.

Vuosiluokilla 4 - 9 käyttäytymisen arvioinnille on asetettu tavoitteet ja arviointiperusteet hyvää osaamista kuvaavalle arvosanalle 8 ja kohtalaista osaamista kuvaavalle arvosanalle 6. Arvosana saavutetaan, kun perusteessa mainitut kohdat pääsääntöisesti täyttyvät kyseisessä arvosanassa.

Hyvää osaamista kuvaava sanallinen arvio tai arvosana 8

Oppilas

ottaa muut huomioon

ottaa yhteiset tilat, välineet ja sähköiset ympäristöt, huomioon

toimii siten, että vuorovaikutus on myönteistä kaikissa tilanteissa

käyttäytyy asiallisesti ja tilannetietoisesti

noudattaa hyviä tapoja

tukee myönteisen oppimisilmapiirin rakentumista

noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä

Kohtalaista osaamista kuvaava sanallinen arvio tai arvosana 6

Oppilas

oppilaalla on usein vaikeuksia ottaa muita huomioon

laiminlyö tai suhtautuu välinpitämättömästi yhteisiin tiloihin, välineisiin tai sähköisiin ympäristöihin.

oppilaalla on toistuvasti vaikeuksia toimia myönteisessä vuorovaikutuksessa eri tilanteissa

käyttäytyy asiattomasti ja/tai tilannetta tai muita ihmisiä huomioon ottamatta

vähättelee hyvien tapojen merkitystä eikä noudata niitä

ei tue myönteisen oppimisilmapiirin rakentumista

suhtautuu välinpitämättömästi yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin ja sääntöihin

Koulu tarkentaa käyttäytymisen arvioinnin perusteet opetussuunnitelmissaan. Käyttäytymisen arvioinnin tekevät kaikki oppilasta opettaneet opettajat yhdessä.