Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Bahain vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 3-6

3.lk4.lk5.lk6.lk

T1

Oppilas tutustuu bahá'íuskontärkeimpiin

opetuksiin,keskushahmoihin sekä

bahá'í-yhteisön varhaiseen historiaan.

T1

Oppilas ymmärtää

bahá'í-uskon tärkeimpiä

opetuksia ja

tutustuu

Bahá’u’lláhin keskeisiin

teoksiin.

T1

Oppilas tutustuu Bahá'íuskon

tärkeimpiin

yhteiskunnallisiin

opetuksiin, bahá’í-periaatteisiin ja -lakeihin.

T1

Oppilas ymmärtää

bahá'í-uskon yhteyden

osana maail-

manuskontojen kehityskaarta

ja tutustuu

bahá'í-uskon

historiaan vuodesta

1921 nykypäivään.

T2

Oppilas ymmärtää, että

bahá'í-uskossa ei ole

uskonnollisia palvontarituaaleja

sanan varsinaisessa

merkityksessä,

ei yhteisöllisiä pyhiä toimituksia,

eikä papistoa,

ja että tavat uskonnon

harjoittamiseen, esim.

rukoilun ja mietiskelyn

muodot, ovat yksilön

omassa harkinnassa.

T2

Oppilas ymmärtää,

että uskonnollisuus

ei bahá'í-uskossa rajoitu

uskonnolliseen

hartaudellisuuteen

vaan kattaa kaikki

elämän alueet, kuten

työn tekemisen, joka

palvelun asenteella

on Jumalan palvontaa.

T2

Oppilas tuntee bahá'íuskon

pyhät paikat ja

pyhiinvaelluskohteet, eli

uskonnon perustajien

Babin ja Bahá’u’lláhin

hautapyhäköt Israelissa.

T2

Oppilas tietää

bahá'í temppeleita

ympäri maailmaa ja

bahá'í-yhteisön

maailmankeskuksen

Haifassa Israelissa

T3

Oppilas tutustuu uskonnollisen

kielen käsitteisiin

ja bahá'í-uskon analogisen

vertailun erityispiirteisiin.

T3

Oppilas ymmärtää

vertauskuvien (mm.

luomiskertomus)

merkityksen aiempien

uskontojen kehityshistoriassa

ja tutustuu

niiden taustalla

olevaan maailmankuvaan

T3

Oppilas ymmärtää bahá'íuskon

käsitteitä, analogisia

vertailuja ja maailmankuvan

arvoperusteita.

T3

Oppilas ymmärtää

uskonnollisten käsitteiden

ja vertauskuvien

ja analogioiden

historiallisen

kehityksen.

T4

Oppilasta ohjataan etsimään

uskontoja koskevaa

tietoa erilaisista lähteistä

ja ymmärtämään löytämäänsä

tietoa.

T4

Oppilasta ohjataan

etsimään uskontoja

koskevaa tietoa erilaisista

lähteistä ja

ymmärtämään löytämäänsä

tietoa,

sekä arvioimaan

löydetyn tiedon

merkitystä elämän

käytäntöihin.

T5

Oppilas perehtyy Suomen

ja Euroopan uskonnollisiin

ja katsomuksellisiin juuriin

ja nykytilaan.

T6

Oppilasta ohjataan

tutustumaan juutalaisuuteen,

kristinuskoon

ja islamilaisuuteen

ja niiden

vaikutukseen Euroopan

historiassa.

T7

Oppilasta kannustetaan

kunnioittamaan sitä, mikä

kullekin on pyhää tai arvona

tärkeää, sekä käyttäytymään

asianmukaisesti

erilaisissa uskonnollisissa

tilanteissa.

T7

Oppilasta kannustetaan

kunnioittamaan

sitä, mikä

kullekin on pyhää

tai arvona tärkeää,

sekä käyttäytymään

asianmukaisesti

erilaisissa uskonnollisissa

tilanteissa.

T8

Oppilasta ohjataan tutustumaan

bahá'í-uskon

eettisiin periaatteisiin

Bahá’u’lláhin kirjoittaman

Kätketyt sanat

kirjan pohjalta. Yhtäläisyyksiä

näiden eettisten

periaatteiden kanssa

haetaan esim. kymmenestä

käskystä, Bhagavad

Gitasta ja vuorisaarnasta.

T8

Oppilaita ohjataan

perehtymään eri uskontoja

yhdistäviin

periaatteisiin kultaisen

säännön kautta.

T8

Oppilas perehtyy syvemmin

bahá'í-uskon eettisiin periaatteisiin

ja tutustuu juutalaisuuden,

kristinuskon ja islamin

näkemyksin koskien

näitä eettisiä periaatteita.

T8

Oppilas perehtyy

syvemmin bahá'íuskon

eettisiin periaatteisiin

ja tutustuu

juutalaisuuden,

kristinuskon ja islamin

näkemyksin

koskien näitä eettisiä

periaatteita.

T9

Oppilas perehtyy YK:n

Lapsen oikeuksien sopimukseen,

ja ymmärtää sopimukseen

sisältyviä arvoja

yksilön ja yhteisön

näkökulmasta.

T10

Oppilas kehittyy kyvyissään

ymmärtää arvoja

ja eettisiä periaatteita,

sekä kyvyssään arvioida

tekemiään valintoja

eettisten periaatteiden

ja tulevaisuuden kehityksen

näkökulmasta.

Oppilas tiedostaa, että

tulevaisuus on nykyhetkessä

tehtävien valintojen

tulosta, ja että parempi

tulevaisuus edellyttää

kaikkien huomioon

ottamista.

T10

Oppilas kehittyy kyvyissään

ymmärtää

arvoja ja eettisiä periaatteita,

sekä kyvyssään

arvioida tekemiään

valintoja

eettisten periaatteiden

ja tulevaisuuden

kehityksen näkökulmasta.

Oppilas tiedostaa,

että tulevaisuus

on nykyhetkessä

tehtävien valintojen

tulosta ja

että parempi tulevaisuus

edellyttää kaikkien

huomioon ottamista.

T10

Oppilas kehittyy kyvyissään

ymmärtää arvoja ja

eettisiä periaatteita, sekä

kyvyssään arvioida tekemiään

valintoja eettisten

periaatteiden ja tulevaisuuden

kehityksen näkökulmasta.

Oppilas tiedostaa,

että tulevaisuus on

nykyhetkessä tehtävien

valintojen tulosta, ja että

parempi tulevaisuus edellyttää

kaikkien huomioon

ottamista.

T10

Oppilas kehittyy kyvyissään

ymmärtää

arvoja ja eettisiä

periaatteita, sekä

kyvyssään arvioida

tekemiään valintoja

eettisten periaatteiden

ja tulevaisuuden

kehityksen

näkökulmasta. Oppilas

tiedostaa, että

tulevaisuus on nykyhetkessä

tehtävien

valintojen tulosta,

ja että parempi

tulevaisuus

edellyttää kaikkien

huomioon ottamista.

T11

Oppilas kehittyy

kyvyissään keskustella

ja ilmaisee rakentavasti

perustellen ajatuksiaan

ja tunteitaan eettisistä

kysymyksistä bahá'í

neuvottelun

periaattein. Oppilas

oppii, että asioissa

voidaan olla sovussa eri

mieltä ja että erilaiset

ajatukset ovat rikkaus,

joka mahdollistaa

uusien ajatusten ja

ymmärryksen synnyn.

T11

Oppilas kehittyy kyvyissään

keskustella

ja ilmaisee rakentavasti

perustellen ajatuksiaan

ja tunteitaan

eettisistä kysymyksistä

bahá'í neuvottelun

periaattein.

Oppilas oppii, että

asioissa voidaan olla

sovussa eri mieltä ja

että erilaiset ajatukset

ovat rikkaus, joka

mahdollistaa uusien

ajatusten ja ymmärryksen

synnyn

T11

Oppilas kehittyy kyvyissään

keskustella ja ilmaisee

rakentavasti perustellen

ajatuksiaan ja tunteitaan

eettisistä kysymyksistä

bahá'í neuvottelun

periaattein. Oppilas oppii,

että asioissa voidaan olla

sovussa eri mieltä ja että

erilaiset ajatukset ovat rikkaus,

joka mahdollistaa

uusien ajatusten ja ymmärryksen

synnyn.

T11

Oppilas kehittyy kyvyissään

keskustella

ja ilmaisee rakentavasti

perustellen

ajatuksiaan ja

tunteitaan eettisistä

kysymyksistä

bahá'í neuvottelun

periaattein. Oppilas

oppii, että asioissa

voidaan olla sovussa

eri mieltä ja

että erilaiset ajatukset

ovat rikkaus,

joka mahdollistaa

uusien ajatusten ja

ymmärryksen synnyn.

T12

Yhteisten pohdintojen,

neuvottelun ja omaehtoisen

tiedon haun

myötä saavutetuin kyvyin

oppilaassa vahvistuu

myönteinen maailmankatsomus,

vahva

mutta nöyrä itsetunto

ja luottamus elämään ja

T12

Yhteisten pohdintojen,

neuvottelun ja

omaehtoisen tiedon

haun myötä saavutetuin

kyvyin oppilaassa

vahvistuu

myönteinen maailmankatsomus,

vahva

mutta nöyrä itsetunto

ja luottamus

elämään ja sen haasteiden

voittamiseen.

T12

Yhteisten pohdintojen,

neuvottelun ja omaehtoisen

tiedon haun myötä

saavutetuin kyvyin oppilaassa

vahvistuu myönteinen

maailmankatsomus,

vahva mutta nöyrä itse-

tunto ja luottamus elämään

ja sen haasteiden

voittamiseen.

T12

Yhteisten pohdintojen,

neuvottelun ja

omaehtoisen tiedon

haun myötä

saavutetuin kyvyin

oppilaassa vahvistuu

myönteinen

maailmankatsomus,

vahva mutta

nöyrä itsetunto ja

luottamus elämään

ja sen haasteiden

voittamiseen.