Perusopetuksen opetussuunnitelma

6.9 Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Oppilaan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole sairaudesta tai muusta erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty siitä vapautusta.17 Oppilaan opiskelu ja siihen perustuva arviointi voidaan järjestää osittain toisin, jos se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä.18

Jos oppilas on luvattomasti poissa eikä osallistu opetukseen, kokeisiin eikä muihinkaan hänelle tarjottuihin näyttömahdollisuuksiin, eikä hänellä ole hyväksyttyjä suorituksia suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa määriteltyihin oppiaineen tavoitteisiin, hän voi saada oppiaineesta hylätyn arvosanan lukuvuositodistukseen.

17 Perusopetuslaki 35 §

18Perusopetuslaki 18 § 1 mom.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Mikäli on syytä epäillä, että oppilaan opintosuoritus hylättäisiin poissaolojen vuoksi, on asiaan puututtava mahdollisimman varhain. Poissaolojen ilmennyttyä toimitaan poissaolojen seurantaan liittyvän ohjeen mukaan. Oppilaalle on tarjottava erilaisia tukitoimia oppimäärän suorittamiseen sekä hyväksytyn näytön antamiseen siten, mitä on kirjattu kohdassa 6.6. Opinnoissa eteneminen.

Tukitoimien ajan on tehtävä yhteistyötä sekä huoltajan että tilanteen edellyttämien muiden yhteistyötahojen kanssa.