Perusopetuksen opetussuunnitelma

7.5.2 Osa-aikainen erityisopetus

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa105. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on esimerkiksi kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, vuorovaikutustaidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamista suunnitellaan, sen tarvetta ja vaikutuksia arvioidaan opettajien keskinäisenä yhteistyönä sekä yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamistavoista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Osa-aikaista erityisopetusta pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille annetaan tietoa sen merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille, sekä oppilaan velvollisuudesta osallistua siihen.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla. Tehostetun tuen aikana osa-aikaisen erityisopetuksen merkitys tukimuotona yleensä vahvistuu. Oppilas voi saada osa-aikaista erityisopetusta myös erityisen tuen aikana ja opiskellessaan erityisluokassa. Osana pedagogista arviota ja selvitystä arvioidaan oppilaan aikaisemmin saaman osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet osa-aikaiseen erityisopetukseen jatkossa. Oppimissuunnitelmaan ja HOJKSiin kirjataan myös osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja antaminen.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Osa-aikainen erityisopetus on suunnitelmallista, tavoitteellista, joustavaa ja oppilaan tarpeet huomioon ottavaa. Oppilasta tuetaan kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti opiskelutottumuksiin, työskentelytapoihin ja opiskelumotivaatioon sekä vahvistaa oppilaan näkemystä omasta roolistaan oppijana. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa muun muassa arvioidaan matemaattisten valmiuksien, suullisen ja kirjallisen ilmaisun sekä vuorovaikutustaitojen tuen tarpeita. Lisäksi oppilaalle annetaan kuntouttavaa opetusta tai ohjataan muiden palveluiden asiakkaaksi.

Osa-aikainen erityisopetus tukee luokan- ja aineenopettajien työtä ja tarjoaa erityisopetuksen asiantuntemuksen opettajien käyttöön sekä mahdollistaa samanaikaisopetuksen tai joustavat ryhmittelyt.

Erityisopettaja osallistuu koulun moniammatilliseen yhteistyöhön sekä pedagogisen tuen suunnitteluun ja kohdentamiseen.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä