Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Bahain arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosana kuusi osaaminen

T1

Oppilas ymmärtää uskonnon ja hyvän elämän yhteyden.

S1, S2, S3

Uskontoa ja kult- tuuria koskeva tieto ja eettinen pohdinta

Oppilas tunnistaa uskonnon vaikutuksia hy- välle elämälle.

Oppilas on tutustunut ajatuksiin uskonnon

merkitystä hyvälle elä- mälle

T2

Oppilas tutustuu bahá'í-uskon pe- rus-maailmanku- vaan, ihmisen ja yhteiskunnan tar- koitukseen sekä elämän päämäärään.

S1

Uskontoa koske-

van tiedon hallit-

seminen, uskon-

non moniluku-

taito

Oppilas tunnistaa bahá'í-uskon pe-

rus-maailmanku-

van, ihmisen ja yh- teiskunnan tarkoi- tukseen sekä elä- män päämäärään

Oppilas on tutustu- nut bahá'í-uskon

perus-maailmanku- vaan, ihmisen ja

yhteiskunnan tar-

koitukseen sekä

elämän päämää-

rään.

T3

Oppilas tutustuu bahá'í-uskon

omaan vuosikalen teriin, pyhäpäiviin sekä niiden viettoon ja merkityk-

seen.

S1

Uskontoa koske-

van tiedon hallit- seminen, uskon- toa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tunnistaa bahá'í-uskon oman vuosikalenterin ja pyhäpäivät.

Oppilas on tutustu- nut bahá'í-uskon omaan vuosikalen- teriin ja pyhäpäi-

viin.

T4

Oppilas tutustuu

oppilaan kouluyh- teisön ja lähiympäristön uskontoihin sekä niiden keskeisiin tapoihin ja juhliin

S2

Uskontoa ja kult-

tuuria koskeva

tieto

Oppilas on tutustunut kouluyhteisön ja lähiympäristön uskontoihin sekä

tunnistaa niiden

keskeisiä tapoja ja juhlia.

Oppilas on tutustu- nut kouluyhteisön ja lähiympäristön uskontoihin sekä

niiden keskeisiin

tapoihin ja juhliin

T5

Oppilas kehittyy inhimillisissä perus-

taidoissa, joihin sisältyvät tunneymmärrys, rationaalinen ajattelu. yhteis- työ ja kommunikaatio, rakentava neu- vottelu ja tiedon-

hankinta.

S1, S3

Ajattelun ja vuo-

rovaikutuksen

taidot

Oppilas on edisty- nyt kyvyissään il-

maista ajatuksiaan ja tunteitaan neu-

votellen ryhmässä

Oppilas on kehitty- nyt kyvyissään il-

maista ajatuksiaan ja tunteitaan ryh-

mässä.

T6

Oppilas ymmärtää, että ihminen voi va- linnoillaan tehdä oikein tai väärin, ja

että tämä valinnan- vapaus on ihmiselle annettu, jotta ihminen oppii tekemään omasta tahdostaan tietoisesti oikein.

S1,S2,S3

Eettinen pohdinta

Oppilas on ymmärtänyt, että ihminen voi valinnoillaan

tehdä oikein tai

väärin, ja että tämä valinnanvapaus on ihmiselle annettu,

jotta ihminen oppii tekemään omasta tahdostaan tietoi-

sesti oikein.

Oppilas on alkanut ymmärtämään, että ihminen voi valin-

noillaan tehdä oikein tai väärin, ja

että tämä valinnan- vapaus on ihmiselle annettu, jotta ihminen oppii tekemään omasta tah-

dostaan tietoisesti oikein.

T7

Oppilas ymmärtää ihmiselämään ja

luomakuntaan liittyvän pyhyyden elementin

S3

Eettinen pohdinta

Oppilas on ymmärtänyt ihmiselämään ja luomakuntaan

liittyvän pyhyyden

elementin.

Oppilas on osin

ymmärtänyt ihmis- elämään ja luoma- kuntaan liittyvän

pyhyyden elementin.

T8

Oppilas tutustuu

bahá'í neuvotte-

luperiaatteisiin ja - käytäntöön.

S1, S3

Ajattelun ja vuo-

rovaikutuksen

taidot ja eettinen

pohdinta

Oppilas tietää

bahá'í neuvottelu- periaatteita ja -käytäntöjä.

Oppilas on tutustunut bahá'í neuvot- teluperiaatteisiin ja -käytäntöön