Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

1.lk

2.lk

S1 Suhde omaan uskontoon

S1 Suhde omaan uskontoon

Opetuksen lähtökohtana on tutustua ja poh-

tia oppilaiden kanssa heidän perheiden us-

konnollista taustaa ja merkitystä elämään.

Oppilas tutustuu ihmisen olemassaolon

tarkoitukseen, joksi bahá’í-usko määrittää

Jumalan tuntemisen ja palvelemisen, mikä

toteutuu ensisijaisesti palvelemalla ihmis-

kuntaa.

Oppilas hahmottaa ihmiskunnan historiaa

yhtenäisenä sivistysprosessina, jota kaikki

maailmanuskonnot ovat edistäneet ja jossa

bahá’í-uskolla on oma rooli

Oppilas tutustuu bahá'í vuosikalenterin 19

kuukauteen (joissa kussakin 19 päivää),

bahá'í pyhäpäiviin sekä niiden yhteydessä

vietettävin juhliin.

Pohditaan mitä juhlat merkitsevät oppi-

laille. Pohditaan erilaisia suhtautumisia eri

uskonnoissa pyhäpäivien yhteydessä annet-

taviin lahjoihin.

Pohditaan ihmisen elämän tarkoitusta, ihmisen elinkaaren henkistä kehittymistä ja uskonnon vai- kutusta siihen.

Pohditaan ajatusta ihmisen kolmesta puolesta: henkinen (totuuden etsiminen, Jumalan tuntemi- nen), inhimillinen (ajattelu, lahjakkuudet), eläi- mellinen (vaistot, tarpeet ja halut) — henkinen hallitsee inhimillistä ja inhimillisen eläimellistä. Oppilas tutustuu bahá'í kuukauden aloittavaan yhteisölliseen 19 päivän juhlaan, paastokuukautta edeltävään välipäivien aikaan, paastoaikaan ja

sen merkitykseen, sekä bahá'í kalenterin yhdistet- tyihin kuu- ja aurinkokalenteriperiaatteisiin. Bahá'í pyhäpäivien ajankohtiin, viettoon, sisäl- töön ja merkitykseen liittyvät asiat tarkentuvat.

S2 Uskontojen maailma S2 Uskontojen maailma

Oppilas tutustuu lähiympäristönsä us-

konoista mm. kristilliseen kalenteriin ja py-

häpäiviin.

Tutustutaan lähemmin mm. kristilliseen kalente- riin ja pyhäpäivien viettoon, sisältöön ja merkityk- seen. Pohditaan myös uskontojen tapoja ja juhlia agnostien ja ateistien näkökulmasta.

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

Pohditaan uskonnon merkityksestä hyvälle

elämälle ja keskustellaan eettisten bahá'í

opetusten valossa toisten ihmisten kohtelun

periaatteita.

Keskustellaan ihmisarvosta ja sen pyhyy-

destä, luonnon ja eläinten kunnioittamisesta,

ihmisen omasta vastuusta teoistaan ja elä-

mästään sekä sitä, että ihmisen oman hyvän

elämän eväät ovat itsensä, perheen ja yhtei-

sön eteen tehdyssä työssä.

Oppilaita opetetaan neuvottelemaan jos-

tain kouluarkeen liittyvästä tilanteesta bahá'í neuvotteluperiaattein.

Pohditaan bahá'í perheneuvottelun näkökul- masta, miten asioita tulisi esittää ja keskustella, jotta tunteet eivät hallitsisi neuvottelua ja ratkai- suja.

Pohditaan eettisten bahá'í opetusten valossa toisten ihmisten kohtelun periaatteita. Käytännön esimerkkeinä tarkastellaan YK:n lapsen oikeuksien sopimusta soveltuvin osin.

Pohditaan syvemmältä ajatusta ihmisarvosta, luonnon ja eläinten kunnioittamisesta, ihmisen vastuusta teoistaan ja elämästään, ja hyvän elä- män epäitsekkäistä eväistä.

Oppilaat harjoittelevat bahá'í neuvottelua ja ar- vopohdintaa vaikkapa koulukiusaustilanteessa.