Perusopetuksen opetussuunnitelma

6.11.3 Välitodistus

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Opetuksen järjestäjä päättää mahdollisten välitodistusten antamisesta. Välitodistus annetaan samoin perustein kuin lukuvuositodistus.

Erillinen välitodistus tulee tarvittaessa antaa yhdeksännen luokan oppilaalle jatko-opintoihin hakeutumista varten.

Välitodistukseen merkitään

 • todistuksen nimi

 • opetuksen järjestäjän ja koulun nimi

 • koulun opetuskieli

 • oppilaan nimi ja syntymäaika

 • todistuksen antamispäivä

 • opetusryhmästä vastaavan opettajan tai rehtorin allekirjoitus

 • oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet

 • opintojen laajuus vuosiviikkotunteina kyseisellä vuosiluokalla jokaisessa yhteisessä oppiaineessa sekä valinnaisessa aineessa

 • oppilaan opiskelema oppimäärä tai oppimäärät seuraavista oppiaineista: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet

 • arvio oppilaan käyttäytymisestä (lukuun ottamatta 9. luokalla jatko-opintoihin hakeutumista varten annettavaa välitodistusta)

 • perusopetusasetuksen 10 §:n mukainen arviointiasteikko, jos todistukseen merkitään numeroita

 • maininta siitä, että todistus on Opetushallituksen 10.2.2020 hyväksymien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukainen.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä
Välitodistus annetaan vuosiluokkien 5-9 oppilaille. 

Toiminta-alueittain opiskeleville oppilaille välitodistus annetaan vuosiluokilla 8 - 9. Välitodistus annetaan lukukauden päättymispäivänä.

Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskeleville oppilaille ei anneta välitodistuksen yhteydessä täydentävää sanallista liitettä.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä