Perusopetuksen opetussuunnitelma

6.5 Käyttäytymisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä siitä saatu arvosana tai sanallinen arvio vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Oppilaan käyttäytymiseen liittyvät erityistarpeet tulee tarvittaessa kirjata oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), jotta ne voidaan ottaa huomioon käyttäytymisen arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Käyttäytymisen arvioinnissa arvioidaan ensisijaisesti yhteisesti sovittujen sääntöjen ja toimintatapojen noudattamista. Tavoitteena on oppilaan hyvä ja toiset huomioon ottava käyttäytyminen.

Vuosiluokilla 1 - 3 käyttäytymisen arvioinnille on asetettu tavoitteet ja arviointiperusteet hyvää osaamista kuvaavalle sanalliselle arviolle ja kohtalaista osaamista kuvaavalle sanalliselle arviolle. Arvioinnissa käytetään viisitasoista asteikkoa, joista neljä on hyväksyttyä ja yksi hylätty arvio. Sanallisen arvion kuvaama taso saavutetaan, kun perusteen kohdat pääsääntöisesti täyttyvät kyseisellä tasolla.

Vuosiluokilla 4 - 9 käyttäytymisen arvioinnille on asetettu tavoitteet ja arviointiperusteet hyvää osaamista kuvaavalle arvosanalle 8 ja kohtalaista osaamista kuvaavalle arvosanalle 6. Arvosana saavutetaan, kun perusteessa mainitut kohdat pääsääntöisesti täyttyvät kyseisessä arvosanassa.

Hyvää osaamista kuvaava sanallinen arvio tai arvosana 8

Oppilas

ottaa muut huomioon

ottaa yhteiset tilat, välineet ja sähköiset ympäristöt, huomioon

toimii siten, että vuorovaikutus on myönteistä kaikissa tilanteissa

käyttäytyy asiallisesti ja tilannetietoisesti

noudattaa hyviä tapoja

tukee myönteisen oppimisilmapiirin rakentumista

noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä

Kohtalaista osaamista kuvaava sanallinen arvio tai arvosana 6

Oppilas

oppilaalla on usein vaikeuksia ottaa muita huomioon

laiminlyö tai suhtautuu välinpitämättömästi yhteisiin tiloihin, välineisiin tai sähköisiin ympäristöihin.

oppilaalla on toistuvasti vaikeuksia toimia myönteisessä vuorovaikutuksessa eri tilanteissa

käyttäytyy asiattomasti ja/tai tilannetta tai muita ihmisiä huomioon ottamatta

vähättelee hyvien tapojen merkitystä eikä noudata niitä

ei tue myönteisen oppimisilmapiirin rakentumista

suhtautuu välinpitämättömästi yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin ja sääntöihin

Koulu tarkentaa käyttäytymisen arvioinnin perusteet opetussuunnitelmissaan. Käyttäytymisen arvioinnin tekevät kaikki oppilasta opettaneet opettajat yhdessä.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä
Sammon koulun käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaalle annetaan käyttäytymistä ohjaavaa palautetta säännöllisesti. Käyttäytyminen ei vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Erityisen tuen oppilaalle voidaan laatia käyttäytymisen tavoitteet osana henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa. Käyttäytymisen arvioinnissa huomioidaan oppilaiden erityispiirteitä ja yksilöllisyyttä. Tällöin oppilaan käytöstä arvioidaan suhteessa tämän henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Tavoitteet:

Käyttäytymisen tavoitteena on tukea oppilasta

· noudattamaan koulun järjestyssääntöjä ja ohjeita

· ottamaan toiset huomioon ja antamaan työrauhan

· arvostamaan henkilökohtaista koskemattomuutta

· toimimaan rehellisesti ja luotettavasti

· hallitsemaan erilaisia sosiaalisia tilanteita ja selvittämään ristiriitatilanteita

· kantamaan vastuunsa ympäristöstä, tiloista ja välineistä

· käymään säännöllisesti koulua ja pitämään kiinni aikatauluista

Arvioinnin kohteet:

· Koulun järjestyssääntöjen ja ohjeiden noudattaminen

· Toisten huomioon ottaminen ja työrauhan antaminen

· Henkilökohtaisen koskemattomuuden arvostaminen

· Rehellisyys ja luotettavuus

· Sosiaalisten tilanteiden hallinta ja ristiriitatilanteista selviäminen

· Vastuu välineistä, tiloista ja ympäristöstä

· Koulunkäynti ja aikataulujen noudattaminen

erinomainen (10)

Oppilas

 • käyttäytyy esimerkillisesti ja ystävällisesti
 • noudattaa yhteisiä sääntöjä ja hyviä tapoja
 • arvostaa toisten ihmisten henkilökohtaista koskemattomuutta
 • on rehellinen ja luotettava
 • auttaa mielellään muita, luo ja ylläpitää työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä
 • huolehtii tehtävistä, välineistä ja ympäristöstä tunnollisesti ja oma-aloitteisesti
 • asennoituu myönteisesti ja aktiivisesti koulunkäyntiin

kiitettävä (9)

Oppilas

 • käyttäytyy moitteettomasti ja kohteliaasti
 • noudattaa yhteisiä sääntöjä ja hyviä tapoja
 • arvostaa toisten ihmisten henkilökohtaista koskemattomuutta
 • on luotettava ja rehellinen
 • auttaa muita, ylläpitää työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä
 • huolehtii tehtävistä, välineistä ja ympäristöstä tunnollisesti
 • asennoituu myönteisesti koulunkäyntiin

hyvä (8)

Oppilas

 • käyttäytyy yleensä hyvin ja kohteliaasti
 • noudattaa lähes aina yhteisiä sääntöjä ja hyviä tapoja
 • arvostaa toisten ihmisten henkilökohtaista koskemattomuutta
 • tulee hyvin toimeen toisten kanssa ja toimii yleensä rehellisesti
 • huolehtii omalta osaltaan työrauhasta
 • huolehtii tehtävistään, välineistä ja ympäristöstä
 • arvostaa omaa ja toisten työtä
 • vaikuttaa omalta osaltaan ilmapiiriin myönteisesti
 • asennoituu enimmäkseen myönteisesti koulunkäyntiin

tyydyttävä (7)

Oppilas

 • käyttäytymisen ongelmiin joudutaan toisinaan puuttumaan
 • noudattaa yhteisiä sääntöjä ja hyviä tapoja vaihtelevasti
 • arvostaa yleensä toisten ihmisten henkilökohtaista koskemattomuutta
 • toimii yleensä rehellisesti
 • häiritsee oppitunteja ja tarvitsee tukea ryhmässä toimimiseen
 • huolehtii yleensä tehtävistään, välineistä ja ympäristöstä
 • asennoituminen koulunkäyntiin vaihtelee

kohtalainen (6)

Oppilas

 • käyttäytymiseen joudutaan puuttumaan usein
 • suhtautuu välinpitämättömästi yhteisiin sääntöihin ja hyviin tapoihin
 • loukkaa toistuvasti toisten ihmisten koskemattomuutta tai käyttäytyy väkivaltaisesti
 • toimii toistuvasti epärehellisesti
 • häiritsee usein työrauhaa, ei hallitse ryhmässä toimimisen taitoja
 • on piittaamaton oppimisympäristöstään
 • vähättelee koulutyötä

välttävä (5)

Oppilas

 • käyttäytymiseen joudutaan puuttumaan jatkuvasti, tarvitsee ulkopuolista kontrollia
 • ei välitä yhteisistä säännöistä eikä hyvistä tavoista
 • ei kunnioita toisia ihmisiä ja kohtelee muita ihmisiä huonosti
 • valehtelee toistuvasti
 • ei ole koulun kasvatus-ja kurinpidollisin keinoin ojennettavissa
 • halveksii ja laiminlyö tehtäviä, välineitä ja ympäristöä
 • ei arvosta omaa tai toisten koulutyötä

4

Oppilas

· ei sopeudu kouluyhteisön sääntöihin