Perusopetuksen opetussuunnitelma

6.11.2 Lukuvuositodistus

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Oppilaalle tulee antaa lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä jokaisella vuosiluokalla lukuun ottamatta vuosiluokkaa 9, jolloin oppilas saa päättötodistuksen. Lukuvuositodistukseen merkitään oppilaan opinto-ohjelma ja oppiaineittain sanallinen arvio tai numeroarvosana siitä, missä määrin oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet lukuvuoden aikana. Lukuvuositodistus on päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle luokalle tai hänen jättämisestään luokalle.

Kun todistuksessa käytetään numeroarvosanaa, todistukseen merkitään myös arviointiasteikko 21.

Sanallista arviota voidaan käyttää lukuvuositodistuksissa vuosiluokilla 1–3. Sanallisistakin arvioista tulee käydä ilmi, onko oppilas suoriutunut hyväksytysti lukuvuoden opinnoista kussakin opinto-ohjelmaansa kuuluvassa oppiaineessa.

Lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa käyttäytymisen numeroarvosana merkitään todistukseen. Silloin kun käyttäytymisestä kirjoitetaan sanallinen arvio, se annetaan todistuksen liitteenä.

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon sanallinen arvio tai numeroarvosana merkitään lukuvuositodistukseen ja mahdollisiin välitodistuksiin muodossa ”uskonto/elämänkatsomustieto” erittelemättä sitä, kumpaa oppiainetta oppilas on opiskellut. Oppilaan opiskelemaa uskonnon oppimäärää ei merkitä todistuksiin. Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa sanallinen arvio tai numeroarvosana merkitään todistukseen, mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua sanallista arviota tai numeroarvosanaa ei merkitä todistukseen.

Jos oppilas on opiskellut kaksikielisessä opetuksessa, lukuvuositodistukseen merkitään oppilaan opiskelema kohde- tai kielikylpykieli.

Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, lisätään numeroarvosanan tai sanallisen arvion perään tähti (*). Todistuksen lisätietoja-kohdassa mainitaan, että oppilas on opiskellut nämä oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.

Lukuvuositodistukseen merkitään

 • todistuksen nimi

 • opetuksen järjestäjän ja koulun nimi

 • koulun opetuskieli

 • oppilaan nimi ja syntymäaika

 • todistuksen antamispäivä

 • opetusryhmästä vastaavan opettajan tai rehtorin allekirjoitus

 • oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet

 • opintojen laajuus vuosiviikkotunteina kyseisellä vuosiluokalla jokaisessa yhteisessä oppiaineessa sekä valinnaisessa aineessa

 • arvio oppilaan käyttäytymisestä

 • oppilaan opiskelema oppimäärä tai oppimäärät seuraavista oppiaineista: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet

 • luokalta siirtyminen tai mahdollinen luokalle jättäminen

 • perusopetusasetuksen 10 §:n mukainen arviointiasteikko, jos todistukseen merkitään numeroita

 • merkintä, että todistus on Opetushallituksen 10.2.2020 hyväksymien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukainen.

  21 Perusopetusasetus 10 § 3 mom. 

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Vuosiluokkien 1-3 lukuvuosiarviointi on sanallista ja sitä täsmennetään erikseen annettavalla kuvailevalla liitteellä.

Mikäli oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan 1-4 oppiaineessa, on lukuvuosiarviointi sanallista vuosiluokilla 1-3 ja numeerista vuosiluokilla 4-8. Lisäksi annetaan arviointia täydentävä liite.

Mikäli oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan enemmässä kuin neljässä oppiaineessa, on lukuvuosiarviointi sanallista vuosiluokilla 1-6. Sanallinen arviointi kirjataan hyväksytty-merkinnällä ja sen lisäksi annetaan arviointia täydentävä liite.

Mikäli oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan enemmässä kuin neljässä oppiaineessa, on lukuvuosiarviointi sanallista tai numeerista vuosiluokilla 7-9. Sanallinen arviointi kirjataan hyväksytty-merkinnällä ja sen lisäksi annetaan arviointia täydentävä liite. Kunkin yksilöllistetyn oppimäärän arviointitavasta päättävät koulun rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä ja se kirjataan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). Arviointi suunnitellaan ja toteutetaan oppilaan ikäkauden ja edellytysten mukaisesti.

Mikäli maahanmuuttajataustaisen tai vieraskielisen oppilaan lukuvuosiarviointi on sanallista, on sen lisäksi annettava aina täsmentävä sanallinen liite.