Perusopetuksen opetussuunnitelma

6.6.2 Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Oppilas voi edetä opinnoissa vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan vuosiluokkiin sitomattomasti oman opinto-ohjelman mukaisesti. Paikallisessa opetussuunnitelmassa määrätään opintokokonaisuuksista, joiden suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opinnoissa etenemiseen asianomaisessa oppiaineessa. Oman opinto-ohjelman mukaan opiskeleva oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen kyseisenä lukuvuonna hyväksytysti suorittamistaan opinnoista ja siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä opinnoissaan eteenpäin. 13

Oman opinto-ohjelman mukaisella etenemisellä voidaan tarvittaessa välttää luokalle jättäminen, jonka myötä oppilaan kaikki opinnot kyseiseltä vuosiluokalta raukeaisivat. Oman opinto-ohjelman mukaisesti etenevä oppilas voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen heikon koulumenestyksen perusteella. Yhdeksännellä vuosiluokalla oleva oppilas luetaan tämän vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai eroaa koulusta. 14

13 Perusopetusasetus 11 § 3 mom.  

 14Perusopetusasetus 11 § 3 mom.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Oman opinto-ohjelman mukaisesti etenevän oppilaan tai opetusryhmän opetus järjestetään opetussuunnitelman tuntijaon ja kunkin oppiaineen tavoitteet ja sisällöt huomioivien opintokokonaisuuksien mukaan. Kunkin lukuvuoden alussa määritellään ne keskeiset opintokokonaisuudet, joiden suorittaminen on edellytyksenä opinnoissa etenemiseen.

Mikäli oppilas siirtyy oman opinto-ohjelman mukaisesti etenevästä opetuksesta vuosiluokittain etenevään opetukseen, tulee opinnoissa etenemisen riittävät edellytykset varmistaa.