Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Bahai: tavoitteet vuosiluokilla 1 - 2

1.lk

2.lk

T1

Oppilas ymmärtää uskonnon ja hyvän elämän yhteyden.

T2

Oppilas tutustuu bahá'í-uskon perusmaail- mankuvaan, ihmisen ja yhteiskunnan tarkoi- tukseen sekä elämän päämäärään.

T2

Oppilas kehittää ymmärrystään bahá'í-uskon pe- rusmaailmankuvasta, ihmisen ja yhteiskunnan tarkoituksesta sekä elämän päämäärästä.

T3

Oppilas tutustuu bahá'í-uskon omaan vuosi- kalenteriin, pyhäpäiviin sekä niiden viettoon ja merkitykseen.

T3

Oppilas tutustuu lähemmin bahá'í-uskon omaan vuosikalenteriin, pyhäpäiviin sekä niiden viettoon ja merkitykseen.

T4

Oppilas tutustuu oppilaan kouluyhteisön ja lähiympäristön uskontoihin sekä niiden kes- keisiin tapoihin ja juhliin.

T4

Oppilas tutustuu lähemmin oppilaan kouluyhtei- sön ja lähiympäristön uskontoihin sekä niiden keskeisiin tapoihin ja juhliin.

T5

Oppilas kehittyy inhimillisissä perustaidoissa, joihin sisältyvät tunneymmärrys, rationaali- nen ajattelu, yhteistyö ja kommunikaatio, ra- kentava neuvottelu ja tiedonhankinta.

T5

Oppilas jatkaa kehittymistä inhimillisten perustai- doissa, joihin sisältyvät tunneymmärrys, ratio- naalinen ajattelu, yhteistyö ja kommunikaatio, rakentava neuvottelu ja tiedonhankinta.

T6

Oppilas ymmärtää, että ihminen voi valinnoil- laan tehdä oikein tai väärin, ja että tämä valinnanvapaus on ihmiselle annettu, jotta ih- minen oppii tekemään omasta tahdostaan tietoisesti oikein.

T6

Oppilas kehittyy ymmärryksessään siitä, että ih- minen voi valinnoillaan tehdä oikein tai väärin ja että tämä valinnanvapaus on ihmiselle annettu, jotta ihminen oppii tekemään tietoisesti oikein.

T7

Oppilas ymmärtää ihmiselämään ja luoma- kuntaan liittyvän pyhyyden elementin.

T7

Oppilaan ymmärrys ihmiselämästä ja luomakun- nan pyhyydestä syvenee.

T8

Oppilas tutustuu bahá'í neuvotteluperiaattei- siin ja -käytäntöön.

T8

Oppilas kehittyy bahá'í neuvotteluperiaatteiden tiedostamisessa ja käyttämisessä.